Beneficcji Socjali - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Beneficcji Socjali PowerPoint presentation | free to view - id: 6ebb1-ZDc1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Beneficcji Socjali

Description:

1964 NI ghal min jahdem ghal rasu. 1974 Introduzzjoni ... SAB Ghajnuna lill-mara u l-itfal. Impieg bla Ktieb. Employer mhux se jhallas il-paga adegwata ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:523
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 50
Provided by: etc3
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Beneficcji Socjali


1
Beneficcji Socjali
Att Tas-Sigurta Socjali Kap.318
2
Development of Social Security in Malta
1956 National Insurance ghal persuni
impjegati U Ghajnuna Socjali
1964 NI ghal min jahdem ghal rasu
2006 Riforma fil-Pensjoni
1979 Pensjoni taz-Zewg Terzi
1974 Introduzzjoni ta Beneficcji ghall-familja
3
Tip ta Beneficcji.
 • Beneficcji Kontributorji
 • Beneficcji Mhux Kontributorji
 • Beneficcji ta Servizzi

4
 • Beneficcji Kontributorji

5
Short Term ta Perjodu Qasir
 • Perjodu ta gimgha, sena jew ftit izjed
 • Beneficcju tal-mard
 • 16.72/LM 7.18 - M
 • 10.82/LM 4.65 - S
 • Beneficcju tal-Korriment
 • 25.10 / LM 10.78 - M
 • 18.89 / LM 8.11 - S
 • 1 to 19 tinghata somma ta
 • LM 88 204.98 ghal kull 1
 • Beneficcju tal-Qghad
 • 17.03/LM 7.31 M
 • 11.13/LM 4.78 S
 • Bonus taz-Zwieg
 • 232.93 LM 100

6
Beneficcji Kontributorji Long-term
 • Pensjoni ta l- Invalidita
 • LM 51.06/ 118.94 - M
 • LM 44.12/ 102.77 - S
 • Korriment
 • (20 u 89) - 20 - LM5.70/13.28
 • 89 - LM25.36/25.36
 • Irtira
 • TTP - MAX 213.23 - LM 91.54
 • Romol
 • 177.69/LM 76.28 Max/ 102.77
 • Min LM 44.12
 • Allowances ta Orfni
 • LM 20.10/ 46.82 Orphans Allce
 • LM 36.00/ 83.86 S/Orphans Allce

7
Tibdil fl-Eta tal-Pensjoni ta l-irtirar
 • Dawk li twieldu-
 • 1952 sa 1955 eta 62 sena
 • 1956 sa 1958 eta 63 sena
 • 1959 sa 1961 eta 64 sena
 • 1962 u wara eta ta 65 sena
 • Nisa li twieldu fl- 1951 eta 60 or 61 sena

8
. Tibdil fl-Ammont ta Kontribuzzjonijiet
 • Dawk li twieldu fin-1951 jew qabel 30 sena
  imhallsa
 • jew ikkreditati bolla
 • Dawk li twieldu bejn
 • 1952 u 1961
 • 35 sena bolol
 • Option - Jistghu jirtiraw fl-eta ta 61 sena mal-
  35 sena jew 1820
 • Dawk imwielda wara - 1/1/1962
 • 40 sena jew 2080 bolol imhallsa jew
  ikkreditati

9
 • Beneficcji Mhux-Kontributorji

10
Test Tal-Mezzi
 • Kull Beneficcju mhux kontributorju jinhareg wara
  test tal-mezzi hlief-
 • Assistenza tal-mard tal-lebra u Tuberculosi,
 • Fostercare u Allowance ghad-Disabilita tat-tfal)

11
Test tal-Mezzi..
 • Zewg Partijiet -
 • - test tal-kapital Kapital tal-familja
 • - test tad-dhul Dhul kollu tal-familja

12
Test tal-Kapital..
 • L-istess
 • Pensjonijiet
 • Ghajnuna Socjali
 • Ghajnuna ghal-Mard
 • Differenti ghal
 • Pensjoni tad-Disabilita
 • Ghajnuna Medika Karta r-Roza
 • Ezenzjoni
 • mill-Hlas tal-Kontribuzzjoni
  tas-Sigurta Socjali
 • Mhemmx test tal-Kapital
 • Children/Supplementary Allowances u l-Beneficcju
  ta l-Energija

