PLATAFORMAS TECNOL - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – PLATAFORMAS TECNOL PowerPoint presentation | free to download - id: 28906b-ZDc1ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

PLATAFORMAS TECNOL

Description:

As Plataformas Galegas se diferencian das s as hom logas espa olas e ... levantar actas das reuni ns oficiais que leven a cabo os grupos ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:29
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 10
Provided by: anaf150
Learn more at: http://www.ptxga.org
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: PLATAFORMAS TECNOL


1
PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS GALEGAS
2
QUÉ SON?
 • As Plataformas Tecnolóxicas Galegas son
  Plataformas Sectoriais de Innovación, orientadas
  a sectores de actividade verticais produtivos,
  sectores primarios e sectores correspondentes a
  Tecnoloxías Críticas Transversais (TIC,
  loxística,...).
 • As Plataformas Galegas se diferencian das súas
  homólogas españolas e internacionais, xa que
  estas últimas, en xeral, están centradas en
  tecnoloxías e líñas de investigación concretas..
 • Consisten na agrupación dunha serie de axentes,
  liderados normalmente pola industria, procedentes
  de diferentes contornos (empresas, centros
  tecnolóxícos, OPI,...).

3
MISIÓN E FINALIDADE DAS PLATAFORMAS
 • A misión principal das Plataformas é a de acadar
  saltos significativos nas áreas científico
  tecnolóxicas de importancia estratéxica para
  Galicia.
 • Entre os obxectivos finais das Plataformas
  destacan
 • - elaborar e manter unha Axenda Estratéxica de
  Investigación (AEI) correspondente a cada sector
  concreto,
 • - potenciar a cooperación entre os distintos
  axentes do Sistema de Innovación galego,
 • - impulsar a participación en programas nacionais
  e internacionais das distintas entidades
  involucradas nas Plataformas,
 • - favorecer a realización de proxectos
  científico-tecnolóxicos singulares e de carácter
  estratéxico que se realicen de xeito cooperativo
  no marco das distintas AEI.

4
MEDIDAS DE FINANCIAMENTO(1)
 • Desde a Administración Galega se están a promover
  na actualidad nove Plataformas Galegas,
  proporcionándolles financiación a través da
  convocatoria de axudas para o Fomento da
  Innovación Empresarial que, na súa convocatoria
  do 2006, inclue unha líña de subvención cuio
  obxetivo é incentivar a posta en marcha destas
  Plataformas
 • - Plataforma Tecnolóxica da Madeira
 • - Plataforma Tecnolóxica da Pesca
 • - Plataforma Tecnolóxica da Automoción de Galicia
 • - Plataforma Tecnolóxica Galega de materiais e
  procesos de fabricación
 • - Plataforma Tecnolóxica Acuícola
 • - Plataforma Tecnolóxica do Granito en Galicia
 • - Plataforma Tecnolóxica Galega Agroalimentaria
 • - Plataforma Tecnolóxica Galega do Sector da
  Construcción Naval
 • - Plataforma Tecnolóxica Galega TIC

???
5
MEDIDAS DE FINANCIAMENTO(2)
 • A convocatoria do 2007 da Orde de Fomento da
  Innovación Empresarial apoiará ás Plataformas a
  través de dúas modalidades de axuda
 • - Creación de Plataformas Tecnolóxicas, cuxo
  obxetivo é incentivar a posta en marcha de novas
  Plataformas Tecnolóxicas Galegas,
 • - Consolidación de Plataformas Tecnolóxicas, que
  ten por obxecto o fortalecemento das Plataformas
  xa existentes co fin de promover a realización de
  actuacións encamiñadas ao desenvolvemento de
  proxectos de cooperación no marco das AEI
 • Estas axudas poden acadar o 100 do custo
  subvencionable de creación e consolidación das
  Plataformas. Os beneficiarios son os Centros
  Tecnolóxicos relacionados co sector concreto ou
  os clusteres empresariais líderes no mesmo.

6
SECRETARÍA TÉCNICA (1)
 • O modus operandi das Plataformas será a través
  de grupos de traballo, co apoio dunha secretaría
  técnica. A misión da Secretaría Técnica se pode
  resumir nos seguintes puntos
 • SECRETARÍA TÉCNICA MISIÓN
 • asesorar ás distintas entidades na búsqueda de
  socios para as súas propostas
 • manter informados aos distintos membros da
  Plataforma
 • manter activa a base de datos da Plataforma
 • convocar xuntanzas a indicación dos
  coordinadores dos grupos
 • levantar actas das reunións oficiais que leven a
  cabo os grupos
 • elaborar e dar formato aos documentos
 • canalizar as comunicacións que se reciban hacia
  as persoas apropiadas

7
SECRETARÍA TÉCNICA (2)
 • O seguinte esquema representa a metodoloxía de
  traballo da secretaría para o asesoramento na
  busca de socios
 • Secretaría técnica. Evaluación de proposta
 • Adecuación da idea á convocatoria que máis
  conveña
 • Busca de socios
 • Formación do consorcio
 • Asesoría na redacción da proposta

Entidade Idea de proxecto
Secretaría técnica. Pode exercer e ser
remunerada polas tarefas de xestora do proxecto
SI
ÉXITO
Secretaría técnica. Explotación doutras
alternativas
NON
8
AXUDAS ESTATAIS E INTERNACIONAIS (1)
 • Dentro das axudas otorgadas a nivel estatal e
  internacional destacan as concedidas polo
  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o
  Ministerio de Educación y Ciencia, o CDTI e
 • - PROFIT programa convocado polo Ministerio de
  Industria, Turismo y Comercio e dirixido a
  empresas individuais ou en cooperación se son
  microempresas. Entre os tipos de proxectos ou
  actuacións incentivados destacan proxectos de
  ID, accións complementarias de cooperación
  internacional,...
 • - CDTI axudas convocadas polo CDTI dirixidas a
  empresas individuais ou consorcios. Entre as
  actuacións financiadas cabe destacar proxectos de
  IDi e participación en programas
  internacionais.
 • - CENIT incentivo regulado polo CDTI dirixido a
  participantes en cooperación, consorcios de gran
  tamaño dun mínimo de 4 empresas (ao menos dúas
  PYMEs). Os proxectos que se incentivan son de
  investigación industrial.

9
AXUDAS ESTATAIS E INTERNACIONAIS (2)
 • - Redes Científico-Tecnológicas convocatoria de
  la Secretaría de Estado de Universidades e
  Investigación, por la que se convoca la concesión
  de ayudas del Plan Nacional de Investigación
  Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
  (IDI 2004-2007), en la parte dedicada al
  Fomento de la Investigación Técnica para el apoyo
  a la creación e impulso de redes tecnológicas.
 • - VII Programa Marco principal instrumento de
  financiación da UE en temas de investigación.
  Entre os seus instrumentos de apoio inclue
  proxectos de colaboración, redes de excelencia,
  accións de coordinación e apoio, etc...
About PowerShow.com