B? m - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – B? m PowerPoint presentation | free to download - id: 6cbe04-NzkyNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

B? m

Description:

Title: BUDDHIST ETHICS: A PERSPECTIVE OF S LA CULTIVATION Author: QuangThanh Last modified by: Su Giac Hoang Created Date: 11/22/2011 1:43:06 PM Document ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 7 March 2020
Slides: 117
Provided by: QuangThanh
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: B? m


1
B? môn PHUONG PHÁP LU?N NGHIÊN C?U (RESEARCH
METHODOLOGY)
 • Gi?ng viên
 • ÐÐ.TS. THÍCH QUANG TH?NH

2
 • Bài 1
 • T?NG LU?N
 • V? NGHIÊN C?U

3
 • I. KHÁI NI?M

4
 • 1. Khái ni?m nghiên c?u
 • a. V? phuong di?n nghia den
 • Nghiên c?u là s? tìm tòi, suy xét và nghi?n ng?m
  m?t v?n d? cho th?u dáo.
 • Tên ti?ng Anh là research . re là s? l?p di
  l?p l?i nhi?u l?n. search là s? nghiên c?u,
  phát hi?n hay khám phá.

5
 • b. V? phuong di?n khoa h?c
 • Nghiên c?u là công trình kh?o sát, n? l?c tìm
  ki?m ho?c khám phá nh?ng s? ki?n/ki?n th?c m?i
  b?ng phuong pháp có h? th?ng khoa h?c v? m?t d?
  tài/công trình nghiên c?u nào dó m?t cách sâu
  r?ng hon.

6
 • 2. Khái ni?m phuong pháp lu?n nghiên c?u
 • Tên ti?ng Anh là Research Methodology Method
  of research hay vi?t g?n Methodology.
 • Là phuong pháp l?p lu?n có h? th?ng và khoa h?c
  khi nghiên c?u v? m?t d? tài hay m?t công trình
  khoa h?c nào dó

7
 • II. PHÂN LO?I
 • NGHIÊN C?U

8
 • a. Nghiên c?u thu?n túy
 • (Pure research)
 • Là công trình nghiên c?u, khám phá ki?n th?c m?i
  v? m?t lãnh v?c nào dó m?t cách không v? l?i, ch?
  nh?m làm cho v?n d? sáng t? hon và hoàn thi?n
  hon.

9
 • b. Nghiên c?u ?ng d?ng
 • (Practical/applied research)
 • Là công trình nghiên c?u c?a m?t cá nhân hay t?p
  th?, ho?c c?a các ban ngành/vi?n/công ty/... d?
  tìm ki?m và khám phá nh?ng s?n ph?m m?i ho?c c?i
  thi?n nh?ng s?n ph?m dã có, nh?m m?c dích ph?c v?
  l?i ích cho các nhu c?u xã h?i và phát tri?n kinh
  t?.

10
III. CÁC PHUONG PHÁP NGHIÊN C?U
11
 • 1. Phuong pháp s? lu?ng
 • 2. Phuong pháp ch?t lu?ng
 • 3. Phuong pháp nghiên c?u hi?n tru?ng
 • 4. Phuong pháp th?c nghi?m/thí nghi?m
 • 5. Phuong pháp kh?o sát
 • 6. Phuong pháp so sánh
 • 7. Phuong pháp ph?ng v?n
 • 8. Phuong pháp b?ng câu h?i
 • 9. Phuong pháp nghiên c?u tiêu bi?u
 • 10. Phuong pháp phân tích
 • 11. Phuong pháp liên ngành

12
 • IV. NGU?N TÀI Li?U NGHIÊN C?U

13
1. Ngu?n tài li?u g?c (Primary
Sources)
 • Ngu?n tài li?u g?c là bao g?m t?t c? các sáng tác
  thu?c nguyên th?y c?a m?t tác gi? nào dó. Bao
  g?m
 • Kinh/Sách nguyên th?y.
 • Lu?n van Lu?n án Chuyên kh?o.
 • Bài nghiên c?u trong T?p chí.
 • Thu t? Nh?t ký H?i ký Bút ký nhân ch?ng
 • K?ch Tho ca Ti?u thuy?t T? truy?n.
 • Tài li?u ph?ng v?n các báo cáo và thuy?t trình
  ...

14
2. Ngu?n tài li?u ph?/th? 2
(Secondary Sources)
 • Ngu?n tài li?u th? 2 bao g?m các sáng tác vi?t
  v?/d?a trên tài li?u g?c ho?c các b?n d?ch khác
  nhau v? tài li?u g?c
 • Các b?n d?ch s? gi?i chú thích.
 • B?n tóm t?t T? di?n Bách khoa các m?c/t?p chí
  di?m sách.
 • Các sách hu?ng d?n các ?n b?n ch?a các thông tin
  v? s? ki?n ...

15
 • V. PH?N TRÌNH BÀY
 • LU?N VAN- LU?N ÁN

16
 • 1. PH?N Ð?U
 • Các trang bìa trang d? tr?ng và trang t?a d?.
 • Trang xác nh?n giáo su hu?ng d?n và giáo su
  Tru?ng b? môn.
 • Trang Tuyên b? c?a nghiên c?u sinh
 • L?i gi?i thi?u/ l?i d?u sách /l?i T?a.
 • L?i c?m on
 • M?c l?c B?ng li?t kê các b?ng bi?u ho?c hình
  ?nh minh h?a (n?u có)
 • B?ng vi?t t?t.

17
 • 2. PH?N GI?A
 • (PH?N VAN B?N)
 • Chuong D?n nh?p.
 • Các chuong N?i dung
 • Chuong K?t lu?n/Tóm t?t

18
 • 3. PH?N CU?I
 • (PH?N THAM KH?O)
 • Trang Ph? chú
 • Trang Chú gi?i Thu?t ng?/ và Thu?t ng? d?i chi?u
 • Thu m?c tham kh?o
 • B?ng chú d?n m?c t?.

19
 • VI. CÁC THÀNH PH?M NGHIÊN C?U

20
 • 1. BIÊN KH?O (Writings)
 • Là m?t bài nghiên c?u nh?m công b?, cung c?p hay
  ph? bi?n ki?n th?c v? m?t v?n d? nào dó không
  mang tính ch?t h?c du?ng/thi c?/d? trình d? du?c
  c?p van b?ng/ch?ng ch?.
 • Không gi?i h?n v? s? trang và ph?m vi nghiên c?u.
 • ?? Ví d? Bài vi?t trên báo, t?p chí, m?ng,

21
 • 2. BÀI LU?N VAN (Esays)
 • Là bài vi?t ng?n c?a sinh viên trong m?t h?c ph?n
  ? c?p C? nhân và Cao h?c.
 • Là thành ph?m nghiên c?u nh? nh?t trong tính
  ch?t h?c du?ng du?c gi?i h?n trong vòng 20 trang.
 • ?? Ví d? M?t ti?u lu?n cho m?t h?c ph?n/ b? môn.

