PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013 PowerPoint presentation | free to download - id: 686d21-NGJiNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013

Description:

PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013 EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU - EAR Mandat za programiranje do 2006. godine Mandat za sprovo enje projekata finasiranih iz ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:10
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 13 June 2020
Slides: 26
Provided by: mla86
Learn more at: http://www.evropa.gov.rs
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013


1
PRETPRISTUPNI FONDOVI EU 2007 - 2013
IPA
Phare ISPA SAPARD CARDS
2
EVROPSKA AGENCIJA ZA REKONSTRUKCIJU - EAR
 • Mandat za programiranje do 2006. godine
 • Mandat za sprovodenje projekata finasiranih iz
  CARDS do kraja 2008. god.
 • IPA nadležnost Delegacije EK u BGD

3
IPA - STRATEŠKI OKVIR
 • Strategija za proširenje (Enlargement Strategy)
 • Evropsko partnerstvo (predvida kratkorocne i
  srednjerocne prioritete)
 • Višegodišnji indikativni finansijski okvir MIFF
  (za svaku zemlju i po komponentama na 3 godine)
 • Višegodišnji indikativni dokument za planiranje -
  MIPD (za svaku zemlju i po komponentama)
 • Programiranje od strane države korisnika fondova

4
IPA KOMPONENTE (2007 2013)
 • Pomoc tranziciji i izgradnja institucija
  (unapredenje institucija, acquis communautaire,
  državna uprava i sudstvo i dr.)
 • Prekogranicna saradnja
 • (podrška prekogranicnoj saradnji)
 • Regionalni razvoj
 • (fond za regionalni razvoj - ERDF i kohezioni
  fond)
 • Razvoj ljudskih resursa
 • (programiranje, implementacija i upravljanje
  evropskim socijalnim fondom)
 • Ruralni razvoj
 • (programi ruralnog razvoja)

5
DVE GRUPE KORISNIKA
 • Potencijalni kandidati
 • Komponente I i II
 • Kompnente III, IV i V
 • mogu se koristiti kroz
 • kompnentu I
 • Cilj podrška potrebama
 • procesa stabilizacije i
 • pridruživanja
 • Zemlje kandidati
 • Komponente I, II, III, IV i V
 • Uslov decentralizovani
 • sistem upravljanja
 • fondova EU (DIS)
 • Cilj usvajanje i sprovodenje
 • acquis i implementacija EU
 • fondova po prijemu u clanstvo

Ocekivana sredstva oko 12,9 milijardi evra
6
IPA i naši kapaciteti - trenutna situacija IPA i naši kapaciteti - trenutna situacija
Strengths (prednosti) Weeknesses (slabosti)
Jedan instrument za zemlje kandidate i potencijalne kandidate Vlasništvo nad procesom upravljanja fondovima EU Neutvrden budžet IPA Nedostatak strateških dokumenata o IPA Kapaciteti resornih ministarstava
Opportunities (prilike) Threats (opasnosti)
Preuzimanje procesa upravljanja fondova EU Unapredenje kapaciteta Jasno definisanje uloga i odgovornosti u procesu upravljanja fondova EU Dalje ispunjavanje uslova koje zahteva proces stabilizacije i pridruživanja Zbog navedenih slabosti ugrožen proces programiranja, kao i ugovaranje i sprovodenje programa za 2007 Nepostojanje budžetskih sredstava za kofinansiranje Ne ispunjavanje uslova koje zahteva uspešno upravljanje fondovima EU Kapaciteti resornih ministarstava Kapaciteti Delegacije EK u BGD
7
OKVIRNI KALENDAR GODIŠNJEG PROGRAMA
I Kvartal II Kvartal III Kvartal IV Kvartal
Tekuca godina PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE Odobravanje od strane EK
Naredna godina Finansijski sporazum Finansijski sporazum Sprovodenje projekta Sprovodenje projekta
IPA iskljucivo namenjena potrebama procesa
stabilizacije i pridruživanja
8
PROGRAMIRANJE FONDOVA EU za 2007. godinu
 • Uputstvo za popunjavanje obrazaca za predloge
  projekta
 • Obrazac predloga projekata koji odgovara
  kriterijumima EK
 • Ovlašceni predlagaci
 • direktni budžetski korisnici
 • Indirektni budžetski korisnici uz pismenu podršku
  ministarstva nadležnog za utvrdivanje njihovih
  finansijskih sredstava
 • svi oblici udruženja gradana uz pismenu podršku
  resornog ministarstva (u odnosu na predmet
  predloga projekta)

