MODELOWANIE SYMULACYJNE Simulation Modelling (ang.) Edycja 2013/2014 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – MODELOWANIE SYMULACYJNE Simulation Modelling (ang.) Edycja 2013/2014 PowerPoint presentation | free to view - id: 5cb6f0-Mjg2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

MODELOWANIE SYMULACYJNE Simulation Modelling (ang.) Edycja 2013/2014

Description:

MODELOWANIE SYMULACYJNE Simulation Modelling (ang.) Edycja 2013/2014 Wyk ad (15h), Laboratorium (15h) Sekwencja oblicze symulacyjnych modeli SD Sekwencja oblicze ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:944
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 97
Provided by: RomanP3
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: MODELOWANIE SYMULACYJNE Simulation Modelling (ang.) Edycja 2013/2014


1
MODELOWANIE SYMULACYJNESimulation Modelling
(ang.)Edycja 2013/2014
 • Wyklad (15h), Laboratorium (15h)

2
 • Roman Pietron, dr inz. I-23 PWr., B4 p. 423 (B1
  413) e-mail roman.pietron_at_pwr.wroc.pl
 • http//www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron
 • Konsultacje
 • Poniedzialek 1100 - 1300 (Wroclaw PWr., B4,
  423)
 • Czwartek 1300 - 1500 (Wroclaw PWr., B4, 423)

3
Bibliografia podstawowa
 • Gajda J.B., Prognozowanie i symulacja a decyzje
  gospodarcze, C.H.Beck Warszawa, 2001.
 • Mielczarek B., Modelowanie symulacyjne w
  zarzadzaniu. Symulacja dyskretna, Oficyna PWr.,
  Wroclaw, 2009.
 • Pietron R., Modelowanie symulacyjne. Wybrane
  zagadnienia, E-Material PWr., 2012.
 • http//www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron
 • Pietron R., Zbiór zadan z modelowania
  symulacyjnego, E-Material PWr., 2012.
 • http//www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/pietron
 • Maciag A., Pietron R., Kukla S., Prognozowanie i
  symulacja w przedsiebiorstwie, Wyd. PWE Warszawa
  2013.
 • Zeigler B.P., Teoria modelowania i symulacji, PWN
  Warszawa, 1984.

4
Bibliografia uzupelniajaca
 • Fishman G.S., Symulacja komputerowa. Pojecia i
  metody, PWE Warszawa 1981.
 • Gordon G., Symulacja systemów, WNT Warszawa,
  1974.
 • Kondratowicz L., Modelowanie symulacyjne
  systemów, WNT Warszawa, 1978.
 • Kowal R., Stanek S., Zadora Zytniewski P.,
  Symulacja komputerowa z wykorzystaniem modeli
  Dynamiki Systemowej, ss. 40-78 w Modele
  hybrydowe w podejmowaniu finansowych decyzji
  gospodarczych, praca zb. Pod red. S.Stanka, AE
  Katowice, 2007.
 • Krupa K., Modelowanie symulacja i prognozowanie.
  Systemy ciagle, WNT Warszawa, 2008.
 • Naylor T.H., Modelowanie cyfrowe systemów
  ekonomicznych, PWN Warszawa, 1975.
 • Nowak M., Symulacja komputerowa w problemach
  decyzyjnych, AE Katowice, 2007.
 • Tarajkowski J. (red.), Elementy dynamiki
  systemów, AE Poznan, 2008.
 • Tyszer J., Symulacja cyfrowa, WNT Warszawa, 1990.

5
Bibliografia uzupelniajaca cd.
 • Systemy modelowania i symulacji
  oprogramowanie, tutorial
 • Produkt Demo Vensim PLE - Ventana Systems,
  Inc. http//www.vensim.com
 • Produkt Demo IThink - High Performance Systems
  http//www.iseesystems.com
 • Produkt Demo GPSS World - Minuteman Software
  http//www.minutemansoftware.com
 • Produkt Demo ExtendSim - Imagine That!
  http//www.imaginethatinc.com
 • Produkt Edu ARENA Rockwell Software Inc.
  (Systems Modeling Corp.) http//www.software.rock
  well.com http//www.arenasimulation.com
 • Produkt Demo iGrafx Process for Six Sigma 2013-
  MGX-Corel Corp. http//www.igrafx.com

6
Bibliografia poziom zaawansowany
 • Czasopisma
 • System Dynamics Review
 • Simulation
 • Simulation Gaming
 • Simulation Modelling. Practice and Theory

7
CEL PRZEDMIOTU
 • Celem kursu jest dostarczenie podstawowych
  wiadomosci o symulacji jako metodzie badania i
  analizy systemów dynamicznych, przygotowanie do
  korzystania z jezyków i systemów narzedziowych
  modelowania i symulacji komputerowej oraz do
  wspólpracy z symulogami.

8
TEMATY ZAJEC WYKLADOWYCH (RP)
 1. Wprowadzenie do modelowania symulacyjnego.
  Przyklady modeli i badan.
 2. Zagadnienia ogólne. Etymologia, zródla
  historyczno-filozoficzne.
 3. Zagadnienia metodologiczne. Definicje, struktury,
  budowa modeli, weryfikacja, eksperyment
  symulacyjny, wnioskowanie.
 4. Metody i techniki modelowania symulacyjnego
  symulacja ciagla (metoda J.W.Forrestera),
  symulacja dyskretna (metody planowania zdarzen,
  przegladu i wyboru dzialan, interakcji procesów),
  symulacja za pomoca gier, symulacja rozproszona,
  technologia agentowa w symulacji.
 5. Zastosowania badan symulacyjnych w ekonomii i
  zarzadzaniu.
 6. Problemy przekazywania wyników symulacji.
  Dokumentowanie projektów symulacyjnych i
  standaryzacja. Profesjonalizm i etyka w
  symulacji.
 7. Podsumowanie i zaliczenie wykladu

9
FORMA ZALICZENIA LABORATORIUM
 • Obecnosc (15), Pytania kontrolne (20),
  Aktywnosc (25), Sprawozdania (40)
 • Termin zaliczenia
 • Ostatnie zajecia w semestrze

10
OCENY
 • Celujacy 5.5 ( 95),
 • Bardzo dobry 5.0 ( 85),
 • Ponad dobry 4.5 ( 75),
 • Dobry 4.0 ( 65),
 • Ponad dostateczny 3.5 ( 55),
 • Dostateczny 3.0 ( 45),
 • Niedostateczny 2.0 (lt 45).

11
TEMATY ZAJEC LABORATORYJNYCH
 • Wprowadzenie. Pojecie systemu i modelu systemu.
  Konceptualizacja modelu systemu dynamicznego.
  Myslenie systemowe. (1 godzina).
 • Metoda Monte Carlo próbkowanie i symulacja.
  Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego Excel. (2
  godziny)
 • Interakcja procesów - metoda symulacji
  dyskretnej. Zastosowanie jezyka GPSS World,
  systemów Arena, ExtendSim. (4 godziny)
 • Projekt i budowa modelu symulacyjnego systemu
  dynamicznego o charakterystyce dyskretnej.
  Eksperyment i wnioskowanie z badan. (1 godzina)
 • "Dynamika systemów" - metoda J.W.Forrestera
  symulacji ciaglej. Zastosowanie systemów
  zintegrowanych modelowania i symulacji
  Vensim/IThink. Przyklady modelowania i symulacji.
  (4 godziny)
 • Projekt i budowa modelu symulacyjnego systemu
  dynamicznego o charakterystyce ciaglej.
  Eksperyment i wnioskowanie z badan. (1 godzina)
 • Podsumowanie i zaliczenie zajec. (2 godziny)

12
Laboratorium 1-4
 • Podstawy metodologiczne symulacji
 • Pojecie systemu i konceptualizacja modelu systemu
 • Symulacja dyskretna
 • Metoda Monte Carlo (finanse, ryzyko,)
 • Modelowanie zdarzen, czynnosci, procesów

