Obecn - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Obecn PowerPoint presentation | free to download - id: 5262bd-ODliZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Obecn

Description:

Obecn onkologie: Mezenchymov n dory Z. Kol WHO cassification of soft tissue tumours N dory c v Hemangiom (kapil rn , kavern zn , arterioven zn ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:232
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 48
Provided by: Lenka86
Learn more at: http://ustavpatologie.upol.cz
Category:
Tags: obecn | sarcoma | soft | tissue

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Obecn


1
Obecná onkologie Mezenchymové nádory
 • Z. Kolár

2
Mezenchymové tkáne Vyvíjí se z mezodermu
(strední zárodecný list), jen nekteré vazivové
tkáne hlavy se odvozují z neurální lišty, která
je derivátem ektodermu.
3
Mezenchymové nádory
Vznikají ze všech druhu pojivových tkání
tvorené krome extracelulární hmoty
 1. fibroblasty/fibrocyty, retikulárními (myxoidními)
  bunkami, tukovými bunkami (lipocyty/adipocyty)
 2. chondroblasty/chondrocyty, synoviálními bunkami,
  osteoblasty/osteocyty/osteoklasty
 3. endotelovými bunkami, pericyty
 4. hladkosvalovými myocyty, kosterními myocyty,
  kardiomyocyty)
 5. makrofágy/histiocyty, žírnými bunkami
  (mastocyty), lymfocyty/plasmocyty, leukocyty
  (granulocyty), erytroblasty/erytrocyty,
  megakaryocyty

4
Mezenchymové elementy
5
Mezenchymové nádory
Z hlediska diferenciace mezenchymových elementu
se formálne delí mezenchymové nádory na
 1. nádory vaziva (fibrilárního, retikulárního)
 2. nádory fibrohistiocytární
 3. nádory tukových bunek
 4. nádory chrupavky, synovie a kostí
 5. nádory cév
 6. nádory svalových bunek
 7. nádory chorda dorsalis

Tyto nádory se nekdy delí na nádory a) mekkých
tkání,
b) tvrdých tkání Bunky, od kterých
se odvozují mají svuj puvod v nediferencovaných
mezenchymových bunkách
6
Mezenchymové nádory
 • 8. Nádory krevních bunek (hemoblastomy/hemoblastó
  zy)
 • Stojí ponekud samostatne vzhledem k ostatním
  mezenchymálním nádorum, protože mají jiný bunecný
  prekurzor hemopoetickou kmenovou bunku

7
Názvosloví mezenchymových nádoru
Název bunecné komponenty -om (benigní nádory)
nebo -sarkom (maligní nádory) Z tohoto obecného
schématu však vybocuje rada výjimek.
8
Molekulární markery jednotlivých skupin nádoru
Vimentin (všechny mezenchymové bunky) CD68
(makrofágy/histiocyty) CD1a (Langerhansovy
bunky) CD34, CD31 (endotel) Hladkosvalový aktin
(hladkosvalové myocyty) Desmin (všechny typy
myocytu) CD45/LCA (krevní elementy) a další
9
(No Transcript)
10
WHO cassification of soft tissue tumours
11
Nádory vaziva
 • Fibrom (tvorba kolagenních vláken, pri jejich
  prevaze se oznacuje jako tvrdý fibrom, jinak
  mekký fibrom)
 • Fibrosarkom (vretenité bunky, makroskopicky
  podoba s rybím masem, mitózy, nekdy výraznejší
  atypie, nekrotizace)
 • Myxom (tvoren retikulárními hvezdicovitými
  bunkami, extracelulární prostory vyplneny
  nekolagenní hmotou, casto s heterologní složkou,
  napríklad myxolipom)
 • Myxosarkom (v cisté forme asi neexistuje, casteji
  tvorí složku jiných sarkomu, napríklad
  liposarkomu nebo rabdosarkomu)
 • Fibromatózy (nenádorové léze s velmi rychlou
  proliferací imitující sarkom, napríklad pri
  postižení podkožní fascie po úrazu u mladých osob
  fascitis nodularis, pri postižení fascie
  prímých brišních svalu - desmoid)
 • Myofibrom/myofibromatóza, (solitární nebo
  mnohocetné benigní nádory složené z kontratilních
  myoidních bunek soustredených kolem silnostenných
  cév)
 • Myofibroblastom (benigní nádor prsu složený
  z vretenitých bunek s prímesí tukové tkáne)