9
 • UPUTSTVO ZA PRIPREMU PREDLOGA PROJEKATA
  FINANSIRANIH IZ FONDOVA EU

10
OBRAZAC ZA PREDLOGE PROJEKATA
 • Strateški okvir predloga projekta
 • Stecena iskustva
 • Srodne aktivnosti
 • Koordinacija donatorskih aktivnosti
 • Nacionalni strateški prioriteti
 • Kontekst
 • Opis
 • Osnovne projektne aktivnosti i ocekivani
  rezultati
 • Rizici i pretpostavke
 • Zajednicki preduslovi
 • Budžet i kalendar sprovodenja aktivnosti

11
Strateški okvir predloga projekta
 • Strategija za proširenje Evropske unije
  (Enlargement Strategy)
 • Evropsko partnerstvo
 • Instrumenti za pretpristupne fondove (IPA)
  Evropske komisije

12
Stecena iskustva
 • Dokumentacija koja se odnosi na prethodno
  sprovedene projekte u konkretnoj oblasti rada
  (izvešraji o sprovodenju ili završni izveštaji o
  projektima, evaluacioni izveštaji i sl.)
 • Studije, procene i eventualne preporuke
  strucnjaka (kako domacih, tako i medunarodnih),
  koje se odnose na dalje unapredenje oblasti rada
  u okviru koje se izraduje predlog projekta, a
  koji su od znacaja za predmet predloga projekta

13
Srodne aktivnosti
 • Povezivanje predloga projekta sa
 • prethodno sprovedenim aktivnostima u ovoj oblasti
 • tekucim srodnim aktivnostima u ovoj oblasti
 • komplementarnim ciljevima drugih projekata
 • aktivnostima finansiranim iz budžeta Republike

14
Koordinacija donatorskih aktivnosti
 • Mogucnosti i potrebe za koordinacijom sa drugim
  razvojnim donatorskim agencijama u sufinansiranju
  ili paralelnom sprovodenju projekata
 • Sažetci rasprava i/ili sporazuma sa ostalim
  agencijama o sufinansiranju ili paralelnom
  sprovodenju pojedinih projekata

15
Nacionalni strateški prioriteti
 • Nacionalna strategija Srbije za pristupanje SCG
  EU
 • Akcioni plan Srbije za sprovodenje prioriteta iz
  Evropskog partnerstva
 • Strategija za smanjenje siromaštva
 • Resorne strategije
 • Zajednicki programski dokument za susedske
  programe
 • Akcioni planovi Vlade

16
Kontekst
 • Da li se predlog projekta odnosi na samo jedan
  resor tj. da li je u okviru mandata jedne
  institucije (npr. zdravstvo, poljoprivreda,
  životna sredina)
 • Da li se predlog projekta odnosi na više resora
  ?j. da li se nalazi u nadležnosti više od jedne
  institucije (npr. zapošljavanje, vladavina prava,
  bezbednost hrane, integrisano upravljanje
  granicom)

17
Opis opšti cilj
 • Opšti cilj projekta trebalo bi definisati tako
  da
 • se uvek odnosi na rok koji je duži u odnosu na
  rokove specificnih ciljeva projekata
 • doprinosi ostvarivanju opštih strateških
  prioriteta Republike Srbije
 • bude u skladu sa strateškim okvirom predloga
  projekta
 • ne bude previše opšteg karaktera niti previše
  ambiciozan (primeniti pravilo MUDRO/SMART)
 • bude iskazan tako da ukazuje na ciljne grupe i
 • bude iskazan kao željeno promenjeno stanje, ne
  kao proces