13
Co to jest system?
14
Definiowanie systemu
 • Idea wyodrebnienia systemu z otoczenia (system
  jako pewna wyodrebniona calosc)
 • Idea budowy systemu z elementów, podsystemów
  (system jako zlozenie wzajemnie oddzialujacych
  elementów)
 • Idea funkcji spelnianej przez system (system jest
  caloscia o okreslonej funkcji)
 • Idea zmiennosci (ograniczonej) systemu w czasie
  (system jako calosc zmienna w czasie ale
  zachowujaca istote wlasciwosci podstawowe)

15
Jakie czynniki sa istotnew konceptualizacji
modelu systemu?
16
Czynniki modelowania
 • Cel budowy modelu
 • Cel funkcjonowania systemu
 • Otoczenie systemu
 • Obiekty systemu (agenci systemu)
 • Atrybuty obiektów systemu
 • Pomiar atrybutów obiektów systemu
 • Relacje pomiedzy atrybutami i obiektami
 • Metody, techniki, narzedzia modelowania

17
Jakie zastosowac metody modelowania?
18
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA METOD SYMULACYJNYCH
 • Metoda symulacyjna
 • Sposób budowy modelu systemu dynamicznego
  (modelowania) i znajdywania rozwiazan tego modelu
  (wartosci zmiennych stanu).
 • Metody symulacji ciaglej
 • Cecha charakterystyczna wykorzystanie funkcji
  ciaglych w opisie formalnym charakterystyk
  zmiennych stanu systemu (zmiana stanu systemu
  jako funkcja ciagla) wykorzystanie funkcji
  ciaglych lub quasi-ciaglych w opisie zjawiska
  uplywu czasu.
 • Przyklady metoda ukladu równan rózniczkowych,
  metoda Dynamiki Systemów (SD).
 • Metody symulacji dyskretnej
 • Cecha charakterystyczna wykorzystanie funkcji
  dyskretnych w opisie formalnym charakterystyk
  zmiennych stanu systemu (zmiana stanu systemu
  jako funkcja dyskretna) wykorzystanie funkcji
  dyskretnych w opisie zjawiska uplywu czasu.
 • Przyklady metoda planowania zdarzen, metoda
  przegladu i wyboru dzialan, metoda interakcji
  procesów.
 • Metody symulacji mieszanej (hybrydowe)
 • Cecha charakterystyczna wykorzystanie funkcji
  dyskretnych i ciaglych w opisie formalnym
  charakterystyk zmiennych stanu systemu (zmiana
  stanu systemu jako funkcja dyskretna i ciagla)
  wykorzystanie funkcji dyskretnych, ciaglych i
  quasi-ciaglych w opisie zjawiska uplywu czasu.
 • Przyklady polaczenie metod symulacyjnych,
  polaczenie symulacji i AI, gry symulacyjne,
  polaczenie symulacji na modelach formalnych i
  fizycznych.

19
Symulacja ciagla a dyskretna
 • Symulacja ciagla (podejscie makroskopowe)
 • zmiany stanu systemu opisane sa funkcjami
  ciaglymi,
 • zazwyczaj systemy o funkcjonowaniu ciaglym.
 • Symulacja dyskretna (podejscie mikroskopowe)
 • zmiany stanu systemu opisane sa funkcjami
  dyskretnymi,
 • zazwyczaj systemy o funkcjonowaniu dyskretnym.

20
Jezyki i systemy modelowania dyskretnego(przyklad
y)
 • GPSS (GPSS/H, GPSS World)
 • Arena
 • ExtendSim
 • ...

21
Jakie sa etapy (fazy) modelowania?
22
ETAPY BUDOWY I WYKORZYSTANIA MODELU SYMULACYJNEGO
 • Podmioty odbiorca wyników symulacji, symulog
 • Okreslenie systemu, sytuacji problemowej i celu
  budowy modelu
 • Budowa modelu (konceptualizacja, formalizacja)
 • Przygotowanie danych wejsciowych symulacji
 • Programowanie modelu (operacjonalizacja modelu)
 • Ocena zasadnosci i weryfikacja modelu
  (eksperyment wstepny)
 • Planowanie eksperymentu symulacyjnego
 • Realizacja eksperymentu symulacyjnego
  (eksperyment wlasciwy)
 • Analiza i interpretacja wyników symulacji
 • Dokumentowanie symulacji
 • Praktyczne wykorzystanie wyników symulacji

23
Praktyka modelowania symulacyjnego
 • Typ 1 modelowanie symulacyjne jako projekt
  budowy symulatora (inzynieria oprogramowania)
 • Typ 2 modelowanie symulacyjne jako projekt
  budowy i rozgrywki gry symulacyjnej (gra)
 • Typ 3 modelowanie symulacyjne jako projekt
  (proces) zmian organizacyjnych (interwencja)
 • Typ 4 modelowanie symulacyjne jako projekt
  grupowego budowania modeli (dyskusja)
 • Typ 5 modelowanie symulacyjne jako podprojekt
  modelowania procesów (modul BPM)

24
Przyklad modelowania symulacyjnego systemu
ciaglego
 • System logistyczny zaopatrzenie-produkcja-dystryb
  ucja
 • Zbuduj model symulacyjny opisujacy dynamike
  zmian w systemie produkcja-dystrybucja z
  odwzorowaniem popytu i podazy dóbr trwalego
  uzytku. System sklada sie sektorów klienci,
  detalisci, dystrybutorzy, hurtownicy, producenci,
  fabryki. Zamówienia zlozone przez klientów
  wplywaja na funkcjonowanie pozostalych sektorów.
  Klienci zakupuja towary u detalisty, który
  dostarcza towary klientom, jesli dysponuje
  odpowiednim zapasem. Detalista sklada zamówienia
  u dystrybutora, który dostarcza towar detaliscie
  a sam sklada zamówienia u hurtownika, który z
  kolei zaopatruje sie u producenta. Producent moze
  dostarczac towar dzieki dostawom z fabryk, które
  je produkuja. Czas dostawy pomiedzy dwoma
  sasiadujacymi sektorami jest staly i wynosi 1
  dzien. Z kolei czas przygotowania i przeplywu
  zamówien traktowany jest jako pomijalnie maly
  (tryb natychmiastowy). W przypadku, gdy zapasy w
  danym sektorze nie pozwalaja na pelna wysylke
  towaru, wysyla sie tyle ile jest mozliwe.
  Zamówienia zalegle realizowane sa w przyszlosci.
  Wykonaj schemat przyczynowo-skutkowy, schemat
  strukturalny oraz podaj równania modelu. Okresl
  na podstawie analizy struktury typ zachowania sie
  odwzorowanego systemu.

