Dự Án Chung Cư The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Dự Án Chung Cư The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum

Description:

chung cư the legacy là dự án hàng đầu tại 106 ngụy như kon tum, mang tiêu chuẩn Nhật bản chất lượng 5 sao – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:0
Slides: 42
Provided by: quanganh2910
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Dự Án Chung Cư The Legacy 106 Ngụy Như Kon Tum


1
(No Transcript)
2
N?I DUNG
3
I. Ð?NH NGHIA VÀ KHÁI NI?M CHUNG CU
 • Chung cu là lo?i nhà ? có nhi?u can h? khép kín
  (phòng khách, ng?, toilet ph?c v? nhu c?u riêng
  tu c?a các h? gia dình) có không gian s? d?ng
  chung nhu s?nh, hành lang, thang máy, bãi d? xe
  h? th?ng di?n, thoát nu?c
 • M?t chung cu thu?ng có nhi?u nh?t là 40 t?ng (B?t
  d?u t? t?ng 2),bao g?m hai ph?n chính là
 • PH?N TI?N ÍCH (S? H?U CHUNG)
 • PH?N CAN H? (S? H?U RIÊNG)

Chung cu thu?ng xu?t hi?n ? các thành ph? l?n v?i
kinh t? thuong m?i, van hóa, du l?ch phát tri?n
và có nhu c?u nhà ? l?n tuy nhiên qu? d?t h?u h?n.
4
I. Ð?NH NGHIA VÀ KHÁI NI?M CHUNG CU
 • Theo mô hình, chung cu có th? chia thành 3 d?ng

5
I. Ð?NH NGHIA VÀ KHÁI NI?M CHUNG CU
 • Ð? dánh giá ch?t lu?ng c?a m?t chung cu, ta có
  th? d?a trên giá thành, v? trí, ki?n trúc thi?t
  k?, ch?t lu?ng xây d?ng, ch?t lu?ng qu?n lý, công
  nang s? d?ng
 • Hi?n nay, chung cu có 3 lo?i

6
II. TI?M NANG VÀ L?I TH?
7
 • H? t?ng, ti?n ích d?ng b? di kèm ph?c v? nhu c?u
  thi?t y?u c?a cu?c s?ng hàng ngày.

8
 • ?ng d?ng khoa h?c
 • k? thu?t vào xây d?ng

Công ngh? k?t h?p ngh? thu?t ki?n trúc nâng cao
tr?i nghi?m s?ng
9
XU HU?NG
 • The Interlace Singapore
 • Australia 108 Melbourne
 • London One Hyde Park
 • 432 Park Avenue, Central Park New York

10
III. D? ÁN CHUNG CU THE LEGACY
 • 1) Câu chuy?n thuong hi?u
 • Pink Legacy là viên kim cuong du?c phát hi?n ?
  Nam Phi vào th? k? tru?c và g?n nhu không b? bi?n
  d?i k? t? l?n c?t g?t d?u tiên vào nam 1920.
 • Christie's Rahul Kadakia - Ngu?i d?ng d?u m?ng
  trang s?c qu?c t? mô t? Pink Legacy là m?t trong
  nh?ng viên kim cuong h?ng tuy?t v?i nh?t th?
  gi?i". Ðây là 1 trong nh?ng viên quý hi?m nh?t
  trên th? gi?i v?i màu s?c thu?n khi?t nguyên g?c
  khác bi?t hoàn toàn v?i các các viên kim cuong
  khác.

11
III. D? ÁN CHUNG CU THE LEGACY
 • Ð?ng th?i Legacy mang ý nghia là di s?n quý
  báu gt Di s?n ko ch? don thu?n là b?t d?ng s?n d?
  mà còn là m?t tài s?n có giá tr? cho th? h? d?i
  sau v?i giá tr? gia tang còn mãi b?i thuong hi?u
  branded 
 • T? viên kim cuong gt D? án b?t d?ng s?n v?i s?
  m?nh mang d?n d?ch v? cao c?p, mang tính d?u ?n
  và d?u tiên nhu giá tr? c?a viên kim cuong khác
  bi?t hoàn toàn so v?i các d? án khác trên th?
  tru?ng v?i d?u ?n thu?ng luu cung c?p d?ch v?
  cham sóc cá nhân (conceirge).

