Prezentace aplikace PowerPoint - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Prezentace aplikace PowerPoint PowerPoint presentation | free to download - id: 580619-MDEyNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Prezentace aplikace PowerPoint

Description:

Title: Prezentace aplikace PowerPoint Author: Veronika Last modified by: boris wolfgang dobak Created Date: 11/24/2004 6:04:55 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 22 April 2020
Slides: 44
Provided by: Vero164
Learn more at: http://humintel.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Prezentace aplikace PowerPoint


1
Uranové doly v Ceskoslovensku po roce 1945
2
6.srpna 1945 svrhly USA atomovou bombu na
Hirošimu a o tri dny pozdeji na Nagasaki. Pri
výbuších zemrelo 200 000 lidí. Dalších 70 000
lidí zemrelo na následky ozárení. Druhá svetová
válka byla ukoncena, Japonsko se vzdalo. K
jednáním o budoucím rozdelení sil v Evrope došlo
již na Jaltské konferenci 1943. SSSR nemel v té
dobe vlastní uran, který byl pro získání atomové
zbrane klícovou surovinou. V únoru 1945 predal
agent KGB Merkulov Berijovi zprávu o uranu v
Jáchymove. První poválecná cs.vláda nebyla ješte
komunistická a se SSSR o vývozu uranu ješte
jednala tak, aby byl vývoz výhodný i pro
Ceskoslovensko. 11.zárí 1945, tedy v prubehu
jednání, 60 vojáku Rudé armády obsadilo všechna 3
jáchymovská dulní díla. Rudá armáda vydala
okamžitý zákaz vstupu do objektu všem krome
zamestnancu a zakázala fotografování.
Protestovat v SSSR proti postupu Rudé armády
podle ceskoslovenské vlády nemelo smysl, proto se
veškerá energie soustredila na jednání.
3
Dohody se SSSR
4
Dohody se Sovetským svazem
 • Jednání byla vedena jako tajná, pod krycím kódem
  Ch a byla ukoncena 23. listopadu 1945 podpisem
  smlouvy.
 • Za CS stranu vyjednával predseda vlády Z.
  Fierlinger, s vedomím prezidenta Edvarda Beneše.
 • Smlouvu podepsal ministr zahranicního obchodu
  Hubert Ripka. Parlament ji neschvaloval, jelikož
  byla oboustranne výhodná.
 • Za sovetskou stranu vyjednávali vládní zmocnenec
  I.Bakulin a plukovník Alexandrov. Smlouvu
  podepsal I.Bakulin.

5
 • Ceský návrh
 • Všechna ložiska uranu jsou výhradne
  ceskoslovenským majetkem
 • Težbu bude provádet ceskoslovenský státní podnik
 • Sovetský státní podnik bude poskytovat technické
  a vedecké zázemí
 • Ceskoslovenský podnik prenechá sovetskému ½
  vytežené rudy
 • Ceskoslovensko zajistí bezpecnost a ochranu
  výrobního tajemství
 • Od úhrady za sovetskou rudu se odectou provozní
  náklady a investice
 • Sovetský návrh
 • Sovetsko ceskoslovenská dulní a.s. na principu
  parity, spolecný kapitál CSSR a SSSR
 • Ložisko, odvaly i dulní díla budou majetkem této
  spolecné a.s.
 • CSSR poskytne této a.s. výhradní práva na
  geologický pruzkum po celém území CSR
 • Veškerá uranová ruda se predá SSSR, získané
  radium se bude delit 11
 • Rídící orgán predseda - CSSR, místopredseda -
  SSSR
 • Výkonný reditel - SSSR, zástupce - CSSR

6
Dohoda o težbe uranové rudy v CSR a dodávkách do
SSSR
 • Ceskoslovenská ruda náleží CSR
 • Cs vláda organizuje cs státní podnik pro výzkum a
  težbu
 • Cs vláda udelá vše pro maximální zvýšení težby
 • Vláda SSSR poskytne veškerou technickou pomoc
 • Výkonnou moc má komise 22 z každé strany se
  sídlem v Praze
 • Komise se rídí stanovami, které si sama schválí
 • Pokud se Komise nedohodne, spor bude rešen obema
  vládami
 • V Ceskoslovensku zustane cást rudy nutná pro
  hospodárské a vedecké potreby (stanoveno Komisí),
  zbytek bude zpracován v SSSR, radium se bude
  delit 11
 • Ceny za rudu stanovuje Komise
 • Platby probíhají budto ve zboží nebo ve valutách
 • Dohoda je platná od okamžiku podpisu na dobu 20
  let
 • Dohoda je prísne duverná

