De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners PowerPoint presentation | free to download - id: 621f4b-NDY3ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners

Description:

De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners 21 januari 2009 Werkervaring Besluit 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering betreffende Werkervaring (BS 31 10 2008 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:61
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 33
Provided by: CCAS83
Learn more at: http://partners.vdab.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners


1
De nieuwe werkervaring bij VDAB i.s.m. de partners
 • 21 januari 2009

2
(No Transcript)
3
Werkervaring
 • Besluit 10 juli 2008 van de Vlaamse Regering
  betreffende Werkervaring (BS 31 10 2008)
 • Start nieuwe regeling 1 januari 2009
 • Huidige regeling 2008 werkt uitdovend
 • ?VDAB zorgt voor begeleiding en
  sollicitatietraining

4
VDAB neemt regisseursrol op
 • VDAB zorgt voor toeleiding naar werkervaring
 • VDAB evalueert leerwerkbedrijven/promotoren

5
Rol VDAB
 • 1. TOELEIDING
 • VDAB zorgt voor de toeleiding naar werkervaring
 • Kandidaten sluitende aanpak krijgen voorrang
 • Streven naar positieve oververtegenwoordiging
  kansengroepen ESF-norm
 • ?kortgeschoolden 60
 • ?personen met arbeidshandicap 15
 • ?allochtonen 20
 • ?ouderen 5

6
 • VDAB neemt initiatief om toeleidingsacties met
  regelmaat te organiseren in overleg met de LWB
 • collectief
 • en/ of individueel
 • VDAB maakt afspraken met de LWB over
 • de toeleiding naar de LWB van de werkzoekenden
  met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt
 • de warme overdracht naar VDAB als werkervaring
  niet succesvol was (na nazorg)

7
 • VDAB attesteert of wz voldoet aan formele
  doelgroepcriteria staat afwijking toe indien
  nodig
 • Valideren dat werkervaring zinvol is in traject
  van wz
 • ( trajectactie) dmv screening

8
Doelgroepvoorwaarden
 • Formele doelgroepvoorwaarden
 • 10 afwijking op het totale deelnemersveld
 • NWWZ deeltijds lerenden met draaglast
 • NWWZ met een medische, mentale, psychologische,
  psychiatrische problematiek (MMPP)
 • (idealiter via activeringsscreening, indien niet
  mogelijk via gesprek met psycholoog )
 • NWWZ met een sociale beperking
 • (kansarmen, armoede, ex-gedetineerden)
 • gerechtigden op leefloon of financiële
  maatschappelijke hulp die NWWZ zijn
 • ?De directeur AMB-regio bepaalt wie tot de 10
  hoort.

9
Cijfers werkervaring aantallen per RESOC
RESOC aantal VTE 10 afwijking
     
Antwerpen 553,25 55
Mechelen 134,85 13
Turnhout 127,8 13
Halle-Vilvoorde 142,9 14
Leuven 154,6 15
Brugge 98,6 10
Westhoek 91 9
Zuid-West-Vlaanderen 119,4 12
Oostende 28,1 3
Midden-West-Vlaanderen 43,9 4
Zuid-Oost-Vlaanderen 177,42 18
Dender-Waas 199,2 20
Meetjesland-Leiestreek 77,5 8
Gent en rand 246,7 25
Limburg 402,4 40
Totaal Vlaanderen 2597,6 259
10
Toeleiding naar werkervaring
Toeleiding Werkzoekende Vacature-Verwijzing Werkgever
Zwakste (grootste afstand tot de arbeidsmarkt) Generieke vacature Partners Leerwerkbedrijven (interne werkplekken)
Sterkste Concrete Vacatures Promotoren (externe werkplekken)

VDAB
11
Vacatures
 • gesloten vacatures
 • 2 vacaturecircuits voor werkervaring
 • ? werkgever maakt vacatures bekend bij VDAB (via
  Werkwinkel of Servicelijn 0800 30 700) en geeft
  circuit aan

