T?NG QUAN V? K? TO - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – T?NG QUAN V? K? TO PowerPoint presentation | free to download - id: 5c17d2-M2IyYLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

T?NG QUAN V? K? TO

Description:

Title: CASH MANAGEMENT Author: hp Last modified by: PHAM THI THUY Created Date: 4/22/2009 7:51:18 PM Document presentation format: On-screen Show (4:3) – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:87
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 50
Provided by: HP56
Learn more at: http://phamthithuy.files.wordpress.com
Category:
Tags: quan | thong

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: T?NG QUAN V? K? TO


1
BÀI 1
 • T?NG QUAN V? K? TOÁN QU?N TR?
 • PHÂN LO?I CHI PHÍ

2
Ð?I TU?NG S? D?NG THÔNG TIN K? TOÁN
3
CÁC PHÂN H? C?A H? TH?NG K? TOÁN
Thông tin k? toán
4
K? TOÁN TÀI CHÍNH K? TOÁN QU?N TR?
5
Các ch?c nang qu?n tr? doanh nghi?p vai trò c?a
k? toán qu?n tr? chi phí
L?p k? ho?ch
T? ch?c th?c hi?n
Ki?m soát, Ðánh giá
6
Các cách phân lo?i chi phí
7
Phân lo?i CP theo ch?c nang
 • A. Chi phí s?n xu?t (CP s?n ph?m).
 • B. Chi phí ngoài s?n xu?t (CP th?i k?).

8
Chi phí s?n xu?t
S?n ph?m
9
Chi phí nguyên v?t li?u tr?c ti?p
 • T?t c? NVL tham gia c?u thành s?n ph?m và có th?
  xác d?nh tr?c ti?p cho s?n ph?m.

Ví d? chi?c radio l?p d?t trong xe ôtô
10
Chi phí nhân công tr?c ti?p
 • T?t c? chi phí nhân công có th? d? dàng xác d?nh
  tr?c ti?p cho t?ng s?n ph?m.

Ví d? Ti?n công ph?i tr? cho công nhân l?p ráp
xe ôtô
11
Chi phí s?n xu?t chung
 • Ph?n chi phí s?n xu?t không th? xác d?nh tr?c
  ti?p cho t?ng s?n ph?m.

Ví d? CP nhân công gián ti?p và v?t li?u gián
ti?p
12
Chi phí ngoài s?n xu?t
13
Quick Check ?
 • Chi phí nào du?i dây là CPSX chung t?i hãng
  Boeing? (Có th? ch?n nhi?u câu tr? l?i dúng.)
 • A. Kh?u hao các xe nâng trong nhà máy.
 • B. Hoa h?ng bán hàng
 • C. Chi phí c?a h?p den trong chi?c Boeing 767.
 • D. Ti?n công c?a d?c công.

14
So sánh CP s?n ph?m CP th?i k?
 • CP s?n ph?m bao g?m các CP NVL TT, CP NC TT và
  CP SX chung.
 • CP th?i k? không du?c tính vào giá thành s?n
  ph?m. CP th?i k? du?c chuy?n th?ng vào BCKQKD.

15
Quick Check ?
 • Chi phí nào du?i dây du?c phân lo?i là chi phí
  th?i k? trong 1 DNSX?
 • A. Kh?u hao các thi?t b? s?n xu?t.
 • B. Thu? nhà d?t dánh vào toà nhà tr? s? công ty.
 • C. Chi phí NVL tr?c ti?p.
 • D. Chi phí di?n nang th?p sáng trong PXSX.

16
Dòng luân chuy?n chi phí
Báo cáoKQKDChi phí
B?ng
CÐKT Chi phí Hàng
t?n kho
Bán hàng QLDN
17
Quick Check ?
 • Nghi?p v? nàp du?i dây s? phát sinh ngay m?t
  kho?n chi phí kinh doanh trên BCKQKD? (Có th? có
  nhi?u câu dúng.)
 • A. S?n ph?m d? dang du?c SX hoàn thành.
 • B. Thành ph?m du?c tiêu th?.
 • C. NVL du?c dua vào trong quá trình SX.
 • D. Tính và tr? luong cho nhân viên QLDN.