25

26

Detalista(t) Detalista(t - dt) (DostDyDe -
Sprzedaz) dt INIT Detalista 4 DostDyDe
ZamDet/TDDe Sprzedaz ZamKlienta/TDK Dystrybutor(
t) Dystrybutor(t - dt) (DostHuDy - DostDyDe)
dt INIT Dystrybutor 4 DostHuDy
ZamDyst/TDDy DostDyDe ZamDet/TDDe Hurtownik(t)
Hurtownik(t - dt) (DosPrHu - DostHuDy)
dt INIT Hurtownik 4 DosPrHu
ZamHur/TDHu DostHuDy ZamDyst/TDDy Producent(t)
Producent(t - dt) (DosFaPr - DosPrHu)
dt INIT Producent 4 DosFaPr
DosPrHu(NPr-Producent)/TDP DosPrHu
ZamHur/TDHu ZamDet(t) ZamDet(t - dt) (ZDe -
DDe) dt INIT ZamDet 4 ZDe
DK(NDe-Detalista)/DT DDe DostDyDe ZamDyst(t)
ZamDyst(t - dt) (ZDy - DDy) dt INIT ZamDyst
4 ZDy DDe(Ndy-Dystrybutor)/DT DDy
DostHuDy ZamHur(t) ZamHur(t - dt) (ZH - DH)
dt INIT ZamHur 4 ZH DDy(NHu-Hurtownik)/DT DH
DosPrHu ZamKlienta(t) ZamKlienta(t - dt)
(PK - DK) dt INIT ZamKlienta 4 PK
PopytKlienta OUTFLOWS DK Sprzedaz NDe 4 Ndy
4 NHu 4 NPr 4 PopytKlienta
4STEP(8,10) TDDe 1 TDDy 1 TDHu 1 TDK
1 TDP 1
27
Stany zasobów systemu
28
Przeplywy w systemie
29
Przyklad modelowania symulacyjnego systemu
dyskretnego
 • SYMULACJA FUNKCJONOWANIA BANKU

 • Symulacja Banku
 • Jednostka czasu godzina

 • Czas EQU 0.1112 Sredni czas obslugi (komentarz
  od znaku )
 • Kod VARIABLE C110 Kod czasu dla Urzednik2.
 • Func1 FUNCTION RN1,D2 Definicja skumulowanej
  funkcji gestosci prawdopodobienstwa
 • .7,Urzednik1/1,Urzednik2 wyboru urzednika.
  Klienci wybieraja Urzednika1 z
 • prawdopodobienstwem 0.7, Urzednika2 z
  prawdopodobienstwem 0.3.
 • GENERATE 0.0834,0.0278 Kreowanie (generowanie)
  kolejnego klienta w banku.
 • ASSIGN Urzednik_nr,FNFunc1 Przypisanie numeru
  urzednika do parametru transakcji.
 • QUEUE PUrzednik_nr Poczatek dla statystyki
  kolejkowej.
 • SEIZE PUrzednik_nr Zajecie urzednika.
 • DEPART PUrzednik_nr Koniec dla statystyki
  kolejkowej.
 • ADVANCE CzasObslugi,0.0028 Wykonanie obslugi
  klienta.
 • RELEASE PUrzednik_nr Zwolnienie urzednika.
 • TERMINATE Klient opuszcza bank.


30
Wyniki symulacji
 • Raport symulacji
 • GPSS World Simulation Report -
  Sample6-Bank.1.1
 • Friday, January 02, 2004
  111734
 • START TIME END TIME BLOCKS
  FACILITIES STORAGES
 • 0.000 8.000 12
  2 0
 • NAME VALUE
 • CZASOBSLUGI 0.111
 • FUNC1 10002.000
 • KODCZASU 10001.000
 • URZEDNIK1 10004.000
 • URZEDNIK2 10005.000
 • URZEDNIK_NR 10003.000
 • FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME
  AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 • 10004 70 0.968
  0.111 1 102 0
  0 0 2
 • 10005 25 0.346
  0.111 1 0 0
  0 0 0

31
ODWZOROWANIE UPLYWU CZASU W MODELACH SYMULACYJNYCH
 • Symulacja ciagla - metoda stalego kroku
 • Symulacja dyskretna - metoda kolejnych zdarzen
 • Oznaczenia
 • E1, E2, ... - zdarzenie nr 1, zdarzenie nr 2,
  ...
 • T1, T2, ... - czas biezacy symulacji w chwili nr
  1, chwili nr 2, ...
 • DT - krok symulacji (wielkosc przesuniecia
  biezacego)

32
Róznice
 • Metoda krokowa (stalego kroku w symulacji
  ciaglej)
 • w symulacji uwzglednia sie brak aktywnosci
  systemu (obliczenia bez zdarzen),
 • przetwarzanie zdarzen traktowanych jako
  równoczesne na koncu odcinka DT,
 • istnieje DT (problem doboru wartosci)
 • Metoda kolejnych zdarzen (w symulacji
  dyskretnej)
 • w symulacji nie uwzglednia sie braku aktywnosci
  systemu (tylko dla zdarzen),
 • brak przetwarzania zdarzen jako równoczesnych
  (wyjatek Ei Ej),
 • brak DT.

33
Metoda Monte Carlo
 • Algorytm metody
 • Wybór losowych zmiennych wejsciowych (rozklady
  prawdopodobienstw)
 • Wybór zmiennych wyjsciowych (ustalenie formul i
  algorytmu obliczen)
 • Wykonanie obliczen dla n obserwacji
 • Generowanie zmiennych losowych (np. popyt, )
 • Wyznaczenie zmiennych wyjsciowych (formuly,
  algorytm)
 • Powtórzenia (n obserwacji)
 • Wyznaczenie statystyk wyjsciowych (np. srednia,
  odchylenie standardowe, odchylenie kwadratowe,
  wariancja, przedzialy ufnosci)
 • Wykonanie obliczen dla k replikacji
 • Powtórzenia n prób (k replikacji) (k powtórzen w
  jednym eksperymencie)
 • Eksperymenty (rozklady prawdopodobienstw)
 • Wyniki obliczen
 • Srednia arytmetyczna
 • Odchylenie standardowe (ocena rozproszenia)
 • Odchylenie kwadratowe (ocena rozproszenia)
 • Wariancja (ocena rozproszenia)
 • Wspólczynnik skosnosci (miara asymetrii rozkladu)
 • Kurtoza (wyostrzenie rozkladu)
 • Przedzial ufnosci (pokrycie z zadanym
  prawdopodobienstwem prawdziwej wartosci dla
  charakterystyki rozkladu)

34
Przyklad zastosowania metodyMonte Carlo - problem
 • Problem
 • Sprzedawca jablek chcialby okreslic srednia
  liczbe dni, w ciagu których sprzeda 40 kg (wtedy
  ponownie zakupi nowa partie jablek do sprzedazy).

35
Przyklad zastosowania metodyMonte Carlo - dane
 • Sprzedawca zaobserwowal, ze popyt na jablka w
  kolejnych 20 dniach ksztaltowal sie nastepujaco

Prawdopodob. Skumulowane (obliczone)
prawdopodob. 2/200,10 0,10 3/200,15 0,25 4/2
00,20 0,45 6/200,30 0,75 4/200,20 0,95 1/
200,05 1,00 20/201,00
Popyt na jablka Czestosc(kg) (liczba
dni) 0 2 1 3 2 4 3
6 4 4 5 1 Razem 20 dni
36
Przyklad zastosowania metodyMonte Carlo -
podejscia
 • Sprzedawca zaobserwowal, ze
 • P(sprzedaz 0 kg jablek dziennie) 0.10
 • P(sprzedaz 1 kg jablek dziennie) 0.15
 • P(sprzedaz 2 kg jablek dziennie) 0.20
 • P(sprzedaz 3 kg jablek dziennie) 0.30
 • P(sprzedaz 4 kg jablek dziennie) 0.20
 • P(sprzedaz 5 kg jablek dziennie) 0.05
 • Oczekiwany dzienny popyt to
 • 0.10 0.151 0.202 0.303 0.204 0.055
  2,5 kg/dzien
 • Rozwiazanie teoretyczne wartosc oczekiwana czasu
  pomiedzy dostawami
 • 40/(0.10 0.151 0.202 0.303 0.204
  0.055) 40/2.5 16 dni
 • W celu sprawdzenia rozwiazania mozna
  przeprowadzic symulacje - próbkowanie

37
Przyklad zastosowania metodyMonte Carlo -
próbkowanie
 • Symulacja trwa do momentu, w którym calkowita
  sprzedaz osiagnie 40 kg.
 • Powtórna symulacja zakonczy sie
  najprawdopodobniej przy innej liczbie dni.
 • Powtórzenie 1 18 dni
 • Powtórzenie 2 14 dni
 • ...