Arbeids-circuit Voltijds? Deeltijds? Toestand dossier klant Cat wz. Beroeps-verleden
PL Partners leerwerkbedrijf Voltijds Deeltijds Actief Actief 90 93 A-W-GP A-Z-GP
PW Werkervarings-promotor Voltijds Deeltijds Actief Actief 90 93 A-W-GP A-Z-GP
12
 • 2. VALIDERING VAN INSTROOM- EN UITSTROOMPROFIEL
 • IUP bevat startcompetenties, te verwerven
  competenties en beoogde job
 • IUP moet opgemaakt worden door LWB binnen een
  maand na aanvang van werkervaring en bezorgd
  worden aan VDAB (mailt naar trajectbegeleider)
 • VDAB bevestigt

13
Werkervaring en tendering
 • VDAB zorgt voor de toeleiding. Wie wordt verstaan
  onder VDAB ?
 • Tenderpartners
 • VDAB is arbeidsmarktregisseur en decretaal
  bevoegd voor taken in het kader van de
 • arbeidsbemiddeling. Dus heeft VDAB de opdracht om
  de doelgroep toe te leiden naar werkervaring.  
 • VDAB moet als arbeidsmarktregisseur de
  werkzoekenden screenen in functie van de
  trajectbepaling en
 • dus bepalen welke actie de beste is voor de
  werkzoekende. Werkervaring is een mogelijke actie
  binnen
 • deze trajectbepaling. De intake en de screening
  gebeuren tijdens de eerste contacten met de werk-
 • zoekende en vooraleer een dossier eventueel
  getenderd wordt. Dus VDAB beslist tijdens de
  traject-
 • bepaling of de klant past in het concept van
  werkervaring en voldoet aan de voorwaarden (of
  een
 • uitzondering van maximaal 10 krijgt). Op dit
  moment wordt de klant al toegeleid
  naar werkervaring
 • en dus niet getenderd.  Dus zijn er bij de
  getenderde dossiers vanaf 1 januari 2009 in
  principe geen
 • potentiële doelgroepwerknemers meer. Als tijdens
  het traject bij de tenderpartner zou blijken dat
 • iemand toch gebaat zou zijn met werkervaring, dit
  zal zeer uitzonderlijk zijn, en kan pas
  vastgesteld
 • worden na enkele maanden, dan moet dit
  voorgesteld worden aan de projectmedewerkers
  tenderteam
 • die dit bespreken met de VDAB-trajectbepaler (
  trajectbegeleider). Het is de VDAB-trajectbepaler
  die
 • beslist of werkervaring een zinvolle actie
  betekent in het traject van de werkzoekende. Zo
  ja, dan kan dit
 • getenderd dossier stopgezet worden en
  overgedragen worden naar VDAB (dit kan enkel door
  de Centrale

14
 • Werkwinkelpartners
 • GTB kan ook trajectbepaling doen en de klanten
  verwijzen op vacatures net zoals VDAB, maar de
  attestering is de bevoegdheid van VDAB.
 • Andere werkwinkelpartners kunnen enkel klanten
  toeleiden naar werkervaring via VDAB.
 •  

15
Wat verwacht VDAB van de promotoren ?
 • De promotor biedt een werkervaringsmodule aan
  die aansluit bij de
 • regionale arbeidsmarkt, met aandacht voor
  knelpuntberoepen, obv het
 • jaaractieplan en meerjarenondernemingsplan van de
  VDAB.
 • De promotor biedt aan de door VDAB toegeleide
  doelgroep-
 • werknemer een werkervaringsmodule aan.
 • De geweigerde klanten worden geïnventariseerd
  tijdens de evaluatie
 • door VDAB.
 • De promotor maakt de vacatures werkervaring
  bekend bij VDAB (via
 • de servicelijn 0800 30 700 of de werkwinkel).

16
Wat verwacht VDAB van de leerwerkbedrijven ?
 • Het LWB maakt afspraken met VDAB over
  toeleiding en toeleiding van de meest
 • kwetsbare werkzoekenden (maar het is VDAB die
  zelf initiatief moet nemen).
 • Het LWB neemt de deelnemers met de grootste
  afstand tot de arbeidsmarkt op in de
 • Interne werkplekken en krijgt deze toegeleid door
  VDAB.
 • De geweigerde klanten worden geïnventariseerd
  tijdens de evaluatie door VDAB.
 • Instroom- en uitstroomprofiel
 • ? IUP bevat startcompetenties, te verwerven
  competenties en de beoogde job
 • ? IUP moet opgemaakt worden door het LWB binnen
  een maand na aanvang van de
 • werkervaring en gemaild worden naar de
  VDAB-trajectbegeleider.
 • VDAB moet valideren (bevestigen) dat hij dit
  gehad heeft (is een evaluatiecriterium).
 • (NB in de elektronische versie van deze IUP
  staat uitleg als je doorklikt)

