K? NANG GIAO TI?P VА THUY?T TRМNH - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – K? NANG GIAO TI?P VА THUY?T TRМNH PowerPoint presentation | free to download - id: 3dbff1-YjBkMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

K? NANG GIAO TI?P VА THUY?T TRМNH

Description:

k n ng giao ti p v thuy t tr nh so s nh gdp/ng i c a vi t nam (2005) v i m t s n c (2003) (gi so s nh n m 2000) so s nh gdp ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:260
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 286
Provided by: thcslongq
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: K? NANG GIAO TI?P VА THUY?T TRМNH


1
K? NANG GIAO TI?P VÀ THUY?T TRÌNH
2
SO SÁNH GDP/NGU?I C?A VI?T NAM (2005) V?I M?T S?
NU?C (2003)(GIÁ SO SÁNH NAM 2000)
3
SO SÁNH GDP/NGU?I C?A VI?T NAM (2005) V?I M?T S?
NU?C (2003)(GIÁ SO SÁNH NAM 2000)
Ngu?n B? k? ho?ch và d?u tu
4
TÍNH CHUYÊN NGHI?P LÀ GÌ?
 • Ngu?i th?c hi?n công vi?c m?t cách chuyên sâu,
  du?c dào t?o trên co s? nh?ng ki?n th?c và k?
  nang mang tính chuyên môn và co b?n c?a m?t ngh?.
 • Ðáp ?ng du?c d?y d? các yêu c?u v? chu?n m?c (xã
  h?i, nghi?p v?) c?a ngh? và ch?u s?c ép c?a ngh?
  trong s? c?nh tranh vuon lên.
 • Quá trình hoàn thành công vi?c c?a ngh? tuân theo
  m?t t?p h?p nh?ng quy d?nh v? hành vi ?ng x?, th?
  t?c và cách th?c ho?t d?ng riêng.
 • Mang tính hi?p h?i có tính pháp nhân du?c xã h?i
  th?a nh?n

5
 • Thay d?i là cái duy nh?t không thay d?i

6
TH? GI?I THAY Ð?I, CHÚNG TA CUNG PH?I THAY Ð?I
THEO
7
 • K? thù c?a v?n d? ph?c t?p là tu duy ph?c t?p

8
3 M?C TIÊU C?A ÐÀO T?O
 • THAY Ð?I TU DUY.
 • THAY Ð?I CÁCH ?NG X?.
 • THAY Ð?I K? NANG, CÓ CÁCH HÀNH Ð?NG M?I (CÁC VI?C
  LÀM C? TH?).

9
4 NHI?M V? QUAN TR?NG C?A GIÁO D?C(THEO UNESCO)
 • GIÁO D?C CHO H?C SINH
 • Cách h?c d? BI?T
 • Cách h?c d? LÀM
 • Cách h?c d? S?NG
 • Cách h?c d? LÀM NGU?I (t?n t?i).
 • (Ngu?n Thanh niên, 31/8/2005)

10
GIAO TI?P
 • THÔNG MINH LÀ BI?T CÁCH H?I H?P LÝ, BI?T NGHE
  CHAM CHÚ, BI?T TR? L?I DÍ D?M VÀ BI?T NG?NG NÓI
  KHI KHÔNG CÒN GÌ Ð? NÓI N?A.
 • G. Laphate

11
GIAO TI?P
 • Ð? THÀNH Ð?T TRONG CU?C Ð?I, K? NANG GIAO TI?P
  V?I M?I NGU?I QUAN TR?NG HON NHI?U SO V?I TÀI
  NANG.
 • (G. Bêlôc, nhà van, nhà tu tu?ng Anh, th? ky
  19)

12
GIAO TI?P
 • THÀNH CÔNG C?A B?T K? AI TRONG LINH V?C KINH
  DOANH PH? THU?C 15 VÀO KI?N TH?C CHUYÊN MÔN,
  CÒN 85 - VÀO K? NANG GIAO TI?P V?I M?I NGU?I.
 • (A.D. Carnegie, 1936)

13
GIAO TI?P
 • N?U B?N CÓ M?T QU? TÁO VÀ TÔI CÓ M?T QU? TÁO VÀ
  CHÚNG TA TRAO Ð?I CHO NHAU, THÌ TÔI V?N S? CÓ M?T
  QU? TÁO VÀ B?N CUNG V?N CÓ M?T QU? TÁO.
 • CÒN N?U B?N CÓ M?T LU?NG TU TU?NG VÀ TÔI CÓ M?T
  LU?NG TU TU?NG VÀ CHÚNG TA TRAO Ð?I CHO NHAU, THÌ
  M?I CHÚNG TA S? CÓ HAI LU?NG TU TU?NG.
 • William Shakespeare (1564 1616)