12
III. D? ÁN CHUNG CU THE LEGACY
13
III. D? ÁN CHUNG CU THE LEGACY
The Legacy n?m t?i s? 106 Ng?y Nhu Kon Tum, ngay
ngã tu giao c?t v?i du?ng Lê Van Thiêm. Ðây là
khu d?t vàng t?i qu?n Thanh Xuân v?i ti?m nang
phát tri?n dô th? cùng quy ho?ch d?ng b?, ch?n
chu. T? d? án cu dân có th? d? dàng di chuy?n ra
m?i ng? trung tâm thành ph? qua các tuy?n du?ng
l?n.
 • T?i The Legacy, m?i cu dân ? m?i l?a tu?i d?u c?m
  nh?n du?c giá tr? s?ng song hành cùng tr?i nghi?m
  ti?n ích muôn màu v?i ch?t lu?ng tiêu chu?n qu?c
  t?.

14
Tru?ng m?u giáo
Trung tâm h?i ngh?
Khu bi?t th?
Khu trung tâm thuong m?i
15
Gym Spa Bar
Khu vui choi tr? em
B? boi 4 mùa
Vu?n sinh thái
16
GÓI D?CH V? QU?N LÝ CONCIERGE
 • D?ch v? concierge mang l?i cho gia ch? can h?
  nh?ng tr?i nghi?m nhu dang ? khách s?n 5 ? chính
  can h? c?a mình.

D?ch v? xe dua dón
L? tân B?o v? 24/7
D?ch v? gi?t là
D?ch v? phòng 24/7 bao g?m d?n d?p, dua th?c
ph?m, c?m hoa
17
(No Transcript)
18
HÀNH LANG PHÍA NGOÀI CAN H?
19
(No Transcript)
20
 • N?i th?t và demo các phòng trong can h? A

21
(No Transcript)
22
 • N?i th?t và demo các phòng trong can h? B

23
(No Transcript)
24
N?i th?t và demo các phòng trong can h? C
25
THANG THOÁT HI?M REXTER
26
IV. 7 LÍ DO NÊN CH?N CHUNG CU THE LEGACY
27
V. CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG VÀ Ð?I TH? C?NH TRANH
 • 1) Ð?c di?m chung
 • Ð? tu?i 40-60 tu?i.
 • Ngân sách T? 3 t? d?ng.
 • Phong cách s?ng Thích s?n ph?m ngo?i.
 • Tu duy c?i m? và hi?u bi?t.
 • M?c thu nh?p T? 35 tri?u tr? lên.

28
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 1
 • Khách hàng là cu dân dang làm vi?c và sinh s?ng
  t?i các tòa nhà van phòng và can h? dã hi?n h?u
  trong khu v?c.
 • Ti?p c?n tr?c ti?p thông qua g?p m?t ngay t?i noi
  sinh s?ng làm vi?c ho?c mini event t?i d? án.
 • gt So sánh và truy?n t?i nh?ng s? khác bi?t c?a
  d? án v?i can h? mà khách hàng dang s? d?ng
  gtdùng chính sách uu dãi, keys s?n ph?m d? thuy?t
  ph?c khách mua can h? t?i d? án.

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 2
 • Khách hàng là cu dân th? cu t?i khu v?c.
 • Ti?p c?n tr?c ti?p t?i noi sinh s?ng.
 • So sánh, gi?i thi?u nh?ng d?c di?m n?i b?t v?
  tr?i nghi?m, ti?n l?i c?a s?n ph?m chung cu cao
  c?p v?i nhà th? cu.
 • Ðua di xem th?c t? và dùng uu dãi d? ch?t giao
  d?ch.