7
Jáchymovská komise
 • Jáchymovská komise mela rozhodující výkonnou moc.
 • Clenové JK museli mlcet o obsahu smluv i o
  cenách, protože šlo o tajemství, jehož zrada by
  zakládala skutkovou podstatu zlocinu podle 6
  Zákona na ochranu republiky.
 • Jáchymovská komise se rídila stanovami, které si
  sama schválila. Byla fakticky zcela ovládána
  Sovety.
 • Po likvidaci nemeckých a ceských odborníku byli
  do uranových dolu vysláni sovetští geologové a
  mladí ceští absolventi.

8
Dodávky do SSSR
 • Do SSSR bylo vyvezeno celkem 17 000 tun uranu.
  SSSR tak velmi levne získal surovinu k výrobe
  nejmodernejších zbraní
 • V 50.letech CSR získala za uran 16,7 mld Kcs.
  Financní bilance byla zpocátku pomerne vyrovnaná
  pozdeji již nikoliv. Ceská vláda na težbu uranu
  velmi doplácela.
 • Platby od SSSR obvykle probíhaly ve zboží,
  predevším ve forme zastaralé vojenské techniky.
  Dohoda nebyla již v 50.letech možná. SSSR
  argumentoval imperialistickým nebezpecím a
  povinností CSR zajištovat obranu.

9
Príbram dul a lágr
10
Uranová ruda
 • Uran se v prírode vyskytuje predevším jako
  uraninit (oxid) a koffinit (kremicitan).
 • Uranová ruda obsahuje izotopy 235U, 238U a 234U
 • Predmetem zájmu je hlavne lehce štepitelný 235U,
  kterého je v rude ale jen kolem 0,7, z 1 tuny
  lze tedy získat jen asi 7 kg 235U. K výrobe jedné
  rozbušky je treba cca 20 kg 235U.
 • Zbytkový odpad obsahuje predevším izotop 238U,
  tzv. ochuzený uran. Je to šedobílý lesklý velmi
  težký kov, který se používá k výrobe strel s
  vysokou prurazností. Radioaktivita 238U je velmi
  malá, jeho zplodiny jsou ale velice toxické.
 • Radium se používá do rentgenových výbojek.

11
Uranové oblasti v CSR
Ceský masiv byl považován pomerne za
neperspektivní. Zásoby uranu podcenil i plk.
Alexandrov v roce 1945. Oblast se ale nakonec
ukázala jako pomerne bohatá.
 • Jáchymov
 • Príbram (Bytíz, Háje, Lešetice, Kamenná, Brod)
 • Horní Slavkov (Nadlesí, Cistá, Pichtovy hory,
  Prameny)
 • Západoceský rudní rajón (Vítkov II, Zadní Chodov,
  Dylen)
 • Západomoravský rudní rajón (Rožná, Olší)
 • Severoceská krídová uranová oblast (Hamr na
  Jezere, Stráž pod Ralskem, Osecná-Kotel, Holicky,
  Hvezdov)
 • Zálesí v Rychlebských horách
 • Okrouhlá-Radoun u Jindrichova Hradce

12
Systém utajení
13
Uran stát ve státe
 • Vznikl zcela izolovaný státní podnik pro težbu
  radioaktivních surovin na celém území
  Ceskoslovenska, který byl formálne zrízen
  ceskoslovenskou vládou, ale fakticky jej rídili
  Soveti.
 • Ruznými reorganizacemi se podnik stále více
  izoloval a utajoval. Dozor Cs bánského úradu nad
  tímto kolosem byl minimální, kontrola byla pouze
  formální.
 • Po komunistickém puci v únoru 1948 prevzali
  Soveti nad uranovým prumyslem plnou kontrolu.
  Podobne si podrobili težební oblasti v NDR,
  Bulharsku a Rumunsku. Od roku 1947 bylo do SSSR
  nejvíce uranu dovezeno z NDR.

