Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011 PowerPoint presentation | free to download - id: 605ba9-NjQ2NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: Suzie Favere Last modified by: claerbfr Created Date: 4/19/2006 7:12:56 AM Document presentation format: Diavoorstelling – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:50
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: Suzi63
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009 - 2011


1
Vlaams actieplan duurzame overheidsopdrachten
2009 - 2011
Overheidsopdrachten actueler dan ooit De Schelp
- 13 oktober 2009
Frederik Claerbout DAR - Algemene coördinatie
Duurzame Ontwikkeling
2
Inhoudstafel
 • Algemene context
 • Doelstelling
 • Instrumenten
 • Samenvatting aanpak
 • Productgroepen
 • Draagvlak

3
I. Algemene context
 • Duurzame overheidsopdrachten actueler dan ooit!
 • Europese Commissie
 • Overheidsdiensten in EU belangrijke economische
  actoren en grote inkopers (uitgave van 16 van
  EU-BBP, 2 biljoen ).
 • Vaststelling juni 2008 12 lidstaten werken aan
  en 14 lidstaten beschikken over een goedgekeurd
  nationaal actieplan.
 • Mededeling Overheidsopdrachten voor een beter
  milieu In 2010 moeten 50 van de
  overheidsopdrachten groen zijn.
 • Guidelines sociaal verantwoorde
  overheidsopdrachten (in opmaak)

4
I. Algemene context
 • Vlaamse overheid
 • Voorbeeldfunctie (Regeerakkoord)
 • Duurzame overheidsopdrachten als
  beleidsinstrument om
 • duurzaamheid, sociale inclusie te promoten (Pact
  2020)
 • MVO te promoten (Regeerakkoord)
 • milieudoelstellingen te bereiken
 • innovatie competitiviteit Vlaamse industrie te
  stimuleren
 • hefboom voor duurzame producten en diensten
  (Regeerakkoord)
 • meer waarde voor haar geld te verkrijgen
  kosteneffectief duurzaam aanbesteden is mogelijk

5
I. Algemene context
 • Definitie
 • t.a.v. alle entiteiten van de Vlaamse overheid
 • Duurzame overheidsopdrachten is de benadering
  waarbij publieke overheden milieu-, sociale- en
  economische criteria integreren in alle fases van
  hun aankoopproces van leveringen, werken en
  diensten,
 • en dus de verspreiding van milieubesparende
  technologieën, sociale innovatie en de
  ontwikkeling van milieu-, socio- en ethisch
  verantwoorde producten en diensten bevorderen,
  door het zoeken naar oplossingen die de minste
  impact op het milieu hebben gedurende hun
  volledige levenscyclus en sociaal en ethisch
  verantwoord zijn.

6
I. Algemene context
 • Beslissing VR 05/06/2009
 • Goedkeuring Vlaams actieplan duurzame
  overheidsopdrachten 20092011
 • De MP te gelasten met de algemene coördinatie van
  de uitvoering van dit actieplan
 • Elke Vlaamse minister te gelasten om binnen
  zijn/haar beleidsdomeinen medewerking te verlenen
  aan de uitwerking van het actieplan.

7
II. Doelstelling
 • samenwerking tussen alle betrokken partijen
  binnen de VO.
 • actieplan 2009 2011
 • nieuwe dynamiek proces duurzame
  overheidsopdrachten
 • meer gecoördineerd
 • noodzakelijke acties om het vooropgestelde
  groeipad naar de beoogde verduurzaming van
  overheidsopdrachten te realiseren
 • Tegen 2020 100 duurzame overheidsopdrachten

8
III. Instrumenten
 • Task force duurzame overheidsopdrachten
 • Samenstelling
 • Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
 • Bestuurszaken
 • Leefmilieu, Natuur en Energie
 • Werk en Sociale Economie
 • internationaal Vlaanderen
 • Mobiliteit en Openbare Werken
 • Economie, Wetenschap en Innovatie
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Landbouw en Visserij
 • Alle beleidsdomeinen via WGDO
 • Start task force 13/10/2008

9
III. Instrumenten
 • Task force duurzame overheidsopdrachten
 • Taakstelling
 • Opmaak, uitvoering en opvolging actieplan
  2009-2011
 • Afbakenen van prioritaire productgroepen en
  hiervoor criteria (en doelstellingen) met een
  implementatietraject vastleggen.
 • Rapportering svz en tussentijdse resultaten (VR
  CAG)
 • Europese/federale ontwikkelingen monitoren en
  beïnvloeden.
 • Beleidsvragen beantwoorden
 • Volgende actieplannen voorbereiden aan VR
  voorleggen

10
III. Instrumenten
 • Rapporteringsapparaat duurzame overheidsopdrachten
 • Nood overzicht aangekochte producten, diensten
  en werken!
 • contractmanagementsysteem (in opbouw)
  ikv het e-procurementprogramma
  Vlaamse overheid
 • Het verwerven van informatie over en het opvolgen
  van duurzame overheidsopdrachten zal opgevolgd
  worden via het rapporteringsapparaat (in opbouw).

