PENGENALAN MENGENAI - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PENGENALAN MENGENAI PowerPoint presentation | free to download - id: 591ee2-ZGNjMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PENGENALAN MENGENAI

Description:

Title: Slide 1 Author: btm1 Last modified by: btm1 Created Date: 5/16/2006 7:49:14 AM Document presentation format: On-screen Show Company: JPA Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:373
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 30
Provided by: btm1
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PENGENALAN MENGENAI


1
 • PENGENALAN MENGENAI
 • Human Resource Management Information System

2
(No Transcript)
3
(EC)
MSC
(EC)
SS Smart School TeleM TeleHealth MPC National
Multipurpose Card R D R D Clusters Borderless
Marketing Centre (BMC) Worldwide Manufacturing
Web (WWM) merged under the E-Commerce (EC)
initiative.
 • EG Electronic Government
 • HRMIS Human Resources Management Information
  System
 • PMS Project Monitoring System
 • EPS Electronic Procurement
 • EDS Electronic Services
 • GOE Generic Office Environment
 • ELX Electronic Labour Exchange

4
 • Objektif dan Skop
 • HRMIS

5
Objektif HRMIS
PERANCANGAN TENAGA KERJA DAN PENENTUAN SAIZ
PERKHIDMATAN AWAM YANG BERKESAN AUTOMASI PROSES
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA MEMBANGUN SISTEM
MAKLUMAT BERSEPADU DAN KEMASKINI MEMUDAHKAN
KOMUNIKASI DAN INTEGRASI MELALUI KONSEP SINGLE
WINDOW MENYUMBANG KEPADA PERSEKITARAN
PAPERLESS MAKLUMAT YANG MEMENUHI KEPERLUAN
PELBAGAI PERINGKAT PENGURUSAN
6
10 Agensi Perintis
 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
 • Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 • Jabatan Ketua Menteri Negeri Sarawak (JKMNS)
 • Jabatan Pengairan dan Saliran (JPS)
 • Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS)
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH)
 • Pejabat Perdana Menteri (PPM)
 • Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan
  Pengurusan Malaysia (MAMPU)

7
JENISPERKHIDMATAN
PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN (PAP)
JPA, KKM,
PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (PAN)
MAMPU,
JPH, JPS,
PPM
BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN (BBP)
JKMN
SARAWAK
MARA
JPA, SPA,
TREASURY
PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)
BADAN BERKANUN NEGERI (BBN)
AGENSI PUSAT
DBKL
PKNS
8
Modul-modul Aplikasi HRMIS
 • PACKAGE 1
 • Personal Record
 • Establishment Data
 • Web Publishing
 • PACKAGE 2
 • Government Directory
 • Competency Assessment
 • Performance Management
 • Career Management
 • Resourcing
 • PACKAGE 4
 • Remuneration, Benefits Incentives
 • Strategy Formulation Review
 • (EIS/DSS)
 • PACKAGE 3
 • Development
 • ECBM
 • Separation
 • Knowledge Base

9
FUNGSI OPERASI SEDIA ADA
PERANCANGAN SUMBER MANUSIA
PENGAMBILAN
PENEMPATAN
PENGESAHAN PERLANTIKAN
FUNGSI-FUNGSI OPERASI
PENEMPATAN KE SKIM BERPENCEN
LATIHAN
PENGURUSAN GAJI
KEBAJIKAN PEKERJA
KENAIKAN PANGKAT
PERSARAAN
FUNGSI-FUNGSI PENGURUSAN
TERAS
10
FUNGSI PENGURUSAN
TERAS
 • Mengunjur keperluan Sumber Manusia Sektor Awam
  dan
 • merangka strategi yang bersesuaian

PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

PEMBANGUNAN ORGANISASI
 • Merumus, memantau dan menilai polisi
  rightsizing

SKIM PERKHIDMATAN
 • Merumus, memantau dan menilai Skim Perkhidmatan
 • Merumus, memantau dan menilai polisi gaji,
  elaun dan
 • faedah (termasuk faedah persaraan)

SARAAN FAEDAH
Pengurusan Strategik Sumber Manusia
 • Merumus, memantau dan menilai polisi
  pengambilan,
 • lantikan, penempatan, kenaikan pangkat,
  disiplin, persaraan,
 • pemecatan, dan polisi personel agensi yang
  diswastakan