14
AKTIVITY StB
 • V ríjnu 1949 bylo zatceno 16 vedoucích pracovníku
  dolu, všichni byli odsouzeni k vysokým trestum za
  sabotáže. 1954 došlo k revizi procesu, tresty jim
  byly prominuty. Pozdeji byli rehabilitováni.
 • VZDOROVITÍ ODBORNÍCI
 • Ing. Kovár byl po roce 1948 veznen
 • Ing. Rada spáchal sebevraždu v dubnu 1952
 • Ing. Bohuslav Hegner (reditel) byl v roce 1951
  odsouzen na doživotí

15
AKTIVITY StB
 • V ríjnu 1949 bylo zatceno 16 vedoucích pracovníku
  dolu, všichni byli odsouzeni k vysokým trestum za
  sabotáže. 1954 došlo k revizi procesu, tresty jim
  byly prominuty. Pozdeji byli rehabilitováni.
 • VZDOROVITÍ ODBORNÍCI
 • Ing. Kovár byl po roce 1948 veznen
 • Ing. Rada spáchal sebevraždu v dubnu 1952
 • Ing. Bohuslav Hegner (reditel) byl v roce 1951
  odsouzen na doživotí

16
PRACOVNÍCI NA URANU Lágr Vojna
17
Válecní zajatci a etnictí Nemci SSSR mel vysoké
požadavky na dodávky uranové rudy. Ruda se težila
primitivním zpusobem a težba tedy byla velmi
nárocná na pocty pracovníku. Do ceskoslovenských
uranových dolu bylo po válce nasazeno na 4000
nemeckých válecných zajatcu puvodne zadržovaných
v SSSR. Tento postup odporoval mezinárodním
dohodám, do roku 1955 byli tito nemectí válecní
zajatci na nátlak mezinárodních organizací
propušteni domu. V sibirských Gulazích zustali
ovšem lidé, kterí se nenašli dodnes. Bylo nutné
zacít vyhledávat jiné zdroje pracovní síly. Z
celé CSR byli do uranových oblastí presídleni
etnictí Nemci. Prestože šlo mnohdy o uznávané
odborníky z jiných profesí, byli tito Nemci
posíláni do dolu do nejnižších pozic.
18
CIVILNÍ ZAMESTNANCI Probíhaly rozsáhlé nábory ve
všech cástech republiky. Koncem roku 1947
pracovalo v Jáchymove 3 750 zamestnancu. VŠ a SŠ
s bánským zamerením dostávali tríleté umístenky
na uran. SSSR navrhoval prestehovat 53 000
sovetských obcanu do Jáchymovské oblasti. Tento
návrh cs vláda odmítla, mela strach ze silné
menšiny. Platy civilních zamestnancu byly velmi
vysoké. Krome toho dostávali další príplatky,
potravinové prídely, poukázky na prumyslové zboží
a mnoho dalších výhod. Prostredí dolu bylo
asociální i pro civilní zamestnance pomer mužu
k ženám byl 1001, s rodinami se nepocítalo.
Slet 1948 ženy
19
TNP - Tábory nucených prací
 • Zákon o TNP umožnil terorizování živnostníku,
  politických odpurcu, náboženských aktivistu a
  dalších tzv. trídních neprátel. Zákon
  nedefinoval delikty, ponechával velké pravomoci
  Komisím.
 • Pokyny pro Komise byly vydávány ve forme smernic,
  predevším Smernice c.4. Tyto smernice umožnovaly
  zavírat do TNP lidi na cerné listine a
  soustredit se i na jejich deti.
 • Cerné listiny sestavovali okresní komunistictí
  funkcionári.
 • Komise dostávaly od stranického sekretariátu
  smerná císla, tedy pocty pracovních sil podle
  požadavku dolu.

20
TNP - Tábory nucených prací
 • Podle Zákona 247 z roku 1948 o táborech nucené
  práce bylo možno se do TNP dostat i za prestupek,
  a to na dobu 3 mesícu až 2 let.
 • Prestupky byly projednávány pred tríclennou
  komisí složenou z komunistických kádru. Komisi
  jmenoval Krajský národní výbor.
 • Komise mohla narídit další sankce zakázat nebo
  urcit místo pobytu, narídit vyklizení bytu,
  dosadit národní správu do soukromého podniku nebo
  odejmout živnostenské oprávnení.
 • Mezi trídní neprátele bylo primíseno malé
  procento skutecných asociálních živlu.

