BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 656a2f-ZDdhNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011

Description:

wealth asset vehicles: the cyprus international trust and the international collective investment scheme options mechanizmy zarz dzania maj tkiem: – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 27 February 2020
Slides: 30
Provided by: PhaniS
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference 25/10/2011


1
BY PHANI SCHIZA ANTONIOU Warsaw Conference
25/10/2011
WEALTH ASSET VEHICLES THE CYPRUS
INTERNATIONAL TRUST AND THE INTERNATIONAL
COLLECTIVE INVESTMENT SCHEME OPTIONS MECHANIZMY
ZARZADZANIA MAJATKIEM CYPRYJSKI TRUST, ORAZ
FORMY MIEDZYNARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
 • PHANI SCHIZA ANTONIOU
 • Konferencja w Warszawie
 • 25.10.2011

2
NEED FOR ASSET PROTECTION VEHICLES POTRZEBY
KORZYSTANIA Z NARZEDZI OCHRONY KAPITALU
 • Successful business people and wealthy families
  may possess valuable assets worldwide,
 • Need for efficient structure to hold, protect,
  manage them and to respond to the different
  systems and rules of the various jurisdictions
  under common and civil law,
 • Need for asset protection vehicles
 • TRUSTS are vehicles in common law
  jurisdictions
 • FOUNDATIONS are vehicles in civil law
  jurisdictions
 • We present THE CYPRUS INTERNATIONAL TRUSTS as
  an optimum option
 • Przedsiebiorcy odnoszacy sukcesy, jak równiez
  zamozne rodziny moga posiadac wartosciowe aktywa
  na calym swiecie,
 • Potrzeba skutecznej struktury by je utrzymac,
  chronic i nimi zarzadzac oraz by dostosowywac sie
  do innych systemów i zasad w róznorodnych
  jurysdykcjach podlegajacych prawu zwyczajowemu
  lub prawu pisanemu,
 • Potrzeba korzystania z narzedzi ochrony kapitalu
 • ? TRUSTY sa narzedziami w jurysdykcjach
  podlegajacych prawu zwyczajowemu
 • ? FUNDACJE sa narzedziami w
  jurysdykcjach podlegajacych prawu pisanemu
 • ? Prezentujemy CYPRYJSKIE TRUSTY MIEDZYNARODOWE
  jako optymalna alternatywe

3
USES OF TRUSTS WYWYKORZYSTANIE TRUSTÓW
 • SUCCESSION PLANNING Smooth and effective
  transfer of assets from one generation to the
  other as per the wishes of the owner and not in
  line with the forced heir-ship rules,
 • ASSET PROTECTION AGAINST THIRD PARTY Assets
  transferred to a Trust are protected from attacks
  from creditors, ex-business partners and divorce
  disputes,
 • PLANOWANIE SPADKOBRANIA Plynny i efektywny
  transfer aktywów z jednego pokolenia na drugie,
  zgodnie z wola spadkodawcy a nie z wymuszonymi
  zasadami dziedziczenia,
 • OCHRONA AKTYWÓW PRZED OSOBAMI TRZECIMI Aktywa
  przetransferowane do Trustu sa chronione przed
  zakusami wierzycieli, bylych partnerów
  biznesowych lub sporami rozwodowymi,

4
USES OF TRUSTS WYKORZYSTANIE TRUSTÓW
 • TAX PLANNING An efficient planning involving
  trust can help to avoid inheritance tax and
  optimize income or capital gains tax liability,
 • CONFIDENTIALITY The Trust Deed is not a public
  document and does not have to be disclosed to
  third parties,
 • PLANOWANIE PODATKOWE Efektywne planowanie z
  wykorzystaniem trustu moze pomóc w uniknieciu
  podatku od spadków oraz w zoptymalizowaniu
  przychodu i podatku od zysków kapitalowych,
 • POUFNOSC Umowa Powiernicza nie jest dokumentem
  urzedowym i nie musi byc ujawniona osobom
  trzecim,