17
 • Het LWB moet registreren in CVS
 • ? er moet voldoende informatie in de dossiers
  staan
 • ? er moet kwalitatieve informatie in de dossiers
  staan
 • ? er moet regelmatig informatie in de dossiers
  genoteerd worden
 • ? het LWB moet de klantengegevens actualiseren
  en de competenties aanpassen obv het
 • instroom- en uitstroomprofiel.
 • ? De bedoeling hiervan is dat VDAB bij terugkeer
  van de klant verder kan bouwen op wat er al
 • van begeleiding gebeurd is en niet opnieuw moet
  beginnen. Zo moet de klant niet telkens zijn hele
 • verhaal opnieuw brengen.
 • Het LWB maakt een evaluatierapport op en
  bezorgt dit aan VDAB.
 • Verlenging aanvragen van de werkervaring
 • ? dit moet tijdig gebeuren - 2 maanden voor
  het einde van de werkervaring
 • ? dit moet besproken worden met de klant en met
  de VDAB-trajectbegeleider
 • ? de VDAB-trajectbegeleider beslist
 • Wat als de klant afhaakt tijdens de
  werkervaring of de promotor wenst de
  tewerkstelling stop te

18
Evaluatierapport van doelgroepwerknemer
 • ? Het LWB maakt een evaluatierapport op en
  mailt dit naar de trajectbegeleider van VDAB.
 • ? Zowel bij succesvolle als niet-succesvolle
  werkervaring
 • ? bij succesvolle werkervaring LWB mailt naar
  trajectbegeleider
 • ? bij niet-succesvolle werkervaring LWB mailt
  minimaal dit rapport naar trajectbegeleider en
  doet warme overdracht van klant
 • ? het LWB registreert dit beknopt in CVS

Evaluatierapport 1. Hoe is de werkervaring
verlopen ? 2. Welke evolutie heeft de klant
doorgemaakt ? 3. Wat heeft hij geleerd ? Wat moet
hij nog leren ? 4. Wat is de reden volgens jullie
waarom de doelgroepwerknemer niet uitstroomt ? 5.
Welke stappen zijn er nog nodig om het jobdoel te
bereiken ?
19
Warme overdracht
 • Als de werkervaring niet succesvol is
 • ? het LWB mailt evaluatierapport naar
  trajectbegeleider van VDAB en registreert dit
  beknopt in CVS
 • ? het LWB draagt de klant warm over aan VDAB
 • ? door een bespreking tussen LWB en VDAB adhv
  evaluatierapport
 • ? door een bespreking tussen LWB en VDAB met de
  klant erbij
 • ? VDAB neemt de klant opnieuw in
  trajectbegeleiding

20
Registratie
Eventtype Toestandscode Stap Gebruiker
INFWEP PL-UV-AN Info werkervaring VDAB
ATTWEP EA-GA-FV Attest werkervaring VDAB
VBMVER Bestaande o.a. GS ?AK, PK en WW Vacatureverwijzing VDAB
AFWWEP MM-SO-DL-OC Afwijking VDAB
DERWRV BZ-ST-EW-EN-AN Begeleiding werkervaring Leerwerkbedrijven
DERTBS AV-BZ-UV-ST-AN Terbeschikkingstelling stage Leerwerkbedrijven
 • http // partners.vdab.be/cvs
 • nieuwe codes ifv monitoring en stuurbording
 • ?opleiding CVS
 • nieuwe uitbestedingsnummers werkervaring per
  leerwerkbedrijf
 • promotoren/leerwerkbedrijven hebben eigen
  IKP-nummer

21
 • 3. EVALUATIES
 • Evaluatie van doelgroepwerknemer max
 • 1 maand na einde werkervaring door LWB
 • Na afloop van elke werkervaring maakt het LWB een
  evaluatierapport op en bezorgt dit aan VDAB