21
VEZNI a PTP
Použití veznu a vojáku k težbe uranu bylo výhodné
i z hlediska utajení vezne a pétépáky bylo
možno zcela izolovat od okolí. Totalitní režim
své zlociny samozrejme utajoval pred svetem i
vlastním obyvatelstvem. Ke každému dolu byl
prilepen lágr, vezni pracovali doma. K práci na
uranu byli používáni i vojáci základní služby
pridelení k PTP (pomocné technické prapory),
kterí sloužili beze zbrane. Šlo o politicky
nespolehlivé brance.
22
 • LÁGRY
 • Totalitní režim systematicky likvidoval své
  odpurce, veznice byly preplneny lidmi. Bylo
  vhodné, aby vezni nebyli príliš videt. Lidem v
  50.letech mizeli sousedé a obyvatelstvo bylo
  treba naucit, aby se po zmizelých neptali.
 • Jen Príbramí prošlo 100 000 zamestnancu, z toho
  bylo 35 000 veznu.
 • Vezni zpocátku nebyli placeni vubec. V roce 1952
  byla zrušena bezplatná práce veznu, naprostá
  vetšina penez ale zustala ministerstvu vnitra.
  Šlo o úcetní trik, jak zamaskovat náklady
  ministerstva vnitra.

23
 • AKCE OSTROV
 • Od roku 1948 se zacali v uranovém prumyslu
  masivne využívat vezni v rámci akce Ostrov.
  Plán na rok 1949 byl dostat do uranových táboru
  5500 veznu.
 • Zákony, které to umožnovaly, byly predevším Z 247
  o TNP a Z 241 na ochranu lidove demokratické
  republiky.
 • V roce 1951 bylo v táborech 36 000 veznu, z toho
  15 100 politických. Politictí vezni nemeli tvorit
  více než 25 všech veznu na uranu, ale jejich
  podíl byl mnohdy podstatne vyšší. Z vyšší
  koncentrace politických veznu na jednom míste
  mela vláda strach.

24
MUKL Muž Urcený K Likvidaci
 • Príkazy k transportum dávali prímo nejvyšší
  vládní predstavitelé Alexej Cepicka (do roku
  1950 ministr spravedlnosti, poté ministr obrany)
  a jeho námestek Miroslav Kloss.
 • Na vezne v uranových dolech dohlíželi bachari se
  psy. Vetšina sovetských bacharu mela funkci
  instruktoru pro ceské dozorce.
 • Jen podle Zákona 231 bylo odsouzeno 270 000 lidí
  politických veznu.

Jan Beneš, spisovatel Politický vezen z
50.let Rehabilitován dle zákona o protiprávnosti
komunistického režimu
25
 • Uranové lágry
 • Vezni byli prevychováváni podle sovetských
  metodik. Ceský systém uranových lágru kopíroval
  systém sibirských gulagu. Ve vezení se sešel
  pestrý vzorek populace od zlodeju a vrahu, pres
  lidi, kterí se jen odmítali vzdát svých
  hospodárství a živností po kopeckáre ci bojovníky
  ze západní fronty.
 • Probíhaly monstrprocesy se špióny. Mnoho lidí
  vubec nevedelo, za co jsou vlastne zavreni. Nutno
  ríci, že duvod nebyl duležitý šlo o to, zlomit
  veškerý odpor a získat levnou pracovní sílu pro
  težbu uranu.

26
Korekce
 • Poslušnost v táborech byla udržována pomocí
  hladu. Vezni, kterí neplnili normu, dostali
  snížené porce již tak velmi mizerných prídelu
  jídla. Zesláblí lidé pri težké práci v zime a v
  radioaktivním prostredí snadno onemocneli a brzy
  umírali.
 • Korekce byl malý betonový bunkr pod úrovní
  terénu, v nemž se vyšší clovek nepostavil. Strop
  propouštel vodu a v zime na zdech mrzla voda.
  Prídely v korekci byly sníženy na 1 jídlo za
  nekolik dní.
 • Zmlácení lidé v betonovém bunkru casto težce
  onemocneli, na následky prevýchovy bežne umírali.
  Pitevní zprávy falšovali vezenští lékari,
  spolupracovníci StB.

