Presentaci - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Presentaci PowerPoint presentation | free to download - id: 5d49c9-YTY1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Presentaci

Description:

Title: Presentaci n de PowerPoint Author: sferrer Last modified by: npareja Created Date: 12/22/2004 2:52:09 PM Document presentation format: Presentaci n en ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 25 May 2020
Slides: 51
Provided by: sfer87
Category:
Tags: basc | presentaci

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Presentaci


1
Jornada de reflexió Els i les menors migrants no
acompanyats/des a Catalunya. Estat actual i noves
tendències 16 de Desembre de 2009
2

Grup de recerca IFAM Infants i Famílies en
Ambients Multiculturals
Violeta Quiroga, Ariadna Alonso, Montse Sòria,
Anna Berga Collaboradores Neus Alberich,
Carmen Guasch, Mª Antònia Capó, Ariadna Casas,
Francina Mas, Isabel Grabulosa, Carlos Díaz,
Clara Vidal, Laia Sánchez i Sandra Pascual.
3
Sumari
 • Presentació
 • Objectius i metodologia
 • Resultats del fenomen de la recerca catalana
 • Concepte de Menor Migrant No Acompanyat/da
 • Algunes consideracions del marc teòric
 • Característiques sociodemogràfiques
 • Causes de la immigració
 • Patrons migratoris
 • Arribada i acollida
 • Els i les Menors invisibles
 • Recomanacions

4
Dret a la protecció
 • Nens i adolescents abans que estrangers
 • Els Estats respectaran els drets enunciats en la
  present Convenció i asseguraran la seva aplicació
  a cada infant subjecte a la seva jurisdicció,
  sense distinció alguna, independentment de la
  raça, el color, el sexe, lidioma, la religió,
  lopinió política o duna altra índole, lorigen
  nacional, ètnic o social, la posició econòmica,
  els impediments físics, el naixement o qualsevol
  altre condició de linfant, dels seus pares o
  dels seus representants legals (art.2 de la CDI)
 • Els menors gaudiran dels drets que els
  reconeixen la Constitució i els Tractats
  internacionals i els altres drets garantint en
  lordenament jurídic, sense discriminació de cap
  tipus per raó de naixement, nacionalitat o
  qualsevol altra circumstància personal, familiar
  o social (Art. 3 LOPJM)

5
 • Estranger abans que menor
 • Ladministració de lEstat, dacord el principi
  de reagrupament familiar del menor i previ
  informe dels serveis de protecció de menors, farà
  el que faci falta per al retorn al seu país
  dorigen o a aquell on es trobin els seus
  familiars o, en defecte, sobre la permanència a
  Espanya. Llei orgànica 4/2000, reformada LO
  8/2000 art.35.
 • Transcorregut nou mesos des que el menor ha
  estat posat a disposició dels serveis competents
  de Protecció de Menors a la que es refereix
  lapartat 2 daquest art., i una vegada intentada
  la repatriació amb la seva família o al país
  dorigen, si aquesta no hagués estat possible, es
  procedirà a atorgar-lis el permís de residència
  al que es refereix larticle 35.4 de la Llei
  Orgànica 4/2000, reforma per la Llei Orgànica
  8/2000. (art. 62)

6
Antecedents i presentació del projecte
 • Denominació Menors Immigrants No Acompanyats a
  Espanya. Estat actual i noves tendències.
 • Territorialitat
 • Estatal Projecte de recerca en el marc del Plan
  Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
  e Innovación Tecnológica 2004-2007 (ID) de la
  Dirección General de Investigación del Antiguo
  Ministerio de Educación y Ciencia .
 • Catalunya Projecte de recerca en el marc dels
  Ajuts de Suport a la Recerca aplicada i a la
  Formació universitària en Immigració (ARAFI) de
  la Secretaria per a la Immigació i lAGAUR, de la
  DGAIA, de lInstitut Català de les Dones, de la
  Diputació de Barcelona i de la Fundació Jaume
  Bofill
 • Socis Padeia (Madrid), Centro Zabaloetxe (País
  Basc), Avar (València), Casal dels Infants del
  Raval (Catalunya).

