POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY PowerPoint presentation | free to view - id: cd194-ZDc1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY

Description:

The Frederic Chopin teacher. ... Fryderyk Chopin (1810-1849) ... He is recognised for the the most prominent Polish composer next to the Frederic Chopin. ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:55
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 12
Provided by: Anon64
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY


1
POLISH COMPOSERSPOLSCY KOMPOZYTORZY
 • The Poland can be proud many prominent composers.
  We portray only few prominent representatives of
  various epochs in our introduction.
 • Polska moze poszczycic sie wieloma wybitnymi
  kompozytorami. W naszej prezentacji ukazujemy
  tylko nielicznych wybitnych przedstawicieli
  róznych epok.

2
Michal Kleofas Oginski (1765 1833) Representativ
e of the epoch of classicism. The author of
unusually popular polonaise Farewell
Motherland. Przedstawiciel epoki
klasycyzmu. Autor niezwykle popularnego poloneza
Pozegnanie Ojczyzny.
3
Józef Elsner (1769-1854)- kompozytor, pedagog i
teoretyk muzyki. Author of mass, of cantata
works, of ballets, of operas, of symphonic and
cosy pieces. The Frederic Chopin
teacher. Autor mszy, offertoriów, utworów
oratoryjno kantatowych, baletów, oper, utworów
symfonicznych i kameralnych. Nauczyciel Fryderyka
Chopina.
4
Karol Kurpinski (1785-1857)- the composer,
conductor, educator the representative of late
classicism. "La Varsovienne" composed to the
French poet C. Delavigne text. This poet wrote
the libretto of the opera Vespers Sicilian
Giuseppe Verdiego, linking to Poles fight about
independence consciously. Varsovian text was
translated by the Charles Sienkiewicz. Song this
is defined one of national Poles hymns. He is
played during important military and national
holidays today. kompozytor, dyrygent, pedagog
przedstawiciel póznego klasycyzmu. Skomponowal
"La Varsovienne" do tekstu francuskiego poety C.
Delavigne. Ten poeta napisal libretto opery
Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego,
swiadomie nawiazujace do walki Polaków o
niepodleglosc. Tekst Warszawianki zostal
przetlumaczony przez Karola Sienkiewicza. Piesn
ta okreslana jest jednym z hymnów narodowych
Polaków. Dzis grana jest podczas waznych swiat
wojskowych i narodowych.
5
Fryderyk Chopin (1810-1849) The most prominent
Polish composer and pianist, the front
representative of the music of the period of
romanticism in the world. She lay at the sources
of his works great artistic sensibility and the
skill of drawing the patterns from Polish folk
music. He created polonaise, mazurkas, scherza,
nocturnes, etudes, ballads, sonatas,
preludes. Najwybitniejszy polski kompozytor i
pianista, czolowy przedstawiciel muzyki okresu
romantyzmu na swiecie. U zródel jego twórczosci
lezala wielka wrazliwosc artystyczna oraz
umiejetnosc czerpania wzorców z polskiej muzyki
ludowej. Tworzyl polonezy, mazurki, scherza,
nokturny, etiudy, ballady, sonaty, preludia.
6
Stanislaw Moniuszko (1819-1872) conductor,
composer, educator, the author of song, operettas
and ballets permeated with patriotism and Polish
folk motives the creator of the national opera.
dyrygent, kompozytor, pedagog, autor piesni,
operetek i baletów przesyconych patriotyzmem i
polskimi motywami ludowymi twórca opery
narodowej.
7
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) Polish
pianist, composer, politician, Prime Minister
Poland, independence activist, the professor of
the conservatory in the Warsaw. polski
pianista, kompozytor, polityk, premier Polski,
dzialacz niepodleglosciowy, profesor
konserwatorium w Warszawie.
8
Feliks Nowowiejski (1877-1946) Polish composer,
conductor, educator, organist-virtuoso, the
organizer of the musical life, papal
chamberlain the author of piano concerts, organ
works, symphony he composed music to "Army unit"
Maria Konopnicka. polski kompozytor, dyrygent,
pedagog, organista-wirtuoz, organizator zycia
muzycznego, szambelan papieski autor koncertów
fortepianowych, utworów organowych,
symfonii skomponowal muzyke do "Roty" Marii
Konopnickiej.
9
Karol Szymanowski (1982-1937) Polish composer,
pianist, educator and musical critic He is
recognised for the the most prominent Polish
composer next to the Frederic Chopin. The author
of operas, concerts, choral music, song, ballets,
symphony. polski kompozytor, pianista, pedagog
i krytyk muzyczny obok Fryderyka Chopina jest
uznawany za najwybitniejszego polskiego
kompozytora Autor oper, koncertów, muzyki
chóralnej, piesni, baletów, symfonii.
10
Grazyna Bacewicz (1909 -1969) Polish composer and
violinist. She created instrumental compositions
orchestral symphonies, overtures, suites,
concerts, grotesques, waltzes, oberki,. It is
also the authoress of works on solowe instruments
and orchestra. polska kompozytorka i
skrzypaczka. Tworzyla kompozycje instrumentalne
orkiestrowe symfonie, uwertury, suity, koncerty,
groteski, walce, oberki,. Jest tez autorka
utworów na instrumenty solowe i orkiestre.
11
Wojciech Killar (1932 - ) Polish pianist and the
composer of classical music, the creator of movie
music, conductor. The author music to so popular
films, how Lord Tadeusz, Pianist, Only
his. polski pianista i kompozytor muzyki
powaznej, twórca muzyki filmowej, dyrygent. Autor
muzyki do tak popularnych filmów, jak Pan
Tadeusz, Pianista, Sami swoi.
About PowerShow.com