HAL-HAL PERKHIDMATAN
 • Merumus, memantau dan menilai polisi latihan,
  skim latihan
 • dan pemetaan kemahiran

LATIHAN
 • Merumus, memantau dan menilai polisi penilaian
  prestasi
 • personel, perancangan kenaikan pangkat dan
  polisi pemetaan
 • kerjaya

PEMBANGUNAN KERJAYA
 • Merumus, memantau dan menilai polisi
 • hubungan pengurusan - pekerja

HUBUNGAN PENGURUSAN PEKERJA
11
Ciri-Ciri Aplikasi HRMIS
 • Berorientasikan Pelanggan
 • Tindakbalas balas yang segera kepada keperluan
  pelanggan.
 • Mendapatkan maklumbalas daripada pelanggan
 • Inovasi
 • Menyokong dan melaksanakan kaedah dan proses
  baru.
 • Penambahbaikan Berterusan
 • Sentiasa menganalisa sistem, proses dan prestasi
  untuk mengenalpasti peluang penambahbaikan.
 • Berorientasikan Prestasi
 • Termasuk merancang sasaran serta usaha gigih
  untuk mencapai sasaran
 • Kerja Berpasukan
 • Fokus kepada tanggungjawab bersama
 • Semangat berpasukan yang cemerlang.
 • Caring
 • Prihatin kepada perasaan orang lain.
 • Menggunakan Emotional Intelligence serta
  kemahiran pendengaran yang tinggi.
 • Profesional
 • Integriti dan komitmen terhadap tugas dan
  tanggungjawab
 • menunjukkan keinginan tinggi untuk pembangunan
  diri.

12
Fungsi-fungsi Sumber Manusia Akan Datang
FORMULASI PENILAIAN STRATEGI
PEMBANGUNAN
PENGURUSAN PRESTASI
PENILAIANKOMPETENSI
PEROLEHAN SUMBER MANUSIA
PENAMATAN PERKHIDMATAN
PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH GANJARAN
PENGURUSANKERJAYA
PENGURUSAN REKOD PERIBADI
PK TP
DATA PERJAWATAN
Pengurusan Komunikasi dan Tatatertib Pekerja
13
Formulasi Penilaian Strategi - Falsafah
 • Perubahan yang pantas dalam organisasi memerlukan
  Model Sumber Manusia yang juga dapat berubah
  dengan pantas bagi memastikan penambah nilai
  kepada organisasi tersebut

Sebahagian daripada strategi organisasi. Menghurai
kan nilai-nilai yang diwujudkan oleh fungsi
sumber manusia melalui visi, misi, gaya
pemikiran, dll. Membentuk fungsi sumber manusia
melalui penetapan deliverables/outcomes. Mempunyai
mekanisme maklumbalas bagi menilai kekesanan
strategi sumber manusia. Membangunkan pelbagai
strategi dan rangka kerja fungsi sumber manusia
(seperti rangka kerja kerjaya, strategi perolehan
sumber manusia, analisis kehendak pembangunan
organisasi dll.)
14
Perolehan Sumber Manusia - Falsafah
 • Memastikan keperluan Sumber Manusia organisasi
  dicapai melalui integrasi menyeluruh pelbagai
  strategi dan aktiviti Sumber Manusia.
 • Ia bertindak mengimbangi keperluan organisasi dan
  kehendak individu.

Mengenalpasti keperluan sumber manusia jangka
masa pendek berdasarkan aktiviti organisasi
Keperluan ini dipenuhi melalui perolehan sumber
manusia, pengagihan semula sumber manusia,
pembangunan sumber sedia ada atau gabungan
kesemuanya Proses ini bermula dengan
mengenalpasti peranan, jawatan dan kompetensi
untuk melaksanakan sesuatu aktiviti dan tamat
dengan perolehan sumber tersebut
15
Pembangunan - Falsafah
 • Pembelajaran ialah satu proses yang berterusan.
  Apabila dilihat daripada sudut intergasi,
  pembelajaran merangkumi latihan yang rasmi dan
  tidak rasmi yang menggalakkan individu dan para
  pengurus (line managers) mempertingkatkan diri.
 • Pekerja sentiasa diberi peluang yang maksimum dan
  adil untuk belajar sendiri serta mengikuti
  pembelajaran secara Just-in-time