W Excelu liczby losowe generowane sa za pomoca
funkcji LOS()
38
Metoda Monte Carlo uzyteczne funkcje arkusza
Excel
 • LOS()
 • WYSZUKAJ.PIONOWO()
 • JEZELI()
 • SUMA()
 • SREDNIA()
 • ODCH.STANDARDOWE()
 • UFNOSC()
 • MIN()

39
Modelowanie procesów dyskretnych zdarzenia w
procesach
 • Sa 2 typy zdarzen
 • bezwarunkowe, jako zdarzenia bezposrednio zalezne
  od czasu
 • warunkowe, jako zdarzenia posrednio zalezne od
  czasu i wyznaczone stanami systemu.

40
Podstawowe elementy modeli dyskretnych
 • Zegar systemu, który jest obiektem dynamicznym
  rejestrujacym czas systemu rzeczywistego
 • Kalendarz systemu, który jest obiektem
  dynamicznym zawierajacym zegar systemu oraz zbiór
  informacji o zdarzeniach (typ zdarzen, parametry
  zdarzen)
 • Transakcje, które sa obiektami dynamicznymi
  systemu pojawiajacymi sie w systemie jako
  zgloszenia o okreslonych atrybutach
 • Zasoby systemu, które sa obiektami statycznymi
  systemu (jednokanalowe, wielokanalowe stanowiska
  obslugi) wraz z regulaminami kolejkowymi i
  obslugowymi.

41
Podstawowe elementy modeli dyskretnych
 • Liczniki statystyczne
 • Zmienne z informacja statystyczna o
  funkcjonowaniu systemu.
 • Generator liczb losowych
 • Modul obliczania liczb pseudolosowych o podanym
  rozkladzie prawdopodobienstwa.
 • Modul inicjalizacji symulacji
 • Modul uruchomienia symulacji dla czasu zerowego.
 • Modul zmiany czasu
 • Modul wyznaczajacy nastepne zdarzenie z
  kalendarza i zmieniajacy czas symulacji.
 • Modul obslugi zdarzen
 • Modul przetwarzajacy stan systemu przy zajsciu
  zdarzenia (modul dla kazdego typu zdarzenia).
 • Generator raportu symulacji
 • Modul obliczania estymatorów dla miar
  funkcjonowania systemu (dla liczników
  statystycznych) oraz prezentacji raportu na
  koniec symulacji.
 • Program glówny symulacji
 • Podprogram uruchamiania modulów zmiany czasu,
  obslugi zdarzen w celu wyznaczenia zmiany stanu
  systemu.

42
Metody modelowania dyskretnego
 • Planowanie zdarzen (Event Oriented)
 • Polega na zastosowaniu w modelu obiektu o nazwie
  kalendarz zdarzen definiujacego nastepstwo typów
  zdarzen bezwarunkowych oraz szczególowym opisie
  czynnosci, które sa realizowane w systemie po
  zajsciu okreslonego zdarzenia.
 • Przeglad i wybór dzialan (Activity Oriented)
 • Polega na rozpatrywaniu wszystkich dzialan
  systemu celem okreslenia, które z nich z chwila
  zajscia okreslonego zdarzenia powinny byc
  rozpoczete, a które zakonczone.
 • Interakcja procesów (Process Oriented)
 • Laczy w sobie cechy charakterystyczne metod
  planowania zdarzen oraz przegladu i wyboru
  dzialan. Polega na grupowaniu dzialan w procesy
  wykonywane na pojedynczych dynamicznych obiektach
  (transakcjach) systemu i rejestracji ich stanu od
  chwili pojawienia sie w systemie do chwili zaniku.

43
Jezyk GPSS podstawowe bloki
 • GENERATE Kreowanie transakcji i umieszczenie
  jej w lancuchu FEC.
 • TERMINATE Kasowanie transakcji, zmniejszenie
  licznika.
 • PRIORITY Modyfikacja priorytetu transakcji.
 • ASSIGN Modyfikacja parametru transakcji.
 • ADVANCE Opóznienie transakcji umieszczenie jej
  w lancuchu FEC.
 • QUEUE Poczatek statystyki kolejkowej
  zwiekszenie zawartosci.
 • DEPART Koniec statystyki kolejkowej
  zmniejszenie zawartosci kolejki.
 • SEIZE Zajecie stanowiska obslugi 1-kanalowej.
 • RELEASE Zwolnienie stanowiska obslugi
  1-kanalowej.
 • ENTER Zajecie jednostki stanowiska
  wielokanalowego (magazynu).
 • LEAVE Zwolnienie stanowiska obslugi
  wielokanalowej.
 • FAVAIL Zmiana statusu stanowiska 1-kanalowego
  na dostepny.
 • FUNAVAIL - Zmiana statusu stanowiska
  1-kanalowego na niedostepny.

44
PRZYKLAD PROGRAMU SYMULACYJNEGO W JEZYKU GPSS
 • Program zródlowy 1
 • GENERATE 18,6 Zgloszenie sie klienta co 18 6
  minut
 • ADVANCE 0.5 Opóznienie wieszanie plaszcza
 • SEIZE JAN Zajecie stanowiska obslugi JAN przez
  klienta
 • ADVANCE 15,3 Opóznienie obsluga w czasie 15 3
  minuty
 • RELEASE JAN Zwolnienie stanowiska obslugi JAN
 • TERMINATE 1 Wyjscie klienta aktualny stan
  licznika -1
 • START 100 Start przebiegu symulacji dla 100
  klientów

45
PRZYKLAD MODELOWANIA SYMULACYJNEGO W SYSTEMIE
ARENA
46
PRZYKLAD MODELOWANIA SYMULACYJNEGO W SYSTEMIE
ARENA Modul CREATE
Nazwa bloku
Typ zgloszenia
Czas pomiedzyprzybywaniem kolejnych zgloszen
Liczba zgloszen przybywajacych razem
Maksymalna liczba zgloszen, które moga opuscic
modul Create
Czas przybycia pierwszego zgloszenia
47
PRZYKLAD MODELOWANIA SYMULACYJNEGO W SYSTEMIE
ARENA Modul PROCESS
Nazwa bloku
Typ procesu
Typ akcji
Definicja zasobu
Zdefiniowanie czasu przebywania zgloszenia na
stanowisku
48
PRZYKLAD MODELOWANIA SYMULACYJNEGO W SYSTEMIE
EXTENDSIM
49
Laboratorium 5-8
 • Symulacja ciagla
 • Wprowadzenie do dynamiki systemów

50
ZALOZENIA METODY SD
 • CIAGLOSC
 • Przedmiotem opisu (quasi ciaglego) sa procesy
  systemów ciaglych (interpretowanych jako ciagle).
 • DYNAMIKA ZMIAN
 • Orientacja na dynamike (nie kinetyke) zmian w
  funkcjonowaniu systemów. Zródlem dynamiki jest
  struktura regulacyjna systemów (sprzezenia,
  opóznienia, wzmocnienia) w dualnym ukladzie
  "sfera realna - sfera regulacyjna".
 • PRZYCZYNOWOSC
 • Opis systemu poprzez zaleznosci
  przyczynowo-skutkowe (kauzalizm).
 • OKRESOWOSC
 • Dzialania regulacyjne w systemach maja charakter
  okresowy (co krok DT).
 • PRAGMATYZM
 • Orientacja na utylitarne (np. decyzyjne)
  wykorzystanie rezultatów symulacji przez
  czlowieka.
 • WERYFIKOWALNOSC
 • Postulat mozliwosci potwierdzenia "dobroci"
  budowanych modeli (stwierdzenia zasadnosci i
  prawdziwosci modeli).

