H - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – H PowerPoint presentation | free to download - id: 69c70a-NWUzMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

H

Description:

Title: H nh nh t n th ng xoang hang Author: Root Last modified by: program Created Date: 1/12/2011 5:18:35 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 16 April 2019
Slides: 46
Provided by: root187
Learn more at: http://radiocr.vn
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: H


1
Hình ?nh t?n thuong xoang hang
 • Cao Thiên Tu?ng

2
Gi?i ph?u
1. Ð?ng m?ch c?nh trong 2. Tk v?n nhãn (III) 3.
Tk ròng r?c (IV) 4. Tk m?t (V1) 5. Tk hàm trên
(V2) 6. Tk v?n nhãn ngoài (VI) 7. Tuy?n yên 8. Tk
giao c?m 9. Tk hàm du?i (V3)
3
K? thu?t
 • CT MSCT tái t?o axial 1.25mm.
 • MRI
 • -Hình thu?ng qui T1W, T2W và FLAIR toàn b? não.
 • Axial, Coronal T2W FS/STIR 3mm, Coronal T2W TSE
  3mm không FS (tu? ch?n). Axial, Coronal, Sagittal
  T1W FS Gd
 • CISS 3D (tu? ch?n)

4
L?ng d?ng m? bình thu?ng
G?p trong béo phì, di?u tr? corticoid, HC Cushing
5
H?i ch?ng xoang hang
 • Có d?c di?m c?a nhi?u b?nh lý th?n kinh s?
 • LS t?n thuong tk v?n nhãn, HC Horner, m?t c?m
  giác c?a nhánh V1, V2. Ð?ng t? có th? t?n thuong
  ho?c không. Ðau.

6
Nhi?m trùng
 • Viêm tinh m?ch huy?t kh?i xoang hang
 • Viêm nhi?m do n?m (Actinomycosis, Murcomycosis,
  aspergillosis, )

7
Viêm tinh m?ch huy?t kh?i xoang hang
 • Do vi khu?n ho?c n?m xâm l?n t? viêm xoang ? b?nh
  nhân ti?u du?ng ho?c suy gi?m mi?n d?ch
 • Hình ?nh
 • -Tr?c ti?p thay d?i tín hi?u, kích thu?c và b?
  xoang hang
 • -Gián ti?p Dãn các tinh m?ch ph?, l?i m?t, b?t
  thu?c màng c?ng d?c theo b? ngoài xoang hang

8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
(No Transcript)
11
Actinomycosis
12
Murcomycosis
13
Aspergillosis
14
Viêm không nhi?m trùng
 • H?i ch?ng Tolosa- Hunt
 • Viêm gi? u

15
H?i ch?ng Tolosa- Hunt
 • Ðau li?t m?t tái h?i do viêm mô h?t không d?c
  hi?u ? xoang hang, khe ? m?t trên ho?c d?nh h?c
  m?t
 • Ðáp ?ng t?t v?i corticoid
 • C?n lo?i tr? t?n thuong khác
 • MRI d?ng tín hi?u trên T1W, T2W, b?t thu?c m?nh
  ? xoang hang, khe ? m?t trên ho?c d?nh h?c m?t

16
H?i ch?ng Tolosa- Hunt
17
H?i ch?ng Tolosa- Hunt
18
Viêm gi? u
 • Viêm vô can
 • Thâm nhi?m t? bào viêm và dáp ?ng xo m?n tính
 • MRI thâm nhi?m mô m?m dáy s?, kèm t?n thuong
  màng c?ng n?i s?, hu? xuong, d?ng/gi?m tín hi?u
  trên T2W, b?t thu?c

19
(No Transcript)
20
T?n thuong m?ch máu
 • Phình d?ng m?ch c?nh trong
 • Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang và dò d?ng-tinh m?ch
  màng c?ng

