Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja PowerPoint presentation | free to download - id: 69ff52-ZmY1OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja

Description:

Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja Mitja Ko nik...Univerzitetna klinika za plju ne bolezni in alergijo GOLNIK... Vodilna ustanova za pulmologijo in ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 17
Provided by: NataliaAl
Learn more at: http://www.klinika-golnik.si
Category:
Tags: iso | niaho | kot | orodji | standarda | vodenja

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja


1
Standarda NIAHO in ISO 9001 kot orodji vodenja
 • Mitja Košnik

2
...Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in
alergijo GOLNIK...
 • Vodilna ustanova za pulmologijo in alergologijo
  v Sloveniji za
 • Zdravljenje
 • Izobraževanje
 • Raziskave in razvoj

3
Univerzitetna klinika za pljucne bolezni in
alergijo GOLNIK
 • Zaposlenih 450
 • 36 specialistov, 20 specializantov
 • 62 DMS 128 ZT
 • 62 laboratorijsko osebje
 • 6 mladih raziskovalcev
 • Proracun 25 mio. E (1,5 porabimo za
  izobraževanje)

4
Sistem vodenja kakovosti organizaciji pomaga
uresniciti poslanstvo in vizijo
 • Zagotavljamo
 • kakovostno in varno zdravstveno oskrbo (PACIENT
  in STROKOVNOST sta v središcu naše pozornosti),
 • ucinkovito izrabo vseh virov, ki jih imamo na
  razpolago (družbena odgovornost),
 • Kakovost, varnost in ucinkovitost morajo biti
  rezultat nacrtovanja, brezhibnega izvajanja
  postopkov in nadzora.
 • Sistem razvijamo tudi s pomocjo razlicnih
  standardov.

5
Katere standarde izbrati?
6
ISO 9001 ZAKAJ
 • Mednarodno soglasje o dobri praksi vodenja
  organizacij
 • Procesni pristop Plan-Do-Check-Act
 • Sistemsko urejeno vodenje z jasno opredeljenimi
  cilji in strategijo
 • Stalno izboljševanje procesov

7
NIAHO ZAKAJ
 • Zahteva MZ ZZZS (financne posledice)
 • Vsebinski pristop, jasne zahteve na podrocju
  stroke (diagnostika, zdravljenje, klinicna
  farmacija, laboratorijsko delo, prehrana,
  preprecevanje okužb,.)
 • Mednarodna primerljivost podpora mobilnosti
  pacientov
 • Standard je pisan na kožo bolnišnicni dejavnosti
 • Velik poudarek varnosti in obvladovanju tveganj

8
Standard HPH ZAKAJ
 • Orodje za sistematicno ocenjevanje, spremljanje,
  izboljševanje kakovosti aktivnosti za promocijo
  zdravja v bolnišnicah.
 • Spodbuja nas
 • za vkljucitev promocije zdravja v kurativno
  oskrbo
 • k izobraževanju bolnikov in zaposlenih za zdravje
 • k preprecevanju bolezni
 • k izvajanju rehabilitacijskih storitev

9
Kakovost se zacne pri vodstvu
 • Vloga in zgled pri vzpostavljanju, vzdrževanju in
  razvoju sistema
 • Nacelna podpora
 • Aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema na
  vseh nivojih
 • Zgled pri izvajanju (notranja presoja, vodstveni
  pregled, izvajanje dogovorjenih postopkov)

10
Sistem vodenja kakovosti organizaciji pomaga
uresniciti poslanstvo in vizijo
 • Redno in sistematicno izvajanje aktivnosti
 • Vodstveni pregled (celotno vodstvo vsako leto
  obišce vse organizacijske enote)
 • Korektivno / preventivno ukrepanje (koristi
  zapisnikov aktivnost, nosilec, rok ucinkovit
  sistem zapisovanja, pregledovanje realizacije,
  ucinkov realizacije ukrepov)
 • Sestanki vodij (kljucne vsebine do sedaj
  oblikovanje prenosa informacij od vodstva do
  srednjega vodstvenega kadra cilj srednji
  management poroca vodstvu)

11
DOBRE IN SLABE STRANI ZUNANJIH PRESOJ
 • Pred prihodom presojevalcev smo dolocene probleme
  pripravljeni hitreje rešiti
 • Izvedemo celovitejše sistemske preglede
  posameznih procesov
 • Vec pozornosti posvetimo urejenosti dokumentacije
 • Ugotovitve (neskladnosti in priporocila) nas
  spodbudijo, da uredimo posamezna podrocja dela
 • Standard ISO 9001 nas spodbuja k procesnemu
  pristopu in s tem k timskemu delu strokovnjakov
  razlicnih profilov in strokovnjakov iz razlicnih
  organizacijskih enot

12
DOBRE IN SLABE STRANI ZUNANJIH PRESOJ
 • Presoje predstavljajo motnjo našemu vsakodnevnemu
  delu
 • Stroški zunanjih presoj niso zanemarljivi
 • Razlicne presojevalne hiše na razlicne nacine
  interpretirajo zahteve standardov, kar nas ne
  moti, dokler nam ne naloži nepotrebnega
  administrativnega dela
 • Od presojevalcev pricakujemo, da bodo odprti za
  naš iskanja nacina izpolnjevanja zahtev
  standardov nacin, ki bo izhajal iz utecenih
  postopkov dela, kadar so ti dobri in uveljavljeni

13
Sistem vodenja kakovosti stane
 • Dodatno delo zaposlenih (priprava dokumentacije,
  ki opisuje postopke dela, izvajanje notranjih
  presoj in notranjega nadzora, izvajanje
  korektivnih in preventivnih ukrepov, vodstveni
  pregled, zbiranje, analiziranje ter ukrepanje na
  osnovi rezultatov dela,)
 • Stroški izobraževanja
 • Stroški svetovanja
 • Umerjanje kontrolne, merilne, preizkusne opreme
 • Stroški pridobitve in vzdrževanja certifikata

14
Radi se pohvalimo s prejetimi certifikati, a se
ob tem zavedamo
 • certificiranje je v medijih dobilo preveliko in
  celo napacno vlogo
 • certificiranje s strani pooblašcenih organizacij
  je njihova komercialna dejavnost
 • Certifikat ni cilj kakovosti, ampak je pot proti
  kakovosti

15
Aliquam vitae lectus sit amet turpis porta auctor.
Nulla mattis mollis magna. Duis viverra
dolor sed sapien. Quisque lacinia vestibulum
lacus. Maecenas pharetra imperdiet
turpis. Nulla ultricies pretium
purus. Curabitur eget augue vitae purus
interdum ultrices. Maecenas pharetra imperdiet
turpis.
 • Sistem vodenja kakovosti organizaciji pomaga
  uresnicevati poslanstvo in vizijo

16
(No Transcript)
About PowerShow.com