4.12 MICROSOFT OUTLOOK - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – 4.12 MICROSOFT OUTLOOK PowerPoint presentation | free to download - id: 5c1836-OGE2MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

4.12 MICROSOFT OUTLOOK

Description:

Title: PowerPoint Presentation Author: MASTER Last modified by: Bui Huy Quynh Created Date: 8/10/2002 1:43:02 PM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:83
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 53
Provided by: Mas6158
Learn more at: http://ebook.edu.net.vn
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: 4.12 MICROSOFT OUTLOOK


1
4.12 MICROSOFT OUTLOOK
2
4.12.1 CÁC H?P THU CÁCH TRUY?N THU
3
H?P THUTRONG MAIL SERVER C?A ISP
mail box
4
CÁC H?P THU TRONG MÁY NGU?I DÙNG
 • INBOX ch?a thu nh?n v? t? Mail Server
 • OUTBOX ch?a thu so?n xong nhung chua g?i
 • SENT ITEMS ch?a các thu dã g?i
 • DELETE ITEMS ch?a các thu dã xóa
 • DRAFTS ch?a các thu dang so?n d? dang

5
 • CÁC H?P THU

Deleted Items
Inbox
Drafts
Outbox
Sent Items
6
 • Các h?p thu này là các Folder trong máy ngu?i
  dùng
 • Có th? t?o thêm ho?c xoá các folder h?p thu

7
CÁCH TRUY?N THU TRÊN INTERNET
Cùng ISP
MAIL BOX ISP
CLIENT
CLIENT
Khác ISP
MAIL BOX ISP2
CLIENT
MAIL BOX ISP1
CLIENT
8
4.12.2 Ð?A CH? E-MAIL
9
ÐÒA CHÆ E-MAIL
 • ISP c?p E-mail Account cho ngu?i dùng bao g?m
  m?t d?a ch? E-mail và m?t Password d? nh?n thu
 • Ð?a ch? E-mail có d?ng

UserName _at_ Domain-Name
10
 • Username_at_domain-name

T? ch?n-g?i nh?-không trùng
Tên mi?n c?a Mail Server
quynhbh_at_hcmute.edu.vn TrieuTuVi_at_yahoo.com KieuPhon
g_at_vol.vnn.vn
11
4.12.3 MAIL CLIENT
12
PHAÀN MEÀM MAIL VAØ CAØI ÑAËT BAN ÑAÀU
Mail Client là ph?n m?m trên máy ngu?i dùng
 • có ch?c nang g?i, nh?n thu, chuy?n ti?p thu, tr?
  l?i thu, xóa b? thu,
 • còn có nhi?u ch?c nang qu?n lý thu và h? tr?
  ngu?i dùng nhi?u công c? h?u ích khác

13
Có nhi?u Mail Client nhu
 • Microsoft Internet Mail (Windows 95)
 • Microsoft Outlook (Windows 98-2000)
 • Outlook Express
 • Netscape Messenger

14
MAIL CLIENT c?a MicroSoft
1-MICROSOFT OUTLOOK
2-OUTLOOK EXPRESS
15
CÀI Ð?T BAN Ð?U
 • MU?N S? D?NG MAIL PH?I CÀI Ð?T L?N Ð?U TRÊN MÁY
  NGU?I DÙNG
 • Ð?A CH? MAIL SERVER
 • Ð?A CH? MAIL C?A NGU?I DÙNG
 • PASSWORD
 • CÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁC

CÀI Ð?T CH? LÀM M?T L?N TRU?C KHI S? D?NG E-MAIL
16
CÀI Ð?T FONT CH? CHO MAIL Tools/Options/Mail
Format/Font
17
4.12.4 CÁC THAO TÁC CAN B?N
18
1-Nh?n và xem thu g?i d?n 2-X? lý File kèm theo
thu 3-Tr? l?i thu 4-Chuy?n ti?p thu
19
5-Xoá thu 6-So?n và g?i thu 7-G?i File kèm theo
thu
20
1- Nh?n và xem thu - h?p thu INBOX
 • Ch?n h?p thu INBOX
 • Kích Send/Receive d? nh?n thu t?
 • Xem nhanh thu Kích trên tên thu
 • M? thu Kích dúp lên tên thu d? m? thu

21
(No Transcript)
22
Xem thu
23
2-X? lý file kèm theo thu d?n
Có file dính kèm
24
Tên file dính kèm
Kích dúp
25
X? LÝ FILE ÐÍNH KÈM
26
Tr? l?i thu
Tr? l?i thu
27
(No Transcript)
28
Chuy?n ti?p thu
Chuy?n ti?p thu
29
(No Transcript)
30
3-So?n và g?i thu
31
So?n th?o n?i dung thu
32
Kích SEND d? g?i thu
33
Kích ATTACH d? g?i kèm File
34
Ch?n 1 ho?c nhi?u file dính kèm
35
G?I FILE KÈM THU
36
XOÁ THU
37
4.12.5 WEBMAIL
38
WEBMAIL-FREE MAIL
 • LÀ D?CH V? MAIL ÐU?C C?P VÀ S? D?NG THÔNG QUA
  TRANG WEB CÓ CH?C NANG MAIL
 • CÓ NH?NG WEBSITE CH? PH?C V? D?CH V? MAIL
 • WEBMAIL CÓ NHI?U TI?N L?I

39
 • KHÔNG C?N KÝ H?P Ð?NG V?I ISP
 • KHÔNG PH?I TR? TI?N THUÊ BAO MAIL
 • CÓ TH? T?O CHO MÌNH NHI?U Ð?A CH? MAIL
 • CÁC Ð?A CH? NÀY CÓ GIÁ TR? S? D?NG TRÊN PH?M VI
  TOÀN C?U
 • TUY NHIÊN M?T S? TÍNH NANG V? MAIL CÓ H?N CH?
 • PH?I S? D?NG MAIL QUA TRANG WEB

40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
42
TRANG WEB CH? DÙNG CHO FREEMAIL
43
goithu.com
vol.vnn.vn
44
hotmail.com
45
ÐANG KÝ L?N Ð?U
 • TÊN TRUY C?P -Ð?A CH? MAIL
 • M?T KH?U-PASSWORD

46
 • ÐÃ ÐANG KÝ L?N Ð?U HO?C CHUA ÐANG KÝ

47
(No Transcript)
48
SAU KHI ÐANG KÝ VÀ ÐU?C CH?P THU?NÐ?A CH? MAIL
S? LÀ
USERNAME_at_TÊN MI?N WEBSITE
USERNAME T? CH?N KHÔNG CH?A KHO?NG TR?NG
49
ÐANG KÝ
50
(No Transcript)
51
N?U ÐÃ ÐANG KÝ
 • NH?P TÊN TRUY C?P -Ð?A CH? MAIL
 • NH?P M?T KH?U-PASSWORD
 • NH?N VÀ G?I THU

52
ÐÃ ÐANG KÝ
About PowerShow.com