Lágr Vojna, korekce po rekonstrukci dle norem
EU
27
Ekonomická bilance
28
Efektivita težby
 • Uranové rudy byly casto doprovázeny dalšími kovy
  jako je stríbro, cín, wolfram, kobalt, nikl,
  olovo, vizmut, zinek, zlato, selen, med,
  zirkonium a vanad. Tyto doprovodné rudy nebyly
  vyteženy, protože co nejrychlejší težba uranu
  byla nadrazena jakémukoliv jinému zájmu.
 • V Jáchymove se ruda po válce težila primitivním
  rucním zpusobem, s pomocí kolecek, necicek a
  hrebel. Ruda se težila rucne vytloukáním
  (pikováním). Efektivita byla velmi nízká.
  Mechanizace se rozšírila až po roce 1950.
 • Dodávky techniky ze SSSR velmi vázly, jediným
  podstatným príspevkem byly radiometry.
 • Prumerná produktivita žil v Jáchymove byla 0,76
  kg uranu / m2. Zrudnení bylo velmi promenlivé.
  Nejbohatší žíla vubec byla Bt-4 na dole Bytíz s
  produktivitou 100 kg uranu / m2.

29
Sovetští poradci
 • Podle Dohody byly duležité funkce obsazeny 11
 • Formálne byly mnohé funkce obsazeny Cechy, ale v
  klícových funkcích se objevovali sovetští
  poradci. V prubehu roku jich bylo jen v Jáchymove
  pres 100. V roce 1955 pracovalo na jáchymovském
  uranu 720 sovetských obcanu.
 • V roce 1959 bylo v Jáchymove 128 VŠ expertu, z
  toho 61 sovetských geologu. Z 36 geofyziku bylo
  21 Sovetu. Geologie mela v SSSR tradici, šlo
  vetšinou o skutecné experty. Sovetská vláda
  ceským mladým geologum príliš neduverovala.
  Sovetští experti byli pod stálým dohledem KGB. Do
  Cech se stehovali rádi, životní úroven zde byla
  mnohem vyšší než v SSSR.
 • Geologické pruzkumy do roku 1960 plne financovala
  sovetská strana
 • Soveti na našem území provádeli pruzkumy, o nichž
  ceskou stranu neinformovali. Jedním z prokázaných
  byl izotopový a také rheniový pruzkum.

30
Platy v uranovém prumyslu
 • Brigádníci meli vysoké platy, prídely potravin i
  zahranicního zboží a další výhody. Plat cinil až
  20 000 Kcs mesícne v nové mene, se všemi
  príplatky i 50 000.
 • Do roku 1950 vezni za práci zaplaceno
  nedostávali. Pozdeji si vezen pri stejném výkonu
  vydelal cca 6 500 Kcs. Z toho 400 Kc dostal
  jako kapesné, 200 Kc mu bylo uloženo na osobní
  konto a 200 Kc bylo zasíláno rodine. Se zbytkem
  výplaty veznu volne nakládalo vedení lágru.
  Podmínky se lágr od lágru lišily.

31
Ceny za ceskoslovenský uran
 • Ve smlouvách byl zprvu pocítán 18 zisk, pozdeji
  klesal až na 10, a mizely nekteré nevýrobní
  náklady (bytová výstavba, stravné apod.)
 • 1946 47 1 kg za 1320 Kc
 • 1948 1 kg za 1450 Kc
 • 1949 1 kg za 1680 Kc
 • V letech 1948 49 získali soveti kritických 1000
  tun uranu potrebných na jaderné zkoušky, poté
  zacaly ceny za uran klesat
 • Od pocátku 60. let klesla cena na cca 610 Kc za 1
  kg
 • Svetové ceny
 • 50.léta 26-28 USD / kg uranu
 • 60.léta 22-24 USD / kg uranu
 • 70.léta 16-18 USD / kg uranu

32
Nerentabilnost težby
 • Nedostatecná technická vybavenost, zastaralé
  technologie
 • Hrubé porušování etapovitosti pruzkumných prací
 • Neefektivní zakládání šachet velké množství
  šachet s nízkou životností
 • Težba ve velkých hloubkách, bežne nad 1000 m,
  rekord 1682 m v Príbrami na šachte c.16. Ve
  svete se uran v hloubkách nad 500 m obvykle
  netežil.
 • Prezamestnanost 30 000 zamestnancu by pri
  efektivní težbe bylo schopno zpracovat všechna
  svetová ložiska.
 • Francouzský zamestnanec vyprodukoval rocne cca
  889 kg uranu, zatímco hamerský 256 kg. Pri
  zapoctení pomocných provozu jsou výsledky ješte
  horší.
 • Uran byl strategickou surovinou do roku 1958,
  pozdeji již ne kvuli nahromadeným zásobám
 • Do težby a zpracování uranu plynuly státní
  dotace, rádove 1-2 mld rocne

