PQC model (poor quality cost) - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PQC model (poor quality cost) PowerPoint presentation | free to download - id: 4acf9e-ZDg5NLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PQC model (poor quality cost)

Description:

Technick univerzita v Ko iciach Fakulta elektrotechniky a Informatiky PQC model (poor quality cost) Peter Ka avsk Obsah prezent cie N klady na kvalitu PAF ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:146
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 20
Provided by: Ware9
Learn more at: http://www.kempi.fei.tuke.sk
Category:
Tags: pqc | cost | model | poor | quality

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PQC model (poor quality cost)


1
PQC model(poor quality cost)
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Fakulta elektrotechniky a Informatiky

Peter Kalavský
2
Obsah prezentácie
 • Náklady na kvalitu
 • PAF model
 • PQC model (CPQ cost of poor quality )

3
Náklady na kvalitu
 • Náklady vynaložené výrobcom, užívatelom a
  spolocnostou, spojené s kvalitou výrobku alebo
  služby.
 • Suma nákladov na zabezpecenie kvality a nákladov
  na úhradu strát z nekvalitnej produkcie.

4
Náklady na kvalitu
 • Dve úrovne hodnotenia kvality
 • kvalita uspokojujúca zákazníka
 • kvalita znižujúca pocet nezhodnej produkcie,
  porúch, opráv, reklamácie

5
Náklady na kvalitu
 • Náklady na kvalitu sú súhrnom nákladov
 • na tvorbu a dosiahnutie kvality,
 • na udržanie a zabezpecenie terajšej úrovne
  kvality,
 • na zvýšenie kvality v súlade so stratégiou
  kvality

6
Náklady na kvalitu
7
PAF model
 • P prevencia
 • A appraisal (posudzovanie)
 • F failure (chyba)

8
PAF model
 • P prevencia
 • Prieskum trhu,
 • Zistovanie a analyzovanie požiadaviek
  zákazníkov,
 • Vypracovanie a zavedenie metód riadenia
  kvality,
 • Cinnost útvarov riadenia kvality,
 • Vybudovanie systému manažérstva kvality,
 • Certifikácia,
 • Školenia a vzdelávanie personálu
 • Poradenská cinnost
 • Informacný systém

9
PAF model
 • A appraisal (posudzovanie)
 • Vstupná kontrola materiálových a informacných
  vstupov
 • Kontrola dokumentácie
 • Náklady na nákup a udržanie meracích zariadení
 • Kontrola skladových zásob
 • Interné a externé audity
 • Atestácia hotových výrobkov
 • Deštrukcné skúšky
 • Skúšky v autorizovaných skúšobniach

10
PAF model
 • F failure (chyba)
 • Dostatocné prepracovanie opravitelných zmätkov
 • Odstránenie chýb vplyvom zlého skladovania
 • Straty z neopravitelných zmätkov
 • Výroba dodatocného výrobku namiesto chybového
 • Odstránenie prícin chýb
 • Straty z dôvodu zníženia ceny kvôli nižšej
  kvalite

11
PQC model
 • PQC (pozn. v niektorej literatúre môže byt CPQ
  cost of poor quality)
 • autorom je Harrington (1987)
 • Principiálne vychádza z modelu PAF
 • PQC (poor quality cost) sú náklady z dôvodu
  nízkej kvality

12
Clenenie nákladov PQC
 • priame
 • - kontrolovatelné
 • - vyvolané
 • Patria sem náklady ktoré vzniky ako
 • dôsledok zanedbania nejakej cinnosti, ci
 • pri plánovaní, realizácii projektu, alebo
  aj
 • predaja produktu.
 • - podmienené
 • Priame náklady na vybavenie

13
Clenenie nákladov PQC
 • nepriame
 • -nepriame náklady spotrebitela
 • -náklady vznikajúce z dôvodu
 • nespokojnosti zákazníka
 • -náklady vznikajúce v dôsledku straty
 • dobrého mena

14
Zmena strát spôsobená nespokojnostou zákazníka
15
(No Transcript)
16
Použitie a význam PQC modelu
 • analýza nákladov na kvalitu
 • analýza nákladov zo strategického pohladu
 • ma uplatnenie vo velkosériovej výrobe, zvlášt
  v jej príprave
 • ...

17
Príklad
18
??? OTÁZKY ???
19
DAKUJEM ZA POZORNOST
About PowerShow.com