29
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 3
 • Khách hàng có con em dang h?c t?p t?i các tru?ng
  c?p trung h?c và d?i h?c trong khu v?c nhu
  Tru?ng Amsterdam, tru?ng trung h?c Nhân Chính,
  Khoa Qu?c T? Ð?i H?c Qu?c Gia
 • Cách ti?p c?n Làm vi?c v?i b? ph?n qu?n lý d? có
  th? tham gia tài tr? và tu v?n s?n ph?m cho các
  d?p s? ki?n có tham gia b?i ph? huynh h?c sinh
  sinh viên c?a tru?ng
 • gt Nh?n m?nh s? quan tr?ng c?a nhà ? g?n tru?ng
  h?c gt thuy?t ph?c ph? huynh mua can h? t?i d?
  án.

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 4
Khách hàng là ngu?i ngo?i t?nh có nhu c?u mua nhà
d? làm vi?c, h?c t?p t?i Hà N?i. Cách ti?p c?n
Ti?p c?n tr?c ti?p thông qua các s? ki?n gi?i
thi?u t? ch?c t?i các t?nh thành t?p trung nhi?u
khách hàng ti?m nang d?t tiêu chí chân dung khách
hàng nhu Qu?ng Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam
Ð?nh, H?i Phòng. gt G?i thông tin s?n ph?m, m?i
d?n noi xem th?c t? gt Tu v?n ch?t.
30
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 5
 • Khách hàng là nhà d?u tu bds cho thuê l?y dòng
  ti?n, lãi v?n. (khách hàng quen thu?c s?n có c?a
  MSH)
 • Cách ti?p c?n Thông qua các m?i quan h? cá nhân,
  kênh thông tin, forum d?u tu bds.
 • gt G?i di?n gi?i thi?u v? s?n ph?m và dua ra các
  y?u t? ti?m nang v? th? tru?ng và USP d? thuy?t
  ph?c khách mua can h?.

CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG 6
Khách hàng là ngu?i nu?c ngoài sinh s?ng và làm
vi?c trong khu v?c . (Ð?c bi?t là ngu?i Nh?t,
Hàn) Kh?i lu?ng du?c bán 30 t?ng s? can. Cách
ti?p c?n Tr?c ti?p T? ch?c event, g?p m?t tu
v?n t?i noi sinh s?ng và làm vi?c c?a ngu?i nu?c
ngoài v?i s? tr? giúp c?a ngu?i thân quen v?i
h?. Gián ti?p Thông qua các kênh tìm ki?m nhà ?
c?a ngu?i nu?c ngoài t?i Vi?t Nam ho?c d?i tác
bds chuyên làm vi?c v?i ngu?i nu?c ngoài.
31
D? án Bohemia Residence giá bán t? 28tr/m2 bàn
giao thôV? trí 25 Nguy?n Huy Tu?ng
32
D? án Stellar Garden giá bán t? 32tr/m2 bàn
giao co b?nV? trí 35 Lê Van Thiêm
33
 • Imperia Garden Nguy?n Huy Tu?ng - Giá bán t?
  33tr/m2 bàn giao co b?n.
 • V? trí 203 Nguy?n Huy Tu?ng

34
Rivera Park Nguy?n Huy Tu?ng giá t? 36tr/m2 bàn
giao co b?nV? trí 69 Vu Tr?ng Ph?ng
35
THE LEGACY 106 NG?Y NHU KON TUM
36
V. CHÍNH SÁCH, TÀI LI?U BÁN HÀNG
 • B? TÀI LI?U BÁN HÀNG
 • Brochule
 • T? roi
 • T? g?p
 • B? van phòng ph?m The Legacy
 • Card cá nhân
 • Phong bì/ phong thu
 • Th? tên

37
V. CHÍNH SÁCH, TÀI LI?U BÁN HÀNG
 • 2) CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

38
V. CHÍNH SÁCH, TÀI LI?U BÁN HÀNG
 • 3) DANH M?C NGUYÊN V?T LI?U BÀN GIAO

39
(No Transcript)
40
(No Transcript)
41
(No Transcript)
About PowerShow.com