Băng chuyền chế biến - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Băng chuyền chế biến PowerPoint presentation | free to download - id: 6b3747-NjA3OLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Băng chuyền chế biến

Description:

Băng chuyền chế biến của Thành Công sản xuất được thiết kế với nhiều ưu điểm nổi bật đang là lựa chọn hàng đầu nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất. Và hiện nay loại băng chuyền này có thêm nhiều cải tiến giúp cho người sử dụng bớt đi nhiều thao tác và nhân lực – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Slides: 9
Provided by: sanphambangtai
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Băng chuyền chế biến


1
BANG CHUY?N CH? BI?N
2
Ð?C TÍNH CÔNG NGH? BANG CHUY?N CH? BI?N
 • Bang chuy?n ch? bi?n c?a Thành Công s?n xu?t du?c
  thi?t k? v?i nhi?u uu di?m n?i b?t dang là l?a
  ch?n hàng d?u nh?m dáp ?ng nhu c?u s?n xu?t. Và
  hi?n nay lo?i bang chuy?n này có thêm nhi?u c?i
  ti?n giúp cho ngu?i s? d?ng b?t di nhi?u thao tác
  và nhân l?c .
 • Bang chuy?n ch? bi?n v?i c?u trúc khung thép ho?c
  khung nhôm d?nh hình g?m hai t?ng r?t ti?n d?ng.
  M?t t?ng thao tác và m?t t?ng du?c thi?t k? v?i
  m?c dích ch?a các d?ng c?, nguyên v?t li?u dem
  l?i s? ti?n l?i hon cho ngu?i s? d?ng trong quá
  trình làm vi?c.

3
Ð?C TÍNH CÔNG NGH? BANG CHUY?N CH? BI?N
 • Bang chuy?n ch? bi?n c?a Thành Công r?t phù h?p
  d? có th? v?n chuy?n m?t kh?i lu?ng hàng hóa l?n,
  có b? m?t bang t?i r?ng và kích thu?c l?n.
 • Hon n?a trong quá trình h? th?ng máy v?n hành
  ch?y r?t êm và r?t d? dàng trong vi?c di?u khi?n.
  Ði?u này góp ph?n tiêt ki?m chi phí hi?u qu? cung
  nhu tang cao nang su?t lao d?ng, s?n xu?t trong
  các nhà máy, xí nghi?p.

4
Ð?C TÍNH CÔNG NGH? BANG CHUY?N CH? BI?N
 • Bàn thao tác c?a bang chuy?n ch? biên du?c làm t?
  ch?t li?u nhôm d?nh hình r?t b?n và ch?c ch?n,
  d?c bi?t v?i uu di?m n?i b?t là nó s? không b?
  bi?n d?ng khi b? va d?p m?nh hay trong môi tru?ng
  có nhi?t d? cao.
 • L?p ráp r?t d? dàng tháo l?p, s?a ch?a cung nhu
  v? sinh và b?o qu?n Tính linh ho?t trong l?p
  ráp khung nhôm d?nh hình s? d?ng các ph? ki?n
  nhu con tru?t, ke góc d? l?p ráp, vì th? có tính
  linh ho?t cao, có th? tái s? d?ng nhi?u l?n.

5
TÍNH NANG BANG CHUY?N CH? BI?N
 • H? th?ng bang chuy?n ch? bi?n du?c s? d?ng cho
  các nhà máy s?n xu?t, l?p ráp linh ki?n nh?a,
  linh ki?n di?n t?, di?n gia d?ng Trên h? th?ng
  du?c phân chia ra nhi?u công do?n khác nhau t?
  Ki?m tra gtL?p ráp gt Ðóng gói.
 • Ti?t ki?m nhân l?c nâng cao hi?u qu? trong s?n
  xu?t .
 • Các khung có th? tháo r?i và l?p ráp m?t cách d?
  dàng.
 • Hi?u su?t an toàn, ?n d?nh v?n hành don gi?n.
 • H? th?ng này du?c thi?t k? don gi?n , ti?ng ?n
  th?p và d? dàng b?o trì.

6
TSKT BANG BANG CHUY?N CH? BI?N
 • Chi?u dài bang chuy?n 1.000-20.000 ( mm)
 • Chi?u r?ng bang 350-800 (mm)
 • Chi?u cao 400-1.200 (mm)
 • K?t c?u khung bang t?i Khung nhôm d?nh hình
  2040, 4060,4080, ho?c b?ng inox , thép son
  tinh di?n.
 • Dây bang t?i Dây PVC PU chi?u dày 1-5 (mm) màu
  xanh , màu s?m ho?c màu tr?ng, kh? nang ch?ng
  tinh di?n c?a hãng Sampla(Italia), Ammerral (Hà
  Lan) , Esbelt ( Tây Ban Nha )

7
TSKT BANG CHUY?N CH? BI?N
 • Ð?ng co gi?m t?c (sew motor) hãng Japan, Italia
 • T?c d? dây bang t?i di?u khi?n b?ng bi?n t?n
  10-60 (m/phút). Ði?u ch?nh tùy thu?c vào t?ng s?n
  ph?m và công su?t bang t?i.
 • H? th?ng chi?u sáng T?t c? h? th?ng d?u có h?
  th?ng dèn chi?u sáng ti?t ki?m di?n, không gây
  m?i m?t
 • M?t bàn làm vi?c Dùng cho công nhân thao tác,
  v?n hành. V?t li?u b?ng g? MDF ph? cao su , PVC
  ho?c b?ng Inox
 • T? di?u khi?n bi?n t?n, Ðèn báo , công t?c ,
  nút d?ng kh?n c?p
 • Chi ti?t khác Ngoài ra, h? th?ng còn thi?t k?
  móc treo d?ng c?, khay d?ng linh ki?n, qu?t làm
  mát, h? th?ng khí nén

Chi ti?t xem t?i http//bangtaithanhcong.com/bang
-chuyen-che-bien/
8
THÔNG TIN LIÊN H?
 • CÔNG TY TNHH BANG T?I THÀNH CÔNG
 • Ð?a ch?63 N, du?ng HT 5 , khu ph? 3 , phu?ng
  hi?p thành , qu?n 12 , TPHCM
 • Ði?n tho?i (84.8) 3 717 3548
 • Hotline 0909 704 744 - Fax (84.8) 3 717 3549
 • Emailinfo_at_bangtaithanhcong.com
 • Website http//bangtaithanhcong.com
About PowerShow.com