22
 • 3. BÀI KH?O LU?N (Writen Assignments)
 • Là bài nghiên c?u mang tính ch?t h?c du?ng du?c
  th?c hi?n vào gi?a k? hay cu?i k? c?a khoá h?c
  trong ph?m vi 50 trang.
 • ?? Ví d? Ti?u lu?n gi?a/cu?i h?c k?.

23
 • 4. BÀI CHUYÊN KH?O (Monograph)
 • Là bài nghiên c?u chuyên ngành v? m?t ch? d?/lãnh
  v?c nào dó, không gi?i h?n s? trang.
 • Là bài kh?o c?u chuyên ngành dành cho m?c dích
  h?c du?ng ho?c các m?c dích nghiên c?u thu?n túy.
 • ?? Ví d? Kh?o sát v? s? ki?n d?n sanh c?a d?c
  Ph?t.

24
 • 5. BÀI LU?N VAN C? NHÂN (Graduation Tratise)
 • Là lu?n van nghiên c?u d? tài t?t nghi?p c?a sinh
  viên ? c?p C? nhân du?c gi?i h?n trong vòng 100
  trang.
 • ?? Ví d? Ð? tài lu?n van t?t nghi?p.

25
 • 6. LU?N ÁN (Dissertation/Thesis)
 • Là lu?n án nghiên c?u cao c?p c?a các b?c h?c t?
  Cao h?c tr? lên v?i s? trang t?i thi?u t? 150
  trang tr? lên (kh? gi?y A4).
 • Lu?n án có 3 c?p Cao h?c Phó Ti?n si và Ti?n
  si.
 • ?? Ví d? Ð? tài lu?n án t?t nghi?p.

26
Bài 2
 • TI?N TRÌNH SO?N TH?O
 • KH?O LU?N, LU?N VAN LU?N ÁN

27
I. TIÊU CHÍ CH?N Ð? TÀI
 • Có thích h?p v?i trình d?, kh? nang, s? tru?ng
  c?a mình không?
 • Có giá tr?, ý nghia, ho?c dóng góp m?i gì cho
  lãnh v?c dang nghiên c?u không?
 • Có d? ngu?n tài li?u cung c?p cho vi?c nghiên
  c?u d? tài không?
 • Có Giáo su hu?ng d?n thích h?p không?
 • Có th?t s? thích thú nghiên c?u d? tài không?
 • Có th? hoàn t?t trong th?i gian ?n d?nh không?

28
II. PH?M VI NGHIÊN C?U Ð? TÀI
 • Ð? tài không qúa r?ng.
 • Suy nghi và gi?i h?n ph?m vi nghiên c?u c?a mình

29
Ví d?
 • 1. Nghiên c?u GI?I - Ð?NH -TU? trong Ð?o Ð?.
 • 2. Tìm hi?u GI?I - Ð?NH - TU? trong các kinh di?n
  Ð?i th?a Ph?t giáo.
 • 3. Nghiên c?u và so sánh GI?I Ð?NH- TU? qua các
  kinh di?n thu?c h? Nikàya (Nam truy?n) và A Hàm
  (B?c truy?n).

30
Ví d?
 • 1. Nghiên c?u GI?I trong TAM VÔ L?U H?C.
 • 2. Tìm hi?u NGU GI?I trong GI?I H?C.
 • 3. Nghiên c?u và so sánh v? CH? HI?U qua tu tu?ng
  Ph?t giáo và Kh?ng giáo.
 • 4. Nghiên c?u và phân tích CON S? 7 qua hình
  tu?ng Ph?t Ð?n sanh.

31
III. L?P CHUONG TRÌNH LÀM Vi?C
 • Tham kh?o, tìm ki?m và góp nh?t ngu?n tài li?u
  (bao nhiêu ngày?)
 • Ð?c và ghi chú các ý chính và ph?n trích d?n
  trong tài li?u (có th? theo t?ng chuong ho?c
  nhi?u chuong). (bao nhiêu ngày?)
 • Vi?t b?n th?o l?n th? nh?t (bao nhiêu ngày?)
 • Hi?u dính và ghi chú thích t?ng chuong. (bao
  nhiêu ngày?)
 • Vi?t b?n th?o l?n cu?i cùng. (bao nhiêu ngày?)

32
IV. THAM KH?O TÀI LI?U
 • Sách tham kh?o du?c tìm th?y t?i các ti?m sách
  ho?c thu vi?n nhà tru?ng.
 • Sách tham kh?o g?m có sách thu?c tu li?u g?c và
  ph? các t? di?n bách khoa t?p chí báo chí s?
  tay các bài Lu?n án khác .v..v cung là ngu?n
  cung c?p thông tin cho các b?n.

33
V. PHÁC TH?O DÀN BÀI SO B?
 • PH?N D?N NH?P
 • B. PH?N N?I DUNG
 • Các chuong I, II, III, .
 • Các m?c 1, 2, 3,
 • Các ti?t a, b, c,
 • Các do?n và ti?u do?n
 • C. PH?N K?T LU?N
 • Tóm ý chính các chuong
 • Các d? ngh? cho nghiên c?u m?i

34
VI. Ð?C GHI CHÚ TÀI LI?U
 • 1. Ð?C TU LI?U (có 2 cách)
 • a. Ð?c t?ng chuong, t?ng do?n
 • b. Ð?c m?t lu?t t?t c? các chuong
 • ?? Ch? nên d?c các ph?n có liên quan d?n n?i dung
  d? tài.
 • 2. THÁI Ð? Ð?C
 • Có ni?m tin d?a trên uy tín c?a tác gi?.
 • Có thành ki?n, m?c c?m v?i tác gi?.
 • ??Ð?c v?i m?t tâm h?n và kh?i óc r?ng m?, vô tu,
  không thiên v? và có khoa h?c.

35
 • 3. GHI CHÚ TU LI?U
 • Nh?ng ki?n th?c, thông tin ph? quát và c?n thi?t
  nh?t cho d? tài (d? h? th?ng ki?n th?c cho mình).
 • Nh?ng thông tin sáng t?o, khám phá hay dóng góp
  riêng c?a tác gi? n?i ti?ng (d? h?c h?i và trích
  d?n).
 • Nh?ng nh?n d?nh, dánh giá m?i m?, sáng t?o và d?c
  bi?t c?a tác gi? khác (d? h?c h?i và trích d?n).
 • Nh?ng nh?n d?nh, dánh giá, phê bình hay mang tính
  d?nh ki?n v? b?t k? góc d? nào trong lãnh v?c
  nghiên c?u (d? góp ý hay phê bình v? sau).

