Creating a Dropbox Account! - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Creating a Dropbox Account! PowerPoint presentation | free to download - id: 58a027-NzI2YLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Creating a Dropbox Account!

Description:

Title: Creating a Dropbox Account! Author: whrhs Last modified by: thu.htt Created Date: 6/17/2011 12:17:23 PM Document presentation format: On-screen Show – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:44
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: whr51
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Creating a Dropbox Account!


1
CÔNG C? LUU TR? CHIA S? THÔNG TIN TR?C TUY?N
Trung tâm H?c li?u Ngày 9 tháng 3 nam 2013
2
 • B?N ÐÃ T?NG G?P CÁC V?N Ð? NÀY?

3
(No Transcript)
4
 • Luu tr? dám mây giúp b?n
 • Ti?p c?n d? li?u (d?ng s? và d?ng da phuong ti?n)
  m?i lúc m?i noi thông qua da d?ng các thi?t b?
  (máy tính, di?n tho?i, thi?t b? di?n t? c?m tay)
 • Chia s? ngu?n d? li?u d? h?p tác
 • Luu tr? phòng tránh m?t d? li?u trong tru?ng h?p
  các thi?t b? luu tr? khác b? h?ng.
 • http//www.youtube.com/watch?vQJncFirhjPg

5
 • M?t s? ?ng d?ng luu tr? và chia s? thông tin
  tr?c tuy?n
 • Picasa (?nh)
 • Dropbox
 • Google Drive
 • Microsoft Skydrive
 • Amazon Cloud
 • iCloud
 • .

6
GOOGLE DRIVE
http//dotsub.com/view/17eaa9f0-787b-4fd8-b1c7-f8d
61db2e310
7
CÁC Ð?C ÐI?M
8
Mi?n phí
 • B?n du?c cung c?p 5 GB dung lu?ng mi?n phí,

9
Ti?p c?n m?i lúc m?i noi
 • B?n có th? ti?p c?n ngu?n d? li?u v?i Google
  Drive b?t k? b?n ? dâu, trên internet, t?i nhà,
  t?i tru?ng hay van phòng và th?m chí khi dang di
  chuy?n.
 • Google Drive tuong th?c v?i
 • Máy tinh (g?m c? máy tính Mac)
 • H? di?u hành Chrome
 • iPhone và iPad
 • Các thi?t b? h? di?u hành Android

10
Luu tr? d? li?u ? m?t noi an toàn
 • Trong tru?ng h?p thi?t b? c?a b?n g?p s? c?
  ho?c b? hu h?ng, d? li?u v?n s? du?c luu tr? an
  toàn t?i Google Drive

11
Chia s? d? li?u d? h?p tác
 • Không ch? giúp b?n luu tr? d? li?u, Google
  Drive cung c?p ti?n tích Google Docs h? tr? vi?c
  chia s? các d? li?u gi?a nhi?u ngu?i dùng và t?o
  thu?n l?i cho vi?c tìm ki?m và ch?nh s?a.

12
ÐANG KÝ ÐANG NH?P
13
T?I TRANG CH? C?A CÔNG C? TÌM KI?M GOOGLE
14
T?I TRANG CH? C?A TÀI KHO?N GMAIL
15
https//drive.google.com/
TRANG ÐANG NH?P ÐANG KÝ https//drive.google.co
m/
16
TRANG CH? C?A GOOGLE DRIVE
17
CÁC TI?N ÍCH
18
UPLOAD TÀI LI?U
19
CH?N TÀI LI?U Ð? UPLOAD
Select the document and click open.
20
XEM M?T TÀI LI?U
Nh?p chu?t vào tên t?p tin d? m? m?t tài li?u
21
DOWNLOAD TÀI LI?U
22
TÌM KI?M TÀI LI?U
23
T?O TÀI LI?U
24
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
25
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
26
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
27
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
28
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
29
T?O TÀI LI?U
Variety of types of documents to create. Click on
the one you want to create.
30
CHIA S? TÀI LI?U
31
CHIA S? TÀI LI?U
32
CHIA S? TÀI LI?U
33
CHIA S? TÀI LI?U
34
CHIA S? TÀI LI?U
35
CHIA S? TÀI LI?U
36
GOOGLE DRIVE MÁY TÍNH
37
CÀI Ð?T GOOGLE DRIVE O? MAY TINH
Google Drive cung duo?c xem nhu mô?t ung du?ng
cai da?t vao may tinh voi da?c tinh khac
biê?t voi nhung thu mu?c cu?a may la kha?
nang dông bô? hoa voi cac thu mu?c ta?i tai
khoa?n Google Drive tru?c tuyên. Nhung thay
dô?i ta?o ra dôi voi du liê?u ta?i may tinh
(sao chep, xoa, hiê?u chi?nh, chia se?) se
duo?c câ?p nhâ?t o? tai khoa?n Google Drive
tru?c tuyên khi may tinh kêt nôi internet.
 • Cac buoc cai da?t
 • Truy câ?p trang http//drive.google.com  .
 • Ch?n m?c Download Google Drive for your PC.
 • M? t?p tin googledrivesync.exe d? cài d?t t?
  d?ng và kh?i d?ng Google Drive trên máy tính.
 • Nh?p tên truy c?p (username) và m?t kh?u
  (password) c?a tài kho?ng Google Drive c?a b?n
  vào c?a s? xu?t hi?n.
 • Hoàn t?t cài d?t theo hu?ng d?n.
 • Kh?i d?ng Google Drive t? danh m?c Start. Kéo và
  chuy?n các t?p tin/ thu m?c vào thu m?c Google
  Drive d? ti?n hành d?ng b? hóa My Drive (m?t ph?n
  c?a Google Drive tr?c tuy?n).

38
G? B? GOOGLE DRIVE O? MAY TINH
B?n có th? g? b? (uninstall) Google Drive
trong máy tính mà không gây ?nh hu?ng d?i v?i tài
kho?n tr?c tuy?n c?a b?n cung nhu không xóa b?
các d? li?u trong thu m?c Google Drive trong máy
tính (cho d?n lúc b?n t? xóa các d? li?u này).
Trong tru?ng h?p b?n xóa t?t c? các d? li?u này,
d? li?u ? tài kho?n Google Drive tr?c tuy?n v?n
s? du?c gi? nguyên.
 • Các bu?c d? g? b? Google Drive trong máy tính
 • Nh?p chu?t vào bi?u tu?ng Click the Google Drive
  ? khay h? th?ng.
 • Ch?n Preferences trong danh m?c.
 • Khi c?a s? Google Drive Preferences m? ra, ch?n
  Disconnect account.
 • Ch?n m?c Control Panel ? danh sách Start.
 • Ch?n Programs, sau dó là Programs and Features.
 • Ch?n Google Drive, và nh?p chu?t vào Uninstall.

39
?ng d?ng Google Drive trên iPhone và iPad
 • Tham kh?o http//support.google.com/drive/bin/top
  ic.py?hlentopic2429901parent2375071ctxtopic

?ng d?ng Google Drive trên di?n tho?i và máy tính
b?ng h? di?u hành Android
Tham kh?o http//support.google.com/drive/bin/top
ic.py?hlentopic1361437parent2375071ctxtopic
40
(No Transcript)
About PowerShow.com