5
USES OF TRUSTS WYKORZYSTANIE TRUSTÓW
 • CONSOLIDATION AND CONTROL Helps to avoid
  dissipation of wealth by spendthrift heirs and
  ensures the continuation of successful
  enterprises irrespective of the abilities and the
  differences of the heirs under professional
  management,
 • KONSOLIDACJA I KONTROLA Pomaga uniknac
  roztrwonienia majatku przez rozrzutnych
  spadkobierców i zapewnia pomyslna kontynuacje
  dzialalnosci przedsiebiorstwa niezaleznie od
  umiejetnosci i róznic pomiedzy spadkobiercami - a
  wszystko dzieki profesjonalnemu zarzadzaniu.

6
CONCEPT OF TRUST IDEA TRUSTÓW
 • Trust is an equitable obligation binding a person
  or a company, called The Trustees to deal with
  property over which he/she has control, called
  the Trust Fund.
 • Such Trust Fund is vested to him/her by the
  previous owner and creator of the Trust, The
  Settlor for the benefit of other persons, called
  The Beneficiaries.
 • Trust stanowi zobowiazanie wiazace osobe badz
  spólke, zwana Powiernikiem do zarzadzania
  skladnikami majatkowymi nad którymi on/ona ma
  kontrole, zwanymi Funduszem Trustowym.
 • Fundusz Trustowy jest przekazywany przez
  poprzedniego wlasciciela i twórce Trustu -
  Zalozyciela celem dzialania na rzecz innych
  osób zwanych Beneficjentami.

7
CONCEPT OF TRUST KONCEPCJA TRUSTU
 • This is done in accordance with the instructions
  and wishes of the Settlor on certain terms and
  with certain powers, usually set out in the
  Trust Deed
 • In simple terms
 • Under a Trust a Settlor divests himself/herself
  of the legal title to property in favor of
  Trustees, who derive no benefit from the Trust
  itself, but they hold such property for the
  benefit of other persons
 • Trust zakladany jest zgodnie z instrukcjami i
  zyczeniami Zalozyciela, na scisle okreslonych
  warunkach i z okreslonymi uprawnieniami,
  zazwyczaj zawartymi w Umowie Powierniczej
 • Inaczej mówiac
 • Przez Trust Zalozyciel pozbywa sie tytulu
  prawnego do swojej wlasnosci na rzecz
  Powierników, którzy nie czerpia z Trustu jako
  takiego zadnych korzysci, ale przechowuja
  wlasnosc na rzecz innych osób

8
PARTIES TO THE TRUST PODMIOTY WYSTEPUJACE W
TRUSTACH
 • SETTLOR Creates the trust and transfers his/her
  property to the trust and decides the terms of
  the trust and the rights to be granted to the
  beneficiaries and the powers to the trustees
 • TRUSTEES They can be physical persons or legal
  entities (the latter are known as Private Trust
  companies PTC) and manage the fund in line with
  the terms of the Trust Deed and the wishes of the
  Settlor as they may be outlined in writing in the
  Letter of Wishes for the benefit of the
  beneficiaries
 • ZALOZYCIEL Tworzy trust i przenosi swoja
  wlasnosc do trustu oraz decyduje o warunkach
  trustu i kompetencjach, jakie maja byc przyznane
  powiernikom, oraz prawach, jakie maja byc
  przyznane beneficjentom.
 • POWIERNICY moga byc osobami fizycznymi badz
  prawnymi (ci drudzy znani sa jako Spólki
  Powiernicze - PTC), które zarzadzaja funduszem na
  rzecz beneficjentów, zgodnie z warunkami
  okreslonymi w Umowie Powierniczej oraz zgodnie z
  wola Zalozyciela, która moze byc ujawniona na
  pismie w Liscie Zyczen.