7
Objectius
 • Objectiu principal Conèixer el fenomen dels
  MMNA a Catalunya posant especial atenció en els
  nous grups emergents dins daquest col.lectiu i
  contribuir a millorar els programes i els
  projectes vinculats a aquests menors.
 • Objectius específics
 • Explorar i analitzar les noves característiques
  del fenomen dels MMNA, en les rutes, en les
  pautes migratòries i en les dinàmiques
  dacomodació i integració daquests menors a
  Catalunya.
 • Investigar la incipient feminització que sestà
  produïnt en aquest fenomen lexistència dun
  nombre indeterminant de nenes i joves migrants no
  acompanyades menors dedat afectades pels
  sistemes de protecció a la infància, que poden
  estar vivint en situacions de risc socia

8
Metodologia
 • Metodologia qualitativa a 4 CCAA (Catalunya,
  Madrid, València i el País Basc)
 • 258 entrevistes (94 a professionals 164 a menors
  MMNA).
 • 76 entrevistes a Catalunya 32 a professionals i
  44 a menors.
 • 3 grups focals
 • Metodologia quantitativa en les 17 CCAA 
 • Buidatge estadístic estatal i per CCAA, i entre
  elles Catalunya.
 • 145 qüestionaris a recursos d'atenció a aquests
  menors a nivell estatal.
 • 16 qüestionaris a recursos datenció a Catalunya.

9
 • Principals resultats
 • de la recerca

10
Menor Migrant No Acompanyat i/o Insuficientment
acompanyat
 • Concepte i característiques
 • Nens/es i adolescents menors de 18 anys
 • Que emigren fora del seu país dorigen sols o
  mal acompanyats
 • Que es separen de les persones que per llei o per
  costum els tenen a càrrec
 • Que accedeixen al territori de forma irregular o
  sol.licitant asil
 • Pràctica legislativa i datenció
 • Sentit restringit Menor dedat que emigra sense
  pares o tutors legals.
 • En sentit ampli Menor dedat que emigra sense
  pares o tutors legals, o bé acompanyat dun adult
  que no pot o no vol atendrel adequadament.
 •  

11
Context teòric
 • el desplaçament de MMNA, un fenomen global
 • els MMNA, un nou actor migratori amb les seves
  particularitats
 • etapa de ladolescencia , etapa de transició,
  marcada per una certa liminalitat
 • la migració es converteix en una nova forma de
  ritual de pas, procés de transformació cap a
  letapa adulta

12
Novetats daquesta recerca
 • En relació al Insuficientement
  acompanyat/da
 • Nois i noies acompanyats per germans majors
  dedats o familiars o compatriotes en la mateixa
  situació dirregularitat i/o de marginació
  (principalment marroquins, també alguns
  paquistanesos, bengalís...)
 • Noies i noies per familiars o compatriotes
  (marroquines) per sogres o marits (romaneses)
  per nuvis, companys o intermediaris adults
  (prostitució)

13
Característiques sociodemogràfiques (I)
14
Característiques sociodemogràfiques (II)
 • Ingressos
 • MMNA
 • a Espanya
 • per CCAA
 • (2002)

15
Característiques sociodemogràfiques (III)
 • Ingressos
 • MMNA
 • a Espanya
 • per CCAA
 • (2007)

16
Característiques sociodemogràfiques (IV)
17
Característiques sociodemogràfiques (V)
18
Característiques sociodemogràfiques (VI)
19
Característiques sociodemogràfiques (VII)
Ingressos de Menors Migrants No Acompanyats
(MMNA) segons grups d'edat en el 2009
Any Total () Home Home Dona Dona
Any Total () Núm. () Núm. ()
De 10 a 11 anys 0,8 2 0,8 0,0
De 12 a 13 anys 2,8 7 2,9 0,0
De 14 a 15 anys 29,3 72 30,3 1 9,1
De 16 a 17 anys 64,7 151 63,4 10 90,9
Majoria d'edat 2,4 6 2,5 0,0
Total 249 238 100,0 11 100,0
20
Causes de limmigració
 • Un fenomen multicausal
 • Econòmiques
 • Polítiques
 • Millora de les expectatives socials i culturals
 • Conflicte familiar
 • Aventura