Memberikan peluang kepada pekerja dan pengurus
untuk merancang, memilih, serta menilai program
pembangunan pekerja untuk memperolehi kompetensi
baru ataupun sebagai kemajuan kerjajaya.
Menyediakan panduan untuk program pembangunan
yang bersesuaian bagi pekerja. Memastikan program
pembangunan pekerja selari dengan keperluan
matlamat organisasi keseluruhan.
16
Pengurusan Kerjaya - Falsafah
 • Memudahkan integrasi di antara aspirasi kerjaya
  individu dan keperluan organisasi.
 • Menggalakkan perkongsian dan pemilikan di antara
  individu dan para pengurus (line
 • managers) semasa mengenalpasti laluan kerjaya dan
  strategi untuk mencapai
 • matlamat serta pemantauan yang berterusan
  mengenai perkembangannya.

Menyediakan rangka kerja dan perkhidmatan
pengurusan kerjaya pekerja dari segi
mengenalpasti, melaksana dan menilai strategi
kerjaya. Menyediakan individu-individu di dalam
organisasi menduduki jawatan-jawatan
kritikal. Rangka kerja termasuk laluan kerjaya,
pemindahan (intra dan inter organisasi),
kompetensi yang diperlukan serta aktiviti
pembangunan kompetensi-kompetensi
tersebut. Perkhidmatan kerjaya termasuk kaedah
perancangan kerjaya, maklumat kerjaya, nasihat
dan kaunseling yang disediakan oleh Jabatan
Pengurusan Sumber Manusia.
17
Pengurusan Saraan, Faedah Ganjaran - Falsafah
 • Sistem Saraan, Faedah dan Ganjaran yang adil dan
  selari dengan cita-cita organisasi ke arah
  membangunkan keupayaan intelektual, menggalakkan
  pengekalan pekerja dan mempertingkatkan prestasi.
 • Pemprosesan saraan dan faedah secara automatik,
  pantas, tepat serta menepati masa
 • Fungsi ini menyediakan ganjaran berbentuk
  monetary dan non-monetary, selari dengan budaya
  Kerajaan, keperluan pekerja dan ekonomi,
  persaingan dan environ pasaran. Ia terdiri
  daripada
 • Ganjaran Mengendali pengurusan rekod gaji
  sebelum pembayaran
 • Faedah Mentadbir skim faedah para pekerja
  seperti pinjaman, kesihatan, cuti, biasiswa dan
  bonus
 • Parol Mentadbir rekod-rekod gaji.

18
Pengurusan Komunikasi Tatatertib - Falsafah
 • Mewujudkan persekitaran pekerjaan yang sesuai,
  yang menggalakkan interaksi dan saling
  bergantungan antara pihak pengurusan dan pekerja
 • Memperkukuh dan menyelarikan nilai dan budaya
  antara pekerja dan organisasi
 • Proses ini mewujudkan kerjasama optima dan
  harmonis di antara pengurusan dan pekerja. Ini
  boleh dicapai melalui
 • Pengendalian program-program dan acara yang boleh
  memupuk hubungan dan mewujudkan persekitaran
  kerja yang baik.
 • Saluran komunikasi yang dapat menangani isu dan
  memberi penyelesaian, serta sebagai mekanisme
  untuk menyebar ide-ide, pandangan dan
  maklumbalas.

19
Pengurusan Prestasi - Falsafah
 • Menjajarkan matlamat individu kepada matlamat
  organisasi.
 • Memantau dan menilai prestasi individu, pasukan
  dan organisasi.
 • Menggalakkan pemantauan sendiri untuk mendorong
  penambahbaikan yang berterusan. Pengurusan
  Prestasi menjadi sebahagian daripada rutin harian
  pihak pengurusan.
 • Aktiviti-aktiviti yang terlibat antara lain
  ialah
 • Menjajarkan matlamat individu kepada matlamat
  organisasi.
 • Menetapkan sasaran prestasi untuk individu.
 • Merancang pencapaian serta penilaian prestasi.
 • Pengawasan dan penilaian prestasi individu dan
  organisasi.
 • Menghubungkaitkan prestasi kepada pembangunan
  kerjaya, keperluan pembangunan serta ganjaran.