36
VII. NH?NG ÐI?U C?N GHI NH?
 • Không dùng l?i l? cao ng?o, thi?u t? nh?, thô t?c
  và khinh thu?ng các nhà nghiên c?u khác.
 • Khi xung hô, nên dùng t? chúng tôi, tác gi?,
  ngu?i vi?t và c?a chúng tôi thay vì dùng
  tôi và c?a tôi.
 • Nên nh?t quán khi s? d?ng các thu?t ng? d?ch có
  ngu?n g?c nu?c ngoài.
 • Khi trích ngôn ng? g?c Ph?t h?c, nên ch? dùng
  nh?t quán1 trong 2 c? ng? chính (Pali ho?c
  Sanskrit) d? tránh d?c gi? b? nh?m l?n.

37
Bài 3
 • C?U TRÚC C?A LU?N VAN-LU?N ÁN

38
 • C?u trúc c?a lu?n van- lu?n án du?c phân chia
  thành 3 ph?n
 • A. PH?N Ð?U
 • B. PH?N GI?A (PH?N VAN B?N)
 • C. PH?N CU?I (PH?N THAM KH?O)

39
A. PH?N Ð?U
 • 1. Trang bìa (t?a d?, c?p, khoa, tên NCS/GS/b?
  môn/tru?ng/d?a di?m/nam trình lu?n van
 • 2. Trang d? tr?ng/trang d?m/trang n?a t?a d?
 • 3. Trang t?a d?
 • 4. Trang tu?ng ni?m (n?u có)
 • 5. Trang xác nh?n c?a Giáo su hu?ng d?n/Tru?ng b?
  môn
 • 6. L?i cam doan c?a nghiên c?u sinh
 • 7. Trang m?c l?c (b?t d?u s? La Mã I, II, III,
  IV,)
 • 8. L?i nói d?u/L?i cám on
 • 9. B?ng li?t kê các hình ?nh minh h?a (n?u có)
 • 10. B?ng vi?t t?t

40
 • 1. Trang bìa (Cover- page)
 • a. T?a d?
 • b. C?p h?c và Khoa
 • c. Tên nghiên c?u sinh
 • d. Giáo su hu?ng d?n
 • e. Tên môn h?c
 • f. Tên tru?ng và d?a di?m
 • g. Nam trình lu?n van

41
 • NGHIÊN C?U V? GI?I Ð?NH TU?
 • TRONG KINH TRUNG B?
 • LU?N ÁN
 • Trình t?i b? môn Tri?t h?c thu?c khoa Ph?t h?c
 • c?a Tru?ng Ð?i h?c T?ng H?p TPHCM
 • d? hoàn t?t các yêu c?u du?c c?p van b?ng
 • Ti?n si Tri?t h?c Ph?t h?c
 • Nghiên c?u sinh NGUY?N VAN TÂM
 • Giáo su hu?ng d?n TR?N TH? HOA
 • (Tru?ng khoa Ph?t h?c)
 • B? môn Tri?t h?c Ph?t h?c
 • Tru?ng Ð?i h?c T?ng H?p TPHCM
 • TP. H? Chí Minh

42
 • H?C VI?N PH?T GIÁO VI?T NAM
 • T?I TP.H? CHÍ MINH
 • LU?N VAN
 • T?T NGHI?P C? NHÂN PH?T H?C
 • Ð? tài
 • NGHIÊN C?U V? GI?I Ð?NH TU?
 • TRONG KINH TRUNG B?
 • Nghiên c?u sinh NGUY?N VAN TÂM
 • Giáo su hu?ng d?n TR?N TH? HOA
 • B? môn Tri?t h?c Ph?t h?c
 • 2013

43
2. Trang d? tr?ng/trang d?m/trang n?a t?a d?
(Half -tilte page)
44
 • NGHIÊN C?U V? GI?I Ð?NH TU?
 • TRONG KINH TRUNG B?

45
3. Trang t?a d? (Title)
46
 • NGHIÊN C?U V? GI?I Ð?NH TU?
 • TRONG KINH TRUNG B?
 • LU?N ÁN
 • Trình t?i b? môn Tri?t h?c thu?c khoa Ph?t h?c
 • c?a Tru?ng Ð?i h?c T?ng H?p TP.HCM
 • d? hoàn t?t các yêu c?u du?c c?p van b?ng
 • Ti?n si Tri?t h?c Ph?t h?c
 • Nghiên c?u sinh NGUY?N VAN TÂM
 • Giáo su hu?ng d?n TR?N TH? HOA
 • B? môn Tri?t h?c Ph?t h?c
 • Tru?ng Ð?i h?c T?ng H?p
 • TP. H? Chí Minh
 • 2013

47
 • H?C VI?N PH?T GIÁO VI?T NAM
 • T?I TP.H? CHÍ MINH
 • LU?N VAN
 • T?T NGHI?P C? NHÂN PH?T H?C
 • Ð? tài
 • NGHIÊN C?U V? GI?I Ð?NH TU?
 • TRONG KINH TRUNG B?
 • Nghiên c?u sinh NGUY?N VAN TÂM
 • Giáo su hu?ng d?n TR?N TH? HOA
 • B? môn Tri?t h?c Ph?t h?c
 • 2013

48
4. Trang xác nh?n c?a Giáo su hu?ng d?n/Tru?ng b?
môn (Certificate)
49
 • XÁC NH?N C?A GIÁO SU/GI?NG VIÊN
 • Chúng tôi xin xác nh?n r?ng dây là lu?n án/lu?n
  van do chính nghiên c?u sinh Nguy?n Van Tâm th?c
  hi?n du?i s? hu?ng d?n c?a chúng tôi.
 • Lu?n án/lu?n van này là công trình m?i, có nhi?u
  sáng t?o và dáng du?c c?u xét d? du?c c?p van
  b?ng Ti?n si/Th?c si/C? nhân
 • Ngày 25 tháng 12 nam
  2013
 • Giáo su hu?ng d?n Giáo su Tru?ng b? môn
 • Ký tên
  Ký tên
 • (ghi rõ h?, tên ch?c v?) (ghi rõ h?,
  tên ch?c v?)
 • Ð?a ch? liên h?
  Ð?a ch? liên h?