14
IQ EQN?N T?NG C?A S? THÀNH CÔNG
15
THÔNG MINH TRÍ TU?CH? S? IQ(Intelligence
Quotient)
16
THÔNG MINH TRÍ TU?CH? S? IQ(Intelligence
Quotient)
 • IQ du?c c?u thành b?i các m?t
 • Trí nh?
 • Kh? nang tu duy
 • Kh? nang tu?ng tu?ng
 • Nang l?c t?p trung chú ý
 • S?c quan sát
 • S?c sáng t?o v.v

17
CH? S? IQKHÁI NI?M
 • IQ là ch? s? bi?u th? trí tu? m?t cách tuong
  d?i b?ng cách l?y tu?i trí tu? (Mentalage MA)
  chia cho s? tu?i sinh h?c (Chxonogicalage CA)
  r?i nhân v?i 100 (l?y 2 ch? s? sau d?u ph?y).
 • M?t d?a tr? thông minh bình thu?ng là d?a tr?
  có ch? s? IQ 100.

18
 • IQ du?c xác d?nh b?ng các cu?c tr?c nghi?m
  Stanford Binet n?i ti?ng

19
CH? S? IQTHÍ D?
 • Làm tr?c nghi?m v?i m?t em bé 6 tu?i (tu?i th?c
  t? tu?i sinh h?c), nhung em dó dã hoàn thành
  bài thi tr?c nghi?m ph? thông c?a em bé 8 tu?i
  (tu?i trí tu?).
 • Nhu v?y, ch? s? IQ c?a em là
 • Ðây là ch? s? IQ tuong d?i cao.

20
CH? S? IQ
 • Ch? s? IQ c?a m?t s? ngu?i n?i ti?ng
 • Descartes 210
 • Kant 199
 • Newton 190
 • Galileo 185
 • Franklin 160
 • Napoleon 145
 • (Ngu?n IQ EQ N?n t?ng c?a Thành công)

21
CH? S? IQ
 • IQ c?a các d?i T?ng th?ng M?
 • Bill Clinton ( Ð?ng Dân ch?) 182
 • Jimmy Carter (Ð?ng Dân ch?) 175
 • John Kennedy (Ð?ng Dân ch?) 174
 • Richard Nixon (Ð?ng C?ng hoà) 155
 • A.Lincon 150
 • Franklin Roosevelt (Ð?ng Dân ch?) 147
 • Washington 140
 • Harry Truman (Ð?ng Dân ch?) 132
 • Lyndon Johnson (Ð?ng Dân ch?) 126
 • Dwight Eisenhower (Ð?ng C?ng hoà) 122
 • Gerald Ford (Ð?ng C?ng hoà) 121
 • Ronald Reagan (Ð?ng C?ng hoà) 105
 • George Bush B? (Ð?ng C?ng hoà) 98
 • George Bush Con (Ð?ng C?ng hoà) 91
 • (Ngu?n An ninh th? gi?i, s? 18, 189/2004)

22
CH? S? IQ(S? li?u th?ng kê)
 • 0,4 tr? em có IQ gt 140 C?c k? thông minh
 • 2 tr? em có IQ t? 130 140 R?t xu?t s?c
 • 7 tr? em có IQ t? 120 130 Xu?t s?c
 • 17 tr? em có IQ t? 110 120 R?t thông minh
 • 25 tr? em có IQ t? 100 110 Khá thông minh
 • 17 tr? em có IQ t? 80 90 Kém thông minh
 • 7 tr? em có IQ t? 70 80 R?t kém, h?c ch?m
 • 2 tr? em có IQ du?i 70 Ngu ng?c
 • 0,4 tr? em có IQ du?i 60 R?t d?n d?n
 • (Ngu?n IQ EQ n?n t?ng c?a s? thành công)

23
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ(Emotionallgence
Quotient)
24
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • Khái ni?m EQ du?c nhà tâm lý h?c Piter Salavi
  thu?c d?i h?c Yale và ngài John Maier thu?c d?i
  h?c New Hampshire dua ra l?n d?u tiên vào nam
  1990 và d?nh nghia l?i vào nam 1996.

