Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 6b90b5-M2YzMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Balounov Last modified by: Balounov Created Date: 1/5/2006 12:35:46 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:16
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: Balounov
Learn more at: http://kbd2.zf.jcu.cz
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Mikrosporidie a mikrosporidiózy
Souvislý text prevzat z prekladu knihy Hausmann
K., Hülsmann N. 1996 Protozoologie. Academia,
Praha, pp 347. Nekolik prezentací (císla 39-43) s
tematikou lékarské parazitologie prevzato z
prednášky Dr. O. Ditricha, ostatní pripravila
MVDr. I. Dyková z dokumentace použité v knize Lom
J., Dyková I. (1992) Protozoan Parasites of
Fishes, Elsevier, Amsterdam, pp 315
Puvodní klasifikace - primitivní protozoa
2
(No Transcript)
3
(No Transcript)
4
Soucasné zarazení mikrosporidií
5
x - exospora n - endospora k - kotvící
aparát po - polaroplast t - pólová trubice sp
- sporoplasma j - jádro z - zadní vakuola
6
Schematizovaný prurez spory mikrosporidií
proteinová exospora
chitinová endospora
polaroplast
jádro
sporoplasma
vakuola
pólová trubice
Pozn. Nepoužívat termín polární trubice!
7
(No Transcript)
8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
Mikrosporidie cizopasící u ryb V soucasné dobe
80 druhu razených do 14 rodu
Glugea Thélohan, 1891 Heterosporis Schubert,
1969 Ichthyosporidium Caullery Mesnil,
1905 Kabatana Lom, Dyková Tonguthai, 2000 Loma
Morrison Sprague, 1981 Microfilum Faye,
Toguebaye Bouix, 1991 Microgemma Ralphs
Matthews, 1986 Neonosemoides Faye, Toguebaye
Bouix, 1996 Nucleospora Hedrick, Groff Baxa,
1991 Ovipleistophora Pekarinen, Lom Nilsen,
2002 Pleistophora Gurley, 1893 Pseudoloma
Matthews, Brown, Larison, Bishop-Stewart Kent,
2001 Spraguea Vávra Sprague, 1976 Tetramicra
Matthews Matthews, 1980
12
Na území CR tvorí mikrosporidie mezi nálezy
parazitu u ekonomicky významných druhu ryb tu
nejmenší skupinu. Je to v protikladu k castým
nálezum mikrosporidií u morských ryb a k bežnému
výskytu nekterých druhu, napr. Pleistophora
hyphessobryconis u akvarijních ryb (neonek). Od
druhu z ostatních skupin hostitelu se
mikrosporidie z ryb liší sporami s nápadne
velkou zadní vakuolou. Pri vyšetrování
zažívacího traktu ryb bývají nekdy nalézány
druhy pocházející z masivních nákaz korýšu nebo
clenovcu, tj. ze soucásti rybí potravy. K
ojedinelým nálezum patrí Glugea tisae popsaná ze
steny strevní sumce (Silurus glanis). Stupen
poškození hostitele závisí na intenzite infekce.
13
Spory mikrosporidií - nativní preparáty, v
procházejícím svetle A - Glugea anomala B -
Glugea anomala (SPV) C - Glugea hertwigi D -
Glugea fennica E - Glugea plecoglossi F - Glugea
berglax G - Glugea luciopercae H - Glugea
stephani I - Glugea weissenbergi J - Glugea
tisae K - Pleistophora hyphessobryconis L -
Pleistophora hippoglossoides M - Ovipleistophora
mirandellae (makro-spory, SPV) N - Makro-
y mikro-spory (M) O - Pleistophora ovariae P -
Pleistophora typicalis R - Heterosporis
schuberti S - Makro-mikro-spory (R) SPV
sporoforní vácek
14
Spory mikrosporidií - nativ, procházející
svetlo A - Tetramicra brevifilum B -
Ichthyosporidium giganteum C - Microsporidium
sp. D - Nosema notabilis E - Kabatana arthuri F -
Kabatana takedai G - Spraguea lophii Vývojová
stadia mikrosporidií v rezech H - M -
Heterosporis schuberti H - delící se
meront I - meront ve sporoforní cyste
J, K, L -rust sporoforní cysty
M - velká sporoforní cysta
sporogoniální stadia a SPV se
zralými sporami
15
A, B spory ve skanovacím elektronovém
mikroskopu A - Glugea anomala, SEM B -
vystrelená pólová trubice Detaily
ultrastruktury, TEM C - Pleistophora
hyphessobryconis D - pólová trubice, x 180
000 E, F - exospora - rezy ruznými
rovinami G, H - mikro- a makrospory
Pleistophora typicalis
16
Varianty životních cyklu Zacátek - sporoplasma
je pólovou trubicí injikována do bunky
hostitele merogonie asexuální reprodukce
mnohonásobným delením sporogonie tvorba spor
- prímo z poslední generace merontu, -
nebo meronty se mení ve sporonty pres
intermediární stadia u nekterých rodu
perzistuje v prubehu sporogonie tzv. diplokaryon