50
5. L?i cam doan c?a nghiên c?u sinh
(Declaration of researcher)
51
 • L?I CAM ÐOAN C?A SINH VIÊN/ NGHIÊN C?U SINH
 • Ngu?i vi?t xin cam doan r?ng dây là công trình
  nghiên c?u c?a riêng b?n thân, không có s? h?p
  tác c?a ai, không sao chép hay d?a vào b?t k? tác
  ph?m nào t? tru?c d?n gi?.
 • Lu?n án/Lu?n van này chua t?ng n?p và trình cho
  b?t k? tru?ng Ð?i h?c nào d? du?c c?p phát b?t k?
  ch?ng ch? hay van b?ng nào.
 • Ngày... tháng. nam
 • Ch? ký c?a nghiên c?u sinh
 • (ghi d? h? tên)

52
6. Trang m?c l?c (Table of Contents)
53
 • Chuong I
 • GI?I THI?U T?NG QUÁT
 • Trang
 • I.1. Tình Hình Xã H?i Hi?n Nay 1
 • 1.1. Giáo D?c 5
 • 1.2. Kh?ng B? và B?o Ð?ng 10
 • 1.3. Môi Tru?ng Sinh Thái 15
 • I.2. S? Ðóng Góp c?a Ð?c Ph?t 23
 • 2.1. Quy?n Bình Ð?ng 27
 • 2.2. B?t B?o Ð?ng 32

54
 • Chuong II
 • VAI TRÒ C?A TU SI T?I ?N Ð?
 • II.1. So Lu?c v? Ph?t Giáo ?n Ð? 40
 • 1.1. S? Du Nh?p 42
 • 1.2. S? Suy Thoái 47
 • 1.3. S? Ph?c Hung 55
 • II.2. Ph?t Giáo ?n Ð? th?i Hi?n Ð?i 62
 • 2.1. Vai Trò c?a Tu Si ?n Ð? 70
 • 2.2. S? Ðóng Góp c?a Tu Si 82
 • II.3. 90
 • 3.1.. 92
 • 3.2. 97

55
7. L?i nói d?u/ L?i cám on
56
8. B?ng li?t kê các b?ng bi?u/hình ?nh minh h?a
(n?u có)
57
 • Hình 1 Ð?c Ph?t Chuy?n Pháp Luân 20
 • Hình 2 Tháp B? Ð? Ð?o Tràng 32
 • Hình 3 Tháp Sanchi 43
 • Hình 4 Chùa Thi?u Lâm- Trung Qu?c 57

58
9. B?ng vi?t t?t (Abbreviation)
 • LSPGVN (a) L?ch S? Ph?t Giáo Vi?t Nam
 • LSPGVN (b) L?ch S? Ph?t Giáo Vi?t Nam
 • TB Kinh Trung B?
 • Tr.B Kinh Tru?ng B?
 • TCB Kinh Tang Chi B?
 • TAH Kinh T?p A Hàm
 • ÐPPP Ð?c Ph?t và Ph?t Pháp
 • CÐÐP Cu?c Ð?i Ð?c Ph?t

59
B. PH?N GI?A (PH?N VAN B?N)
 • Chuong m?t (chuong d?n nh?p)
 • Chuong hai
 • Chuong ba
 • Chuong .v..v.
 • Chuong k?t lu?n

60
C. PH?N CU?I (PH?N THAM KH?O)
 • 1. Ph? chú (Appendices)
 • 2. B?ng chú gi?i thu?t ng?/thu?t ng? d?i chi?u
  (Glossaries)
 • 3. Thu m?c tham kh?o (Biblipgraphy)
 • 4. B?ng chú d?n m?c t? (Indexes)

61
Bài 4
 • CÁCH TRÌNH BÀY
 • CHUONG D?N NH?P
 • CHUONG K?T LU?N

62
I. CHUONG D?N NH?P (6 ý)
 • 1. Gi?i thi?u tình hu?ng lý do ch?n d? tài
 • 2. Gi?i thích ý nghia t?m quan tr?ng d? tài
 • 3. L?ch s? d? tài
 • 4. Ph?m vi nghiên c?u d? tài
 • 5. Phuong pháp nghiên c?u d? tài
 • 6. N?i dung toàn b? d? tài nh?ng dóng góp m?i.

63
II. CHUONG K?T LU?N (5 ý)
 • 1. Ý nghia nghiên c?u v? d? tài
 • 2. Tóm t?t n?i dung các chuong và s? dóng góp m?i
  c?a tác gi?
 • 3. Các phuong di?n ?ng d?ng c?a d? tài
 • 4. S? nh?n d?nh, dánh giá ho?c phê bình c?a tác
  gi?
 • 5. L?i d? ngh? cho các nghiên c?u v? sau

64
Bài 5
 • CÁCH TRÌNH BÀY
 • CU?C CHÚ H?U CHÚ

65
I. Ð?NH NGHIA
 • 1. CU?C CHÚ
 • Là ph?n gi?i thích, ph? chú, d?n ch?ng, dánh giá
  hay l?i nh?n d?nh du?c trình bày ? cu?i m?i trang
  gi?y c?a m?t tác ph?m.

66
 • 2. H?U CHÚ
 • Là ph?n gi?i thích, ph? chú, d?n ch?ng, dánh giá
  hay l?i nh?n d?nh nhung du?c trình bày ? cu?i m?i
  chuong ho?c cu?i c?a m?t ti?u lu?n/lu?n án hay
  tác ph?m.

67
II. CH?C NANG
 • Cung c?p cho d?c gi? nh?ng thông tin c?n thi?t
  v? ngu?n tài li?u trích d?n d? giúp d?c gi? d?
  dàng ki?m ch?ng hay tham kh?o thông tin n?i dung
  c?a chú thích dó.

68
III. UU KHUY?T ÐI?M C?A H?U CHÚ CU?C CHÚ
 • 1. CU?C CHÚ
 • - Uu di?m Giúp các nhà nghiên c?u không m?t
  th?i gian d? l?t t?i l?t lui nhi?u trang khác
  nhau d? tham kh?o ngu?n trích d?n dó.
 • - Khuy?t di?m Làm gi?m di tính th?m m? và m?t
  s? cân d?i gi?a các phong ch?, các trang trong
  van b?n khi trình bày.

69
 • 2. H?U CHÚ
 • - Uu di?m Làm cho ph?n trình bày c?a tác ph?m
  tr? nên th?m m? hon và giúp các d?c gi? d? dàng
  t?p trung khi d?c.
 • - Khuy?t di?m Làm phi?n các nhà nghiên c?u ph?i
  l?t ra cu?i m?i chuong hay cu?i tác ph?m nhi?u
  l?n d? nghiên c?u hay tham kh?o.