13
Kapital.
 • Ghajnuna Socjali, tal-Qghad, u Ghajnuna
  tal-Mard-
 • 23,300 - Lm10,000 - koppja
 • 14,000 - Lm 6,000 kull persuna wahedha
 • Ghajnuna Medika u l-Ezenzjoni mill-bolol-
 • 16,310 - Lm7,000 - koppja
 • 9,320 - Lm4,000 Persuna wahedha

14
Mhux meqjus bhala Kapital .
 • Residenza
 • Residenza tas-Sajf
 • Garage
 • Karozza

15
 • Diversi Tipi ta Beneficcji mhux Kontributorji

16
1. Pensjonijiet
 • Pensjoni ta l-Eta
 • 89.03 - LM 38.22 s
 • 114.14 - LM 49.00 m
 • 71.42 - LM 30.66 m fejn persuna wahda
  tkun fuq is-sittin sena
 • Pensjoni tal-Wens
 • 88.21 - LM 38.22
 • Pensjoni tad-Disabilita - 82.88 - LM 35.58 s
 • 165.76 - LM 71.16
  m
 • - Disabilita Mentali
 • - Disability Fisika
 • - Nuqqas ta Vizta

17
Ghajnuna Socjali
 • Ma Jahdmux minhabba sahha
 • Rati tal-Beneficcji-
 • (Persuna) 84.95 - LM 36.47
 • (Zewg persuni) 93.11 - LM 39.97
 • (Membri ohra) 8.15/Lm3.50 kull persuna

18
Single Parents
 • Ma tahdimx minhabba trobbija tat-tfal, jew
 • Rati tal-Beneficcju-
 • (Persuna) 84.95 - LM 36.47
 • (Membri ohra) 8.15/Lm3.50 kull persuna
 • Jekk tkun tabita mal-genituri jew ma familja
  ohra tithallas 75 tar-rata attwali

19
Ghajnuna Socjali tal-Wens 2
 • Test tal-Mezzi bhal ta l-Ghajnuna Socjali
 • Il-Mezzi biss ta min japplika
 • Rata 75 ta l-Ghajnuna Socjali
 • ( 63.71 - Lm27.35 fil-gimgha)

20
Ghajnuna tal-Qghad
 • Tirregistra taht l-ewwel Parti tar-Registru
  tal-Qghad
 • Test tad-Dhul ma jridx jeccedi r-rata
  tal-Beneficcju Rata-
 • Persuna Wahedha 84.95 - LM 36.47
 • (Zewg Persuni) 93.11 - LM 39.97
 • (membri ohra) 8.15/Lm 3.50

21
Drug Addict Allowance
 • Cittadini Maltin li jabitaw Malta
 • Jkunu qeghdin jaghmlu programm terapewtiku
  fil-kommunita kontra l-vizzju
 • Test tal-Mezzi bhal ta l-Ghajnuna Socjali
 • Rata- 23.30/LM 10 fil-gimgha

22
Ghajnuna Medika
 • Ghajnuna tal-Mard
 • Ghajnujna Medika bXejn
 • Lebbra
 • Tuberculosis

23
Ghajnuna tal-Mard (2)
 • Test tad-Dhul -
 • 1 Persuna
 • (21.66/LM9.30.0 LM44.12)-LM 53.42/LM124.44
 • 2 Persuna
 • ( 29.31/LM12.80 LM51.06) LM63.86/LM148.75
 • Bzieda ta 8.15 / LM 3.50.0 kull gimgha ghal
  kull persuna dipendenti fil-familja
 • Rata tal-Beneficcju 20.15 LM 8.65 fil-gimgha u
  15.02 / LM 6.45 ghal kull pazjent iehor

24
Rati tal-Ghajnuna Medika
 • Lebbra 30.28 - LM 13
 • Pazjent Add 15.96 - LM 6.85
 • Tuberculosis 22.94/LM 9.85
  9.85LM 5.45 pazjent add
 • SKA 20.15 - LM 8.65 15.02 - LM6.45 p.w
  pazjent add
 • .