9
PARTIES TO THE TRUST PODMIOTY WYSTEPUJACE W
TRUSTACH
 • BENEFICIARIES Are those for whose benefit the
  Trust was created and for whose benefit the
  Trustees manage the trust property
 • THE PROTECTOR This is the person that acts as a
  watchdog over the trusts affairs and will have
  the right to appoint and dismiss the Trustees,
  have their consent sought before trust capital is
  distributed or before the number of trustees is
  increased. The Settlor may be a Protector but as
  a rule a trustee may not. The Protector has the
  right to veto general decisions taken by the
  trustees such as the decision to transfer the
  assets to the beneficiaries. A Protector is not
  necessary but it may be appointed for the peace
  of mind of the Settlor.
 • BENEFICJENCI podmioty, na rzecz których powstal
  Trust oraz, na rzecz których Powiernicy
  zarzadzaja Trustem.
 • ZABEZPIECZAJACY osoba, która dziala jako obronca
  interesu trustu, ma prawo powolac i odwolac
  Powierników, uzyskac ich zgode na dystrybucje
  kapitalu lub zwiekszenie liczby beneficjentów.
  Zalozyciel moze byc Zabezpieczajacym, ale
  powiernik co do zasady juz nie. Zabezpieczajacy
  ma prawo zawetowac decyzje podejmowane przez
  powierników, takie jak transfer aktywów do
  beneficjentów. Nie jest on konieczny, ale moze
  zostac powolany dla wiekszej pewnosci Zalozyciela.

10
IMPORTANT ASPECTS OF TRUST ISTOTNE ASPEKTY
TRUSTÓW
 • Divided ownership - The assets comprising the
  trust fund are legally held and registered as
  owned by the Trustee and the Trustee is under a
  duty to control and manage the property BUT only
  Beneficiaries are entitled to the benefit and
  profit of the Trust. They own this property
  beneficially.
 • Trust does not posses separate legal personality
  -It operates by the Trustees acting in their
  name.
 • Same person - In many jurisdictions the same
  person may simultaneously be a Settlor, Trustee
  and the Beneficiary of the trust (though it is
  not advisable for tax or asset protection
  purposes).
 • Podzielony majatek Aktywa skladajace sie na
  trust sa zgodnie z prawem zarejestrowane jako
  wlasnosc Powiernika, który jest zobowiazany do
  kontroli i zarzadzania nimi, lecz tylko
  Beneficjenci sa uprawnieni do czerpania korzysci
  i zysków z Trustu. Sa powierniczymi wlascicielami
  tych skladników.
 • Trust nie ma oddzielnej osobowosci prawnej
  wystepuje w obrocie jako Powiernicy, dzialajacy w
  imieniu wlasnym.
 • Jedna osoba w wielu jurysdykcjach ta sama osoba
  moze jednoczesnie byc Zalozycielem, Powiernikiem
  oraz Beneficjentem trustu (choc nie jest to
  zalecane ze wzgledów podatkowych oraz z racji na
  ochrone kapitalu).
 • 1)

11
IMPORTANT ASPECTS OF TRUST ISTOTNE ASPEKTY
TRUSTÓW
 • Law of Equity Trust - Obligations and the
  Beneficiaries rights are protected by court on
  the basis of the law of equity. If the Trustees
  are unclear about the best way to manage the
  Trust, or intend to alter the trust conditions as
  this is to the best interests of the
  Beneficiaries, they can seek instructions and
  sanction of their actions from the court.
 • Discretionary trusts - Give the Trustees
  discretion on such matters as which Beneficiary
  receives income and /or capital and when the
  Trustees require instructions on the use of
  discretion (Letter of Wishes) in Fixed Trusts
  beneficiaries have a fixed right to income and or
  capital.
 • Prawo Trustów Prawa i obowiazki Beneficjentów sa
  chronione przez sad na zasadach slusznosci. Jesli
  Powiernicy nie sa w stanie wybrac najlepszego
  sposobu na zarzadzanie Trustem lub zamierzaja
  zmienic warunki dzialania Trustu w najlepszym
  interesie beneficjentów, moga zwrócic sie do sadu
  o uzyskanie odpowiedniego pozwolenia i
  usankcjonowanie ich decyzji.
 • Trust dyskrecjonalny daje Powiernikom prawo
  dzialania w taki sposób, aby Beneficjenci zyskali
  dochody i/lub kapital, w oparciu o instrukcje dla
  nich (wynikajace z Listu Zyczen), zas w
  Okreslonych Trustach beneficjenci maja scisle
  okreslone prawo do dochodu i/lub kapitalu.
 • 1)