70
IV. CÁCH ÐÁNH S? CU?C CHÚ H?U CHÚ
 • - Các ký hi?u cu?c chú h?u chú thu?ng du?c
  dánh theo th? t? b?ng các con s? ? R?p (t? 1 d?n
  s? hàng tram).
 • - V? trí các con s? cu?c chú hay h?u chú ph?i
  du?c dánh ngay sau nh?ng thu?t ng?, nhân danh,
  d?a danh hay tên tác ph?m, .v..v. c?n du?c chú
  thích.
 • - N?u phía sau các thu?t ng? này c?n du?c chú
  thích là các d?u ph?y, ch?m ph?y, d?u ch?m 2
  ch?m , ngo?c don, ngo?c kép, .v..v. thì các con
  s? du?c dánh theo sau các d?u dó.

71
VÍ D?
 • - Ð?o Ph?t¹ là tôn giáo luôn d? cao tinh th?n b?t
  b?o d?ng (ahimsa)² và mang l?i ni?m an l?c cho
  m?i ngu?i.³
 • - Ngài P.A. Payutto nh?n m?nh r?ng Ð?o Ph?t,¹
  tôn giáo c?a n?n hòa bình và an l?c, dang du?c
  ti?p nh?n n?ng nhi?t ? các nu?c phuong Tây. ²

72
1. BA PHONG CÁCH CU?C CHÚ
 • a. Cu?c chú t?ng trang Ðánh s? cu?c chú theo th?
  t? 1, 2, 3, cho t?ng trang. Sang trang m?i, b?t
  d?u dánh l?i s? 1, 2, 3,
 • b. Ð?u con s? cu?c chú toàn tác ph?m Cu?c chú
  s? b?t d?u s? 1, 2, 3, và s? tang d?n cho d?n
  cu?c chú cu?i cùng c?a toàn b? tác ph?m.
 • c. Cu?c chú t?ng chuong Cu?c chú s? du?c b?t d?u
  dánh s? 1, 2, 3, tang d?n cho d?n h?t chuong I.
  Qua m?i chuong k? ti?p, cu?c chú l?i b?t d?u con
  s? 1, 2, 3,.. và tang d?n cho d?n h?t m?i chuong
  dó.

73
2. HAI PHONG CÁCH H?U CHÚ
 • a. H?u chú sau m?i chuong Vào d?u m?i chuong, s?
  th? t? h?u chú luôn du?c b?t d?u b?ng s? 1, 2,
  3, và tang d?n cho d?n cu?i m?i chuong.
 • b. H?u chú cu?i tác ph?m H?u chú du?c trình bày
  ngay phía sau chuong cu?i cùng c?a tác ph?m.
 • - S? th? t? h?u chú du?c b?t d?u s? 1, 2, 3, và
  tang d?n cho d?n s? cu?c chú cu?i cùng trong toàn
  b? tác ph?m.
 • - S? th? t? c?a h?u chú s? du?c dánh l?i t? d?u
  (1, 2, 3,) sau m?i chuong.

74
V. CÁC QUY Ð?NH CU?C CHÚ H?U CHÚ
 • 1. Thông thu?ng các cu?c chú h?u chú du?c trình
  bày d?y d? v?i 6 chi ti?t (1) tên tác gi? (2)
  tên tác ph?m (3) noi xb (4) tên nxb (5) nam
  xb (6) s? trang.
 • VÍ D?
 • Thích Minh Châu, Cu?c Ð?i Ð?c Ph?t, TPHCM Nhà
  Xu?t B?n Tôn Giáo, 2000, trang 15/trang 15ff
  (trang 15-17).
 • Thích Nh?t H?nh, Th? M?t Bè Lau, Hà N?i Nhà Xu?t
  B?n Tôn Giáo, 2005, trang 58.
 • Thích Thi?n Siêu, Trung Lu?n, TPHCM Nhà Xu?t B?n
  TPHCM, 2001, trang 98/98f/98ff/pp.98/

75
 • 2. Ð?i v?i các cu?c chú h?u chú mang tính ghi
  chú, ph? chú hay gi?i thích thêm thì không c?n
  ghi d?y d? 6 y?u t? trên nhung ph?i trình bày
  ng?n g?n, chính xác và dúng tr?ng tâm.
 • VÍ D?
 • Bát Chánh Ð?o là 8 con du?ng chon chánh giúp hành
  gi? thành t?u trí tu? và an l?c t?i thu?ng g?m
  chánh ki?n, chánh tu duy, chánh ng?, chánh
  nghi?p, chánh m?ng, chánh tinh t?n, chánh ni?m và
  chánh d?nh.
 • b. T? Ð? là 4 di?u chân th?t c?a cu?c d?i g?m
  Kh? d?, T?p d?, Di?t d? và Ð?o d?.

76
 • 3. Ð?i v?i các trích d?n l?n th? 2, ta nên dùng
  ký hi?u vi?t t?t ibid./ sdd và op.cit./sdd d?
  t?nh lu?t tên tác gi?/tác ph?m, noi/nhà /nam xb
  và dùng p (trang) hay pp d? thay th? cho
  trang ho?c các trang.
 • - Ibid (Ibidem) sách dã d?n (sdd)
 • - Op.Cit (Opere Citato) sách dã d?n (sdd).
 • - p.23/ p.23f/ p.23ff (trang 23, 23-24, 23 d?n
  28)
 • - pp. 23 (trang 23-24, 23 d?n 28)

77
VÍ D?
 • a. Thích Minh Châu, Cu?c Ð?i c?a Ð?c Ph?t, Hà
  N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2011, tr.12.
 • b.Thích Nh?t H?nh, Th? M?t Bè Lau, Hà N?i Nhà
  Xu?t B?n Tôn Giáo, 2005, trang 58
 • c. Sdd. (Ibid.), pp.23/p.23ff (trang 23-32)
 • d. Thích Minh Châu, Op.cit.(sdd), tr.15.
 • e. Sdd.(Ibid.), tr.18f (trang 18-19).
 • f. Thích Nh?t H?nh, Sdd. (Op.Cit.), p.45.
 • g. K.T.S. Sarao, The Buddha and His Teachings,
  Delhi Motilal Banarsidass, 2010, p.45ff (trang
  45-50).