20
Penilaian Kompetensi - Falsafah
 • Menggalakkan penggunaan Penilaian Kompetensi
  untuk pembangunan diri dan penambahbaikan yang
  berterusan menerusi pendekatan mesra pengguna.
 • Menggalakkan individu dan para pengurus (line
  managers) sendiri akan bertanggungjawab menilai
  tahap kompetensi dengan menggunakan metodologi
  dan peralatan penilaian yang telah disahkan

Fungsi ini mengukur, merekod dan menganalisa
tahap kompetensi individu atau pasukan. Ia boleh
dilaksanakan sama ada oleh kakitangan sumber
manusia (jika ada keperluan untuk melibatkan
sumber manusia), pengurus dan pekerja individu.
      Ia menyediakan kaedah dan tatacara
penilaian yang boleh digunakan untuk
aktiviti-aktiviti perolehan dan pembangunan
sumber manusia serta ganjaran.
21
Pengurusan Rekod Peribadi - Falsafah
 • Memudahkan perolehan dan perkongsian maklumat
  terkini Rekod Peribadi.
 • Akauntabiliti yang lebih kepada individu untuk
  mengemaskini maklumat peribadi mereka.
 • Proses ini melibatkan aktiviti-aktiviti untuk
  mengemaskini rekod peribadi pekerja dan
  mengandungi maklumat-maklumat berikut
 • Maklumat peribadi
 • Maklumat keluarga
 • Maklumat kesihatan
 • Maklumat akademik
 • Kemahiran bahasa
 • Pengisytiharaan harta
 • Anugerah

22
Penamatan Perkhidmatan - Falsafah
 • Menyediakan ruang untuk mengukur dan
  mengenalpasti isu serta mewujudkan persekitaran
  kerja yang sihat.
 • Menyediakan pendekatan yang teratur, bagi
  memastikan peralihan yang dilalui oleh individu
  yang akan memegang peranan baru berjalan dengan
  lancar.
 • Pengurusan penamatan perkhidmatan pekerja atas
  sebab pesaraan wajib,
 • pesaraan awal, letakan jawatan, kematian dan
  sebagainya
 • Antara aktiviti-aktiviti fungsi ini adalah
 • Memastikan semua isu logistik (aset, laluan
  keselamatan dll.) dibereskan.
 • Mencetuskan operasi fungsi SM yang relevan
  seperti Perolehan SM, Pengurusan Persaraan,
  Faedah dan Ganjaran serta Pembangunan.
 • Membuat persediaan mental agar kakitangan mudah
  mengharungi kehidupan selepas tamat perkhidmatan.
 • Menggalakkan kesinambungan yang lancar melalui
  proses penyerahan tugas yang berkesan.
 • Memperolehi maklumat untuk analisis penamatan
  perkhidmatan.

23
Pengurusan Sumber Manusia Berasaskan Kompetensi
Keperluan Kompetensi Jawatan
 • Pemadanan antara Anggota dan Jawatan
 • Perancangan kerjaya
 • Perancangan dan penilaian prestasi

Jurang dan Kesesuaian
Profil Kompetensi Anggota
24
Perkongsian Ilmu / Maklumat
 • Pangkalan Ilmu
 • Penerbitan Web

25
(No Transcript)
26
MODUL DATA PERJAWATAN
MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI
MODUL PENTADBIRAN SISTEM
MODUL PENERBITAN WEB
27
MODUL PEROLEHAN SUMBER MANUSIA
MODUL PENGURUSAN KERJAYA
MODUL PENGURUSAN PRESTASI
MODUL PANDUAN KERAJAAN
MODUL PENILAIAN KOMPETENSI
28
MODUL PEMBANGUNAN
MODUL PENGURUSAN KOMUNIKASI DAN TATATERTIB PEKERJA
MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN
29
MODUL FORMULASI DAN PENILAIAN STRATEGI
MODUL PENGURUSAN SARAAN, FAEDAH DAN GANJARAN
MODUL EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM / DECISION
SUPPORT SYSTEM
About PowerShow.com