12
CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS MIEDZYNARODOWE TRUSTY
NA CYPRZE
 • Cyprus Trust Law is based on International Trust
  Law 69/1992 based on the English system, The
  Trustees Law Cap 193 and the equity and Case Law
  in England
 • CIT is a trust whereby
 • The Settlor is not a permanent resident of Cyprus
  (to be abolished under the new trustees law)
 • The Trust property does not include immovable
  property in Cyprus (to be abolished)
 • At least one of the Trustees is resident in
  Cyprus
 • Cypryjskie Prawo Trustowe jest oparte o
  Miedzynarodowe Prawo Trustowe 69/1992 w systemie
  angielskim, Prawo Powiernicze 193 oraz angielskie
  orzecznictwo
 • Z cypryjskim trustem mamy do czynienia jesli
 • zalozyciel nie jest rezydentem Cypru (ma to
  zostac zmienione w nowym prawie trustowym)
 • majatek trustu nie obejmuje nieruchomosci na
  Cyprze (ma zostac zmienione)
 • co najmniej jeden Powiernik jest rezydentem
  Cypru

13
CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS MIEDZYNARODOWE TRUSTY
NA CYPRZE
 • The nature of CIT can be discretionary i.e. the
  Trustee is allowed to exercise a large element of
  discretion with regard to distribution of income
  and assets and to choose from a large pool of
  potential Beneficiaries which could very from
  year to year
 • Beneficiaries are not permanent resident of
  Cyprus (to be abolished)
 • Duration Max 100 years (to be abolished under
  the new trustees law)
 • A CIT may be irrevocable ( i.e. the Settlor
  cannot claim the return of the trust property
  from the trustees) unless otherwise stated in the
  trust deed (clause of revocation)
 • Charakter trustu moze byc dyskrecjonalny, np.
  Powiernik moze otrzymac duza swobode w
  zarzadzaniu dochodami i skladnikami majatkowymi
  na rzecz duzej ilosci Beneficjentów, którzy moga
  sie zmieniac kazdego roku
 • Beneficjenci nie sa rezydentami Cypru (ma to
  zostac zmienione).
 • Czas trwania maksymalnie 100 lat (ma zostac
  zmienione).
 • Trust moze byc nieodwracalny (to jest Zalozyciel
  nie moze domagac sie zwrotu majatku od
  powierników), chyba ze co innego zostalo zapisane
  w akcie ustanawiajacym trust (klauzula zwrotu).

14
PRIVATE TRUST COMPANIES PRYWATNE SPÓLKI
POWIERNICZE
 • A Private Trust Company (PTC ) is a company
  which has its main function acting as Trustee of
  a particular Trust or a number of related Trusts,
  for example with the same Settlor or related
  Settlors
 • Benefits
 • Desire for a family control/ influence (they can
  be directors of the PTC) Of course even without
  the PTC there are ways to meet the objective of
  influence by the family
 • Flexibility in appointing experienced and skilled
  persons
 • Quick decision making
 • Spólka Powiernicza (PTC ) jest podmiotem, którego
  glównym zadaniem jest dzialanie jako Powiernik
  jednego lub kilku Trustów, np. jednego lub kilku
  Zalozycieli.
 • Korzysci
 • Zapewnienie kontroli/wplywu rodziny (jej
  czlonkowie moga byc dyrektorami Spólki PTC).
  Oczywiscie nawet bez Spólki PTC istnieja sposoby
  na zapewnienie rodzinie wplywu na dzialalnosc
 • Elastycznosc w wyborze osób doswiadczonych i
  posiadajacych wymagane umiejetnosci .
 • Szybkosc w podejmowaniu decyzji.

