POLITYKA MSP PO WSTAPIENIU DO UE - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – POLITYKA MSP PO WSTAPIENIU DO UE PowerPoint presentation | free to download - id: 64d132-Y2NlYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

POLITYKA MSP PO WSTAPIENIU DO UE

Description:

POLITYKA MSP PO WST PIENIU DO UE Zwi kszenie konkurencji Polska zajmuj 7 miejsce na li cie wiatowych dostawc w towar w do UE Polscy przedsi biorcy mog ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 44
Provided by: kas9151
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: POLITYKA MSP PO WSTAPIENIU DO UE


1
POLITYKA MSP
19.11.2009
2
SPIS TRESCI
 • I. MALE SREDNIE PRZEDSIEBIORSTWA
 • Definicja MSP
 • Kryteria podzialu
 • Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004
 • MSP na swiecie USA, Wielka Brytania, Czechy
 • Glówne cele i podstawy unijnej polityki wobec MSP
 • EKMP- kierunki dzialania EKMP
 • Program Wieloletni i jego cele
 • II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI
  WOBEC MSP
 • Instrumenty finansowe
 • Film pt. Finansowanie inwestycji malych i
  srednich firm
 • Instrumenty prawno-administracyjne
 • Instrumenty instytucjonalne
 • Pomoc publiczna
 • Bariery rozwoju MSP w Polsce
 • III. POLITYKA PO WSTAPIENIU DO UE
 • Konkurencyjnosc MSP
 • Venture capital
 • Instrumenty wsparcia MSP

3
 • MALE SREDNIE PRZEDSIEBIORSTWA

4
Definicja MSP
 • obowiazuje na mocy Rozporzadzenia Komisji
  Europejskiej z dn. 25 lutego 2004
 • musi byc stale dostosowywana
 • niezwykle istotna
 • kategorie MSP musza byc definiowane uczciwie i
  prawnie bezpiecznie dla przedsiebiorstw

5
Kryteria podzialu przedsiebiorstw na mikro-,
male i srednie
Klasy przedsiebiorstw Liczba zatrudnionych Roczny obrót (lub/i) Calkowity bilans roczny (lub/i)
Mikroprzedsiebiorstwa mniej niz 10 mniej niz 2 mln euro mniej niz 2 mln euro
Male przedsiebiorstwa mniej niz 50 mniej niz 10 mln euro mniej niz 10 mln euro
Srednie przedsiebiorstwa mniej niz 250 mniej niz 50mln euro mniej niz 43 mln euro
6
Ogólna liczba MSP w latach 2001-2004
Rok Liczba MSP (tys)
2001 3 272
2002 3 279
2003 3 518
2004 3 460
7
MSP na swiecie
 • MSP w USA
 • Podmioty zatrudniajace mniej niz 500 pracowników
 • Small Business Administration
 • Ustawy
 • The Small Business Job Protection Act
 • The Small Business Lending Enhancement Act
 • The Small Business Regulatory Enforcement Act
 • The Health Insurance Portability and
  Accountability Act
 • Programy
 • Small Business Technology Transfer Program
 • The Small Inovation Research Program

8
MSP na swiecie - cd.
 • MSP w USA
 • Tab.1. Liczba przedsiebiorstw wg wielkosci
  zatrudnienia

Liczba zatrudnionych lt 20 20-99 100-499
Liczba przedsiebiorstw 5843 741 138
9
MSP na swiecie - cd.
 • MSP w USA
 • Tab.2. Udzial MSP wg poszczególnych dzialów
  gospodarki

Dzial gospodarki Liczba przedsiebiorstw
Rolnictwo 113
Górnictwo 27
Budownictwo 658
Przemysl wytwórczy 393
Transport 295
Handel hurtowy 531
Handel detaliczny 1579
Finanse i ubezpieczenia 650
Uslugi 2461
10
MSP na swiecie - cd.
 • Wielka Brytania
 • Brak oficjalnej definicji MSP
 • Ministerstwo Handlu i Przemyslu- kwestie zwiazane
  z MSP
 • Liczbe przedsiebiorstw w Wielkiej Brytanii na
  poczatku 1996 roku szacowano na przeszlo 3,7 mln,
  z czego MSP stanowily przeszlo 99,8
 • Laczny obrót przedsiebiorstw klasyfikowanych jako
  male i srednie, z wylaczeniem sektora uslug
  finansowych, wyniósl w 1995 roku 56,3 obrotu
  wszystkich przedsiebiorstw. Na poczatku 1996 roku
  w MSP zatrudnienie znajdowalo 12,2 mln osób, co
  stanowilo blisko 1/3 wszystkich zatrudnionych
  oraz 58,2 osób zatrudnionych poza sektorem
  publicznym.