18
Ví d?
 • Công ty AQUAS SXKD nu?c u?ng tinh khi?t dóng chai
  m?i du?c thành l?p và di vào ho?t d?ng t? ngày
  1/10/2010. K?t thúc quí ho?t d?ng d?u tiên, giám
  d?c yêu c?u nhân viên k? toán duy nh?t c?a công
  ty - anh Tr?n Thông Minh, t?t nghi?p d?i h?c Van
  hóa l?p BCKQKD. Anh Minh dã trình cho giám d?c
  báo cáo sau

19
Phân lo?i chi phí theo m?i quan h? v?i m?c d?
ho?t d?ng
Phân lo?i theo cách ?ng x? c?a chi phí
 • A. Chi phí bi?n d?i.
 • B. Chi phí c? d?nh.
 • C. Chi phí h?n h?p.

20
Phân lo?i chi phí theo m?i quan h? v?i m?c d?
ho?t d?ng
21
Quick Check ?
 • Chi phí nào du?i dây là bi?n d?i theo s? lu?ng
  kem bán du?c t?i c?a hàng Kem Tràng Ti?n? (Có
  th? có nhi?u câu tr? l?i dúng.)
 • A. Chi phí th?p sáng c?a hàng.
 • B. Luong c?a c?a hàng tru?ng.
 • C. Chi phí V?t li?u làm kem.
 • D. Chi phí gi?y an cho khách hàng.

22
Quick Check ?
 • Chi phí nào du?i dây là bi?n d?i theo s? lu?ng
  ngu?i mua vé xem phim t?i R?p chi?u phim qu?c
  gia? (Có th? có nhi?u câu tr? l?i dúng.)
 • A. Chi phí thuê phim.
 • B. Ti?n tr? b?n quy?n trên doanh thu bán vé.
 • C. Ti?n luong cho nhân viên r?p chi?u phim.
 • D. Chi phí d?n v? sinh sau bu?i chi?u phim.

23
Ví d? minh ho?
 • Công ty Thang Long chuyên s?n xu?t ru?u vang.
  S?n lu?ng s?n xu?t và tiêu th? hàng tháng là
  10.000 chai và bán v?i giá 30.000d/chai.
 • Chi phí phát sinh hàng tháng bao g?m
 • NVL TT 100.000.000d
 • NC TT 50.000.000d
 • Sxchung bi?n d?i 40.000.000d
 • SXChung c? d?nh 30.000.000d
 • BHQLDN (c? d?nh) 60.000.000d
 • Nhân d?p T?t, khoa K? toán - tru?ng KTQD d?t mua
  1.000 chai d? t?ng gia dình sinh viên, yêu c?u
  giá gi?m xu?ng m?c 25.000d/chai. Công ty Thang
  Long có nên ch?p nh?n don d?t hàng này không?

24
Chi phí h?n h?p
Chi phí h?n h?p bao g?m c? các chi phí bi?n d?i
và chi phí c? d?nh.
T?ng chi phí h?n h?p
T?ng chi phí di?n tho?i
Bi?n phí/ 6 giây
Phí thuê bao c? d?nh
M?c d? ho?t d?ng (Th?i gian g?i)
25
Chi phí h?n h?p
T?ng chi phí h?n h?p Y a bX
T?ng chi phí di?n tho?i
Bi?n phí/ 6 giây
Phí thuê bao c? d?nh
M?c d? ho?t d?ng (Th?i gian g?i)
26
Gi? d?nh tuy?n tính ph?m vi phù h?p
Exh. 5-4
T?ng chi phí theo Kinh t? h?c
T?ng chi phí
Ho?t d?ng
27
Phân tích chi phí h?n h?p
Phân tích tài kho?n
Bi?u d? phân tán
C?c d?i - C?c ti?u
Bình phuong nh? nh?t
H?i qui b?i
28
Phuong pháp C?c d?i c?c ti?u
29
Phuong pháp C?c d?i c?c ti?u
Y
20
T?ng chi phí (1000)