12
Fibrom
13
Fibrosarkom
14
Myxom
15
Fibromatóza nodulární fascitida
16
WHO cassification of soft tissue tumours
17
Nádory fibrohistiocytární
Z bunek, které mají schopnost fagocytózy a
zároven tvorí kolagenní vlákna.
 • Fibrózní histiocytom/dermatofibrom (neohranicený
  nádor v podkoží tvorený propletenými snopci bunek
  tzv. rohožkovitá/storiformní struktura,
  kapilárami, depozity hemosiderinu a tuku, nekdy i
  obrovskými bunkami
 • Maligní fibrózní histiocytom (neohranicený nádor
  mekkých tkání koncetin a retroperitonea u
  starších osob. Mikroskopicky tvoren propletenými
  snopci atypických vretenitých bunek s prímesí
  obrovských bunek. Casto recidivuje, avšak
  metastazuje málo.
 • Dermatofibrosarcoma protuberans (nádor kuže,
  podobá se fibróznímu histiocytomu, ale neustále
  pomalu roste a recidivuje)

18
Maligní fibrózní histiocytom
19
WHO cassification of soft tissue tumours
20
Nádory tukových bunek
 • Lipom (nádor podkoží, retroperitonea, streva,
  atd., podobá se normální tukové tkáni, ale má
  pouzdro, casto smíšený angiolipom, lipomatózní
  neurofibrom)
 • Lipoblastom (složen z menších bunek, které
  proliferují, casté recidivy)
 • Hibernom/hnedý lipom (nádor ramen, krku u
  mladších osob, je benigní, složen z penitých,
  eosinofilních a na mitochondrie bohatých bunek st
  rádajících fosfolipidy)
 • Liposarkom (nejcasteji nádor retroperitonea a
  mediastina u starších osob,
  mikroskopicky rozlišujeme nekolik typu
  dediferencovaný, myxoidní, kulatobunecný,
  pleomorfní, smíšený)
 • Xantom (nejde o nádor z tukových bunek, nýbrž o
  nádor z histiocytu strádajících cholesterol,
  xantelasma nepravý nádor vznikající nakupením
  strádajících histiocytu na ocních víckách)

21
Lipom
22
Lipomyxosarkom
23
Xantelasma
24
WHO cassification of bone tumours
25
Nádory chrupavky
 • Chondrom (benigní ohranicený nádor pripomínající
  hyalinní chrupavku, enchondrom uvnitr krátkých
  kostí, mnohocetný výskyt vcetne dlouhých kostí
  Olierova nemoc)
 • Osteochondrom (kartilaginózní exostóza výrustek
  s enchodrální osifikací)
 • Chondroblastom (benigní chrupavcitý nádor
  s prímesí obrovských bunek vyskytující se
  nejcasteji v epifýzách mladých osob
  s nedokonceným vývojem skeletu)
 • Chondrosarkom (vzácný)

26
WHO cassification of soft tissue tumours
27
Nádory synovie
 • Synoviální sarkom (muže se vyskytovat
  v kterékoliv lokalizaci, v soucasné dobe se
  nepredpokládá jeho vznik z diferencované synovie,
  je charakteristický tím, že cást bunek
  diferencuje smerem k bunkám epitelovým, soucasná
  exprese vimentinu a cyto-keratinu, vyskytuje se
  ve forme monofazické vretenobunecné a bifazické
  bunky vretenité i epitelové vcetne
  glandulárních formací)

28
Synoviální sarkom
29
Nádory kostí
 • Osteom (casto není pravý nádor, jde o reaktivní
  lézi vznikající po traumatu nebo zánetu, delí se
  na osteoma durum a osteoma spongiosum, osteoidní
  osteom pravý benigní nádor produkující kost)
 • Obrovskobunecný kostní nádor (benigní, lokálne
  agresivní nádor tvorený mononukleárními i
  obrovskými vícejadernými bunkami podobnými
  osteoklastum)
 • Osteoblastom (vzácný benigní nádor formovaný sítí
  kostních výbežku ohranicených osteoblasty,
  synonymum osifikující obrovskobunecný nádor)
 • Osteosarkom (vysoce maligní nádor, jehož bunky
  produkují osteoid, i když pomerne casto v
  minimálním množství, delíme na konvencní -
  chondroblastický, fibroblastický, nebo centrální
  a intrakortikální, další varianty
  teleangiektatický, malobunecný, parosteální,
  periosteální, povrchový)

