KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F PowerPoint presentation | free to download - id: 572c61-MmI2MLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F

Description:

Author: Styrar Last modified by: jw Created Date: 3/23/2006 4:53:21 PM Document presentation format: Skjermfremvisning Other titles: Arial Verdana Times New Roman ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:48
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: Sty84
Learn more at: http://html.hisf.no
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I F


1

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN
 • KVA FOR KONSEKVENSAR VIL DEN NYE RAMMEPLANEN HA
  FOR INNHALD, ORGANISERING OG UNDERVISNING I
  FØRSKULELÆRARUTDANNINGA?
 • Sett frå
 • - kommuneadministrasjonen sin ståstad
 • - styrarsida
 • - pedagogisk leiar sin ståstad

2
DEN NYE RAMMEPLANEN
 • Ein meir oversiktleg plan. Tydlegare språk og
  setningsoppbygnad.
 • Anerkjenning av barnehagen som ei pedagogisk
  verksemd. Meir fokus på ansvaret styrar og
  pedagogisk leiar har for innhaldet.
 • Planen tydlegjer barnehagen
 • sitt samfunnsmandat.
 • Samanhengen mellom rammeplan og lov om barnehagar
  er mykje tydlegare.

3
DEN NYE RAMMEPLANEN
 • Barna sin rett til medverknad er meir vektlagt.
 • Fagområda m/krav til personale
 • Krav om tydlege vaksne
 • Dokumentasjon

4
KOMMUNEN SITT ANSVAR
 • VURDERE RAMMETILHØVA OG KOMPETANSEBEHOVET
 • - større krav til faglegheit
 • - behov for fleire førskulelærarar for å sikre
  den pedagogiske verksemda
 • - fleire menn(krav om likestilling/likestilt
  barnehage)
 • TILSYN MED UTGANGSPUNKT I RAMMEPLANEN OG
  ÅRSPLANANE
 • - dokumentasjon gir innsyn.

5
Omsorg,oppseding og læring i barnehagen skal
fremje likeverd, likestilling, åndsfridom,
toleranse, helse og forståing for berekraftig
utvikling. 2 Bhg.l

6
Tverrfagleg
 • SIKRE GOD KOORDINERING FOR ULIKE TENESTER FOR
  BARNEFAMILIER.
 • SIKRE SAMARBEID BARNEHAGE-SKULE VED OVERGANGEN.
 • - Utvikle eit kvalitetssystem for dette i
  samarbeid med skulen.
 • (Dette må også allmennlærar utdanninga ha fokus
  på.)
 • SIKRE EIT GODT SAMARBEID MELLOM BARNEHAGEN OG
  BARNEVERNSTENESTA, HELSESTASJON, PPT.

7
Kompetanseheving
 • STADIG UTVIKLE PERSONALET SIN KOMPETANSE
 • STYRKE STYRARROLLA
 • FELLES KURS FOR BARNEHAGEPERSONALET OG
  SMÅSKULELÆRARANE.

8
STYRAR
 • SPRÅKBRUKEN I DEN NYE PLANEN TYDLEGGJER STYRAREN
  SITT PEDAGOGISKE ANSVAR.
 • - T.d skal/bør
 • - pedagogisk rettleiing.
 • TYDLEGGJER STYRAR SI ROLLE I ÅRSPLANARBEID OG
  PLANLEGGING.

9
Lokal tilpassing
 • PLAN FOR KORLEIS RAMMEPLANEN SKAL INNFØRAST I
  EIGEN BARNEHAGE.
 • GJERE HEILE PERSONALET DELTAKANDE.
 • BEVISSTGJERING BLANT PERSONALET OM KVA BARNEHAGEN
  SKAL STÅ FOR.
 • - Verdigrunnlag, oppvekst og læringsansvar.

10
Lokal tilpassing
 • KOMPETANSEHEVING I FORHOLD TIL DEI OMRÅDA SOM ER
  NYE OG FORSTERKA.
 • - Særleg forståinga av læringsbegrepet.
 • NYTILSETTINGAR
 • -Vere meir bevisst i samansettinga av
  personalgruppa sin samla kompetanse.
 • TILRETTELEGG FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ.

11
Samarbeid med grunnskulen
 • - Ein meir direkte kontakt med skulen er viktig
  ved overgang barnehage/skule
 • - Samarbeid mellom styrar/rektor.
 • - Felles fag/fagområde for barnehage og skule.
 • - Kontinuitet i opplæringa barnehage/skule.

12
PEDAGOGISK LEIAR
 • GRUNNSYN
 • VI ER PEDAGOGAR!
 • - Unngå flat struktur.
 • - Har mykje med vår anerkjenning utad i
  samfunnet å gjere.
 • BEVISSTGJERING OM INNHALDET I FAGOMRÅDA
 • EIT STØRRE ANSVAR FOR RETTLEIING AV BARN,FORELDRE
  OG PERSONALE

13
Oppsummering til slutt
 • Førskulelærarutdanninga skal kvalifisere for den
  barnehagen vi skal ha til ei kvar tid
 • Studentane må kunne rammeplanen og lovverket
 • Studentane må bevisstgjerast på eige grunnsyn
 • Refleksjon over eigen praksis
 • Drøfte kva som ligg i begrepet barns medverknad
 • Dei minste barna
 • Fagområda og livslang læring
 • Bevisstgjere studentane på at førskulelæraren er
  den viktigaste ressursen i den nye barnehagen
 • Vektlegge rettleiing i grunnutdanninga
 • Verkty for dokumetasjon som grunnlag for
  refleksjon
 • Styrke samarbeid høgskule og praksisfelt
About PowerShow.com