15
EFFICIENT TAX STRUCTURE WITH CIT SKUTECZNA
STRUKTURA PODATKOWA Z WYKORZYSTANIEM TRUSTU
Protector Physical person or company
Zabezpieczajacy Osoba Fizyczna lub spólka
?
CIT
 • Cyprus International Trust
 • Miedzynarodowy Trust na Cyprze

16
BENEFITS OF CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS KORZYSCI
Z MIEDZYNARODOWYCH TRUSTÓW
 • Income gains and profits are exempted from income
  tax, capital gains tax and any other tax in
  Cyprus
 • No withholding tax on dividends, royalties
  received by Cyprus Company
 • No estate duty or inheritance tax in Cyprus
 • Confidentiality is safeguarded as registration is
  optional
 • Przychody oraz zyski sa zwolnione z podatku
  dochodowego, podatku od zysków kapitalowych i
  innych podatków na Cyprze
 • Brak podatku u zródla od dywidend, wynagrodzen z
  tytulu praw otrzymanych przez podmiot cypryjski
 • Brak podatków i obowiazków spadkowych na Cyprze
 • Poufnosc zapewniona dzieki opcjonalnej mozliwosci
  rejestracji

17
BENEFITS OF CYRPUS INTERNATIONAL TRUSTS KORZYSCI
Z MIEDZYNARODOWYCH TRUSTÓW NA CYPRZE
 • Trusts may hold shares of Cyprus companies with
  Cypriot nominees for confidentiality
 • The same person can be the Settlor, Trustee
  (through offshore company in which he is the sole
  director and beneficial owner) and also
  Beneficiary
 • No exchange control regulations
 • No reporting requirements
 • Trusty moga byc wlascicielami udzialów spólek
  cypryjskich, w tym z nominowanymi Cypryjczykami
  dla zapewnienia poufnosci
 • Ta sama osoba moze byc Zalozycielem, Powiernikiem
  (przez spólke typu offshore w której jest jedynym
  zarzadzajacym lub wlascicielem powierniczym) oraz
  Beneficjentem
 • Brak regulacji co do ograniczen dewizowych
 • Brak obowiazków informacyjnych

18
International Collective Investment Schemes
(ICIS) The New Trend
Miedzynarodowy Fundusz inwestycyjny (ICIS) Nowy
trend
19
Introduction on Cyprus Funds( ICIs) Informacje o
Cypryjskich Funduszach (ICIs)
 • In May 1999, Cyprus introduced legislation
  enabling the establishment and regulation of
  International Collective Investment Schemes
  (ICIS).
 • The Central Bank of Cyprus is the regulatory and
  supervisory authority for ICIS which issues the
  licences for establishment of International
  Collective Investment Schemes, which are the
  Cyprus Funds.
 • The sole objective of an ICIS is the collective
  investment of funds of unitholders.
 • W maju 1999, Cypr wprowadzil rozwiazania
  legislacyjne umozliwiajace zakladanie i
  funkcjonowanie Miedzynarodowych Funduszy
  Inwestycyjnych (ICIS).
 • Narodowy Bank Cypru jest podmiotem nadzorujacym
  oraz regulujacym dzialalnosc Funduszy, wydajacym
  licencje na tworzenie Miedzynarodowych Funduszy
  Inwestycyjnych, z wykorzystaniem cypryjskich
  srodków.
 • Jedynym celem dzialania ICIS jest zbiorowe
  inwestowanie srodków powierzonych przez
  uczestników.

2
3
20
Introduction on Cyprus Funds( ICIs) Informacje o
Cypryjskich Funduszach (ICIs)
 • Licensing Requirements The bank must be
  provided with such information so as to be
  satisfied as to the competence of the directors,
  promoters, managers or trustees
 • Taking into account the investment policy and
  the particular investment objectives, an ICIS may
  be designated as fixed or variable capital and
  can be
 • An ICIS marketed to the general public
 • An ICIS marketed solely to experienced investors
  or
 • A private international collective investment
  scheme (only 100 or less investors)
 • Wymogi rejestracyjne Bank musi otrzymac takie
  informacje które pozwola na pelna ocene
  kompetencji dyrektorów, managerów, powierników.
 • Biorac pod uwage polityke inwestowania oraz
  poszczególne cele inwestycji, ICIS moze byc
  ustanowiony jako istniejacy ze zmiennym lub
  stalym kapitalem oraz moze przybrac jedna z form
 • ICIS skierowany do ogólu odbiorców
 • ICIS skierowany do zaawansowanych inwestorów,
  lub
 • prywatny miedzynarodowy fundusz inwestujacy
  (maksymalnie 100 inwestorów).