78
4. Tr?t t? tên tác gi?
 • a. Tên Vi?t Nam
 • H? CH? LÓT TÊN
 • VÍ D? Thích Minh Châu
 • Thích Trí Qu?ng
 • b. Tên nu?c ngoài
 • TÊN CH? LÓT H?
 • VÍ D? K. T. S. Sarao
 • P. A. Payutto

79
VI. PHONG CÁCH TRÌNH BÀY CHI TI?T CU?C CHÚ H?U
CHÚ
 • 1. Sách có m?t tác gi?/ m?t biên t?p/ m?t ngu?i
  d?ch
 • Ví d?
 • a. G. Sopa (ed./biên t?p), Lectures in Tibetan
  Buddhism, Vol.2, Delhi Motilal Banarsidass,
  1987, p. 24
 • b. Thích T? Thông, Lu?c Gi?i Kinh Kim Cuong, Hà
  N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2012, tr.54
 • c. P.A. Payutto (trans./d?ch),

80
2. Sách có 1 tác gi? và 1 biên t?p/ngu?i d?ch
 • Ví d?
 • a. G. Sopa (Author/tg) A.D.Jayatillek
  (trans./d?ch), Lectures in Tibetan Buddhism,
  Vol.2, Delhi Motilal Banarsidass, 1987, p. 49f.
 • b. Thích T? Thông (t/gi?) Thích Qu?ng Minh
  (b/t?p), Lu?c Gi?i Kinh Kim Cuong, Hà N?i Nhà
  Xu?t B?n Tôn Giáo, 2012, tr.98ff.

81
3. Sách có 02 t/gi? và 02 d?ch gi?/biên t?p
 • Ví d?
 • a. G. Sopa L.A. Kentary (Author/tg) A. D.
  Jayatillek B. T. Smith (trans./d?ch), Buddhism
  in Tibet, Vol.3, Delhi Motilal Banarsidass,
  1987, p. 47ff
 • b. Thích T? Thông (và) Thích Minh Giác (t/gi?)
  Thích Qu?ng Minh (và) Thích Nh?t Minh (b/t?p),
  Lu?c Gi?i Kinh Duy Ma, TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong
  Ðông, 2012, tr.55.

82
4. Sách có nhi?u t/gi? ho?c nhi?u d?ch gi?/biên
t?p
 • Ví d?
 • a. L. A. Kentary et al. (trans./d?ch), Buddhism
  in Tibet, Delhi Motilal Banarsidass, 1987,
  p.56ff.
 • b. Thích T? Thông (và) nhi?u t/gi?, Lu?c Gi?i
  Kinh Duy Ma, TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong Ðông,
  2012, tr.89f.
 • c. P. A. Payutto et al.(ed.), Buddhism in
  Thailand, Delhi Motila Banarsidass, 1987, p.
  259.

83
5. Sách có nhi?u bài vi?t c?a nhi?u t/gi?
 • Ví d?
 • a. Tom Rich, Buddhism in Thailand, in L.
  Kentary (Chief-in-editor/T?ng biên t?p), The
  World of Buddhism, Delhi Motilal Banarsidass,
  1987, p.75.
 • b. Thích T? Thông, Lu?c Gi?i Kinh Duy Ma trong
  Thích Thi?n Siêu (T?ng biên t?p), T?p A Hàm,
  quy?n 3, TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong Ðông, 2012,
  tr. 309f.

84
6. Tác gi? vi?t nhi?u sách
 • Ví d?
 • a.Thích Minh Châu (a), Tru?ng B? Kinh II, TPHCM
  Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam, 1998, trang
  67.
 • b.Thích Minh Châu (b), Trung B? Kinh I, TPHCM
  Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam, 1998, trang
  52.
 • c.Thích Minh Châu (c), Tang Chi B? Kinh II,
  TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam, 1998,
  trang 45.

85
7. Trình bày cu?c chú h?u chú v?n t?t
 • Ví d? 1 (01 tác gi?/biên t?p/d?ch)
 • a. Thích Minh Châu, Cu?c Ð?i c?a Ð?c Ph?t, Hà
  N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2011, tr.12f.
 • ?? Thích Minh Châu, 2011, tr.12f.
 • b. T.S. Kenedy, The Life of the Buddha, Oxford
  Oxford University, 1998, p.23ff.
 • ?? T.S. Kenedy, 1998, p. 23ff.
 • c. Thích Trí Qu?ng, Ph?t Giáo Nh?p Th? và Phát
  Tri?n, Hà N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2008,
  tr.45.
 • ?? Thích Trí Qu?ng, 2008, tr. 45.

86
Ví d? 2 (01 t/gi? và 01 biên t?p/ngu?i d?ch)
 • a. A. J. Sopa (Author/tg) A. D.Jayatillek
  (trans./d?ch), Lectures in Tibetan Buddhism, 2
  Vols, Delhi Motil Banarsidass, 1987, p. 27f.
 • ?? A. J. Sopa (Au) A. D. Jayatillek
  (trans.),1987, p. 27f
 • b. Thích T? Thông (tg) Thích Qu?ng Minh (bt/biên
  t?p), Kinh Kim Cuong, Hà N?i Nhà Xu?t B?n Tôn
  Giáo, 2012, tr.98ff.
 • ?? Thích T? Thông (tg) Thích Qu?ng Minh (bt),
  2012, p. 98ff.

87
Ví d? 3 (02 t/gi? và 02 biên t?p/ngu?i d?ch)
 • a. G. Sopa L.A. Kentary (Author/tg) A. D.
  Jayatillek B. T. Smith (trans./d?ch), Buddhism
  in Tibet, Delhi Motila Banarsidass, 1987, pp.47
 • ?? G. Sopa L.A. Kentary (Au) A. D. Jayatillek
  B. T. Smith (trans.), 1987, p. 47ff
 • b. Thích T? Thông Thích Minh Giác (t/gi?)
  Thích Qu?ng Minh Thích Nh?t Minh (b/t?p), Lu?c
  Gi?i Kinh Duy Ma, TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong
  Ðông, 2012, tr.55.
 • ?? Thích T? Thông Thích Minh Giác (t/gi?)
  Thích Qu?ng Minh Thích Nh?t Minh (b/t?p), 2012
  55.

88
Ví d? 4 (nhi?u tác gi? ho?c nhi?u biên t?p/ngu?i
d?ch)
 • a. L. A. Kentary et al. (trans.), Buddhism in
  Tibet, London PTS, 1987, p. 78.
 • ?? L. A. Kentary et al. (trans.), 1987, p. 78.
 • b. Thích Trí Qu?ng và tgk Lu?c Gi?i Kinh Duy Ma,
  TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong Ðông, 2012, tr.29ff.
 • ?? Thích Trí Qu?ng và tgk, 2012, tr. 29ff.
 • c. P.A. Payutto et al.(ed.), Buddhism in
  Thailand, Delhi Motila Banarsidass, 1987,
  p.175f.
 • ?? P.A. Payutto et al.(ed.), 1987, p.175f.