22
 • Evaluatie van promotor door VDAB voor VSAWSE
 • de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar
  NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht)
 • het aantal geweigerde personen reden
 • het individueel begeleidingsplan inhoud
 • de mate waarin het werkervaringsproject aansluit
  bij het JAP en MJOP
 • de samenwerking tussen promotor, LWB en VDAB

23
 • Evaluatie van LWB door VDAB voor VSAWSE
 • de doorstroom van de doelgroepwerknemers naar
  NEC, SEC, opleiding, VDAB (warme overdracht)
 • de duurzaamheid van de jobs na doorstroming naar
  het NEC
 • de samenwerking tussen het LWB en de VDAB
 • de kwaliteit van de dossiers in CVS

24
FAQs (veelgestelde vragen)
 • 1. Op welke vervoersvergoedingen kunnen
  doelgroepwerknemers aanspraak maken ?
 • ? Netabonnement
 • ?Treinticket
 • 2. Wat als LWB beroep doen op VDAB voor de
  inschakelingsmodule ?
 • ? Sollicitatietraining betalend
 • ? Beroepsspecifieke opleiding gratis
 • ? Attitudetraining gratis
 • 3. Vanaf welk ogenblik tijdens de werkervaring
  mag de VDAB
 • terug vacatureverwijzingen doen ?
 • ? Tijdens de werkervaring mogen er geen
  vacatureverwijzingen gebeuren de klant heeft
  immers werk.
 • ? Zodra de nazorg begint, dus na de werkervaring
  en zolang de klant nog geen nieuwe job gevonden
  heeft, mag VDAB vacatureverwijzingen doen op 2
  voorwaarden
 • (1) het LWB moet hiervan op de hoogte gebracht
  worden door VDAB en akkoord gaan.
 • (2) het LWB moet instemmen met de concrete
  vacatures

25
Bedankt !
 • voor jullie aandacht
 • en de samenwerking.
 • Veel succes !

26
VDAB sedert 01.01.2006
Gedelegeerd bestuurder
Centraal
Arbeidsmarktbeheer AMB
Competentiecentra CC
Functionele ondersteuning
Regionale directeur VDAB AMB (13)
Regionaal
Regionale directeur VDAB CC (6)
Werkwinkel TOELEIDING
Competentie- centrum
27
(No Transcript)
28
Lijst contactpersonen VDAB
 • Projectleider werkervaring
 • Carole Castelein
 • Tel 02/ 506 29 05
 • carole.castelein_at_vdab.be
 • Verantwoordelijke wetgeving (doelgroepvoorwaarden,
  beslissingen, attestering)
 • Chantal Goyvaerts
 • Tel 02/ 506 29 00
 • chantal.goyvaerts_at_vdab.be

29
Coördinatoren Arbeidsbemiddeling
Regio Naam Telefoonnr E-mailadres

Regio Antwerpen-Boom Ingrid Mertens Willy Wuyts 03/2021922 03/2021904 ingrid.mertens_at_vdab.be willy.wuyts_at_vdab.be
Regio Mechelen Carl Van den Eynde 015/281535 carl.vandeneynde_at_vdab.be
Regio Turnhout Roger Vermeulen 014/445161 roger.vermeulen_at_vdab.be
Regio Vilvoorde Ludo Vleminckx 02/2559282 ludo.vleminckx_at_vdab.be
Regio Leuven Johan Viaene 016/298670 johan.viaene_at_vdab.be
Regio Brugge Suzy Bressinck 050/440411 suzy.bressinck_at_vdab.be
Regio Kortrijk-Roeselare Karine Deleu 056/247452 karien.deleu_at_vdab.be
Regio Oostende-Westhoek Antoon Vanderplancke 059/556531 antoon.vanderplancke_at_vdab.be
Regio Aalst-Oudenaarde Lieve Clinckaert 053/767190 lieve.clinckaert_at_vdab.be
Regio Gent Yoeri Van Hullebusch Ann De Troch 09/2654707 09/2654758 yoeri.vanhullebusch_at_vdab.be ann.detroch_at_vdab.be
Regio St.Niklaas-Dendermonde Anne Merckaert 03/7601650 anne.merckaert_at_vdab.be
Regio Hasselt Ludo Rutten 011/260620 ludo.rutten_at_vdab.be
Regio Tongeren Hilde Baerten 012/398772 hilde.baerten_at_vdab.be
30
Coördinatoren Arbeidsmarktregie
Regio Naam Telefoonnr E-mailadres

