Kogemused e- - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Kogemused e- PowerPoint presentation | free to download - id: 68bce2-Njg5OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Kogemused e-

Description:

Kogemused e- ppes Maris Kaskmann, R pina Aianduskooli haridustehnoloog maris_at_ak.rapina.ee – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:11
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: X299
Learn more at: http://www.ekk.edu.ee
Category:
Tags: kogemused | taha

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Kogemused e-


1
 • Kogemused e-õppes
 • Maris Kaskmann,
 • Räpina Aianduskooli haridustehnoloog
 • maris_at_ak.rapina.ee

2
 • Mis on e-õpe?
 • Kes on õppija?
 • Millised on e-õppe võimalused, ohud, tugevused ja
  nõrkused õpetajale, õppijale, koolile?
 • Mis toimub hariduses laiemalt?

3
Mis on e-õpe?
 • Arvuti / Interneti kaasabil toimuv õppetegevus

4
Kuidas toimub e-õpe?
 • Internetipõhised e-õppe keskkonnad, milles
  luuakse ja viiakse läbi e-kursuseid
 • E-õppematerjalid

Räpina Aianduskooli e-kursused www.e-ope.ee
5
E-kursuste arv
6
Õppijate arv
7
 • Projekt E-õppe arendamine ja juurutamine
  kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides
 • 1. juuli 2005 kuni 30. juuni 2008
 • Eesmärgid võimaldada mitmekesisemaid,
  paindlikumaid ja kvaliteetsemaid
  õppimisvõimalusi ajakohastada õppeprotsessi ja
  õpetajate koolitusvõimalusi muuta õppeasutused
  avatumaks uutele sihtrühmadele toetada
  elukestvat õpet

Tänu sellele projektile hakatakse e-õpet
arendama paljudes Eesti kutsekoolides
8
E-õppe Arenduskeskus
9
E-õpe Eestis
 • Eesti e-Ülikool
 • Eesti e-Kutsekool
 • Tiigrihüppe Sihtasutus
 • e-Õppe Arenduskeskus
 • Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA)

10
 • Konsortsium Eesti kutseõppeasutustest ja
  rakenduskõrgkoolidest
 • 16. veebruar 2005 heade kavatsuste protokoll
 • Asutajaliikmed
 • HTM
 • EITSA
 • 6 rakenduskõrgkooli (4 rakenduskõrgkooli)
 • 30 kutseõppeasutust (31 kutseõppeasutust)

11
E-õpe õppimine ainult arvuti kaudu?
12
Õpe ainult arvutiga?
 • Täielikult veebipõhine õpe õppeprotsess toimub
  veebipõhiselt
 • Kombineeritud õpe veebipõhine õpe (50-75)
  klassitunnid (seminarid, praktikumid)
 • e-toega õpe klassitundidele lisaks materjalid
  ja/või suhtlus Internetis

13
SWOT analüüs koolis E-õpe võimaldab
 • Mitmekesisem õppetöö
 • Paindlik õpe
 • Uued tehnilised võimalused
 • Õppematerjalid kättesaadavad, kohandatavad ja
  kergesti uuendatavad
 • Õppija tegevus kontrollitav
 • Uued sihtgrupid
 • Koostöö teiste koolidega
 • Rahvusvaheline koostöö

14
SWOT analüüs miinused
 • Ajakulu
 • Tehniliste vahendite olemasolu ja kasutamine
  probleemid tehnikaga
 • Vajalikud lisaoskused
 • Õpilase motivatsioon väheneb
 • Spikerdamine
 • Vahetu suhtluse kadumine
 • Plagiaat
 • Õppetöö kvaliteet langeb
 • Terviseprobleemid

15
E-õppe eripära
 • Täiskasvanute koolituses
 • täiskasvanud õppija iseärasuste arvestamine
  (enesejuhitavus, oma sihid, motivatsioon,
  rikkalik kogemus). Andragoogika
 • Vajalikud lisaoskused arvutioskus, suhtlemine
  Internetis, Interneti kasutamine

16
E-kursusel on
 • Ainekava sh individuaalse töö juhend - õpijuhis
 • Õppematerjalid (sh vajadusel video, audio)
 • Viited lisamaterjalidele raamatud, ajakirjad,
  veeb
 • Suhtlemisvahendid (foorum, jututuba)
 • Ülesanded, sh rühmatööd
 • Hindamisreeglid
 • Enesetest(id), test(id)

17
Arvutipõhise õppe korraldus
 • Õpitarkvara valik ning õppeeesmärgid
 • Kui suur ja milline osa tunnist
 • Kus toimub tund
 • Kuidas paigutuvad õpilased arvutite ette
 • Millised on õpilaste arvutikasutusoskused
 • Millised on eelnevad tegevused
 • Valmistada töölehed
 • Millised on järgnevad tegevused

18
E-õpe ainetunnis
19
Moodne kaugõpe
20
Tutvustamine koolis
21
Koostöö teiste koolidega
22
Näited
 • E-kursus Haljasalade rajamine http//www.e-ope.ee
  /course/view.php?id205
 • E-õppematerjalid
 • Putuktoidulised taimed (veebileht)
 • Pildigalerii
 • Test Maitsetaimed
 • Kursuste haldamine veebis Puuviljandus

23
E-õppe meetodid
 • Iseseisvat õppimist toetavad intelligentsed
  tuutorsüsteemid, programmid
 • Simulatsioonid ja rollimängud
 • Probleemipõhine õpe, uurimuslik õpe, projektõpe,
  kaasusepõhine õpe
 • Diskussioonidele ja rühmadünaamikale
  orienteeritud meetodid

24
Lõpetuseks...
 • Lahendused tuleb leida vastavalt vajadustele
 • Õppida saab mitmel moel
 • Mõtelgem tulevikule
 • E-õppe eesmärk on toetada õppimist!

25
Aitäh!
About PowerShow.com