33
TRÍDNÍ BOJ Kresba M.Cermákové - veznice Pardubice
1950
34
Rozbíjení rodin v dobách komunismu
Rodina je dosti stabilní spolecenství, zatímco s
clovekem bez rodinného zázemí se manipuluje
daleko snáze. Umenšení vlivu rodiny je jedním z
programových bodu komunistické ideologie. Rodina
mela být postupne nahrazena kolektivní
výchovou. Mnoho rodin uveznených se v dusledku
velmi tvrdého nátlaku StB a neustálého
existencního ohrožení rozpadlo.
Další metody - izolace detí od matek brzy po
porodu, raná kolektivní výchova, výstavba
miniaturních bytu, které neumožnovaly soužití
více generací, izolace jednotlivcu do vekove
homogenních struktur. V dusledku hospodárských
reforem nedošlo k predání majetku z generace na
generaci. Sociální patologie se v dobe komunismu
stala státem propagovanou a podporovanou normou.
35
Likvidace trídního neprítele
 • Totalitní komunistický režim velmi posílil
  pravomoci úredníku a silových složek a podstatne
  omezil práva obcanu. Policisté, soudci a státní
  zástupci, další verejní cinitelé, se stali
  prakticky nedotknutelnými.
 • Obcané se svých práv nemohli domáhat sami, ale
  témer výhradne skrze tyto k moci loajální
  úredníky. Možnosti obrany obcanu byly velmi
  zredukovány.
 • Obcané se nesmejí bránit násilí, pokus o obranu
  je tvrde trestán (50.léta)
 • Obcanum je ponecháno právo na obranu, ale jen
  zcela neúcinným zpusobem (napr. stížnost na
  úrade, který není možno donutit k aktivite)
 • Obcané mají nekterá práva nutná k obrane svých
  zájmu, ale tato práva nejsou vymahatelná (soudní
  rozhodnutí nelze na vynutit, neprimerená délka
  procesu)
 • Úredníci, policie a justice loajální k moci
  dostali zcela volnou ruku v boji s trídním
  neprítelem. Tito lidé se zacali systematicky
  zbavovat všech skutecných, domnelých i
  potenciálních odpurcu, ale i konkurence a svedku.
 • Byl likvidován nezávislý stav, živnostníci,
  strední trída, inteligence.

36
Trídní boj
Ideologická motivace boje s trídním neprítelem se
doplnovala s osobním prospechem ze zabaveného
majetku. Lidé, kterí v dusledku své vlastní
lenosti a neschopnosti nikdy nic neznamenali,
meli náhle moc. Totalitní režimy obecne stojí
na lidech, kterí by se ve standardních podmínkách
neprosadili, jednoduše proto, že tito lidé jsou k
moci velmi loajální. Komunisté nebyli výjimkou.
Nic lidi nespojí tak silne, jako spolecný
zlocin. Lidem ze spodiny spolecnosti byl
poskytnut prostor beztrestne provádet
neuveritelná zverstva. Tito lidé o svých
zlocinech navzájem vedeli. Byli si dobre vedomi
toho, že pri zmene režimu by byli za své ciny
odsouzeni a pravdepodobne popraveni, nebo bez
soudu zlyncováni davem. Meli osobní velmi silný
zájem na zachování status quo.
37
(No Transcript)
38
Mezinárodní konference OSN o mírovém využívání
atomové energie
 • Srpen 1955 v Ženeve
 • Probírala se problematika uranových a thoriových
  surovin
 • Zúcastnilo se mnoho státu vcetne Velké Británie,
  USA a Japonska, bylo predneseno kolem sta
  príspevku
 • Izolace ceského uranového prumyslu od svetové
  odborné verejnosti podstatne zpomalila vývoj v
  težebních postupech.
 • SSSR se neúcastnil, nálezy uranu byly potvrzeny v
  NDR, Rumunsku a Bulharsku, dále v sovetských
  republikách, Madarsku a Mongolsku.
 • Zájem o uran byl v padesátých letech celosvetový.
  Ke hromadení zásob uranu docházelo v té dobe na
  celém svete