21
Novetats de la recerca
 • En relació a les causes
 • Millora de les expectatives socials i culturals
  (entre elles apareix poder guanyar-se la vida i
  triomfar esportivament a Europa)
 • Conflicte familiar (principalment les noies)
 • Noies marroquines pares i germans violents,
  violència de gènere sobre la mare o filles,
  conflictes intergeneracionals per les suaus
  transgressions adolescents manca de llibertat...
 • Noies dEuropa de lEst mares separades amb
  noves parelles padrastres abusadors alcoholisme
  pares o padrastres violència de gènere amb els
  pares, padrastres o companys maternitat
  adolescents...

22
La decisió demigrar i la implicació de la família
 • Decisió individual o amb el grup diguals per
  buscar feina, per millorar les expectatives de
  futur o per aventura(Més del 95 dels menors).
 • En aquest cas la família no sempre ho sap (36).
  Quan sassabenten
 • la seva actitud pot ser de rebuig (7), de
  resignació o de suport (57)
 • Decisió familiar per protegir el menor, per
  ajudar la família i/o per millorar les
  condicions socials del menor (menys del 4 dels
  menors)

23
Novetats de la recerca
 • En relació a la decisió demigrar
 • Es confirma que la decisió individual o amb el
  grup diguals és la prioritària sense distinció
  de nacionalitats i de gènere.
 • La decisió familiar es dóna principalment en
  alguns menors del sud del Marroc (pasteres) i
  algunes noies marroquines (autobus o cotxe pacte
  amb una família marroquina que viu a Catalunya
  per fer de Petites bonnes), i en alguns menors
  subsaharians (pasteres).

24
Novetats de la recerca
 • En relació als nous collectius
 • Fins al 2005 principalment nois marroquins
  (1994-2002 del nord) (a partir del 2002 també del
  sud)
 • A partir del 2003 diversitat de nacionalitats de
  nois principalment de països dEuropa de lEst
  (Romania), països subsaharians, països asiàtics
  (Paquistan, Bangladesh)...
 • A partir 2004 apareixen les noies principalment
  dEuropa de lEst (Romania), marroquines i
  algunes subsaharianes.

25
Patrons migratoris (I)
 • 1r patró els que viatgen per mar (Magrib i
  Països Subsaharians)
 • Arriben a les zones del continent europeu més
  properes al seu país dorigen (nord del Marroc-
  costes andaluses sud del Marroc i Països
  Subsaharians- costes canàries)
 • Provenen de països propers que pateixen fortes
  crisis econòmiques que sovint estan relacionades
  amb situacions polítiques inestables
 • Accedeixen a Europa de forma clandestina
  (marroquins dels nord amagats en un ferry sota un
  camió o autobús marroquins del sud i països
  subsaharians en pasteres)
 • Poden anar sols o amb el grup diguals
  (marroquins del nord i centre) o arriben amb un
  adult que els acompanya (noies del nord
  marroquines, nois del sud marroquins i països
  subsaharians)

26
Patrons migratoris (II)
 • 2n patró els que viatgen en avió (Països
  Subsaharians)
 • Arriben a les capitals dels països darribada.
 • Procedeixen de països que pateixen conflictes
  armats i/o greus desordres (África subsahariana,
  Orient Mitjà i Àsia).
 • Es dirigeixen a països amb els quals existeixen
  vincles històrics.
 • Arriben amb un adult que els acompanya, sigui un
  familiar, un conegut o un intermediari duna
  organització migratòria.

