સ્વીટ કૉર્ન સૂપ, Sweet Corn Soup recipe in Gujarati - Sukhmani Bedi : BetterButter - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

સ્વીટ કૉર્ન સૂપ, Sweet Corn Soup recipe in Gujarati - Sukhmani Bedi : BetterButter

Description:

SWEET CORN SOUP RECIPE IN GUJARATI સ્વીટ કૉર્ન સૂપ Ingredients to make ( Ingredients to make Sweet Corn Soup Recipe in Gujarati ) 1.તેલ 2 મોટી ચમચી 2.1 ઝીણી સમારેલી લસણની કળી 3.1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી 4.ઉકાળેલા શાકભાજીનું પાણી 750 મિ.લિ. 5.દૂધ 300 મિ.લિ. 6.મેંદો 30 ગ્રામ 7.બટર 1 મોટી ચમચી 8.મીઠું સ્વાદાનુસાર 9.મરી સ્વાદાનુસાર 10.મકાઇના દાણા 200 ગ્રામ – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:6
Slides: 4
Provided by: betterbutter123
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: સ્વીટ કૉર્ન સૂપ, Sweet Corn Soup recipe in Gujarati - Sukhmani Bedi : BetterButter


1
????? ????? ???, Sweet Corn Soup recipe in
Gujarati - Sukhmani Bedi BetterButter
 • SWEET CORN SOUP RECIPE IN GUJARATI
 • ????? ????? ???
  Ingredients to make ( Ingredients to make Sweet
  Corn Soup Recipe in Gujarati )
 • 1.??? 2 ???? ????
 • 2.1 ???? ??????? ????? ???
 • 3.1 ???? ??????? ??????
 • 4.??????? ?????????? ???? 750 ??.??.
 • 5.??? 300 ??.??.
 • 6.????? 30 ?????
 • 7.??? 1 ???? ????
 • 8.????? ???????????
 • 9.??? ???????????
 • 10.?????? ???? 200 ?????

2
????? ????? ???, Sweet Corn Soup recipe in
Gujarati - Sukhmani Bedi BetterButter
3
????? ????? ???, Sweet Corn Soup recipe in
Gujarati - Sukhmani Bedi BetterButter
 • How to make ????? ????? ???
 • ?? ??????? ????? ??? ???? ??? ???. ????? ???? ???
  ???, ??? ??? ?????? ???? ??? 3 ????? ???? ??????.
 • ?????? ????, ????? ??? ??? ???? ??? ????? ?????.
  ??????? ?????????? ???? ???? ??? ????? ??.
 • ???? 5 ????? ???? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ??.
  ??? ????? ????? ?????? ????? ???? ??? ??.
 • ???? ??????? ??? ??? ??? ??? ??? ?????. ?????
  ?????. ???? ??? ?????? ???? ???????? ??? ?????
  ??? ???? ?? ????.
 • ????? ??? ??? ???? ??? ????? ?????. ?? ??????
  ???? ?? ??? ?? ????? ????? ???? ????.
 • ????? ??????? ???? ??????? ?????.
 • Reviews for Sweet Corn Soup Recipe in Gujarati
  (0)
 • KNOW MORE ABOUT-http//www.betterbutter.in/gu/reci
  pe/560/sweet-corn-soup-in-gujarati
About PowerShow.com