2
3
21
Common uses of a Cyprus Fund Popularne sposoby
korzystania z Cypryjskich Funduszy
 • Property investments, namely in countries having
  double tax treaties with Cyprus (i.e. India,
  Russia, Poland and others)
 • Accumulation of funds of high net worth
  individuals in a private fund
 • Investments in securities bonds and other
  financial instruments
 • Collective fund of several sub-fund portfolios
 • Fund of a number of other funds or sub-funds
 • Inwestowanie w nieruchomosci, zwlaszcza w
  krajach, które podpisaly umowe o unikaniu
  podwójnego opodatkowania z Cyprem (Indie, Rosja,
  Polska i inne)
 • Akumulacja osobistych funduszy o wysokiej
  wartosci netto w fundusze prywatne
 • Inwestowanie w obligacje i inne instrumenty
  finansowe
 • Zlozone fundusze z wyodrebnionymi portfelami
  subfunduszy

22
Characteristics Structure of Private ICIS in
the form of International Variable Capital
Company (the most commonly used) Charakterystyka
i Struktura Prywatnych ICIS w formie Spólki
Akcyjnej (najczesciej uzywana)
 • Maximum number of members - up to 100 investors.
 • Share capital of the company may vary according
  to the investors participating/exiting the fund
  thus when investors buy, the company issues more
  units and when investors exit, the company
  reduces the number of units.
 • Board of Directors the principal shareholder
  (s) may appoint themselves or their
  representatives to become members of the Board.
 • A Cyprus Holding Company needs to be formed for
  the formation of the fund, followed by the
  application to the Central Bank of Cyprus. The
  approval of the license is a 3 month procedure.
 • Cannot be offered/ marketed to the general
  public and the right to transfer is restricted.
 • Maksymalna liczba czlonków nie wiecej niz 100
  inwestorów.
 • Kapital spólki moze róznic sie w zaleznosci od
  tego czy inwestorzy uczestnicza czy wycofuja sie
  z funduszu zatem kiedy inwestorzy kupuja -
  spólki wystawiaja wiecej jednostek, kiedy
  inwestorzy sie wycofuja - spólki zmniejszaja
  liczbe jednostek.
 • Zarzad glówny udzialowiec/udzialowcy moze
  wyznaczyc siebie lub swojego reprezentanta jako
  czlonka Zarzadu.
 • Cypryjska Spólka musi zostac powolana celem
  zalozenia funduszu, wraz z wnioskiem o
  rejestracje w Narodowym Banku Cypru. Procedura
  wydawania licencji trwa 3 miesiace.

23
Characteristics Structure of Private ICIS in
the form of International Variable Capital
Company ( the most commonly used type)
Charakterystyka i Struktura Prywatnych ICIS w
formie Spólki Akcyjnej (najczesciej uzywana)
 • Custodian needs to be appointed with whom assets
  are placed.
 • Cyprus Banks are very trustworthy. Banks in other
  countries are also accepted as custodians.
 • Administrator needs to be appointed in Cyprus
  whose task is to calculate the net assets value
  and other financial matters. The accountants of
  Globalserve can play this role.
 • External auditor needs to be appointed. Dinos
  Antoniou Co ltd can be auditor to ICIs.
 • Musi zostac ustanowiony Depozytariusz, u którego
  zlozone zostana skladniki majatkowe. Banki
  Cypryjskie sa w tym zakresie bardzo wiarygodne.
  Ponadto akceptowane sa takze banki w innych
  krajach.
 • Wymagane jest ustanowienie Administratora na
  Cyprze, którego zadaniem jest szacowanie wartosci
  netto skladników oraz podejmowanie innych
  czynnosci finansowych. Taka role moze pelnic
  Globalserve.
 • Wymagane jest przeprowadzenie zewnetrznego
  audytu. Dinos Antoniou Co ltd moze byc
  audytorem.