51
PARADYGMATY METODY SD
 • Zbiór koncepcji dotyczacych natury rzeczywistosci
 • IZOMORFIZM STRUKTUR I ZACHOWAN
 • Systemy o podobnych strukturach maja podobne
  zachowania. Ale takze systemy o róznych
  strukturach moga miec podobne zachowania.
 • MIKROSTRUKTURA OKRESLA MAKROZACHOWANIE
 • Zachowanie sie systemu ma charakter endogeniczny
  i wynika z jego struktury. Np. sprzezenia zwrotne
  dodatnie destabilizuja system a sprzezenia
  zwrotne ujemne najczesciej stabilizuja system.
 • ANTYINTUICYJNOSC
 • Zlozonosc systemu powoduje trudnosci
  przewidywania sposobów jego zachowania sie -
  istnieja czeste przypadki blednego prognozowania
  zachowan systemów (archetypy).
 • NIELINIOWOSC ZACHOWANIA SYSTEMÓW
 • Zachowanie sie systemu ma charakter nieliniowy
  (efekt sprzezen zwrotnych, opóznien i wzmocnien).
 • OGRANICZONA RACJONALNOSC
 • Decyzje podejmowane sa w warunkach tzw.
  ograniczonej racjonalnosci.
 • BRAK METAREGUL MODELOWANIA
 • W procesie budowy modelu wykorzystuje sie
  intuicje, wiedze i doswiadczenie ekspertów,
  teorie dyscyplin szczególowych, dane obserwacyjne
  i empiryczne.

52
PODSTAWOWE ELEMENTY METODY SD
 • Zwiazki przyczynowo - skutkowe i petle sprzezen
  zwrotnych
 • Opóznienia
 • Zasoby i strumienie przeplywu

53
Zwiazki przyczynowo - skutkowe i petle sprzezen
zwrotnych
 • Petla przyczynowa sprzezenia zwrotnego (ang. feed
  back) reprezentuje wlasnosc elementu systemu
  polegajaca na tym, ze element ten wplywa na
  samego siebie poprzez nastepstwo lancucha
  zwiazków przyczynowych. Podobnie jak w przypadku
  zwiazków przyczynowych mozna mówic o petlach
  dodatnich, ujemnych, neutralnych oraz o petlach
  mieszanych, jako kombinacji petli elementarnych.
 • Typy sprzezen zwrotnych
 • Dodatnie sprzezenie zwrotne
 • Ujemne sprzezenie zwrotne
 • Neutralne sprzezenie zwrotne
 • Uklady mieszane sprzezen zwrotnych

54
Dodatnie sprzezenie zwrotne
 • Dodatnia petla przyczynowa sprzezenia zwrotnego w
  odniesieniu do pewnego elementu systemu oznacza,
  ze zmiana charakterystyki tego elementu wywoluje
  po pewnym czasie nowa zmiane tej charakterystyki
  w tym samym kierunku zmiany.
 • Przyklady
 • Model inflacji - jako efekt dodatnich zwiazków
  przyczynowych pomiedzy kosztem wytworzenia, cena
  zakupu, "naciskiem" na place.
 • Model ewolucji maltuzjanskiej populacji - jako
  rezultat dodatnich zwiazków przyczynowych
  pomiedzy wielkoscia populacji a wzrostem urodzen
  osobników populacji.

55
Przyklady dodatnich sprzezen zwrotnych
 • Model inflacji
 • Model rozwoju populacji

56
Ujemne sprzezenie zwrotne
 • Ujemna petla sprzezenia zwrotnego powstaje wtedy,
  gdy zmiany charakterystyki elementu systemu
  równowazone sa przez dzialanie przeciwdzialajace
  zmianie wywolujac "efekt przeciwny" zmiany.
 • Przyklady
 • Regulacja temperatury przez termostat,
 • Regulacja poziomu wody w zbiorniku.

57
Przyklady ujemnych sprzezen zwrotnych
 • Ujemna petla sprzezenia zwrotnego w modelu
  regulacji temperatury przez termostat.

58
Neutralne sprzezenie zwrotne
 • Istnieja równiez petle sprzezenia zwrotnego
  okreslane jako neutralne, które nie sa petlami
  ani dodatnimi ani ujemnymi. Neutralne petle
  sprzezenia zwrotnego charakteryzuja sie
  alternatywnym funkcjonowaniem w kierunkach zmian
  w systemie.
 • Przyklady
 • Cykl decyzyjny zawierajacy informacje prowadzaca
  od okreslonej decyzji do podjecia dzialania na
  podstawie tej decyzji. Informacja o skutkach
  dzialania moze byc podstawa decyzji o wstrzymaniu
  lub ponownym podjeciu dzialania w systemie.
 • Relacja pomiedzy elementami modelu systemu
  nauczania w szkole motywacja ucznia do nauki,
  dokonanych postepach w nauce, wynikami nauczania,
  presja nauczyciela.

59
Przyklady neutralnych sprzezen zwrotnych
 • Cykl decyzyjny
 • Nauczanie

60
Uklady mieszane sprzezen zwrotnych
 • W zlozonych systemach, przedstawione powyzej
  petle elementarne (dodatnia, ujemna, neutralna)
  sprzezenia zwrotnego czesto wystepuja obok siebie
  tworzac uklady mieszane (kombinacje) tych petli.
 • Przyklad
 • Model rozwoju populacji uwzgledniajacy procesy
  narodzin nowych czlonków populacji oraz zgonów w
  populacji.

61
Opóznienia
 • Zmiany stanów elementów systemu polaczonych
  zwiazkiem przyczynowym moga zachodzic
  równoczesnie, co jest zazwyczaj zjawiskiem bardzo
  rzadkim, lub z pewnym przesunieciem w czasie. W
  przypadku przesuniecia w czasie mówimy o
  opóznieniu reakcji elementu zaleznego od zmiany
  stanu elementu wywolujacego bodziec. Charakter
  wystepujacych opóznien w systemach moze byc
  rózny.
 • Na ogól mozna wyróznic dwa typy opóznien
  jednorazowe (tzw. opóznienie skupione) - kiedy
  skumulowana reakcja pewnego elementu systemu jest
  przesunieta w czasie wzgledem bodzca ze strony
  innego elementu systemu, oraz rozlozone w czasie
  - kiedy reakcja pewnego elementu systemu jest
  rozlozona w czasie.
 • Opóznienie skupione charakteryzuje sie tym, ze
  zmiana wielkosci wyjsciowej yt jest taka sama jak
  zmiana wielkosci wejsciowej ut, ale nastepuje z
  przesunieciem w czasie o okres T, tzn. T yt
  ut-T. W przypadku opóznienia rozlozonego w
  czasie, zmiana wielkosci wyjsciowej yt jest
  funkcja zmiany wielkosci wejsciowej oraz tzw.
  funkcji wagowej z opóznienia t

62
Zasoby i strumienie przeplywu
 • Pojecie zasobu oznacza wielkosc, której wymiar
  nie odnosi sie do czasu, i która oznacza stan
  ilosciowy okreslonego medium w danym momencie.
  Jezeli przedmiotem rozwazan sa zmiany tej
  wielkosci w czasie, to stosuje sie równiez
  pojecie strumienia, który wyraza przeplyw
  okreslonej ilosci medium w rozpatrywanym
  przedziale czasu.
 • Zasób wiaze sie na ogól z wystepowaniem strumieni
  wejsciowych i wyjsciowych. Pierwszy opisuje
  doplyw medium do zasobu, natomiast drugi opisuje
  odplyw medium od zasobu.
 • Zasoby w systemach pelnia czesto role
  akumulacyjna, stad okresla sie je takze jako
  zasoby akumulacyjne. Moga one takze pelnic role
  zródla okreslonego medium lub takze ujscia dla
  medium.
 • Jezeli przez xt oznaczymy zasób medium w chwili
  t, przez vt strumien wejsciowy do zasobu w
  okresie dt, przez wt strumien wyjsciowy zasobu w
  okresie dt, to zasób medium w momencie tdt
  mozemy wyrazic jako xtdt xt dt (vt - wt).
  Jezeli dt jest dostatecznie male (bliskie 0), to
  podstawowe równanie kinetyczne zasobów i
  strumieni mozemy przedstawic jako xt vt - wt,
  gdzie xt jest wartoscia funkcji pochodnej w
  chwili t. Rozwiazanie ostatniego równania
  prowadzi do funkcji xt

63
Podstawowe struktury i obliczenia modeli SD
 • Relacje pomiedzy wielkosciami systemu odwzorowane
  schematycznie i jakosciowo w modelu graficznym sa
  konkretyzowane w modelu matematycznym
  przedstawionym za pomoca ukladu równan. Wyróznia
  sie trzy rodzaje równan
 • równania poziomów,
 • równania strumieni,
 • równania zmiennych pomocniczych.

