Lean Six Sigma - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Lean Six Sigma PowerPoint presentation | free to download - id: 548b3f-NzY4OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Lean Six Sigma

Description:

Lean Six Sigma M Kop ivnice Six Sigma je Vize dos hnout maxim ln spokojenosti z kazn ka s minim ln mi n klady Filosofie aplikovat strukturovan ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:106
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 13
Provided by: PetraP8
Learn more at: http://dataplan.info
Category:
Tags: lean | sigma | six

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Lean Six Sigma


1
Lean Six Sigma
 • MÚ Koprivnice

2
Six Sigma je
 • Vize dosáhnout maximální spokojenosti
  zákazníka s minimálními náklady
 • Filosofie aplikovat strukturovaný,
  systematický, disciplinovaný a na data
  orientovaný prístup, který vede ke zvyšování
  výkonu v každodenních cinnostech.
 • Manažerský systém rozhodování na základe dat a
  faktu
 • Cíl 3,4 defektu na milion príležitostí
 • Rízení organizace podle zákazníka.

3
Základní složky
Statistické metody
Zkušenosti
Zdravý rozum
4
Ocekávání zákazníka a variabilita
 • Predstavme si dva výcepní. Každému jsme
  zmerili 30 piv. CTQ je objem piva ve sklenici.

5
Lean
 • Lean je metoda, která umožnuje maximalizování
  aktivit pridávajících hodnotu produktu a
  eliminování aktivit, které hodnotu nepridávají.
 • Lean zrychluje procesy a snižuje investovaný
  kapitál odstranením plýtvání.

6
Vztah Lean a Six Sigma
7
Lean, hodnota rychlosti
Definice pro rychlost, efektivitu, výkonnost a
kapacitu procesu
 • Prubežná doba procesu Process Lead Time PLT
 • - doba od uvedení produktu do procesu až do
  jeho ukoncení
 • Rozpracované množství Work-in-Process WIP
 • - produkty, které se nachází uvnitr hranic
  procesu
 • Prostupnost procesu Exit Rate
 • - výstup procesu za urcitou casovou jednotku

8
Lean, hodnota rychlosti
Termíny kvantitativne popisující výstupy procesu
 • Kapacita maximální množství produktu, které je
  proces schopen poskytnout za urcité casové období.
 • Bottleneck nejužší místo v procesu, tj. operace
  nebo krok, který vkládá nejvetší množství
  casového zpoždení do procesu.
 • Omezení nejužší místo, které není schopno
  takové propustnosti, kterou požaduje zákazník.

9
Littuv zákon
 • Základní vztah pro proces

rozpracované množství (WIP)
Prubežná doba PLT
propustnost (Exit Rate)
Používá se pro urcení velikosti zásob, poctu
lidí, množství kancelárské práce, projektu, tj.
jakéhokoliv procesu!
10
Výpocet PLT
 • Jaká je prubežná doba procesu?

PLT ???
Propustnost 20 jednotek / den
soucet veškerých zásob v pracovním prostoru 100
jednotek
WIP
PLT WIP / Exit Rate PLT 100 jednotek / 20
jednotek za den PLT 5 dní
11
Prubežná doba procesu ? Propustnost
Zvýšení propustnosti je dosaženo jen odstranením
nejužšího místa.
Aktuální stav WIP 6 jednotek Nejužší místo 10
sekund Propustnost 6 jednotek/minutu (1 jed./10
s) PLT 6 jednotek / 6 jednotek za min. 1 min
6s/ks
4s/ks
10s/ks
Snížení rozpracovanosti WIP 3 jednotky Nejužší
místo 10 sekund Propustnost 6 jednotek/min
(bez zlepšení) PLT 3 jednotky / 6 jednotek za
min. 30 s 50 snížení
6s/ks
4s/ks
10s/ks
Zvýšení kapacity WIP 3 jednotky Nejužší místo
7 sekund Propustnost 8,5 jednotek/min PLT 3
jednotky / 8,5 jednotek za min. 21 s
6s/ks
7s/ks
7s/ks
12
Hodnota prubežné doby co je cílem?
 • Cílem projektu zlepšení Lean Six Sigma je snížit
  variabilitu procesu a zlepšit jeho rychlost.
 • Rízení a snižování prubežné doby je hnacím prvkem
  pro
 • - snižování provozního kapitálu,
 • - usnadnení pri zlepšování produktivity a
  kapacity,
 • - snížení prubežné doby ukáže, kde jsou
  skryta úskalí!

13
Úcinnost cyklu procesu PCE (Process Cycle
Efficiency)
 • Definice výrazu popisujících vztah mezi
  rychlostí a úcinností procesu
 • - VA Time cas pridávající hodnotu (Value
  Add Time) cas, kdy je hodnota aplikována na
  produkt pri jeho zpracování.
 • - PCE úcinnost cyklu procesu (Process Cycle
  Efficiency) úcinnost procesu založená na
  množství hodnoty pridané k produktu vzhledem k
  casu, který produkt stráví v procesu.

14
Úcinnost cyklu procesu PCE
 • PCE predstavuje podíl casu stráveného pridáváním
  hodnoty produktu k celkovému casu, který produkt
  stráví v procesu.

Cas pridávající hodnotu (VA Time)
PCE
Prubežná doba procesu (PLT)
PCE je ukazatel výkonnosti daného procesu.
15
Úcinnost cyklu procesu PCE
 • Porovnávací kritéria pro prvotrídní svetovou
  efektivitu cyklu

Aplikace Typická PCE Svetová PCE
Strojní zpracování 1 20
Výroba 10 25
Montáž 15 35
Spojitý proces / montáž 30 80
Podnikové procesy (transakcní) 10 50
Podnikové procesy (kreativní / poznávací) 5 25
16
Výpocet úcinnosti cyklu procesu
 • Jaká je úcinnost cyklu pro proces?

PLT 5 dní
Propustnost 20 jednotek / den
VA 0,4 hod
VA 0,4 hod
VA 0,7 hod
soucet veškerých zásob v pracovním prostoru 100
jednotek
WIP
PCE VA Time / PLT PLT 1,5 hodiny / 120
hodin PCE 1,25
About PowerShow.com