10
Ði?m giao là CPCÐ u?c tính 10,000
0
X
0 1 2 3 4
M?c d? ho?t d?ng (1000sp)
30
Phuong pháp C?c d?i c?c ti?u
Ð? d?c c?a du?ng th?ng là chi phí bi?n d?i don
v?. Ð? d?c Chênh l?ch chi phí Chênh l?ch SLSP
Y
20


T?ng chi phí (1000)
10
Chênh l?ch m?c d? ho?t d?ng.
Chênh l?ch chi phí.
0
X
0 1 2 3 4
M?c d? ho?t d?ng (1000sp)
31
Phuong pháp C?c d?i - C?c ti?u
 • CP bi?n d?i dvsp b Chênh l?ch CP Chênh l?ch
  SLSP
 • CP c? d?nh a T?ng chi phí T?ng chi phí bi?n
  d?i
 • T?ng chi phí CP c? d?nh CP bi?n d?i (Y a
  bX)

32
Ví d? minh ho?
 • Chi phí di?n nu?c ? phân xu?ng Gi?y (Công ty
  Gi?y Bãi B?ng) du?c th?ng kê nhu sau

Tháng S? gi? máy (gi?) CP di?n nu?c (1.000d?ng)
4 4000 1.600
5 9000 3.200
6 4600 1.750
7 3000 1.400
8 5.280 2.100
9 5.000 2.080
33
Phuong pháp H?i qui don- Bình phuong nh? nh?t
 • Phuong pháp Bình phuong nh? nh?t xây d?ng m?i
  quan h? gi?a chi phí h?n h?p Y v?i m?c d? ho?t
  d?ng X là m?t du?ng h?i qui mà trong dó t?ng bình
  phuong các d? chênh l?ch gi?a các giá tr? quan
  sát và du?ng h?i qui là nh? nh?t.

34
Phuong pháp H?i qui don- Bình phuong nh? nh?t
Y a bx
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
T?ng chi phí y
X
X
X
M?c d? ho?t d?ng x
35
Phuong pháp H?i qui don- Bình phuong nh? nh?t
n?XY -?X?Y b ----------------- n?X2
(?X)2
Y1 a bx1 --- Yn a bxn
n?XY -?X?Y2 R2
---------------------------------- n?X2
(?X)2 n ?Y2 (?Y)2
a (?y - b?x)/n
36
(No Transcript)
37
BCKQKD theo l?i nhu?n góp
38
BCKQKD theo L?i nhu?n góp
39
Phân lo?i theo kh? nang qui n?p vào d?i tu?ng
ch?u phí
 • Chi phí tr?c ti?p
 • Chi phí có th? xác d?nh tr?c ti?p cho d?i tu?ng
  ch?u phí m?t cách d? dàng và thuân ti?n.
 • Chi phí gián ti?p
 • Chi phí không th? xác d?nh tr?c ti?p cho d?i
  tu?ng ch?u phí m?t cách d? dàng và thuân ti?n.

40
Phân lo?i CP theo s? ?nh hu?ng t?i vi?c l?a ch?n
các phuong án
 • 1. Chi phí chênh l?ch.
 • 2. Chi phí chìm.
 • 3. Chi phí co h?i.

41
Chi phí chênh l?ch
 • M?i quy?t d?nh d?u liên quan d?n ít nh?t 2 phuong
  án l?a ch?n.
 • Chi phí chênh l?ch là chi phí khác nhau gi?a 2
  phuong án.
 • Ch? chi phí chênh l?ch m?i liên quan t?i vi?c l?a
  ch?n các phuong án.