25
Ghajnuna Medika Bxejn..
 • Karta r-Roza-
 • Medicini
 • Dentaturi jew mieli tas-snin
 • Spejjes ghal vjagg ghal kura barra mill-pajjiz

26
Free Medical Aid
 • Kapital 16,310 - LM 7,000 Koppja
 • 9,320 - LM 4,000 Single
 • Income Test
 • 154.46 - LM 66.31 Koppja
 • 130.14 - LM 55.87 Single

27
Xdifferenza hemm bejn il-Karta R-Roza u
l-Kartuna s-Safra?
 • Il-Karta r-Roza tohrog mid-Dipartiment
  tas-Sigurta Socjali u trid tissodisfa t-test
  tal-mezzi
 • Il-Kartuna s-Safra tohrog mis-Sanita u wiehed
  irid ikun ibati minn mard kroniku skond il-V
  Skeda u mhemmx test tal-mezzi
 • Hemm xi eccezzjonijiet

28
Allowances.
 • Disability Child AllowanceLM7/16.31
 • Foster Care Allowance LM 17/40
 • Supplementary Allowance
 • (Ghal min ghandu dhul baxx)
 • Children Allowance

29
Test tal-Mezzi tac-Children Allowance
 • Test tad-Dhul Biss
 • Dhul Massimu
 • 23,300 -Lm10,270
 • Dhul Minimu
 • 4658- - Lm2,000

30
Allowances tal-Familji
 • Child Allowance
 • 1,155.84 - LM 496.20 6
 • 2,311.67 - LM 992.40 12
 • 3,467.51 - LM 1488.60 18
 • 9,246.68 - LM 1984.80 24
 • MAX -- MIN INCOME
 • ( 23,300 - LM10,270
 • 4,658 LM 2,000)

31
Supplementary Allowances
 • Supplementary Allowance-
 • 372.70 - LM 160 p.a. Koppja
 • 209.64 - LM 90 p.a. a Persuna Single
 • 9,785 - LM 4,200 Koppja
 • 7,620 - LM 3,270 Persuna Single
 • To add 181.69 / LM 78 c.o.l wef July
  08
 • 23,923 - LM10270 5,287 LM2270
  _at_ 2 for married couple
 • 19,264 - LM 8270 5,287 - LM2270
 • _at_1.5 Persuna Single

32
Energy Benefit
 • Vouchers
 • a) Jekk tircievi non-contributory benefit
 • SA-UA-SUP-SAF-AP-Tal-Wens-SUB bla means test
 • b) Jekk tircievi Pensjoni tad-Disabilita/Children
  Allowance/ Allowance Supplimentari
 • LM 3268.72 - 7656
 • LM 3346.72 - 7795.76 as from 1/1/08
 • c) ragunijiet umanitarji - dhul tal-familja ma
  jridx jeccedi - 30,911-LM 13,270 fis-sena

33
Beneficcji ta Servizzi
 • Karta Anzjan
 • Telecare
 • Telephone Rebate
 • Handyman Service
 • Waiving of Exam Fees
 • Home Care Service

34
Offices
 • Head Office - Belt
 • (Customer Care branch
 • 24 Ufficcju Distrettwali (22-Malta u 2 Ghawdex)
 • Branch Ghawdex (Beneficcji Short-term u
  Records)
 • SPIC tel 159 Centru ta Informazzjoni dwar
  Politika Socjali

35
Mill-Ghajnuna Socjali ghax-Xoghol
 • Mizuri biex jigu provduti l-Beneficcji
 • iridu jibbilancjaw
 • Mizuri biex jigu nkoraggiti jidhlu lura fid-dinja
  tax-xoghol

36
Incentivi ghax-Xoghol
 • Incentivi ghal re-employment -
 • Widows
 • Persuni bDisabilita
 • Single Parents
 • Supported Employment lil drug addicts
 • Payment of NI contributions _at_ 10 of income from
  employment for employed persons earning less than
  min wage