89
Ví d? 5 (nhi?u bài vi?t c?a nhi?u t/gi?)
 • a. Tom Rich, Buddhism in Thailand, in L. A.
  Kentary (Chief-in-editor), The World of Buddhism,
  Delhi Motilal Banarsidass, 1987, p.75f.
 • ?? Tom Rich, Buddhism in Thailand, in L. A.
  Kentary (Chief-in-editor), 1987, p. 75f.
 • b. Thích T? Thông, Lu?c Gi?i Kinh Duy Ma trong
  Thích Thi?n Siêu (T?ng biên t?p), T?p A Hàm,
  quy?n 3, TPHCM Nhà Xu?t B?n Phuong Ðông, 2012,
  tr. 309.
 • ?? Thích T? Thông, Kinh Duy Ma trong Thích
  Thi?n Siêu (T?ng biên t?p), 2012, tr. 309.

90
Ví d? 6 (tác gi? vi?t nhi?u sách)
 • a. Thích Trí Qu?ng (a), Lu?c Gi?i Kinh Duy Ma, Hà
  N?i Nhà Xu?t b?n Tôn Giáo, 2009, tr.67ff.
 • ?? Thích Trí Qu?ng (a), 2009, tr.67ff.
 • b. Thích Trí Qu?ng, (b), Lu?c Gi?i Kinh Pháp Hoa,
  Hà N?i Nhà Xu?t b?n Tôn Giáo, 2010, tr.89.
 • ?? Thích Trí Qu?ng, (b), 2010, tr. 89.
 • c. Thích Trí Qu?ng (c), Kinh Lang Nghiêm, Hà N?i
  Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2012, tr. 506f.
 • ?? Thích Trí Qu?ng (c), 2012, tr. 506f.

91
Bài 6
 • PHUONG PHÁP TRÍCH D?N
 • THU M?C THAM KH?O

92
I. PHUONG PHÁP TRÍCH D?N
 • 1. TRÍCH D?N TR?C TI?P
 • Là trích d?n m?t do?n nguyên tác c?a tác gi?
  vào trong van b?n nghiên c?u c?a mình, không du?c
  s?a ch?a, thêm th?t hay t?nh lu?t b?t k? t? nào
  trong do?n trích d?n.

93
a1. Trích d?n tr?c ti?p ng?n Là do?n trích d?n
tr?c ti?p có chi?u dài t? 5 dòng tr? xu?ng.
 • Ví d?
 • Trong kinh Pháp Hoa, Ð?c Ph?t kh?ng d?nh Ta là
  Ph?t dã thành chúng sanh là Ph?t s? thành.

94
a2. Trích d?n tr?c ti?p dài Có t? 6 dòng tr? lên
 • Ví d?
 • Trong kinh Ti?u B? I, d?c Ph?t dã kh?ng d?nh rõ
  ràng
 • Ðây là Gi?i, dây là Ð?nh, dây là Tu?. Ð?nh cùng
  tu v?i Gi?i s? dua d?n qu? v? l?n, l?i ích l?n.
  Tu? cùng tu v?i Ð?nh s? dua d?n qu? v? l?n, l?i
  ích l?n. Tâm cùng tu v?i Tu? s? dua d?n gi?i
  thoát hoàn toàn các món l?u ho?c, t?c là d?c l?u,
  h?u l?u, vô minh l?u.

95
2. TRÍCH D?N GIÁN TI?P
 • Là trích d?n ý t? hay tu tu?ng v? m?t do?n van
  c?a tác gi? nào dó b?ng ngôn ng? và van phong c?a
  ngu?i c?m bút.

96
Ví d?
 • Trong kinh Pháp Hoa, Ð?c Ph?t kh?ng d?nh Ta là
  Ph?t dã thành, chúng sanh là Ph?t s? thành.
 • ?? Trong kinh pháp Hoa, Ð?c Ph?t dã kh?ng d?nh
  Ngài là Ph?t dã thành và t?t c? chúng sanh là
  Ph?t s? thành.

97
II. THU M?C THAM KH?O
 • 1. Ð?NH NGHIA
 • Là b?n li?t kê danh sách các tài li?u tham kh?o
  trong bài kh?o c?u, tác ph?m, sách, lu?n van hay
  lu?n án.
 • Thu m?c tham kh?o bao g?m sách v? báo chí t?
  di?n các lo?i và t?t c? tác ph?m khác.

98
2. CH?C NANG
 • a. H? tr? d?c l?c cho ngu?i nghiên c?u và d?c gi?
  d? truy nguyên, d?i chi?u ho?c tham c?u v? các
  chú thích trong cu?c chú hay h?u chú c?a tác ph?m
  có thu m?c tham kh?o.
 • b. Cung c?p cho d?c gi? các chi ti?t v? tên
  t/gi? và t/ph?m, noi và nam xu?t b?n c?a tác
  ph?m.
 • c. Cung c?p thông tin v? l?ch s? d? tài nghiên
  c?u t? tru?c d?n gi? d? giúp nhà nghiên c?u xác
  d?nh hu?ng và gi?i h?n ph?m vi nghiên c?u c?a
  mình.

99
3. S? KHÁC NHAU GI?A THU M?C THAM KH?O CU?C CHÚ
 • 3.1. TR?T T? TÁC GI?
 • a. Thu m?c H? TÊN CH? LÓT
 • Ví d?
 • Wander, A. K., Indian Buddhism, Delhi Motilal
  Banarsidass, 1991.
 • b. Cu?c chú TÊN CH? LÓT H?
 • Ví d?
 • A. K. Wander, Indian Buddhism, Delhi Motilal
  Banarsidass, 1991, tr.15

100
3.2. CÁC CHI TI?T C?A TÁC PH?M
 • a. Thu m?c 5 y?u t? c?n ph?i ghi d?y d?, không
  du?c ghi t?t (tên tác gi?, tên tác ph?m,
  noi/nhà/nam xb).
 • Ví d?
 • Thích Minh Châu, Kinh Tru?ng B?, TPHCM Vi?n
  Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam, 2010.
 • b. Cu?c chú Tên tác ph?m có th? vi?t t?t noi/
  nhà/nam xb có th? t?nh lu?t trong m?t s? tru?ng
  h?p.
 • Ví d?
 • Thích Minh Châu, TB, Sdd, tr. 38.

101
3.3. M?C ÐÍCH
 • a. Thu m?c nh?m cung c?p cho d?c gi? d?y d? chi
  ti?t v? ngu?n tài li?u d? tham kh?o, truy c?u khi
  c?n thi?t.
 • b. Cu?c chú nh?m xác d?nh xu?t x? c?a tài li?u
  trích d?n.