27
Patrons migratoris (III)
 • 3r patró els que viatgen en transport terrestre
 • (Europa de lEst)
 • Provenen principalment de Romania, Eslovàquia,
  Bulgària....
 • Provenen també daltres continents (Àsia o de
  Àfrica) i només utilitzen aquest mitjà per
  traslladar-me dins del continent europeu
 • Accedeixen a Europa de forma regular (cotxe,
  autobús...), i a vegades amb documentació
  falsejada.
 • Arriben amb un adult que els acompanya, sigui un
  familiar, un conegut o un intermediari duna
  organització migratòria.

28
Arribada i acollida (I) Detecció
 • Primer grup presentació sol o acompanyat (amic,
  compatriota o bé un ciutadà espanyol) a la
  comissaria de policia de Mossos dEsquadra. Una
  part daquests menors (princ. Àfrica subs.)
  accedeixen al sistema de protecció derivats des
  del govern de les illes Canàries.
 • Segon grup Al carrer, al domicili familiar, al
  domicili dun compatriota, al domicili dun
  ciutadà espanyol i a un club o al carrer exercint
  la prostitució
 • Tercer grup els invisibles

29
Arribada i acollida (II) Circuit datenció
30
Arribada i acollida (III) Procediment
administratiu (2008)
31
Arribada i acollida (IV) Procés de documentació
 • Si el menor no arriba abans dels 16 anys és quasi
  impossible acabar el procés de documentació abans
  dels 18 anys. Dentre 2 i 3 anys. Procés que
  desmoralitza als menors al llarg del seu
  itinerari.
 • Documentació dorigen (DNI y partida de
  naixement) Als nois marroquins mitjana de 3 a 6
  mesos, als nois subsaharians més d1 any.
 • Permís de residencia Depèn de la interpretació
  de la llei d'estrangeria LO 4/2000 per part de la
  subdelegació del Govern i de lAdministració
  competent de infància de cada CA. Duna mitjana
  de 6 mesos a 15 mesos.
 • Permís de treball Gran dificultat per
  aconseguir loferta de treball. Aquesta causa
  allarga el procés de formació i la recerca duna
  empresa para sollicitar el permís de treball.

32
Arribada i acollida (V) Evolució del circuit
 • Diferències en latenció segons el criteri de
  territorialitat
 • Demarcacions de Tarragona, Girona i Lleida
  Sempre acollida en els recursos de protecció
  normalitzat (incidència menor 28 del fenomen,
  17 Girona pas de frontera 2007). Cas de
  Tarragona a finals 2007 tots els MMNA detectats
  són derivats ràpidament a la demarcació de BCN.
 • Demarcació de Barcelona (72 al 2007) 1.
  Acollida en recursos de protecció normalitzat, 2.
  Acollida en recursos en recursos especialitzats,
  3. Principalment Acollida en recursos de
  protecció normalitzat

33
 • Etapes del circuit de protecció
 • 1a Etapa (De 1992 al 1998) Acollida en els
  recursos de protecció normalitzat
 • 2a Etapa (De 1998 al 2000) Obertura dels primers
  recursos especial. a BCN
 • 3a Etapa (2000-2002) Desbordament i obertura
  dels centres nocturns
 • 4a Etapa (2003-2004) Obertura dels recursos
  dinserció sòciolaboral
 • 5a Etapa (2005-2007) Creació duna secció
  específica per a MMNA
 • 6a Etapa (2008) Reestructuració del circuit i
  tornada als orígens a un circuit de protecció
  normalitzat.

34
Novetats de la recerca
 • Etapa dacollida (2008)
 • Al 2007 canvi en els principis de protecció a
  MMNA
 • Retorn al orígens (de forma similar a altres
  CCAA). Saposta per centres mixtes compartits.
 • Criteri bàsic en latenció en risc per sobre de
  la condició dimmigrat.
 • Només el Centre dacollida és especialitzat a
  Barcelona ciutat.
 • Tots el centres dinserció laboral es
  converteixen en CRAE.