MFSS
37
Incentivi ghax-Xoghol Ghar-Romol..
 • Armla li tkun tahdem u li ma jkolliex tfal
  dipendenti, tista taqla sal-paga minima biex ma
  titlifx il-pensjoni -
 • Fejn hemm tfal dipendenti din tista taqla iktar
  mill-paga minima
 • 2007 Amendment

38
Incentivi ghax-Xoghol Ghar-Romol..
 • Armla li l-izghar tifel ikun ghalaq 16 il-sena
  pero ma jkunx jadem tista tibqa tahdem full
  time pero il-pensjoni taghha titnaqqas bdak
  l-ammont li d-dhul taghha mill-paga jkun qieghed
  jeccedi l-paga minima. Xorta tibqa ntitolata
  ghall- pensjoni minima ta armla
 • Romol fl-eta ta l-irtirar jitqiesu bhal
  pensjonanti, dwar xoghol

39
Incentivi ghax-Xoghol Ghal Persuni
BDisabilta-Xoghol
 • Persuni li ghandhom Pensjoni tad-Disabilita
 • Supported Employment Richmond
 • Foundation / Mount Carmel Hospital
 • Supported Employment ghal ex CCF inmates
 • Supported Employment ghall- inmates tal-Community
  Housing
 • MFSS

40
Incentivi ghax-XogholGhal Single Parents
 • Jahdmu u jaqalghu inqas minn
 • 49.29 - Lm21.16 fil-gimgha
 • Jekk tinqabez din ir-rata tibqa titnaqqas ir-rata
  ta l-ghajnuna socjali sakemm tigi zero

41
Incentivi ohra ghax-Xoghol
 • hlas tal-Bolla bit-10
 • 2 sentejn credits ghal ommijiet li twieldu wara
 • 4 snin fkas ta tarbija biex mard kroniku

42
Impieg bla Ktieb
 • Qtugh ta u Telf jew tnaqqis ta Beneficcji
 • Telf ta credits
 • Persuni mizzewga ma jistghux ihallsu l-bolla
  jekk ma jkunux jahdmu
 • SAB Ghajnuna lill-mara u l-itfal

43
Impieg bla Ktieb
 • Employer mhux se jhallas il-paga adegwata
 • Employer jiffranka il-hlas tal-parti tieghu
  tal-bolla
 • Mhux marbut bis-sick/vacation leave/Bonus
 • Pensjoni bit-tnaqqis
 • Mhux se jaghti notice period
 • LEbda kumpens fkaz ta Incident

44
Direttorat kontra l-Frodi u l-Abbuz tal-Beneficcji
 • Bis-Sahha ta l-Artiklu 133 taht l-Att
  tas-Sigurta Socjali Kap 318 id-Direttur
  tas-Sigurta Socjali
 • Ghandu l-poter li jitlob ufficcjal tal-
 • Gvern, ta Bank, ta Ditta, kumpanija jew
  korporazzjoni biex taghtih dik l-informazzjoni li
  jkollu bzonn biex jiehu decizjoni jew jirrevedi
  decizjoni taht dan l-Att.

45
Direttorat Kontra l-Frodi
 • Vat Department
 • Tax Compliance Unit
 • Inland Revenue Department
 • Public Registry
 • Employment Training Corporation
 • Local Banks
 • Local Stock Exchange
 • British Pay Office
 • Centre Link - Australia
 • EU Countries

46
Direttorat ta Kontra l-Frodi
 • Qeghda ssir hidma kontra min qieghed jahdem bla
  ktieb
 • Min jaghti indirizzi foloz ta abitazzjoni
 • Pretensjoni ta
 • Assi mhux dikjarati
 • Koabitazzjoni/Separazzjoni biex wiehed jiehu
  relief doppju

47
Spiza fil-Beneficcji socjali
48
Spiza fit-2006/2007
 • Total Expenditure for 2006
 • 543,846,778 - LM 233,473,422
 • Total Expenditure for 2006
 • 571,199,444 - LM245,215,921

49
 • Thank You for your kind attention
 • Any questions?
About PowerShow.com