102
4. CÁC QUY Ð?NH CAN B?N V? THU M?C THAM KH?O
 • A. V? V? TRÍ
 • Thu m?c tham kh?o thu?ng du?c d?t tru?c ph?n
  ph? l?c và ngay sau chuong cu?i cùng c?a m?t tác
  ph?m, sách, lu?n van hay lu?n án.
 • B. CÁCH TRÌNH BÀY
 • Tiêu d? THU M?C THAM KH?O ph?i du?c vi?t in
  hoa và d?t ? chính gi?a c?a hàng d?u tiên, không
  c?n g?ch du?i hay ch?m câu.

103
C. V? TR?T T?
 • Thu m?c tham kh?o ph?i du?c x?p theo th? t? a,b,c
  c?a t?a d? tác ph?m (d?i v?i Tài li?u g?c) và tên
  tác gi? (d?i v?i tài li?u ph?).

104
 • Ví d? 1 (tài li?u g?c)
 • The Digha Nikaya, Davids, T. W. R. Carpenter,
  J. E. (ed.), Vol. I (1889, rep. 1995), Vol. II
  (1903, rep. 1995) Carpenter, J. E. (ed.), Vol.
  III (1910, rep. 1992), London PTS.
 • The Majjhima Nikaya, V. Trenckner (ed.), Vol. I
  (1888, rep. 1993) R. Chalmers (ed.), Vol. II
  (1896, rep. 1993), Vol. III (1899, rep. 1994),
  London PTS.
 •  

105
 • Kinh Tru?ng B?, 3 quy?n, Thích Minh Châu (d?ch),
  TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam, 1998.
 •   Kinh Trung B?, 3 quy?n, Thích Minh Châu
  (d?ch), TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam,
  1999.
 • Kinh Tang Chi B?, 5 quy?n 3, Thích Minh Châu
  (d?ch), TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t H?c Vi?t Nam,
  2000.

106
 • Ví d? 2 (tài li?u ph?)
 • Ahir, D.C., Ambedkar the Great, New Delhi
  Blumoon Books, 2000.
 • Baird, R. D. (ed.), Religion in Modern India,
  Delhi Manohar Publishers Distributors, 2001.
 • Thích Thanh Dung, Cu?c Ð?i Ð?c Ph?t, Hà N?i Nhà
  Xu?t B?n Hà N?i, 2012.
 • Thích Qu?ng Ti?n, Lu?c Gi?ng Kinh A Hàm, TPHCM
  Nhà Xu?t B?n TPHCM, 2010.

107
 • D. V? N?I DUNG
 • Thu m?c tham kh?o ph?i du?c trình bày d?y d? 5
  y?u t? (bao g?m d?ch gi? hay tên b?n d?ch n?u có)
  c?a 01 quy?n sách/tác ph?m.

108
5. CÁCH VI?T HOA IN NGHIÊNG
 • Vi?t in hoa toàn b? ch? cái d?u tên tác gi? noi
  xb nhà xb.
 • Vi?t hoa và in nghiêng tên tác ph?m và 3 t? lo?i
  (liên t?, gi?i t? và m?o t?) n?u chúng d?ng d?u
  câu trong tên tác ph?m. B?ng ngu?c l?i, 3 t? lo?i
  này ph?i du?c vi?t thu?ng.

109
 • Ví d?
 • Dalai Lama, H.H., The Way to Freedom,
  Dharmshala The Library of Tibet, 2000.
 • Thích, Minh Châu, Hu?ng v? Con Ðu?ng Giác Ng?,
  TP.HCM Nhà Xu?t b?n Tôn Giáo, 2000.
 • Gallmo, G., A Few Facts about Buddhism, Delhi D.
  K. Printworld (P) Ltd., 1998.
 • Thích Trí Qu?ng, Ph?t Giáo và Môi Tru?ng, Hà
  N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2013.

110
6. TRÌNH BÀY TÊN TÁC GI?
 • A. Ngu?i Âu M?
 • H? TÊN CH? LÓT
 • Ví d? Sarao, K. T. S
 • B. Ngu?i Trung Qu?c
 • H? CH? LÓT TÊN
 • Ví d? Thái, Kim- Lan
 • C. Ngu?i Vi?t Nam
 • H? CH? LÓT TÊN
 • Ví d? Thích- Minh- Châu

111
7. PHÂN LO?I THU M?C
 • A. TÀI LI?U G?C (Primary Sources)
 • Ví d?
 • The Digha Nikaya, Rhys Davids, T.W Carpenter,
  J.E (ed.), Vol. I (1889, rep. 1995), Vol. II
  (1903, rep. 1995) Carpenter, J.E (ed.), Vol. III
  (1910, rep. 1992), London PTS.
 • The Middle Length Sayings, Horner, I.B (trans.),
  Vol. I, (1954, rep. 2000), Vol. II (1959, rep.
  1997), Vol. III (1957, rep. 1996), Oxford PTS.

112
 • 3. Kinh Trung B?, Thích- Minh- Châu (d?ch), 3
  quy?n, TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t h?c Vi?t Nam,
  1999.
 • 4. Kinh Tru?ng B?, Thích- Minh- Châu (d?ch), 2
  quy?n, TPHCM Vi?n Nghiên C?u Ph?t h?c Vi?t Nam,
  1998.

113
 • B. TÀI LI?U PH? (Secondary Sources)
 • Ahir, D.C., Buddhism in Modern India, Delhi Sri
  Satguru Publication, 1991.
 • Bapat, P.V.(ed.), 2500 Years of Buddhism, Delhi
  Publication Division, 1997.
 • Lê - Cung, Phong Trào Ph?t Giáo Mi?n Nam Vi?t Nam
  Nam 1963, Hu? Nhà Xu?t B?n Thu?n Hoá, 2003.

114
 • Dalai Lama. H.H. (t/g)
 • Vân Trang (d?ch)
 • Trung Hi?u (biên t?p), Ph?t Giáo Nh?p Th? và Phát
  Tri?n, Hà N?i Nhà Xu?t B?n Tôn Giáo, 2014.
 • Thích Thanh T? (t/g)
 • Ng?c Phong (biên so?n), Ph?t Hoàng Tr?n Nhân
  Tông, TPHCM Nhà Xu?t B?n TPHCM, 2010.
 • Hackmann, H., Buddhism as a Religion, Delhi
  Neeraj Publishing House, 1988.

115
 • Gould, Sir B. J. et.al., Discovery, Recognition
  and Enthronement of the 14th Dalai Lama,
  Dharamsala Library of Tibetan Works Archives,
  2000.
 • Gombrich, R.
 • Obeyesekere, G., Buddhism Transformed Religious
  Change in Sri Lanka, Delhi Motilal Banarsidass
  Publishers Pvt. Ltd, 1990.

116
 • THANK YOU
 • FOR YOUR LISTENING
 • BEST OF LUCK FOR YOUR EXAMINATION
About PowerShow.com