24
Characteristics Structure of Private ICIS in
the form of International Variable Capital
Company ( the most commonly used type)
Charakterystyka i Struktura Prywatnych ICIS w
formie Spólki Akcyjnej (najczesciej uzywana)
 • A Fund Manager needs to be appointed (but it can
  also be a member of the board who is experienced
  in fund management).
 • Investors do not have to be experienced and
  there is no minimum subscription.
 • It is not required to apply investment
  restrictions.
 • Musi zostac wyznaczony Zarzadca Funduszu (moze to
  jednak byc takze czlonek zarzadu, posiadajacy
  doswiadczenie w zarzadzaniu funduszami).
 • Nie jest wymagane posiadanie doswiadczenia przez
  inwestorów oraz nie jest okreslana minimalna
  kwota wplat.
 • Nie jest wymagane wprowadzenie ograniczen co do
  zasad inwestowania.

25
INVESTORS INWESTORZY
Family Foundation Fundacja rodzinna
Trust Trust
Directly Physical Person Bezposrednio osoby
fizyczne
Legal Entity Osoba Prawna
Off-shore SPV 1
Off-shore SPV 1
Off-shore SPV N
Fund Custodian Depozytariusz
Advisory Committee Komitet Doradczy
Fund Administration Administracja Funduszu
AAA Investment Fund AAA Fundusz Inwestycyjny
Fund Board of Directors Rada Dyrektorów
Auditors Audytorzy
SPV N Cyprus Holding company
SPV 1 Cyprus Holding company
SPV 2 Cyprus Holding company
Investment 1 Inwestycja 1
Investment 2 Inwestycja 2
Investment N Inwestycja N
26
BENEFITS OF ICIS KORZYSCI PLYNACE Z ICIS
 • Cyprus ICIS enjoy significant tax incentives
 • An ICIS is treated identically as any other
  Cypriot entity, hence enjoys 10 flat corporation
  tax on annual net profits earned worldwide.
 • Exemption from tax on profits from sale of
  shares and other instruments.
 • Exemption from tax on foreign dividends
  received.
 • No withholding tax on income repatriation
  (dividends paid to unitholders).
 • No capital gains tax on disposal of shares/units
  by the holders.
 • A wide network of Double Tax Treaties in place
  with more than 45 countries worldwide.
 • Funds also offer
 • Diversification of risk
 • Confidentiality with respect to the identity of
  the investors
 • Professional expertise in managing investments
 • ICIS jest traktowany tak samo jak inne podmioty
  cypryjskie, ale korzysta z opodatkowania wedlug
  stalej stawki 10 od zysku netto wypracowanego na
  calym swiecie.
 • Zwolnienie z podatku od zysków ze sprzedazy akcji
  i innych instrumentów.
 • Zwolnienie z podatku od otrzymanych obcych
  dywidend.
 • Brak podatku od dochodów z zysków uzyskiwanych
  za granica (dywidendy placone czlonkom).
 • Brak podatku od zysków kapitalowych przy
  sprzedazy udzialów/akcji.
 • Rozlegla siec Umów o Unikaniu Podwójnego
  Opodatkowania na Cyprze z ponad 45 krajami na
  swiecie.


11
2
27
 • CONTACT US
 • SKONTAKTUJ SIE Z NAMI
 • GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD
 • 9 VASSILI MICHAELIDES
 • 3026, LIMASSOL-CYPRUS
 • P.O BOX 57048, 3311, LIMASSOL, CYPRUS
 • GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD
 • 9 VASSILI MICHAELIDES
 • 3026, LIMASSOL-CYPR
 • SKRYTKA POCZTOWA 57048, 3311, LIMASSOL, CYPR
 • TEL. 00357 25 817181, 00357 25 824545
 • FAX. 00357 25 824055
 • WEB SITE www.globalserve.com.cy
 • EMAIL info_at_globalserve.com.cy
 • CONTACT PERSONS
 • DINOS ANTONIOU, C.E.O

OSOBY KONTAKTOWE DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI
SCHIZA ANTONIOU, DYREKTOR ZARZADZAJACY
28
 • Thank you ! - Dziekuje!