Regio Antwerpen-Boom Linda Mariën 03/2290654 linda.marien_at_vdab.be
Regio Mechelen Carl Van den Eynde 015/281535 carl.vandeneynde_at_vdab.be
Regio Turnhout Tony Claesen 014/445128 tony.claesen_at_vdab.be
Regio Vilvoorde Nele Rapol 02/2559254 nele.rapol_at_vdab.be
Regio Leuven Leen Geldof 016/298628 leen.geldof_at_vdab.be
Regio Brugge Els Timperman 050/440452 els.timperman_at_vdab.be
Regio Kortrijk-Roeselare Willy Meganck 051/268540 willy.meganck_at_vdab.be
Regio Oostende-Westhoek Carine Daene 059/556539 carine.daene_at_vdab.be
Regio Aalst-Oudenaarde Eric De lie 053/767175 eric.delie_at_vdab.be
Regio Gent -
Regio St.Niklaas-Dendermonde Frank Schockaert 03/7601665 frank.schockaert_at_vdab.be
Regio Hasselt Marleen Jorissen 011/260640 marleen.jorissen_at_vdab.be
Regio Tongeren Marlene Reggers 012/390931 marlene.reggers_at_vdab.be
31
Aanspreekpersonen werkervaring
Regio Naam Telefoonnr E-mailadres
     
Regio Antwerpen-Boom Chris Verbeeck 03/2021709 chris.verbeeck_at_vdab.be
Regio Mechelen Chris Vandevin 015/297107 chris.vandevin_at_vdab.be
Regio Turnhout Jan Dufraing 014/445103 jan.dufraing_at_vdab.be
Regio Vilvoorde Ethel Delbaere 02/2559241 ethel.delbaere_at_vdab.be
Regio Leuven Lena Engelborghs 016/298655 lena.engelborghs_at_vdab.be
Regio Brugge Joël Maertens 050/440432 joël.maertens_at_vdab.be
Regio Kortrijk-Roeselare Nancy Veys 056/247417 nancy.veys_at_vdab.be
Regio Oostende-Westhoek Margot Speckens 059/556500 margot.speckens_at_vdab.be
Regio Aalst-Oudenaarde Raf De Staelen 053/767165 raf.destaelen_at_vdab.be
Regio Gent Nadine Bague 09/2654720 nadine.bague_at_vdab.be
Regio St.Niklaas-Dendermonde Rita Van Clapdurp 03/7803812 rita.vanclapdurp_at_vdab.be
Regio Hasselt Stefaan Peeters 011/260628 stefaan.peeters_at_vdab.be
Regio Tongeren Peter Claes 012/398771 peter.claes_at_vdab.be
32
Projectmedewerkers tenderteam
Regio Naam Telefoonnr E-mailadres
     
Verantwoordelijke tenderteam Gregory Verhaeghe 02/5061779 gregory.verhaeghe_at_vdab.be
Oost-Vlaanderen An Leemans Laurent De Cock Nathalie Steenhaut 053/767205 09/2650165 052/259121 an.leemans_at_vdab.be laurent.decock._at_vdab.be nathalie.steenhaut_at_vdab.be
West-Vlaanderen Erik Lievens Guido Deschacht 050/440444 050/440439 erik.lievens_at_vdab.be guido.deschacht_at_vdab.be
Antwerpen Anke Anseel Jeroen Peeters Leen Smolders 03/2290696 03/2290662 03/2290657 anke.anseel_at_vdab.be jeroen.peeters_at_vdab.be leen.smolders_at_vdab.be
Mechelen-Turnhout Britt Van Tongerloo 03/2290698 britt.vantongerloo_at_vdab.be
Vlaams Brabant-Brussel Anna Vanderstukken Chris Thijs 02/5061780 02/5831929 anna.vanderstukken_at_vdab.be chris.thijs_at_vdab.be
Limburg Lieve Gerrits 011/260619 lieve.gerrits_at_vdab.be
Limburg-Mechelen Patrick Maes 012/398777 patrick.maes_at_vdab.be
About PowerShow.com