18
Opis specificni cilj
 • Specificni cilj ili ciljeve projekta trebalo bi
  definisati
 • tako da
 • jasno postavlja operativnu svrhu projekta tj.
  treba da ukaže na neposredni razlog pripreme
  projekta
 • identifikuje ciljne grupe
 • znacajno doprinosi ostvarenju opšteg cilja
  projekta
 • bude realistican, odnosno ocekivan u trenutku
  kada se proizvodi željeni rezultati projekta, kao
  i da bude precizno i proverljivo definisan
  (primeniti pravilo MUDRO/SMART)
 • bude iskazan kao željeno promenjeno stanje, ne
  kao proces

19
Osnovne projektne aktivnosti i ocekivani rezultati
 • Osnovne projektne aktivnosti treba da
 • budu grupisane prema odgovarajucim rezultatima
 • odgovaraju datom projektu (realno sagledati
  mogucnosti realizacije aktivnosti)
 • direktno doprinose ocekivanim rezultatima i
 • budu iskazane kao proces, ne kao promenjeno
  stanje
 • Ocekivani rezultati projekta trebalo bi da
 • Predstavljaju posledicu navedenih projektnih
  aktivnosti
 • Budu poredani tako da prate redosled aktivnosti
 • Predstavlaju sredstvo za dostizanje specificnih
  ciljeva i opšteg cilja projekta
 • Budu takvi da se mogu realizovati navedenim
  projektom
 • Budu precizno definisani, tako da se mogu vezati
  za indikatore
 • Budu tako da se prikaže njihovo vremensko
  izvršavanje i
 • Budu iskazani kao željeno promenjeno stanje, ne
  kao proces

20
Rizici i pretpostavke
 • Rizici ili prepreke predstavljaju potencijalne
  smetnje za izvršenje projektnih aktivnosti i
  dostizanje ocekivanih rezultata projekta
 • Pretpostovke su spoljni faktori koji mogu da
  imaju potencijalni uticaj ili da cak u potpunosti
  odrede uspeh samog projekta

21
Zajednicki preduslovi
 • Pitanja koje projekat treba da uzme u obzir
 • zaštita životne sredine
 • prekogranicne saradnje
 • kulturnog razvoja
 • efikasne uprave
 • ravnopravnosti polova

22
Budžet i kalendar sprovodenja aktivnosti
 • Prikazati po stavkama potrebna finansijska
  sredstva za svaku od aktivnosti predvidenih
  predlogom projekta
 • Okvirni kalendar sprovodenja projektnih
  aktivnosti

23
Prvi korak
 • Buduce predloge projekta zasnivati na vec
 • postojecim projektima koji se finansiraju iz
 • CARDS-a
 • Prioritete planirati u skladu sa kalendarom

I Kvartal II Kvartal III Kvartal IV Kvartal
Tekuca godina PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE PROGRAMIRANJE Odobravanje od strane EK
Naredna godina Finansijski sporazum Finansijski sporazum Sprovodenje projekta Sprovodenje projekta
24
IZRADA PREDLOGA PROJEKTA
 • U izradi predloga projekta resornim
  ministarstvima pomoc pružaju predstavnici MEOI,
  MFIN i Kancelarije za pridruživanje EU
 • Prvi predlog projekta (nacrt) proci ce kroz
  odgovarajuce modifikacije kako bi ispunio
  kriterijume i formu koju zahteva EK
 • Da bi predlog projekta odgovarao prioritetima
  jedne oblasti, neophodno je da resorna
  ministartstva u izradu predloga projekta ukljuce
  sve zainteresovane strane

25
 • www. evropa.sr.gov.yu
 • Predloge projekata dostaviti do 31.3.2006.
 • na
 • ipa.projekti_at_mier.sr.gov.yu
 • i na adresu
 • MEOI - Vlajkoviceva 10
About PowerShow.com