30
Velkobunecný kostní nádor
31
Osteoidní osteom
32
Osteoblastom
33
Osteosarkom
34
WHO cassification of soft tissue tumours
35
Nádory cév
 • Hemangiom (kapilární, kavernózní, arteriovenózní)
 • Glomus tumor (na prstech, bolestivý, benigní)
 • Hemangiopericytom (príbuzný tzv. solitárnímu
  fibróznímu tumoru, tvorený bunkami podobnými
  fibroblastum, jde o pomalu rostoucí útvar, casto
  v brišní dutine, 70 benigních, 30 maligních,
  varianta - myopericytom)
 • Hemangioendoteliom (vetšinou lokálne agresivní,
  vyjímecne metastazující nádor, endotelie cetných
  cév mají vetšinou prominující charakter do lumen,
  delí se na epiteloidní, Kaposiformní, retiformní,
  papilární intralymfatický, smíšený)
 • Kaposiho sarkom (lokálne agresivní, zhoubný,
  nejcasteji podkožní nádor, projevující se na kuži
  tvorbou papul až plátu, postihuje
  imunodeficientní pacienty)
 • Angiosarkom (maligní nádor více méne napodobující
  endotel)
 • Lymfangiom (jednoduchý-simplex, kavernózní,
  cystický, hydroma coli cysticum vrozený,
  obrovský)

36
Hemangiom
37
Glomus tumor
38
Hemangiopericytom
39
Hemangiosarkom
40
Kaposiho sarkom
41
WHO cassification of soft tissue tumours
42
Nádory svalových bunek
 • Leiomyom (benigní, GIT, deloha, kuže, casto
  prímes hladkosvalové složky v jiných typech
  nádoru napr. angioleiomyom)
 • Bizarní leiomyom (prítomnost bizarních obrovských
  bunek)
 • Leiomyosarkom (maligní, plynulé morfologické
  prechody z leiomyomu, proto obcas težko
  diagnostikovatelný, rozhodující mitotická
  aktivita)
 • Rabdomyom (benigní, delí se na typ kardiální a
  extrakardiální, druhý jmenovaný dále na typ
  dospelých a fetální, cást kardiálních rabdomyomu
  má soucasne tuberózní sklerózu)
 • Rabdomyosarkom (jde o nejcastejší nádor mekkých
  tkání, postihuje nejcasteji deti a mladší osoby
 • embryonální mocový mechýr, vagina, žlucové
  cesty, ocnice, paranasální dutiny, ucho,
  hltan, koncetina perineum, sestává z kulatých
  nebo vretenitých bunek, s prítomností tzv.
  pentlicových bunek bunky s prícným pruhováním
  nebo pulcovitých bunek eosinofilní bunky
  obsahující myoglobin, casto i glykogen, variantou
  je tzv. sarcoma botryoides vyskytující se pod
  sliznicí nebo epitelem, má dve zóny kambiovou a
  myxoidní
 • alveolární hnízda oválných bunek separovaných
  fibrovaskulárním stromatem, na periferii šikování
  bunek, prítomnost obrovských bunek, vzácne i
  pentlicových bunek
 • pleomorfní nádor dospelých, bunky s prícným
  pruhováním obvykle nezjistitelné, exprese
  nekterých ze svalových markeru myoglobin,
  desmin, aktin

43
Leiomyom
44
Leiomyosarkom
45
Nádory chordy dorsalis
 • Chordom (ze zbytku chorda dorsalis)
 • Ekchordóza klivu (nejde o nádor)
 • Destruující chordom (spodina lební nebo krížová
  krajina, jeho bunky jsou obvykle vakuolizované)

46
Chordom
47
WHO cassification of bone tumours
About PowerShow.com