21
Phình d?ng m?ch c?nh trong
Phình d?ng m?ch c?nh trong xoang hang
Khí hoá m?u giu?ng tru?c gi?ng phình m?ch
22
(No Transcript)
23
Phình d?ng m?ch c?nh trong trong xoang hang hai
bên
24
Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang
 • V? trí thu?ng g?p d?ng hàng th? 2 c?a dAVF
 • Thông n?i b?t thu?ng gi?a d?ng m?ch c?nh và xoang
  hang
 • -Xoang hang l?n
 • -Thu?ng th?y tinh m?ch m?t trên l?n
 • Phân l?ai theo c?p máu d?ng m?ch và d?n luu tinh
  m?ch (Barrow)
 • -A Tr?c ti?p, shunt d?ng m?ch c?nh trong màng
  c?ng xoang hang dòng ch?y cao
 • -B Shunt các nhánh d?ng m?ch c?nh trong màng
  c?ng -xoang hang
 • -C Shunt d?ng m?ch c?nh ngòai màng c?ng-xoang
  hang
 • -D Các nhánh màng c?ng d?ng m?ch c?nh trong/c?nh
  ngòai v?i xoang hang

25
D?n luu tinh m?ch
26
Dò d?ng m?ch c?nh-xoang hang hình ?nh
 • CT
 • -Dãn l?n và b?t quang xoang hang m?nh
 • -Th?y rõ tinh m?ch m?t trên
 • MRI
 • -B?t thu?ng tín hi?u dòng tr?ng trong xoang hang
 • -L?n xoang hang

27
Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang
28
Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang
29
Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang
Gián ti?p
30
Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang TOF-3D
31
Dò d?ng-tinh m?ch màng c?ng
32
DAVF Ði?u tr?
 • N?i m?ch
 • Ph?u thu?t
 • X? ph?u
 • Theo dõi
 • -Type I
 • -Dò d?ng m?ch c?nh xoang hang gián ti?p

33
U
 • Thu?ng g?p nh?t là do xâm l?n tr?c ti?p t?
  adenoma tuy?n yên.
 • Lan quanh dây th?n kinh t? các u ác tính vùng d?u
  m?t c? ho?c lan theo du?ng máu
 • U màng não
 • U bao dây th?n kinh
 • Cavernous hemangioma
 • Lymphoma, leukemia, R?i lo?n tang tru?ng lympho,
 • Nang bì và thu?ng bì
 • Các r?i lo?n tang tru?ng mô bào (LCH, b?nh
  Rosai-Dorfman, b?nh Erdheim-Chester)

34
Lan quanh dây th?n kinh t? carcinoma tuy?n mang
tai
35
Cavernous hemangioma
36
Cavernous hemangioma
C?n ch?n doán phân bi?t v?i u màng não!
37
U màng não
C?n ch?n doán phân bi?t v?i u bao dây th?n kinh!
38
Adenoma tuy?n yên xâm l?n xoang hang
Khác v?i u màng não, adenoma tuy?n yên KHÔNG làm
h?p d?ng m?ch c?nh trong
Cortier et al., Cavernous Sinus Invasion by
Pituitary Adenoma MR Imaging, May 2000
Radiology, 215, 463-469.
39
Schwannoma
Liên quan khoang Meckel
40
U bao dây th?n kinh ác tính
41
Di can t? ung thu vú
C?n ch?n doán phân bi?t v?i u bao dây th?n kinh!
42
Di can quanh dây th?n kinh t? carcinoma vòm h?u
mui
43
Nang thu?ng bì
44
Tài li?u tham kh?o
 • Boardman JF, Rothfus WE, Dulai HS. Lesions and
  pseudolesions of the cavernous sinus and petrous
  apex. Otolaryngol Clin North Am 200841195213.
 • Lee JH, Lee HK, Park JK, et al. Cavernous sinus
  syndrome clinical features and differential
  diagnosis with MR imaging. AJR Am J Roentgenol
  200318158390.
 • A.A.K. Abdel Razek and M. Castillo , Imaging
  Lesions of the Cavernous Sinus, American Journal
  of Neuroradiology 30444-452, March 2009
 • Cortier et al., Cavernous Sinus Invasion by
  Pituitary Adenoma MR Imaging, May 2000
  Radiology, 215, 463-469.

45
Xin cám on
About PowerShow.com