29
Disclaimer - Zastrzezenie
 • Whilst every effort was made to ensure that the
  information contained in this booklet is correct
  and error-free, no responsibility or liability
  can be accepted by Globalserve Consultants Ltd
  for any loss or damage incurred as a result of
  relying on information contained in this booklet.
  Globalserve Consultants Ltd, its management and
  staff, any individual or legal entity that has
  contributed in any way to the preparation,
  composition or promulgation of this booklet
  hereby disclaim any overall liability arising
  from any inappropriate, improper or fraudulent
  use. This document is not intended to be used as
  a general guide to investing, or as a source of
  any specific investment recommendations, and
  makes no implied or express recommendations.
  This document does not constitute an offer or
  solicitation to any person in any jurisdiction in
  which such an offer or solicitation is not
  authorized or to any person to whom it would be
  unlawful to make such as offer or solicitation.
  It is the responsibility of any person or persons
  in possession of this material to inform
  themselves of and to observe all applicable laws
  and regulations of any relevant jurisdiction,
  including MiFID compliance. Prospective
  investors should inform themselves and take
  appropriate advice as to any applicable legal
  requirements and any applicable taxation and
  exchange control regulations in the countries of
  their citizenship, residence or domicile which
  might be relevant to the subscription, purchase,
  holding, exchange, redemption or disposal of any
  investments. No part of this material may be i)
  copied, photocopied or duplicated in any form, by
  any means, or ii) redistributed without the prior
  written consent of Globalserve Consultants Ltd .
 • Globalserve Consultants Ltd dolozyla wszelkich
  staran, by informacje zawarte w prospekcie byly
  poprawne i wolne od bledów. Mimo to w razie
  jakichkolwiek szkód poniesionych w rezultacie
  opierania sie na informacjach zawartych w
  prospekcie, Globalserve Consultants nie ponosi za
  nie odpowiedzialnosci. Globalserve Consultants
  Ltd, jej zarzad i personel, osoby fizyczne lub
  prawne, która braly udzial w przygotowaniu,
  redagowaniu lub publikacji prospektu, niniejszym
  zrzekaja sie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
  mogacej powstac w zwiazku z nienalezytym,
  nieodpowiednim lub nieuczciwym wykorzystaniem
  prospektu. Dokument ten, nie moze byc traktowany
  jako przewodnik inwestycyjny czy zródlo zalecen
  inwestycyjnych i nie moze byc interpretowany jako
  zawierajacy ukryte lub jawne zalecenia. Dokument
  ten nie stanowi oferty, nie ma na celu zachecenia
  zadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w
  której taka oferta czy zachecanie nie byloby
  dozwolone, ani zadnej osoby, wobec której byloby
  to bezprawne. W gestii posiadaczy tego materialu
  lezy zdobywanie informacji i przestrzeganie
  odpowiednich praw i regulacji w konkretnej
  jurysdykcji, takze zgodnosci z Dyrektywa w
  Sprawie Instrumentów Finansowych. Przyszli
  inwestorzy powinni zdobywac wiedze i podjac
  odpowiednie kroki w celu okreslenia potencjalnych
  wymogów prawnych, rozwiazan podatkowych oraz w
  zakresie wymiany informacji, które moglyby miec
  zastosowanie do emitowania, sprzedazy,
  utrzymywania, wymiany lub obrotu jakimikolwiek
  instrumentami finansowymi. Zadna z czesci
  niniejszego dokumentu nie moze zostac i)
  skopiowana, skserowana czy zduplikowana w
  jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób ii)
  redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody
  Globalserve Consultants Ltd.


14
About PowerShow.com