64
Równania modeli SD
 • Równania poziomów w modelach SD maja postac
 • POZIOM.K POZIOM.J DT (STRWE.JK - STRWY.JK),
 • gdzie DT jest przyjetym okresem obliczen
  symulacyjnych, POZIOM.K jest zmienna stanu
  opisujaca dany zasób w chwili K-tej, STRWE.JK
  jest zmienna stanu opisujaca strumien wejsciowy
  do zasobu POZIOM w okresie od chwili J-tej do
  chwili K-tej, STRWY.JK jest zmienna stanu
  opisujaca strumien wyjsciowy zasobu POZIOM w
  okresie od chwili J-tej do chwili K-tej.
 • Równania strumieni maja postac
 • STRUMIEN.KL f (Poziomy.K, Zmienne_Pomocnicze.K,
  Strumienie.JK, Strumienie.KL,Stale),
 • gdzie STRUMIEN.KL jest wielkoscia strumienia w
  okresie od chwili K-tej do chwili L-tej, f jest
  pewna funkcja wielkosci poziomów systemu w chwili
  K-tej, zmiennych pomocniczych w chwili K-tej,
  strumieni w okresie JK (czasem takze KL) i
  stalych modelu.
 • Równania wielkosci pomocniczych w modelach SD
  maja postac
 • ZMIENNA_POMOCNICZA.K h (Poziomy.K,
  Strumienie.JK, Stale),
 • gdzie h jest pewna funkcja wiazaca okreslone
  poziomy systemu ze stalymi modelu.

65
Przyklady zapisu równan modeli SD
 • Notacja klasyczna (jezyk DYNAMO)
 • ZAPAS.K ZAPAS.J DT (DOSTAWA.JK
  WYSYLKA.JK)
 • WYSYLKA.JK ZAPAS.K / CZAS_WYSYLKI
 • Notacja IThink
 • ZAPAS(t) ZAPAS(t-dt) dt (DOSTAWA WYSYLKA)
 • WYSYLKA ZAPAS / CZAS_WYSYLKI
 • Notacja Vensim
 • ZAPAS INTEG (DOSTAWA WYSYLKA, 100)
 • WYSYLKA ZAPAS / CZAS_WYSYLKI

66
Sekwencja obliczen symulacyjnych modeli SD
 • Sekwencja obliczen w modelu matematycznym SD
  przebiega wedlug schematu, w którym czas zmienia
  sie od chwili J (przeszlosc), poprzez chwile K
  (terazniejszosc) do chwili L (przyszlosc). Chwile
  te sa odlegle od siebie o wielokrotnosc kroku DT
  (tj. DT, 2DT).
 • Znajac stan systemu w chwili J mozna wyznaczyc
  stan systemu w chwili K wykorzystujac znajomosc
  zmiennych stanu w chwili J, strumieni w okresie
  JK.
 • Znajac z kolei wartosci zmiennych stanu w chwili
  K mozna wyznaczyc wartosci zmiennych pomocniczych
  w chwili K, strumieni w okresie KL.
 • Stan systemu w chwili L mozna z kolei wyznaczyc w
  oparciu o stan systemu w chwili K oraz strumieni
  w okresie KL. Nalezy zwrócic uwage jednak, ze
  wystepowanie zmiennych pomocniczych nie jest
  zawsze konieczne. Wartosci strumieni moga wtedy
  byc wyznaczone w oparciu o zmienne stanu systemu
  i stale modelu.

67
Notacja graficzna metody SD
 • Opis struktury systemu w modelu SD
 • Schemat graficzny struktury
 • Równania modelu
 • Schemat graficzny
 • Schemat przyczynowo-skutkowy (diagram wplywów)
 • Schemat strukturalny
 • Schemat graficzny struktury (schemat
  strukturalny)
 • Do przedstawienia modelu w formie graficznej
  uzywa sie nastepujacych elementów i symboli
  graficznych
 • Prostokat, reprezentujacy poziom (zasób) medium w
  systemie i stowarzyszonego z okreslona zmienna
  stanu modelu matematycznego
 • Linia ciagla, zakonczona grotem strzalki,
  symbolizujaca przeplyw materialny lub
  energetyczny
 • Linia przerywana, zakonczona grotem strzalki,
  symbolizujaca przeplyw informacyjny
 • Znak regulatora przeplywu nazywany strumieniem
  (dwa trójkaty równoramienne zlaczone
  wierzcholkiem i uzupelnione prostokatem),
  okreslajacy stanowisko regulacji przeplywu medium
  na podstawie pewnej funkcji regulacyjnej,
  zapisanej formalnie w modelu matematycznym
 • Okrag, reprezentujacy wielkosc pomocnicza, która
  jest definiowana w procesie przetwarzania
  informacji wykorzystywanej do regulacji strumieni
 • Okrag przekreslony odcinkiem, symbolizujacy
  wielkosci stale w systemie (parametry)
 • Nieregularny owal (chmurka) reprezentujacy
  zródlo zewnetrzne wyplywu medium lub ujscie
  zewnetrzne przeplywajacego medium.

68
Notacja graficzna metody SD schemat strukturalny
69
Proces modelowania SD
70
Metody tworzenia DPS
 • Istotnym elementem procesu konceptualizacji
  modelu SD jest odpowiednio skonstruowany DPS.
  Istnieja trzy podstawowe metody tworzenia DPS
 • metoda wg rozszerzajacej sie listy odwzorowanych
  wielkosci (ang. List Extention Method),
 • metoda wg logiki przejscia obiektów ze stanu do
  stanu (ang. Entity/State Transition Method),
 • metoda wg wspólnych (powtarzalnych) modulów (ang.
  Common Modules Method).

71
Postepowanie badawcze modelowania za pomoca
metody SD
 • Sformulowanie problemu badawczego.
 • Ustalenie czynników analizowanego zjawiska (etap
  konceptualizacji modelu).
 • Wyodrebnienie zwiazków przyczynowych i petli
  sprzezen zwrotnych wiazacych dzialania
  regulacyjne z decyzjami, informacjami i
  tworzacych mechanizm przyczynowo-skutkowy
  modelowanego systemu (schemat przyczynowo-skutkowy
  , schemat strukturalny).
 • Identyfikacja i ustalenie opisu formalnego regul
  decyzyjnych (równania).
 • Skonstruowanie matematycznego modelu systemu
  (uklad równan SD).
 • Wykonanie eksperymentów symulacyjnych na modelu.
 • Porównanie wyników symulacyjnych z dostepnymi
  informacjami o badanym systemie jego
  funkcjonowaniu.
 • Wprowadzenie do modelu zmian majacych na celu
  uzyskanie akceptowanej zgodnosci modelu z
  zachowaniem sie oryginalu.
 • Projektowanie zmian lub ingerencji w modelowanym
  systemie, poprawiajacych charakterystyki
  dynamiczne systemu.
 • Wdrozenie w systemie rzeczywistym
  zaprojektowanych zmian lub ingerencji.

