పనీర్ బటర్ మసాలా, Paneer Butter Masala recipe in Telugu - Pavithira Vijay : BetterButter - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

పనీర్ బటర్ మసాలా, Paneer Butter Masala recipe in Telugu - Pavithira Vijay : BetterButter

Description:

PANEER BUTTER MASALA RECIPE IN TELUGU పనీర్ బటర్ మసాలా తయారుచేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ( Ingredients to make Paneer Butter Masala Recipe in Telugu ) 1.225 గ్రాముల పనీర్ 2.2 పెద్ద చెంచాల బటర్ 3.1 చెంచ నూనే 4.౩ లవంగాలు 5.3 యాలకులు 6.2 జాపత్రి 7.1 మధ్యస్త ఉల్లిపాయ( పేస్టు చేసినది) 8.1 చెంచ అల్లం-వెల్లులి పేస్టు. 9.3 - 4 మధ్యస్త టమాటాలు(రసం చేసినవి) 10.6 - 7 జీడిపప్పులు(నానబెట్టి పేస్టు చేసినవి) 11. 1/2 చెంచ కారం( లేదా రుచికి తగినంత) 12.1 చెంచ ధనియాల పొడి. 13.ఒక చిటికెడు పసుపు 14.ఉప్పు తగినంత 15.౩/4 చెంచ చెక్కెర 16.1 చెంచ గరం మసాలా 17.1 చెంచ తరిగిన కసూరి మేతి 18.1 - 2 చెంచాలు ఫ్రెష్ క్రీం. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Slides: 4
Provided by: betterbutter123
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: పనీర్ బటర్ మసాలా, Paneer Butter Masala recipe in Telugu - Pavithira Vijay : BetterButter


1
????? ???? ?????, Paneer Butter Masala recipe in
Telugu - Pavithira Vijay BetterButter
 • PANEER BUTTER MASALA RECIPE IN TELUGU
 • ????? ???? ????? ?????????????? ?????????
  ????????? ( Ingredients to make Paneer Butter
  Masala Recipe in Telugu )
 • 1.225 ??????? ?????
 • 2.2 ????? ?????? ????
 • 3.1 ???? ????
 • 4.? ???????
 • 5.3 ???????
 • 6.2 ???????
 • 7.1 ??????? ????????( ?????? ???????)
 • 8.1 ???? ?????-???????? ??????.
 • 9.3 - 4 ??????? ???????(??? ???????)
 • 10.6 - 7 ???????????(????????? ?????? ???????)
 • 11. 1/2 ???? ????( ???? ?????? ??????)
 • 12.1 ???? ?????? ????.
 • 13.?? ???????? ?????
 • 14.????? ??????

2
????? ???? ?????, Paneer Butter Masala recipe in
Telugu - Pavithira Vijay BetterButter
3
????? ???? ?????, Paneer Butter Masala recipe in
Telugu - Pavithira Vijay BetterButter
 • ????? ???? ????? How to make Paneer Butter
  Masala Recipe in Telugu
 • ???? ?? ???? ???? ????? ???????? ?????? ????
  ????????? ????? ????? ????? ???????? ????
  ???????. ??????? ???? ?????? ????? ????????,
  ????? ????????? ??? ???? ????? ?????? ?????
  ????????.
 • ??? ???? ?? ??????? ???? ????? ???? ???? ????????
  ????? ???? ??????, ?????? ???????, ??????? ?????
  ??????? ????????. ?????? ?????? ???????? ??????
  ????? ?????-???????? ?????? ???? ???????? ??????.
 • ???????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ?????
  ???????? ????? ?????????, ????? ??????? ????????.
 • ???? ?????? 2-? ???????? ?????? ?????? ?????????
  ????????(???? ??? ????? ????)
 • ??????? ???????? ?????? ???? ??? ????? ????
  ??????????????? ??? ??????.
 • ?????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ??????????.
 • ????????? ?????? ?? ????, 3 - 4 ???????? ????
  ??????.
 • ??????? ????? ??? ??????? ???????, ?????? ?????
  ???? ???? ???? ???? ??????.
 • ???????? ????? ???????? ??? ???????? ?????
  ???????- ????? ??? ?? 3 - 4 ???????? ???? ??? ?
  ??????? ????????????????.
 • ????? ??????? ???? ????? ???? ??????. 2 ???????
  ?????? ????? ??? ????????.
 • ????????? ???? ???? ????????, ???? ????? ??
  ????????? ????? ????????.
 • ?? ??????
 • ???? ????????? ?????? ?? ??????? ???? ?????? ????
  ??????? ????? ?????? ????? ????????. ??????
  ?????? ????????? ????????? ???? ????? ?????
  ?????????????? ????????????. ?? ???? ???????
  ????????? ??? ????? ?? ?????????, ???? ??????
  ?????? ?????? ????? ???? ???? ???? ??? ????????.
  ???? ????? ????? ?? ???? ?????? ?????????????
  ???? ????????? ????. ??? ???? ??????.
 • Reviews for Paneer Butter Masala Recipe in Telugu
  (0)
 • KNOW MORE ABOUT-http//www.betterbutter.in/te/reci
  pe/5785/paneer-butter-masala-in-telugu
About PowerShow.com