39
POCTY VEZNENÝCH
 • 1950-60 se odhaduje na 30 000 úrazu na uranu, z
  toho 439 smrtelných.
 • Antonín Kratochvíl dospel k poctu 217 000
  politických veznu do r.1968
 • Josef Hušek odhaduje pocet perzekuovaných
  odbojáru na 30-40 tisíc, z toho jen asi 700 bylo
  v roce 1968 rehabilitováno
 • V roce 1949 bylo ve vazbe StB 25 000 osob
 • Amnestie z VII / 1949 se týkala 164 429 veznu
  (kriminální i politictí)
 • Západní diplomaté odhadovali pocty politických na
  120 000 v r. 1952
 • Major Tvrz (SNB) uvádí 350 veznic a táboru pod
  Ministerstvem spravedlnosti a další pod
  Ministerstvem národní bezpecnosti a Ministerstvem
  národní obrany.
 • Oto Ulc odhaduje pocet veznic a táboru v
  50.letech na 422
 • O poctech lidí odsouzených vojenskými tribunály
  se dodnes neví, poslední byli popraveni v roce
  1981 a pocházeli z Vyškovska

40
Poškození zdraví
 • Radon plyn, težší než vzduch, s krátkým
  polocasem rozpadu (3,8 dní). Radon se mení na
  další produkty - polonium, olovo, vizmut, pri
  rozpadu vysílá alfa cástice, které pri vdechování
  pusobí zmeny v plicích.
 • Povolené koncentrace v dulním ovzduší byly 27 000
  Bq/m3 (21 Machových jednotek), tato norma
  neodpovídala mezinárodním zvyklostem, roku 1957
  byla zprísnena na 350 Bq/m3 (0,27 Machových j.).
 • Zlepšení nastalo po roce 1960, kdy se zacaly lépe
  odvetrávat doly.
 • Obvyklý následek vdechování radonu je rakovina
  plic. Zvýšený výskyt nádoru se projevuje i po
  desítkách let.
 • Ionizující zárení poškozuje DNA bunek. Následkem
  je vznik zhoubných nádoru.
 • Radioaktivní izotopy biogenních prvku cesium se
  ukládá v kostech a pri rozpadu vysílá zárení.
  Dusledkem jsou po letech nádory kostní drene.

41
Uranová smrt
 • Príbramskými doly prošlo v letech 1948 1991 asi
  100 000 zamestnancu, z toho bylo 65 000 civilistu
  a 35 000 odsouzených.
 • V letech 1949 91 bylo evidováno jen na
  Príbramsku 277 smrtelných úrazu
 • V letech 1959 91 bylo evidováno 2 210 nemocí z
  povolání, z toho 710 prípadu rakoviny plic. Šlo o
  lidi s prokázanými anatomickými zmenami, funkcní
  poškození nebylo bráno v potaz.
 • Vež smrti ve Vykmanove u Jáchymova šlo o drtírnu
  rudy, kde se neustále víril radioaktivní prach.
  Zamestnanci v prvních dnech bežne dostávali
  vysoké horecky. Do veže smrti byli pridelováni
  predevším vezni.

42
MEMENTO
Politiky, kterí se hlásí k myšlenkám teroru, je
nutno brát smrtelne vážne. Své cíle vcas
zverejnil nacionální socialista Hitler. O svých
zámerech otevrene mluvil komunista Gottwald. Lidé
neverili, že by tyto myšlenky mohli realizovat.
Je nutno mít se na pozoru pred lidmi, kterí se
k teroru sice nehlásí, ale svými ciny totalitní
režim naplnují. A lidem, kterí se v minulosti
na budování totality podíleli, není radno
sverovat rízení a tvorbu demokratických struktur.
43
Literatura
 • František Lepka Ceský uran Neznámé hospodárské
  a politické souvislosti 1945 2002.
 • Pluskal O. Ceskoslovenský uran. Casopis Uhlí
  rudy, 42/8, Praha 1992
 • Pluskal O. Poválecná historie jáchymovského
  uranu. Práce Ceského geologického ústavu, Praha,
  1998/9
 • Jirí Loewy Neznámé obeti ceské uranové težby.
  Lidové noviny, III/ 2000
 • Josef Thomas (SÚJB) Nestrašme verejnost. Lidové
  noviny, IV/2000
 • Rudolf Tomícek Težba uranu v Horním Slavkove
 • Milo Komínek I pod oblohou je peklo
 • Jaroslav Brodský Rešení Gama
 • Jan Beneš Indolence
 • Dagmar Šimková Byly jsme tam taky
 • Vilém Hejl Zpráva o organizovaném násilí
About PowerShow.com