72
Problemy obliczeniowe w metodzie Dynamiki Systemów
 • Dobór kroku DT symulacji
 • Dokladnosc calkowania
 • Szybkosc obliczen
 • Interpretacja DT jako wielkosci modelu
 • Dobór metody calkowania numerycznego
 • Dokladnosc obliczen
 • Szybkosc obliczen
 • Dobór postaci równan
 • Bledy w obliczeniach zmiennoprzecinkowych
 • Bifurkacje (katastrofy)

73
Problem doboru DT w modelach SD przyklad
zaburzen numerycznych
 • DT 1 DT 20

74
Problemy wyboru metody calkowania numerycznego w
modelach SD (Euler, Runge-Kutta)
75
Dobór DT
 • Zasada J.W.Forrestera (zaleznosc DT od opóznien
  modelu)
 • Zasada R.L.Coylea (zaleznosc DT od opóznien
  modelu)
 • Zasada N.Roberts (zaleznosc DT od struktury
  modelu)
 • Zasada E.Zwieckera (zaleznosc DT od przyjetej
  jednostki czasu w modelu)

76
Dobór DTZasada Forrestera
 • Dlugosc kroku czasowego DT w modelu nie powinna
  byc wieksza od polowy wartosci minimalnego
  opóznienia 1. rzedu uzytego w tym modelu, nie
  powinna jednak byc mniejsza od 1/5 wartosci tego
  opóznienia. Oznacza to, ze
 • gdzie DELi jest i-tym opóznieniem odwzorowanym w
  modelu, ni jest rzedem i-tego opóznienia
  odwzorowanego w modelu.

77
Dobór DTZasada R.L.Coylea
 • Dlugosc kroku czasowego DT w modelu nie powinna
  byc wieksza od 1/10 wartosci minimalnego
  opóznienia 1. rzedu odwzorowanego w tym modelu.
  Oznacza to, ze
 • gdzie DELi jest i-tym opóznieniem odwzorowanym w
  modelu, ni jest rzedem i-tego opóznienia
  odwzorowanego w modelu.

78
Dobór DTZasada N.Roberts
 • Dlugosc kroku czasowego DT dobieramy dla kazdego
  modelu SD, az zostanie dobrana taka dlugosc, ze
  jej zmniejszenie nie powoduje dostrzegalnych
  zmian w wynikach tego modelu.
 • W modelach z dodatnia petla sprzezenia zwrotnego
  wywolujaca wzrost wykladniczy, dlugosc kroku DT
  przyjmujemy w granicach od 1/5 do 1/10 "czasu
  podwojenia" T2 (czasu podwojenia poczatkowej
  wartosci poziomu). W modelach z ujemna petla
  sprzezenia zwrotnego dlugosc kroku DT przyjmujemy
  w granicach od 1/3 do 1/4 czasu T1/2 zmniejszenia
  o polowe poczatkowej wartosci poziomu. Warunki te
  mozemy przedstawic nastepujaco
 • dla dodatniej petli sprzezenia ze wzrostem
  wykladniczym
 • dla ujemnej petli sprzezenia zwrotnego

79
Dobór DTZasada E.Zwieckera
 • Rozumowanie jest oparte na sposobie
  interpretowania procesu decyzyjnego, agregacji
  wielkosci odwzorowanych w modelu oraz zasadzie
  wlaczenia kroku czasowego DT w obreb struktury
  modelu (sprzecznosc z zalozeniami metody SD
  J.W.Forrestera).
 • Zdaniem E.Zwieckera, w modelach typu SD nalezy
  przyjmowac dlugosc kroku czasowego DT zawsze
  równa 1 (DT1), niezaleznie od wystepujacych w
  modelu opóznien i petli sprzezen zwrotnych.
 • DT 1

80
Dobór metody calkowania
 • Podstawy zagadnienia calkowania numerycznego w
  modelach SD sa nastepujace. W modelach SD okresla
  sie postac funkcji
 • gdzie funkcja xt podcalkowa jest z kolei funkcja
  yt oraz czasu t
 • Wartosc funkcji yt jest okreslana iteracyjnie dla
  kolejnych przedzialów zmiennej niezaleznej t i
  wyznaczonych przyjetym krokiem iteracyjnym Dt
  DT. Problem calkowania numerycznego w modelach SD
  sprowadza sie do wyznaczenia wartosci funkcji
 • Wartosc funkcji calkowanej jest wyznaczana
  jedynie w okreslonych punktach czasowych
  rózniacych sie wielokrotnoscia t, zatem funkcje
  calkowana yt mozna wyrazic jako funkcje yn, gdzie
  tnDt.

81
Dobór metody calkowania
 • W modelowaniu SD wykorzystuje sie do calkowania
  numerycznego zarówno metody ekstrapolacyjne jak i
  nieekstrapolacyjne.
 • W metodach ekstrapolacyjnych wykorzystuje sie
  wiecej wartosci funkcji podcalkowej, tzn. np. xn,
  xn-1, xn-2, itd, aby poprzez odpowiednia formule
  ekstrapolacyjna oszacowac wartosc xn1.
 • W metodach nieekstrapolacyjnych do obliczenia
  wartosci funkcji yn1 wykorzystuje sie tylko
  wartosci funkcji yn i xn. Jakkolwiek metody
  ekstrapolacyjne zapewniaja wieksza dokladnosc
  wyników niz metody nieekstrapolacyjne, nie
  powinny byc one jednak, ze wzgledu na potencjalne
  nieciaglosci funkcji podcalkowej xt, stosowane w
  modelach SD.

82
Dobór metody calkowania
 • Najczesciej stosowana metoda calkowania
  nieekstrapolacyjnego jest metoda Eulera (zwana
  takze metoda prostokatów). W metodzie tej zaklada
  sie, ze wartosc funkcji podcalkowej jest stala w
  calym zakresie przedzialu kroku iteracyjnego i
  jest równa wartosci funkcji podcalkowej na
  poczatku tego przedzialu. Wartosc funkcji
  calkowanej na koncu przedzialu iteracyjnego
  wynosi
 • yn1 yn xn Dt,
 • zas funkcji podcalkowej
 • xn1 f(yn1,t).
 • Metoda prostokatów jest stosowana najczesciej w
  metodzie SD, gdzie zgodnie z przyjeta w tej
  metodzie notacja punkty czasowe n-1, n,
  n1oznacza sie odpowiednio J, K, L.

83
Dobór metody calkowania
 • Istnieja równiez metody nieekstrapolacyjne o
  powtarzalnym kroku calkowania. W takich metodach
  pierwsze obliczenie wartosci yn1 wykonuje sie
  stosujac metode pojedynczego kroku. Obliczona
  nastepnie wartosc xn1 jest traktowana jako
  pierwsze przyblizenie wartosci xn1 i jest
  wykorzystywana do powtórnego, dokladniejszego
  calkowania. Przykladem nieekstrapolacyjnej metody
  calkowania z podwójnym krokiem jest metoda
  Runge-Kutta, zwana nieraz takze metoda trapezowa.
  Operacja calkowania jest w niej dokonywana w
  sposób nastepujacy
 • W metodzie trapezowej wartosc funkcji podcalkowej
  jest srednia arytmetyczna wartosci poczatkowej xn
  oraz przyblizonej wartosci koncowej.

84
Dobór metody calkowania
 • W modelach SD, zgodnie z przyjeta procedura
  calkowania numerycznego za pomoca metody
  trapezowej, obliczone wartosci zmiennych
  pomocniczych w chwili K-tej i strumieni na okres
  KL sa wykorzystane do obliczenia przyblizonej
  wartosci poziomów w chwili L. Przyblizona wartosc
  poziomów jest wykorzystana z kolei do wyznaczenia
  przyblizonych wartosci zmiennych pomocniczych i
  strumieni, które z kolei pozwalaja po
  zastosowaniu reguly trapezowej Runge-Kutta na
  wyznaczenie dokladniejszej wartosci poziomów,
  zmiennych pomocniczych i strumieni.