11
MSP na swiecie - cd.
 • Wielka Brytania
 • Tab. 3 Struktura MSP wg ich wielkosci na poczatku
  1996r.

Wielkosc przedsiebiorstwa Przedsiebiorstwa bez zatrudnionych pracowników Mikro- (1-9 ) Male (10-49 ) Srednie (50-249)
Liczba przedsiebiorstw 2 516 820 1 010 104 165 128 25 731
12
MSP na swiecie - cd.
 • Wielka Brytania
 • Tab.4. Struktura brytyjskich MSP na poczatku 1996
  roku wedlug wybranych dzialów gospodarki

Dzial gospodarki Udzial w ogólnej liczbie MSP ()
Rolnictwo, lesnictwo i rybolówstwo 5,7
Górnictwo 0,16
Przemysl 8,99
Energetyka, gazownictwo 0,01
Budownictwo 22,5
Handel 15,25
Hotelarstwo i gastronomia 3,99
Posrednictwo nieruchomosci i uslugi dla biznesu 18,5
Inne uslugi 9,4
13
MSP na swiecie - cd.
 • Czechy
 • klasyfikacja wielkosciowa Komisji Europejskiej
 • Ministerstwo Przemyslu i Handlu- urzad
  odpowiedzialny za sprawy MSP
 • Czesko- Morawski Bank Gwarancyjno- Rozwojowy

14
MSP na swiecie - cd.
 • Czechy
 • Tab.5. Struktura czeskich przedsiebiorstw wedlug
  sektorów gospodarki w 1995 roku

Dzial gospodarki Udzial MSP ()
Budownictwo 15
Handel 29
Hotelarstwo i gastronomia 5
Przemysl 16
Transport 5
Inne uslugi 30
15
Glówne cele i podstawy prawne unijnej polityki
wobec MSP
 • Art. 157 Traktatu z Maastricht-
  konkurencyjnosc przemyslu wspólnotowego
 • Art.163 ust.2
 • Poczatek polityki wobec MSP-1986r.
 • 1989r. powstanie dyrekcja generalna ds.
  dzialalnosci na rzecz MSP
 • 1994r. zintegrowany program na rzecz malych i
  srednich przedsiebiorstw

16
Glówne cele i podstawy prawne unijnej polityki
wobec MSP- cd.
 • Komunikat Komisji glówne wytyczne polityki UE
  na lata 2007 2013
 • zwiekszenie atrakcyjnosci panstw czlonkowskich
  poprzez poprawe dostepnosci (infrastruktura)
 • wspieranie innowacyjnosci, przedsiebiorczosci
  oraz rozwoju gospodarki
 • tworzenie wiekszej liczby miejsc pracy poprzez
  zainteresowanie wiekszej ilosci osób zdobyciem
  zatrudnienia

17
Europejska Karta Malych Przedsiebiorstw
 • Santa Maria de Feira 19-20 czerwca 2000r
 • dokument wskazujacy obszary, w których panstwa
  czlonkowskie Unii Europejskiej oraz kraje
  kandydujace powinny podejmowac dzialania na rzecz
  poprawy otoczenia oraz rozwoju malej
  przedsiebiorczosci.
 • 34 panstwa w procesie wyznaczonym przez EKMP

18
Kierunki dzialania EKMP
 • Ksztalcenie i szkolenia z zakresu
  przedsiebiorczosci
 • Zmniejszanie kosztów i usprawnienie procesu
  rozpoczecie dzialalnosci
 • Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy.
 • Dostepnosc umiejetnosci
 • Usprawnienie dostepu w trybie on-line
  (rozszerzenie komunikacji elektronicznej wladz
  publicznych z sektorem malych przedsiebiorstw)
 • Szersza dzialalnosc wychodzaca poza jednolity
  rynek
 • Uregulowanie kwestii podatkowych i finansowych
 • Zwiekszenie mozliwosci technologicznych malych
  przedsiebiorstw
 • Wprowadzenie skutecznych modeli handlu
  elektronicznego
 • Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej
  reprezentacji interesów

19
Program Wieloletni
 • rodzaj planowania strategicznego
 • jest tworzony na okres kilku lat
 • Parlament- organ, który rozpatruje plany
  wieloletnie
 • Plany wieloletnie w Polsce
 • Przed II wojna swiatowa- plan 4-letni
 • Od 1938r.- plan 3-letni
 • W latach piecdziesiatych- plan 5-letni

20
Cele programu
 • Cele programu mozna podzielic na 3 obszary
 • Najlepsza procedura
 • Instrumenty finansujace
 • Uslugi dla przedsiebiorstw