25
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • EQ dùng d? ch? nang l?c c?a m?t ngu?i n?m b?t
  và làm ch? du?c tình c?m c?a mình nang l?c di?u
  khi?n và phán doán v? tình c?m c?a ngu?i khác
  cùng v?i nang l?c c?a ngu?i dó ti?p nh?n nh?ng
  khó khan t?m th?i, cung nhu m?c d? l?c quan tru?c
  cu?c s?ng c?a mình.

26
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • EQ bao g?m các m?t
 • T? nn?n th?c
 • T?m nhìn
 • S? t? ch? tình c?m
 • Kh? nang khích l?
 • Kh? nang giao ti?p

27
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • N?u IQ du?c dùng d? d? doán trình d? trí l?c và
  tinh thông ngh? nghi?p c?a con ngu?i, thì EQ du?c
  xem là tiêu chu?n có hi?u qu? hon d? d? doán m?t
  con ngu?i có giành du?c thành công trong s?
  nghi?p và cu?c s?ng có h?nh phúc hay không. Ð?ng
  th?i, nó ph?n ánh t?t hon tính thích ?ng c?a cá
  th? v?i xã h?i.

28
TIÊN ÐOÁN TUONG LAI (1)
 • M?t nhà khoa h?c tiên doán tuong lai b?ng cách
  quan sát nh?ng em bé 4 tu?i v?i nh?ng viên k?o.
 • Ông l?n lu?t m?i t?ng em vào can phòng và b?t d?u
  m?t thí nghi?m hành h? êm ái.
 • Ðua cho m?i cháu m?t viên k?o, ông b?o M?i cháu
  có th? an viên k?o ngay bây gi?, nhung n?u cháu
  nào chua an c? d?i chú di có vi?c m?t lát quay v?
  và cháu dó s? du?c thêm m?t viên k?o n?a.
 • Nói r?i, nhà khoa h?c di ra ngoài.

29
TIÊN ÐOÁN TUONG LAI (2)
 • ë trong phòng, m?t s? em ch?p l?y viên k?o, an
  ngay sau khi ông di. Có em ch? d?i du?c vài phút,
  r?i cung ch?u thua.
 • Nhung cung có nhi?u em nh?t d?nh d?i cho du?c. Có
  em nh?m m?t l?i, có em cúi d?u xu?ng, có em hát
  khe kh?, có em bày trò ra choi, có em th?m chí
  ng? g?c.
 • Khi quay l?i phòng, nhà khoa h?c thu?ng k?o cho
  nh?ng em có công ch? d?i.
 • Sau dó, nhà khoa h?c d?i nh?ng em này l?n lên.

30
TIÊN ÐOÁN TUONG LAI (3)
 • Theo dõi cho d?n khi các em nói trên vào trung
  h?c, nhà khoa h?c dã thu du?c k?t qu? tuy?t v?i.
 • M?t cu?c di?u tra thông qua ph? huynh và giáo
  viên c?a các em này cho th?y
 • - Nh?ng em nào tru?c dây (h?i còn 4 tu?i) dã can
  d?m ch? d? du?c thu?ng viên k?o th? hai thì bây
  gi? t? ra d? thích nghi hon, d? hòa d?ng hon,
  thích m?o hi?m hon, t? tin và dáng tin c?y hon.
 • - Nh?ng em tru?c kia d?u hàng, b? cám d?, thì bây
  gi? cô don hon, d? b?c b?i và bu?ng b?nh hon, d?
  b? stress, và thu?ng tránh né nh?ng thách th?c
  trong cu?c s?ng.

31
TIÊN ÐOÁN TUONG LAI (4)
 • Khi d? thi ki?m tra trình d? h?c v?n SAT
  (Scholastic Aptitude Test M?t k? thi b?t bu?c
  d?i v?i h?c sinh M? tru?c khi dang ký h?c d?i
  h?c), nh?ng em tru?c kia không b? viên k?o khu?t
  ph?c d?t du?c di?m trung bình cao hon nh?ng em
  d?u hàng s?m d?n 210 di?m
 • (Ngu?n M?t góc nhìn kinh doanh, Ph?m Vu L?a
  H?,
 • Nhà xu?t b?n tr?, thành ph? H? Chí Minh, 2005)

32
PHÁT HI?N C?A SELIGMAN(Nhà tâm lý h?c ? Ð?i h?c
Pennsylvamia Hoa K?)
 • L?c quan là thu?c do h?u hi?u giá tr? b?n thân
  c?a m?t ngu?i.
 • Nh?ng ngu?i l?c quan, khi g?p th?t b?i, thu?ng
  xem dó là do m?t di?u gì dó mà h? có th? thay
  d?i, ch? không là do nh?ng nhu?c di?m bên trong
  mà h?c không có cách nào kh?c ph?c và h? tin
  tu?ng r?ng b?n thân h? có kh? nang ?nh hu?ng d?n
  s? thay d?i dó.
 • (Ngu?n M?t góc nhìn kinh doanh, Ph?m Vu L?a H?)