85
Problemy reprezentacji zmiennoprzecinkowej w
symulacji komputerowej dynamiki systemów
 • Komputerowe obliczenia symulacyjne modeli
  dynamiki systemów, jak kazde inne iteracyjne
  procesy obliczeniowe wykonywane na liczbach
  rzeczywistych, dokonywane sa zazwyczaj w
  arytmetyce zmiennoprzecinkowej (ang. floating
  point). Procesy te, w odróznieniu od arytmetyki
  klasycznej, charakteryzuja sie wystepowaniem
  bledów reprezentacji zmiennoprzecinkowej.
 • Ponadto komputerowa reprezentacja liczby
  zmiennoprzecinkowej równiez obciazona jest
  bledami wynikajacymi z ograniczenia dlugosci
  slowa maszynowego komputera pomimo stosowania
  koprocesorów arytmetycznych. Wielkosc bledu
  reprezentacji danych i operacji arytmetycznych
  zalezy od dlugosci slowa maszynowego i dlugosci
  rejestru arytmometru. Dla wspólczesnych
  komputerów blad wzgledny reprezentacji
  zmiennoprzecinkowej w arytmometrze waha sie od
  10-15 do 10-6.

86
Problemy reprezentacji zmiennoprzecinkowej w
symulacji komputerowej dynamiki systemów
 • Kazda liczbe rzeczywista mozna przedstawic w
  postaci zmiennoprzecinkowej
 • gdzie z jest znakiem liczby, m jest liczba
  rzeczywista z przedzialu 1/2, 1, zwana mantysa,
  c jest liczba calkowita zwana cecha.
  Reprezentacja ta jest jednoznaczna dla x?0. Nazwa
  liczb zmiennoprzecinkowych pochodzi stad, ze
  polozenie przecinka liczby rzeczywistej ustalane
  jest przez wartosc wykladnika (cechy), mantysa
  natomiast ma przecinek na ustalonej pozycji.
 • Liczba zmiennoprzecinkowa jest reprezentowana w
  maszynie cyfrowej (komputerze) z okreslona
  dokladnoscia. Jezeli dlugosc slowa maszynowego
  wynosi d, to ceche c zapisujemy na d-t bitach
  slowa maszynowego w sposób stalopozycyjny,
  natomiast na pozostalych t bitach zapisujemy
  mantyse m.
 • Blad reprezentacji zmiennoprzecinkowej wyrazic
  mozna jako

87
Problemy reprezentacji zmiennoprzecinkowej w
symulacji komputerowej dynamiki systemów
 • Do najbardziej "niebezpiecznych"
  zmiennoprzecinkowych operacji arytmetycznych
  naleza dodawanie i odejmowanie, które w sytuacji
  zblizonych argumentów operacji moga powodowac
  znoszenie sie cyfr znaczacych prowadzacych do
  powstawania znacznych bledów. Bledy numeryczne
  moga powstawac w obliczeniach
 • równan zmiennych stanu (poziomów),
 • równan natezen strumieni przeplywów,
 • równan zmiennych pomocniczych,
 • równania uplywu czasu.
 • Stosunkowo najmniejsze wartosci bledów powstaja w
  obliczeniach poziomów. Znacznie powazniejsze
  zaburzenia i niedokladnosci moga jednak powstac w
  obliczeniach wykonywanych w równaniach natezen
  strumieni przeplywów i równaniach zmiennych
  pomocniczych. Brak meta-regul tworzacych te
  wielkosci oraz indukcyjny charakter
  konceptualizacji tych równan modelu powoduja, ze
  postac algebraiczna tych równan moze byc rózna.
  Analize dokladnosci obliczeniowej uzyskiwanej dla
  tych równan, podobna do przeprowadzonej dla
  uogólnionego przypadku równania poziomu, nalezy
  zatem przeprowadzac dla kazdego przypadku z
  osobna, co jest znacznym utrudnieniem dla
  modelujacego. Znaczne niedokladnosci wyników
  obliczen realizowanych przy uzyciu komputera moga
  takze powstac w operacji sumowania realizowanej w
  petli obliczen rekurencyjnych. W symulacji modeli
  dynamiki systemów sytuacja taka moze powstawac w
  równaniach zasobów akumulacyjnych lub w równaniu
  uplywu czasu
 • CZAS.K CZAS.J DT
 • Powstawaniu bledów mozna zapobiec stosujac
  algorytmy sumowania z poprawkami, np. algorytm
  Gilla-Moellera.

88
Dobór danych wejsciowych symulacji
 • Przed rozpoczeciem obliczen symulacyjnych nalezy
  zdefiniowac stan poczatkowy systemu. Stan
  poczatkowy systemu w chwili tt0 wyznaczony jest
  przez okreslenie wartosci zmiennych stanu w
  chwili t0. W zaleznosci od celu i kontekstu badan
  symulacyjnych istnieja dwa zasadnicze sposoby
  definiowania wartosci poczatkowych dla zmiennych
  stanu
 • wartosci poczatkowe zmiennych stanu odwzorowuja
  stany systemu rzeczywistego
 • wartosci poczatkowe zmiennych stanu odpowiadaja
  warunkom równowagi dynamicznej modelu.

89
Modelowanie ograniczen pojemnosciowych
L1(t) L1(t - dt) (R1 - R2) dt INIT L1
100 INFLOWS R1 MIN(F,(C1-L1)/DT) OUTFLOWS R2
L1/T1 C1 250 F 100STEP(10,50) T1 5
90
TYPY ZACHOWAN SYSTEMÓW
91
TYPY ZACHOWAN SYSTEMÓW


92
Stany ustalone w modelach SD (Równowaga modelu)
 • Równowaga dynamiczna
 • Wszystkie poziomy (zasoby) sa stale, tzn.
  InflowsOutflows (DoplywyOdplywy)
 • Równowaga statyczna
 • Wszystkie poziomy (zasoby) sa stale i strumienie
  równe 0, tzn.
 • InflowsOutflows0 (DoplywyOdplywy0)

93
Stany ustalone w modelach SD (Równowaga modelu -
przyklad)
94
OPROGRAMOWANIE MODELOWANIA SDEwolucja systemów
95
Modele SDZastosowanie pakietu EXCELPrzyklad
96
Modele SDZastosowanie pakietu EXCEL
Wyniki symulacji Wyniki symulacji Wyniki symulacji
Time ZSP ZST OD PG WS PP
0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 30,00 0,00
1,00 30,00 0,00 150,00 0,00 30,00 15,00
2,00 45,00 15,00 135,00 3,00 30,00 22,50
3,00 52,50 34,50 115,50 6,90 30,00 26,25
4,00 56,25 53,85 96,15 10,77 30,00 28,13
5,00 58,13 71,21 78,80 14,24 30,00 29,06
6,00 59,06 86,03 63,97 17,21 30,00 29,53
7,00 59,53 98,35 51,65 19,67 30,00 29,77
8,00 59,77 108,45 41,55 21,69 30,00 29,88
9,00 59,88 116,64 33,36 23,33 30,00 29,94
10,00 59,94 123,25 26,75 24,65 30,00 29,97
11,00 59,97 128,57 21,43 25,71 30,00 29,99
12,00 59,99 132,84 17,16 26,57 30,00 29,99
13,00 59,99 136,27 13,73 27,25 30,00 30,00
14,00 60,00 139,01 10,99 27,80 30,00 30,00
15,00 60,00 141,21 8,79 28,24 30,00 30,00
16,00 60,00 142,96 7,04 28,59 30,00 30,00
17,00 60,00 144,37 5,63 28,87 30,00 30,00
18,00 60,00 145,50 4,50 29,10 30,00 30,00
19,00 60,00 146,40 3,60 29,28 30,00 30,00
20,00 60,00 147,12 2,88 29,42 30,00 30,00
About PowerShow.com