21
OgÓLNA CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW POLITYKI
WOBEC MSP
22
 • Instrumenty omawianej polityki mozna podzielic na
  trzy glówne kategorie
 • Finansowe
 • Prawno-administracyjne
 • Instytucjonalne

23
Instrumenty finansowe
Obejmuja z jednej strony pomoc panstwa dotyczaca
inwestycji materialnych, z drugiej zas inwestycji
niematerialnych (tzw. transfer wiedzy).
24
(No Transcript)
25
Instrumenty prawno-administracyjnego
Skierowane sa na generalna poprawe prawnego i
administracyjnego otoczenia, w jakim dzialaja
przedsiebiorstwa, a w szczególnosci uproszczenia
procedur administracyjnych i prawnych w stosunku
do MSP.
26
Instrumenty instytucjonalne
Obejmuja tworzenie sieci informacji i doradztwa
dla MSP.
27
Nalezy do nich zaliczyc
 • Centra Euro Info
 • BC-NET (Business Cooperation Network)
 • BRE (Bureau de Rapprochement des

Enterprises)
 • CRAFT
 • CORDIX

28
Pomoc publiczna
Zgodnie z Traktatem o UE, pomoc swiadczona przez
panstwo lub ze zródel panstwowych, bez wzgledu na
jej forme, jest niedopuszczalna, jezeli zaklóca
lub zagraza zaklóceniem konkurencji, poprzez
faworyzowanie pewnych przedsiebiorstw lub
produkcji pewnych towarów, jezeli wywiera to
wplyw na handel miedzy krajami czlonkowskimi.
29
Lista zakazanych srodków, sporzadzona przez KE
 • bezposrednie subsydia
 • zwolnienie od podatków i cel
 • zwolnienie od innych oplat
 • preferencyjne korzysci
 • oddanie do uzytku ziemi lub budynków bez oplat
  badz na szczególnie korzystnych warunkach
 • zwrot kosztów w przypadku sukcesu przedsiebiorstwa

30
Lista mozliwych srodków, sporzadzona przez KE
 • zakaz nie dotyczy pomocy regionalnej dla
  najubozszych regionów Wspólnoty
 • dopuszcza sie dofinansowanie niektórych,
  wyznaczonych przez Wspólnote celów
 • dopuszcza sie pomoc sektorowa dla konkretnych
  branz, zaliczanych do tzw. sektorów wrazliwych

31
BARIERY ROZWOJU MSP W POLSCE
32
Mozna wyróznic siedem typów barier
 • Bariera zwiazana z pozaplacowymi kosztami
 • pracy
 • Bariery podatkowe
 • Bariery zatrudnienia
 • Szara strefa
 • Bariery administracyjne
 • Konkurencja ze strony uprzywilejowanych
 • przedsiebiorstw
 • Inne bariery

33
(No Transcript)
34
POLITYKA MSP PO WSTAPIENIU DO UE
 • Zwiekszenie konkurencji
 • Polska zajmuje 7 miejsce na liscie swiatowych
  dostawców towarów do UE
 • Polscy przedsiebiorcy moga korzystac ze
  wspólnotowych instrumentów wsparcia eksportu na
  rynki krajów trzecich
 • Szczyt w Lizbonie

35
KONKURENCYJNOSC MSP
 • -Pojecie konkurencyjnosci
 • Sila konkurencyjna malych i srednich
  przedsiebiorstw
 • Bariery wzrostu konkurencyjnosci MSP w Polsce

36
Programy Venture Capital realizowane w ramach
polityki UE
 1. Speed Capital
 2. Eurotech Capital
 3. Innovation and Technology Equity Capital

37
INSTRUMENTY WSPARCIA MSP
 • PROGRAM PHARE
 • RIF
 • Program na rzecz jakosci
 • Program innowacje i technologie dla rozwoju firm
 • Program wstep do eksportu
 • Program dotacji inwestycyjnych dla MSP

38
CIEKAWOSTKI
 • Gazeta MSP
 • Tydzien MSP
 • Europejska Nagroda Przedsiebiorczosci

39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
PYTANIA
 1. Co to jest konkurencyjnosc
 2. Jakie programy pomagaja polityce MSP
 3. Skutki przystapienia do UE dla MSP

42
Bibliografia
 1. www.europa.eu
 2. www.eurasy.pl
 3. Sulima Elzbieta, Obszary integracji UE. Wybrane
  zagadnienia, wyd. UB, Bialystok 2007
 4. Skowronek - Milczarek, Male i srednie
  przedsiebiorstwa. Zródla finansowania, wyd. C.H.
  Beck, Warszawa 2005

43
Prezentacje przygotowaly
Anita niedbala Kinga gozdek Katarzyna laskowska
About PowerShow.com