33
TÌNH HU?NG T?I CÔNG TY B?O HI?M METROPOLITAN LIFE
 • Vào gi?a th?p niên 50 (th? k? XX) hàng nam
  METROPOLITAN LIFE tuy?n m? 5000 nhân viên bán b?o
  hi?m, chi phí dào t?o cho m?i ngu?i là 30.000
  USD.
 • Sau m?t nam, trên 1/2 s? nhân viên dó b? vi?c,
  còn sau 4 nam thì 4/5 nhân viên dó b? vi?c.
 • Lý do c?a hi?n tu?ng nhân viên b? vi?c là khi di
  bán b?o hi?m, thu?ng xuyên b? ngu?i ta ÐÓNG S?M
  C?A, ÐU?I RA KH?I NHÀ.

34
TÌNH HU?NG T?I CÔNG TY B?O HI?M METROPOLITAN LIFE
 • Công ty METROPOLITAN LIFE ph?i tìm cách h?u hi?u
  d? tuy?n nhân viên có d? nang l?c ch?u b? hành
  h?, có th? d?n n?i b?c b?i và xem l?i t? ch?i là
  m?t th? thách hon là m?t c?c hình.

35
TÌNH HU?NG T?I CÔNG TY B?O HI?M METROPOLITAN LIFE
 • Giám d?c METROPOLITAN LIFE dã d?n tìm g?p
  SELIGMAN.
 • SELIGMAN cho 15.000 nhân viên m?i làm 2 bài tr?c
  nghi?m Bài tr?c nghi?m m?c d? l?c quan do ông
  d?t ra và bài ki?m tra do công ty dua ra nhu
  thu?ng l?.

36
TÌNH HU?NG T?I CÔNG TY B?O HI?M METROPOLITAN LIFE
 • Trong s? nh?ng ngu?i du?c tuy?n m?, có ngu?i d?t
  di?m kém v? bài ki?m tra trình d? c?a công ty,
  nhung l?i d?t di?m siêu l?c quan trong bài tr?c
  nghi?m c?a SELIGMAN.

37
TÌNH HU?NG T?I CÔNG TY B?O HI?M METROPOLITAN LIFE
 • Và v? sau, chính nh?ng ngu?i này d?t k?t qu? bán
  b?o hi?m t?t hon.
 • Trong nam d?u tiên, nh?ng ngu?i siêu l?c quan
  bán hon nh?ng ngu?i thông thu?ng 21 và 57 trong
  nam th? hai.
 • T? dó v? sau, mu?n vào làm vi?c t?i METROPOLITAN
  LIFE d?u ph?i tr?i qua bài tr?c nghi?m SELIGMAN.
 • (Ngu?n M?t góc nhìn kinh doanh, Ph?m Vu L?a H?)

38
(No Transcript)
39
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • Ch? có thông minh và tài trí là chua d?.
 • Thành công là m?t quá trình t? mình th?c hi?n.
  N?u b?n kh?ng ch? du?c EQ, thì kh?ng ch? du?c
  cu?c d?i. Nh?n th?c du?c mình là thành công m?t
  n?a.
 • (Damien Gotman IQ xúc c?m)

40
IQ VÀ EQ
 • Theo các nhà khoa h?c M?
 • 25 thành công c?a m?t ngu?i do IQ quy?t d?nh,
  còn 75 ph? thu?c vào EQ.
 • (Ngu?n IQ EQ n?n t?ng c?a s?
 • thành công)

41
EQ VÀ IQ
 • IQ cao có 3 nhu?c di?m co b?n
 • Quá chính xác, quá h?p lý ? Tu duy c?ng nh?c, máy
  móc, xo c?ng và m?t chi?u.
 • Khó thích nghi v?i môi tru?ng ? D? chùn bu?c
  tru?c khó khan và tr? ng?i.
 • Quá d? cao cá nhân mình ? L?y cái Tôi làm trung
  tâm giao ti?p ? Ch? bi?t mình mà không bi?t ngu?i
  khác.