42
Ví d? minh ho?
 • Nam 2010 Công ty Honda Vi?t Nam dã d?u tu h?
  th?ng ngu?i máy Asimo d? s? d?ng trong dây chuy?n
  l?p ráp xe máy v?i chi phí 2,1 t? d?ng - s? d?ng
  trong 6 nam.
 • Nam 2011 h? th?ng ngu?i máy Asimo dã có phiên b?n
  m?i có tính nang uu vi?t hon h?n phiên b?n cu
  (n?u s? d?ng h? th?ng m?i này, công ty s? ti?t
  ki?m du?c 70 chi phí ho?t d?ng hàng nam).
 • Chi phí mua h? th?ng m?i là 4 t? d?ng. Th?i gian
  s? d?ng u?c tính 5 nam.
 • H? th?ng ngu?i máy dang s? d?ng có th? nhu?ng bán
  v?i giá 1 t? d?ng.
 • Chi phí ho?t d?ng hàng nam hi?n t?i là 900 tri?u
  d?ng.

43
Chi phí chìm
 • Là chi phí dã phát sinh trong quá kh? và không b?
  ?nh hu?ng b?i các phuong án ho?t d?ng trong hi?n
  t?i cung nhu tuong lai.

44
Chi phí co h?i
 • Là ph?n l?i nhu?n ti?m nang b? t? b? khi l?a ch?n
  m?t phuong án này thay vì m?t phuong án khác.

45
Ví d? minh ho?(ph?ng theo ACCA paper 1.2
6/2004)
 • Ennerdale dang c?n xác d?nh giá bán cho m?t h?p
  d?ng d?c bi?t. K? toán qu?n tr? c?a công ty nh?
  b?n xác d?nh các chi phí liên quan t?i vi?c ch?p
  nh?n hay t? ch?i h?p d?ng này.

46
Nguyên v?t li?u
 • H?p d?ng này c?n 300 kg v?t li?u K, là lo?i v?t
  li?u thu?ng xuyên du?c công ty s? d?ng. Công ty
  dang có 2000kg v?t li?u K trong kho (du?c mua t?
  tháng tru?c v?i giá 196.000.000d). Hi?n t?i giá
  bán nguyên li?u K trên th? tru?ng dã tang 5. Tuy
  nhiên n?u bán s? v?t li?u này công ty có th? bán
  v?i giá 200.000.000d.
 • H?p d?ng này c?n 200 kg v?t li?u L. Công ty dang
  có 250 kg v?t li?u L trong kho và ho?t d?ng s?n
  xu?t bình thu?ng không c?n dùng d?n lo?i v?t li?u
  này. S? v?t li?u này có giá phí là 31.250.000d.
  N?u không s? d?ng cho h?p d?ng này thì s? v?t
  li?u L có th? bán v?i giá 110.000/kg. Tuy nhiên
  giá c?a lo?i v?t li?u này trên th? tru?ng hi?n
  t?i là 120.000/kg.

47
Nhân công
 • H?p d?ng này c?n 800 gi? lao d?ng tr?c ti?p. M?i
  công nhân du?c tr? 9.500/gi? lao d?ng tr?c ti?p.
  Hi?n t?i công ty dang khan hi?m lao d?ng tr?c
  ti?p, t?t c? s? gi? lao d?ng tr?c ti?p c?a công
  ty d?u dã du?c s? d?ng h?t d? s?n xu?t s?n ph?m
  P. Thông tin v? sp P nhu sau
 • Giá bán dvsp 100.000
 • CP nhân công dvsp 38.000
 • Các CP bi?n d?i dvsp khác 22.000

48
Phân lo?i CP theo kh? nang ki?m soát
Chi phí ki?m soát du?c là nh?ng chi phí mà nhà
qu?n tr? có quy?n quy?t d?nh ho?c có ?nh hu?ng
dáng k? t?i m?c d? phát sinh chi phí.
Chi phí không ki?m soát du?c là nh?ng chi phí mà
nhà qu?n tr? không có quy?n quy?t d?nh ho?c có
?nh hu?ng không dáng k? t?i m?c d? phát sinh chi
phí.
49
K?t thúc bài 1
About PowerShow.com