Šírení infekcí - prímo, bez mezihostitelu!
Nebezpecí koncentrace rezistentních spor ve
vodním prostredí (v akvariích)!
17
Pleistophora hyphessobryconis - vývoj A-D - rust
merontu delení merontu se 4 jádry F -
sporogoniální plasmodium G, H - rust s.
plasmodia, stena mohutní a tvorí se SPV I -
plasmodium se separuje od steny SPV, delí se J
- segmentace plasmodia a tvorba spor a
18
Xenom, jinak xenoparazitární komplex byl
definován jako symbiotický komplex, který tvorí
nekteré druhy mikrosporidií cizopasících u ryb
spolu s hostitelskou bunkou. Po infekci
hostitelské bunky dochází k morfologické a
funkcní integraci obou komponent komplexu. U
druhu, které tvorí xenomy probíhá v xenomu celý
vývoj mikrosporidie až do stadia spor. Spory se
uvolnují po desintegraci steny xenomu, který již
splnil svou funkci, tj. vyvinuly se v nem zralé
spory. Zatímco symbiosa s hostitelskou bunkou
chrání vývoj mikrosporidie, rozsah zmen
pusobených vývojem velkého poctu xenomu muže mít
zásadní vliv na funkci postiženého orgánu nebo
tkáne. Reakce hostitelu se lišíu infekcí
pusobených druhy, které tvorí a druhy, které
netvorí xenomy.
19
Microsporidie, které tvorí xenomy typy xenomu
1., 2. Spragea lophii 3. Ichthyosporidium
giganteum 4. Tetramicra brevifilum 5. Glugea
anomala 6. Loma salmonae 7. Tetramicra
brevifilum 8. Loma acerinae 9., 10. G.
plecoglossi periferní zona xenomu v
gonádách
20
Makroskopicky viditelné zmeny vyvolané infekcemi
mikrosporidií A, B - Glugea hertwigi
Osmerus mordax C -zmeny ve vnitrních
orgánech D - Ovipleistophora mirandellae
Abramis brama - gonády E - Glugea stephani
Parophrys vetulus, stena streva F - Tetramicra
brevifilum Scphthalmus maximus, svaly G -
Kabatana takedai Oncorhynchus mykiss,
svaly - horní cást obrázku, srdce -
spodní cást obrázku
21
Loma acerinae - Gymnocephalus cernuus, xenomy pod
epitelem streva
22
Microsporidie - ruzná stadia vývoje v
histologických rezech A - Glugea anomala
Gasterosteus aculeatus, gonády B - Xenomy v
pokrocilém stadiu vývoje, samcí gonády C
- Pleistophora typicalis (SPV),
svalovina D - Pleistophora hyphessobryconis
šipka oznacuje nejcasnejší stadium v. E -
Ovipleistophora mirandellae Blicca
bjoerkna, oocyt F - Pleistophora
hyphessobryconis Carassius auratus
sporonty a SPVs, svaly G - Loma branchialis,
xenom Melanogrammus aeglefinus, žábry
23
Enterocytozoon salmonis - Oncorhynchus
tschawytscha A - leucocyty s vývojovými stadii
lokalizovanými v jádrech B - spory v
epiteliálních bunkách exkrecních kanálku ledvin

