SISTEM POLITIK ISLAM - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SISTEM POLITIK ISLAM PowerPoint presentation | free to download - id: 768b5f-YjZjNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SISTEM POLITIK ISLAM

Description:

SISTEM POLITIK ISLAM Pengertian Sistem Politik Islam Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan Islam – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:161
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 14
Provided by: HAK91
Learn more at: http://ikma10fkmua.files.wordpress.com
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SISTEM POLITIK ISLAM


1
 • SISTEM POLITIK ISLAM
 • Pengertian Sistem Politik Islam
 • Yaitu Ilmu atau persoalan yang berkaitan dengan
  ketatanegaraan atau pemerintahan dalam pandangan
  Islam
 • Wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan
  umum, sehingga terjamin kemaslahatan dan
  terhindar dari kemudharatan, dalam batas-batas
  yang ditentukan syara dan kaidah umum yang
  berlaku.
 • Dalam istilah Arab sering dikenal dengan sebutan
  Siyaasatusy Syariyyah

2
 • Setidaknya ada 3 pendapat Umat Islam dalam
  memandang kedudukan sistem politik dalam syariat
  Islam
 • Islam adalah agama yang serba lengkap, sehingga
  juga memuat sistem ketatanegaraan, fiqih siyasah
  merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal
  ini telah dicontohkan oleh Rasulullah dan
  Khulafa Rasyidin
 • Islam tidak mengatur ketatanegaraan. Muhammmad
  adalah rasul yang tidak bertugas untuk mendirikan
  atau memimpin suatu negara.
 • Dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan,
  tetapi hanya terdapat seperangkat tata nilai
  etika bagi kehidupan bernegara

3
 • Nilai-nilai Dasar Sistem Politik Dalam Islam
 • Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat
  (Q.S. 2352)
 • Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan
  maslah-masalah ijtihadiyah (Q.S. 4238, 3159)
 • Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum
  secara adil (Q.S. 458)
 • Keharusan menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri
  (Q.S. 459)
 • Keharusan mendamaikan konflik antar kelompok
  dalam masyarakat (Q.S. 499)

4
 • Keharusan mempertahankan kedaultan negara dan
  larangan melakukan agresi dan invensi (Q.S.
  2190)
 • Mementingkan perdamaian daripada permusushan
  (Q.S. 861)
 • Keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang
  pertahanan dan keamanan (Q.S. 860)
 • Keharusan menepati janji (Q.S. 1691)
 • Keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa
  (Q.S. 4913)
 • Mengupayakan peredaran harta dalam seluruh
  lapisan masyarakat (Q.S. 597)
 • Keharusan mengikuti prinsip-prinsip dalam
  pelaksanaan hukum

5
 • Ruang Lingkup Sistem Politik Islam (Siyasah
  Islamiyah)
 • Secara garis besar obyek pembahasan sistem
  politik Islam meliputi
 • Siyasah Dusturiyah, dalam fiqh modern disebut
  dengan Hukum Tata Negara
 • Siyasah Dauliyah, biasa disebut dengan Hukum
  Internasional (hukum dalam hubungan antar bangsa)
 • Siyasah Maliyah, mengatur tentang pemasukan,
  pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

6
 • Beberapa hal yang berkaitan dengan Siyasah
  Dusturiyah antara lain
 • Persoalan imamah ( hak, kewajibannya)
 • Persoalan rakyat (status, hak, dan kewajibannya)
 • Persoalan baiat (sumpah setia)
 • Persolan waliyyul ahdi (pemimpin/khalifah)
 • Persoalan perwakilan rakyat (Ahlul Halli Wal
  Aqdi)
 • Wizarah (kementrian) dan pembagiannya
 • Sedangkan dasar-dasar Siyasah Dauliyah antara
  lain
 • Mewujudkan kesatuan umat manusia
 • Mewujudkan keadilan
 • Menghargai persamaan
 • Menghargai kehormatan manusia
 • Mengembangkan toleransi

7
 • Mewujudkan kerjasama kemanusiaan
 • Menghargai kebebasan/kemerdekaan
 • Mewujudkan perilaku moral yang baik
 • Adapun orientasi masalahnya berkaitan dengan
 • Penentuan situasi damai atau perang (penentuan
  sifat darurat kolektif)
 • Perlakuan terhadap tawanan
 • Kewajiban suatu negara terhadap negara lain
 • Aturan dalam perjanjian internasioanal
 • Aturan dalam pelaksanaan peperangan.