11
III. Instrumenten
 • Helpdesk duurzame overheidsopdrachten
 • Grote nood aankopers
 • meer communicatie en sensibilisatie
 • gecentraliseerd aanspreekpunt waar vragen en/of
  knelpunten kunnen worden voorgelegd
 • helpdesk opgestart!
 • Bestaande juridische en aankooptechnische
  dienstverlening m.b.t. overheidsopdrachten
  aangevuld met
 • milieutechnische aspecten beleidsdomein LNE
 • sociale aspecten (beleidsdomein WSE, DAR-Gelijke
  kansen)
 • aspecten duurzame/eerlijke handel beleidsdomein
  iV

12
III. Instrumenten
 • Helpdesk duurzame overheidsopdrachten
 • Dienstverlening
 • ter beschikking stellen van de noodzakelijke know
  how binnen de Vlaamse overheid
 • instaan voor informatieverspreiding
 • centraal aanspreekpunt
 • de nodige initiatieven opstarten met het oog op
  een effectieve omscholing van het betrokken
  personeel binnen de eerste en tweedelijnszorg
 • voor 2009 1 VTE vrijgesteld

13
III. Instrumenten
 • Helpdesk duurzame overheidsopdrachten
 • Contact
 • Philippe Herbosch
 • Afdeling Overheidsopdrachten, departement BZ
 • philippe.herbosch_at_bz.vlaanderen.be
 • Telnr 02/553.52.35
 • Bart Zoete
 • Afdeling Overheidsopdrachten, departement BZ
 • bart.zoete_at_bz.vlaanderen.be
 • Telnr 02/553.76.53

14
IV. Samenvatting aanpak
 • Task force
 • Per productgroep criteria ( doelstellingen) en
  implementatietraject
 • Opmaak productfiches
 • Stakeholderoverleg
 • Afwerking productfiches juridisch nazicht
 • Helpdesk
 • Verspreiding productfiches werksessies per
  productgroep
 • Opleidingen en voorbeeldmateriaal aanbieden
 • Individuele begeleiding voor aankopers aanbieden
 • Rapportering
 • WGDO tweemaandelijks
 • CAG halfjaarlijks
 • VR jaarlijks

15
V. Productgroepen
 • Prioritaire productgroepen
 • Dienstvoertuigen
 • Drukwerk
 • Elektriciteit
 • Kantoorgebouwen
 • Kantoormateriaal en -meubilair
 • Hardware
 • Hout
 • Voeding en catering
 • Schoonmaakdiensten en -producten
 • Werk- en beschermkledij
 • Onderhoudsdiensten

16
V. Productgroepen
 • 10 nieuwe productgroepen Europese Commissie
 • (Draftcriteria april 2009, finalisering begin
  2010)
 • mobiele telefonie,
 • CHP (Combined Heat and Power),
 • verwarmingssystemen,
 • thermische isolatie,
 • klimaatregeling (warmtepompen en airco),
 • straatverlichting en verkeerslichten,
 • ramen,
 • interne muur materialen,
 • harde vloerbedekking,
 • wegenwerken.

17
VI. Draagvlak
 • Betrokkenheid stakeholders
 • cruciaal om een draagvlak en betrokkenheid te
  creëren bij het ontwikkelen van een
  overheidsbeleid inzake duurzame
  overheidopdrachten.
 • het middenveld en stakeholders (bedrijven,
  verenigingen, NGOs, vakbonden, lokale
  besturen,..) zullen uitgenodigd worden in de fase
  van criteriaontwikkeling en daaraan gekoppelde
  doelstellingen per productgroep.

18
VI. Draagvlak
 • Draagvlak bij aankopers
 • Motivering door
 • goede communicatie
 • een sterk signaal
 • aanpak top-down
 • Duidelijk engagement signaal door het
  politieke niveau en het management dit moet nu
  gebeuren!

19
Contact
 • Meer informatie
 • Frederik Claerbout
 • Team Duurzame Ontwikkeling
 • Stafdienst van de Vlaamse Regering - DAR
 • frederik.claerbout_at_dar.vlaanderen.be
 • Tel. 02/553.60.12

20
Bijlage 1 Samenstelling Task Force
 • Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
  (Frederik Claerbout)
 • Bestuurszaken (Bart Zoete, Stefan De Fraine)
 • Leefmilieu, Natuur en Energie (Els Verwimp)
 • Werk en Sociale Economie (Els De Leeuw)
 • internationaal Vlaanderen (Hugo Hoogwijs)
 • Mobiliteit en Openbare Werken (Kris Jansen - Bart
  Gheysens)
 • Economie, Wetenschap en Innovatie (Tom Rieder,
  Christophe Veyst, Peter Thevissen)
 • Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Ivan De Boom)
 • Landbouw en Visserij (Maya Callewaert)
 • Onderwijs en Vorming (Paul Van Vossel)
About PowerShow.com