24
Nucleospora secunda Lom et Dyková, 2002
Celý vývoj probíhá v jádrech epiteliálních bunek
streva
Hostitel Nothobranchius rubripinnis Seegers,
1986 Cyprinodontidae
25
Kabatana Lom, Dyková et Tonguthai, 2000
K. arthuri - Pangasius sutchi - Southeast Asia
K. takedai - Salmonidae - Japon
26
Kabatana arthuri - Pangasius sutchi
27
Kabatana arthuri - Pangasius sutchi
28
Kabatana arthuri - Pangasius sutchi
29
Ovipleistophora Pekkarinen, Lom et Nilsen, 2002
Gymnocephalus cernuus, Rutilus rutilus - oocyty
Spolecné znaky s Trachipleistophora hominis

HC hostitelská bunka ME merozoit
30
Infekce mikrosporidií rodu Glugea.
 • Hostitel Austrolebias nigripinnis

Xenomy- komplexy symbiontu (hostitelské bunky a
mikrosporidie) 10 µm až 2 mm (až 200x se zvetší
hostitelská bunka)
Masivní infekce
Casná stadia vývoje x.
Pokrocilá stadia vývoje xenomu merogonie
sporogonie
Zralý xenom
31
Infekce Glugea sp.hostitel Nothobranchius spp.
Ultrastruktura lamelární stena xenomu
Ultrastruktura hypertrofované lalocnaté jádro
32
Pleistophora hyphessobryconis - Paracheirodon
innesi
33
Pleistophora hyphessobryconis
34
Heterosporis schuberti - Ancistrus cirrhosus
35
Glugea plecoglossi - Plecoglossus altivelis
36
Tetramicra brevifilum - Scophthalmus maximus
37
Tetramicra brevifilum nálevník
(Scuticociliatida)- Scophthalmus maximus
38
Lom J. (2002) A catalogue of described genera
and species of microsporidians parasitic in fish.
Systematic Parasitology 53 81-99
Lom J., Nielsen F. (2003) Fish microsporidia
fine structural diversity and phylogeny. Int. J.
Parasitol. 33 107-127
39
Mikrosporidie - významní paraziti i pro cloveka
 • Nové druhy recentne popsané
 • souvislost s epidemií AID
 • ne však omezení na pacienty s AIDS
 • Zejména zažívací trakt

Strevní infekce nejcastejší oportunní (spolu s
plicními) nejvýznamnejší agens Enterocytozoon
bieneusi Nízký pocet CD4 T lymfocytu diarhea,
ztráta váhy, malabsorpce tuku a B12
40
Prehled mikrosporidií nalezených u cloveka
celed rod druh lokalizace
Pleistophoridae Trachipleistophora Pleistophora hominis antropophtera svaly mozek, srdce, ledviny, játra svaly
Encephalitozoonidae Encephalitozoon cuniculi hellem intestinalis mozek, játra, ledviny, atd. oko, plíce, ledviny strevo, plíce, ledviny
Enterocytozoonidae Enterocytozoon bieneusi strevo
Nosematidae Nosema Brachiola Vittaforma ocularum vesicularum connori corneae rohovka oka svaly plíce, srdce, játra, strevo... rohovka oka
nejisté razení Microsporidium africanum ceylonensis rohovka oka rohovka oka
41
Diagnostika / determinace
 • elektronová mikroskopie
 • histologické vyšetrení (chromotrop, stríbrení)
 • barvení optickými belidly (Calcofluor, Uvitex)
 • barvení dle Webera (chromotrop)
  ci Van Goola (modifikace Grama, Giemsy)
 • znacené poly- ci monoklonální protilátky
 • serologie (ELISA, IFAT)
 • molekulární metody (PCR)
 • kultivace na TK

42
E. cuniculi v tkáni
IFAT a calcofluor
43
Terapie mikrosporidióz u lidí
 • Albendazol (krome E. bieneusi)
 • Fumagilin
 • Atovaquon ?
 • Thaliomidin ?
 • hledání dalších látek (inhibitory chitin
  syntetázy, acyklické nukleofosfáty atd.)
 • antiretrovirová terapie AIDS pacientu

(U ryb byl úspešne použit Fumagilin)
About PowerShow.com