35
Novetats de la recerca
 • Importància de la ubicació dels recursos
  educatius
 • Recursos situats en barris de grans ciutats que
  aglutinen dinàmiques dexclusió social (Alqantara
  i Dolors Aleu) Dificulta el procés dinserció
  social dels menors.
 • Centres situats en barris residencials de grans
  ciutats (Talaia, SAT El Bosc i Vilana) suposa
  ruptura amb la dinàmica habitual del barri i
  genera un impacte social important (confrontació
  amb els veïns i percepció de rebuig dels menors).
 • Centres situats en un municipi petit o en
  urbanitzacions aïllades amb poc accés als mitjans
  de transport (Estrep, Mas Pins, El Castell,
  Lledoners i Alt Penedès) dificulta la dinàmica
  del centre i laccés als recursos comunitaris
  formatius i de lleure, així com als Serveis
  Bàsics

36
Arribada i acollida (VI) evolució del circuit
 • Recursos demancipació per menors i majors dedat
 • 1a etapa (a partir de 1995) Crea el Pla de
  Mesures interdepartamental adreçats
 • als joves tutelats per ladministració en arribar
  als 18 anys.
 • 2a etapa (a partir del 2003) Crea Comissió del
  segon Pla de coordinació de mesures
  interpartamental
 • 3a etapa (a partir del 2005) Comença a acollir
  també menors dedat (pròxim a la majoria dedat)
  per facilitar una inserció més rapida daquests
  joves
 • 4a Etapa (a partir del 2007) El pla
  interpartamental es du a terme mitjançant Àrea de
  Suport als joves Tutelats i Extutelats (ASJTET)
  (32 per a menors dedat i 68 per a majors
  dedat, QUIN ANY?

37
Arribada i acollida (VIII) repatriacions
(Espanya)
38
Arribada i acollida (IX) repatriacions (Espanya)
39
Arribada i acollida (X) repatriacions (Espanya)
40
Arribada i acollida (XI) repatriacions
41
Novetats de la recerca
 • En relació a les repatriacions
 • Terme utilitzat per la subdelegació del govern
  central, mentre que la Llei dEstrangeria
  utilitza el terme reagrupacions familiars.
 • Diversos organismes catalans (Síndic de Greuges
  al 2008, el Col.legi dAdvocats de Catalunya i
  lAssociació Catalana de Professionals de
  lEstrangeria ACPE-) i espanyols (defensor del
  pueblo i el consejo General de la Abogacía
  Española) reclamen que el MMNA tingui dret a
  lassistència jurídica (un advocat dofici
  especialitzat en estrangeria) en els procediments
  de repatriació, i segons la voluntat del menor es
  pugui actual a favor de la nul.litat de
  lexpedient de repatriació.
 • El programa Catalunya- Tànger ha reorientat els
  seus objectius.
 • Augment de les reagrupacions dictades, però molts
  problemes per executar-les.
 • El 94 de les reagrupacions són de la província
  de Barcelona. En aquesta
 • prov., el 99 eren del Marroc.

42
Arribada i acollida (XII) retorn voluntari
 • Casos de MMNA de Romania
 • Acord bilateral entre Espanya i Romania (2005),
  repatriació obligatòria segons aquest acord
 • No hi han dades sobre el retorns voluntaris
  efectuats, no hi cap registre
 • Certa confusió en la terminologia entre
  repatriació i retorn voluntari
 • Núm. de casos 64 retorn voluntaris a Espanya,
  14 a Catalunya (qüestionaris)

43
Arribada i acollida (XIII) la demanda dasil
 • Volum ? 2008 13 segons OAR, 25 segons ACNUR,
  2007 12 segons OAR, 15 segons ACNUR
 • Desconeixement del dret a sollicitar asil
 • Detecció a través de les associacions
  reconegudes per representar casos solicitantes
  asil, i no pel circuit
 • Sactiva el procediment per MMNA, no conveniencia
  per perfil (prova edat, petició documentació a
  origen, tipologia de centres,...)

