બેસન ભીંડી મસાલા, Besan Bhindi Masala recipe in Gujarati - Lisha Aravind : BetterButter - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

બેસન ભીંડી મસાલા, Besan Bhindi Masala recipe in Gujarati - Lisha Aravind : BetterButter

Description:

BESAN BHINDI MASALA RECIPE IN GUJARATI બેસન ભીંડી મસાલા Ingredients to make ( Ingredients to make Besan Bhindi Masala Recipe in Gujarati ) 1.ભીંડા - 1/4 કિલોગ્રામ / 250 ગ્રામ 2.તેલ - 3 મોટી ચમચી 3.એત ચપટી હીંગ 4.જીરું - 1/2 નાની ચમચી 5.બેસન - 4 મોટી ચમચી 6.લાલ મરચું - 1/2 - 1 નાની ચમચી 7.ધણાનો પાવડર - 1 નાની ચમચી 8.હળદર - 1/4 નાની ચમચી 9.આદુ - 1 ઇંચ 10.આમચૂર પાવડર - 1 નાની ચમચી 11.ગરમ મસાલો - 1/4 નાની ચમચી 12.કોથમીર - 1 મોટી ચમચી (સમારેલા) 13.મીઠું સ્વાદાનુસાર – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:9
Slides: 4
Provided by: betterbutter123
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: બેસન ભીંડી મસાલા, Besan Bhindi Masala recipe in Gujarati - Lisha Aravind : BetterButter


1
???? ????? ?????, Besan Bhindi Masala recipe in
Gujarati - Lisha Aravind BetterButter
 • BESAN BHINDI MASALA RECIPE IN GUJARATI
 • ???? ????? ????? Ingredients to make (
  Ingredients to make Besan Bhindi Masala Recipe in
  Gujarati )
 • 1.????? - 1/4 ????????? / 250 ?????
 • 2.??? - 3 ???? ????
 • 3.?? ???? ????
 • 4.????? - 1/2 ???? ????
 • 5.???? - 4 ???? ????
 • 6.??? ????? - 1/2 - 1 ???? ????
 • 7.????? ????? - 1 ???? ????
 • 8.???? - 1/4 ???? ????
 • 9.??? - 1 ???
 • 10.????? ????? - 1 ???? ????
 • 11.??? ????? - 1/4 ???? ????
 • 12.?????? - 1 ???? ???? (???????)
 • 13.????? ???????????

2
???? ????? ?????, Besan Bhindi Masala recipe in
Gujarati - Lisha Aravind BetterButter
3
???? ????? ?????, Besan Bhindi Masala recipe in
Gujarati - Lisha Aravind BetterButter
 • How to make ???? ????? ?????
 • ????? ???? ???? ????? ? ??? ????? ???? ??????
  ???? ??? ?? ??????. ???? ?? ??????? ???? ???? ??
  ???? ??.
 • ??????? ????? ???? ???? ???? ??? ??. ???????
  ????? ?????? ????? ???? ???? ??. ???? ?????? ???
  ??????? ???? ??.
 • ?? ??????? 1 ???? ???? ??? ???? ????? ????? ????.
  ?? ??????? ??? ??? ????? ???? ??????. ???? ??
  ??????? ???? ???? ?? ???? ??.
 • ?? ? ???????, ???? ?????? ??? ????. ????? ????
  ??? ???? ????? ??, ???? ???? ??? ???? ??? ????
  ??????.
 • ????, ??? ?????, ?????? ????? ??? ??? ?????? ????
  ??? ?? ??????.
 • ???? ???? ??? ???? ???? ??????. ???? ??? ?? ????
  ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ???? ????? ??? ?
  ???.
 • ????????? ????? ????? ????, ????? ??? ????? ?????
  ???? ??? ???? ???? ?????. ??? ????? ???? ????
  ????? ?? ???? ??? ????? ???? ?????? ???.
 • ????? ?? ??? 2-3 ????? ???? ???? ??? ?? ??????
  ??. ????? ????, ???? ???? ????? ???? ?????? ?????
  ????? ? ???. ????? ????? ??? 2-3 ????? ????
  ?????.
 • ????? ????. ???? ??????? ????? ???? ???? ??? ???
  ???. ???? 2-3 ????? ???? ???? ??? ?? ????? ?????.
  ?????? ???.
 • ??? ????? ????, ???? ???? ?????. ??? ???? ?????
  ??.
 • ?????? ?????? ???? ??? ???? ???? ?????.
 • ???? ??????? ?????, ????? ???? ???? ???? ?????.
 • Reviews for Besan Bhindi Masala Recipe in
  Gujarati (0)
 • KNOW MORE ABOUT-http//www.betterbutter.in/gu/reci
  pe/1381/besan-bhindi-masala-in-gujarati
About PowerShow.com