8
 • Siyasah Maliyah meliputi pembahasan
 • Prinsip-prinsip dalam kepemilikan harta
 • Tanggung jawab sosial dalam masalah harta
 • Zakat, infaq, shadaqah, waqaf.
 • Khoroj, jizyah, ghanimah, fai, usyr
 • Aturan dalam eksploitasi sumberdaya alam

9
 • Kontribusi Umat Islam Dalam Sistem Perpolitikan
  di Indonesia
 • Didirikannya partai-partai politik yang berasas
  Islam, juga partai-partai nasionalis yang
  berbasiskan umat Islam
 • Sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan
  umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI,
  termasuk menerima pancasila sebagai azas dalam
  kehidupan berbangsa dan bernegara.
 • Islam di Indonesia telah membentuk budaya
  bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol
  sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan
  dan kesatuan.
 • Tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam
  event-event politik kenegaraan (pemilu, pilkada,
  dll.)

10
 • ??????? ?????? ??????????? ??????? ?????????
  ??????? ????????? ??????????? (??)
 • Al-Mukminun 52. Sesungguhnya (agama Tauhid)
  ini, adalah agama kamu semua, agama yang
  satu1006, dan aku adalah Tuhanmu, Maka
  bertakwalah kepada-Ku.
 • ??????????? ??? ??????? ??????? ?????????
  ???????????????? ???? ?????????? ????? ??????? ??
  ??????? ?????????????? (???)
 • Al-Baqarah 190. Dan perangilah di jalan Allah
  orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi)
  janganlah kamu melampaui batas, karena
  Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang
  yang melampaui batas.

11
 • ?????? ???????????? ???? ??????????????
  ??????????? ???????????? ??????????? ??????
  ?????? ???????????? ????? ???????? ???????????
  ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????
  ??????? ?????? ??????? ???????????? ???????????
  ??????????? ???????????? ????? ??????? ???????
  ?????????????? (?)
 • Al-Hujurat 9. Dan kalau ada dua golongan dari
  mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu
  damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu
  melanggar Perjanjian terhadap yang lain,
  hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu
  perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
  kalau Dia telah surut, damaikanlah antara
  keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
  Berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai
  orang-orang yang Berlaku adil.

12
 • ??????????? ?????? ??? ????????????? ???? ???????
  ?????? ??????? ????????? ??????????? ???? ???????
  ??????? ????????????? ?????????? ???? ?????????
  ?? ??????????????? ??????? ???????????? ?????
  ?????????? ???? ?????? ??? ??????? ???????
  ??????? ?????????? ?????????? ?? ??????????? (??)
 • Al-Anfal 60. Dan siapkanlah untuk menghadapi
  mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan
  dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
  (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan
  musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain
  mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang
  Allah mengetahuinya. apa saja yang kamu nafkahkan
  pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan
  cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
  (dirugikan).

13
 • ??? ??????? ??????? ????? ????????? ???? ??????
  ???????? ????????? ????????????? ???????
  ?????????? ????????????? ??????????????? ???????
  ?????????? ???? ?? ??????? ??????? ??????
  ???????????? ???????? ????? ???????? ??????????
  ????????? ????? ????????? ?????? ???????????
  ?????????? ??????? ????? ??????? ???????
  ?????????? (?)
 • Al-Hasyr 7. Apa saja harta rampasan (fai-i)
  yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta
  benda) yang berasal dari penduduk kota-kota, maka
  adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat,
  anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
  orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta
  itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya
  saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul
  kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
  dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan
  bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat
  keras hukumannya.
About PowerShow.com