44
Els i les menors invisibles
 • Cinc perfils de menors
 • Vells perfils detectats
 • Nois malvivint al carrer
 • Nous perfils detectats i no detectats
 • 2. Nois amb família extensa o amb xarxa social
 • 3. Nois i noies mendicitat i furts
 • Nous perfils invisibles
 • 4. Noies treballadores del sexe
 • 5. Noies marroquines amb família extensa o amb
  xarxa social

45
Recomanacions
 • 1. Al Govern espanyol
 • Consensuar els criteris comuns dactuació a totes
  les CCAA .
 • Establir en tots els recursos el criteri de
  caràcter mixt.
 • No realitzar reagrupacions sense garanties i
  retorns voluntaris encoberts.
 • Augment recursos humans per agilitzar els tràmits
  de sollicituds.
 • Permís de treball Perllongar l'excepcionalitat
  de lobligatorietat
 • Impulsar la inserció laboral a través dels
  centres dIniciació profesionals.
 • 2. El Govern Català
 • Dissenyar, planificar i activar les línees
  dactuació per a la gestió dels MMNA
 • Comissió de treball per revisar línees
  dactuació i circuit datenció
 • Necessitat urgent de sistematizar lobtenció de
  dades
 • Protocollització dels procediments datenció,
  acollida i integració

46
Recomanacions
 • 3. Al circuit de protecció de menors
 • Detecció i prevenció per garantir laccés al
  sistema de protecció
 • Major coordinació i fluïdesa amb la DGAIA i amb
  els recursos de carrer
 • Protocollització del procediment de valoració en
  les repatriacions
 • Recursos durgència i acollida amb una capacitat
  màxima
 • Incrementar el nombre de professionals per a la
  detecció de necessitats
 • 4. De cara a la inserció laboral
 • Dotar a ladministració de més recursos humans
  per afavorir acords amb empreses per a aconseguir
  ofertes de treball.
 • Impulsar el paper de les famílies en origen per
  incentivar el procés socioeducatiu del menor. Com
  a referents vàlids per la seva inserció social.
 • Suport institucional i allargament de la
  protecció fins als 21 anys

47
Recomanacions
 • 5. Pel que fa a la formació i sensibilització
 • Formació continuada dels professionals contextos
  dorigen, fluxos migratoris...
 • Donar a conèixer aquest collectiu i les seves
  necessitats des duna perspectiva positiva.
 • Mesurar limpacte de lobertura dun centre per a
  MMNA i dialogar i sensibilitzar a la comunitat.
 • Promoure la recerca sobre els processos
  migratoris de la infància i adolescència
  estrangera.

48
Agraïments
 • A tots i a totes per escoltar-me
 • A les meves companyes i investigadores del grup
  de recerca.
 • A les diferents administracions per donar suport
  tècnic i econòmic a aquesta recerca
 • A la Fundació Jaume Bofill per també donar aquest
  suport a la recerca i per publicar els resultats

49
Agraïments
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva,
  especialment a les educadores del Projecte
  Carretera.
 • Casal dels Infants i a lAgrupació dEntitats per
  lacollida de Menors Immigrants a Catalunya
  Associació AMICS.
 • Als professionals amb els quals hem contactat al
  llarg de lestudi (ad. Pública i entitats).
 • Als 40 nois i noies, menors en l'actualitat o que
  ja s'han fet majors en el procés, als quals hem
  entrevistat i han compartit el seu valuós temps
  amb nosaltres.

50
Contacte
a/e Ifam_at_peretarres.org vquiroga_at_peretarres.org
About PowerShow.com