42
IQ VÀ EQ
 • EQ có 3 uu di?m
 • Tu duy m?m m?ng, uy?n chuy?n ? Ða chi?u, bao
  quát.
 • Có kh? nang thích nghi cao ? T? ch?nh du?c mình
  cho phù h?p v?i môi tru?ng m?i ? luôn tìm ra gi?I
  pháp cho công vi?c ? không ch?u bó tay, không
  ch?u d?u hàng hoàn c?nh.
 • Ð? cho ngu?i khác l?y ngu?i khác làm trung tâm
  giao ti?p ? Bi?t ngu?i, bi?t mình.

43
 • BI?T NGU?I, BI?T MÌNH TRAM
 • TR?N TRAM TH?NG.
 • (Tôn T?)

44
CH? S? THÔNG MINH XÚC C?M EQ
 • IQ GIÚP CON B?N THÀNH TÀI
 • EQ GIÚP CON B?N THÀNH CÔNG TRONG CU?C S?NG.
 • (Dumex Grow)

45
EQ QUAN TR?NG HON IQ
 • T?I SAO M?T S? NGU?I L?I ÐU?C THIÊN PHÚ CÓ M?T
  CU?C S?NG R?T T?T? T?I SAO H?C SINH GI?I NH?T L?P
  KHI L?N LÊN CÓ TH? KHÔNG PH?I LÀ NGU?I GI?U NH?T?
  T?I SAO M?I THO?T NHÌN TAI ÐÃ TH?Y THÍCH NGU?I
  NÀY NHUNG L?I NG? V?C NGU?I KIA? T?I SAO CÓ NGU?I
  Ð? NGH? L?C VU?T QUA NH?NG TR?C TR? V?N CÓ TH?
  NH?N CHÌM NGU?I KHÁC Y?U BÓNG VÍA HON? NÓI TÓM
  L?I, NH?NG PH?M CH?T NÀO C?A TÂM TRÍ QUY?T Ð?NH
  AI LÀ NGU?I THÀNH Ð?T?

46
EQ QUAN TR?NG HON IQ
 • THEO NH?NG NHÀ QU?N LÝ NHÂN S?, TRONG TH? GI?I
  KINH DOANH, IQ GIÚP B?N ÐU?C TUY?N M?, CÒN EQ S?
  GIÚP B?N ÐU?C THANG TI?N. NH?NG NGU?I THÀNH Ð?T
  NH?T KHÔNG PH?I LÀ NH?NG NGU?I CÓ IQ (CH? S?
  THÔNG MINH) CAO NH?T, MÀ LÀ NH?NG AI CÓ QUAN H?
  GIAO TI?P T?T NH?T.

47
EQ QUAN TR?NG HON IQ
 • NH?NG AI THÂN THI?N V?I Ð?NG NGHI?P VÀ LUÔN CÓ Ý
  S?N SÀNG H?P TÁC THÌ THU?NG T?O ÐU?C NH?NG QUAN
  H? T?T Ð? CÓ TH? M? R?NG T?M HO?T Ð?NG VÀ Ð?T
  ÐU?C NH?NG M?C TIÊU C?A MÌNH HON LÀ NH?NG THIÊN
  TÀI CÔ ÐON VÀ V?NG V? TRONG GIAO TI?P XÃ H?I. ÐÓ
  CHÍNH LÀ NH?NG GÌ ÐU?C TH? HI?N B?NG EQ.

48
CH? S? THÔNG MINH IQ (INTELLIGENCE QUOTIENT)
 • IQ dánh giá s? phát tri?n trí tu? thông qua 4
  linh v?c
 • - Suy lu?n b?ng ngôn ng?.
 • - Suy lu?n s? h?c.
 • - Suy lu?n tr?u tu?ng, hình ?nh.
 • - Trí nh? ng?n h?n.
 • IQ ch?u tác d?ng c?a 3 y?u t?
 • - Di truy?n.
 • - Tâm lý.
 • - Dinh du?ng.
 • (Ngu?n Thanh niên, 16-30/05/06)

49
PHÁT TRI?N TRÍ TU? TOÀN DI?N (1)
 • Ngày nay các nhà khoa h?c dua ra 10 ch? tiêu dánh
  giá s? phát tri?n trí tu? toàn di?n c?a con
  ngu?i, mà IQ ch? là m?t trong s? dó.
 • Nhóm 7 ch? tiêu v? nh?n th?c
 • Ch? tiêu phát tri?n trí tu? (Mental Development
  Index MDI) thông qua nh?n th?c, s? phát tri?n
  ngôn ng? và s? phát tri?n v? giao ti?p xã h?i.
 • Ch? s? phát tri?n tâm th?n v?n d?ng (PDI
  Psychomotor Development Index) ph?n ánh kh? nang
  bi?t k?t h?p gi?a nh?n th?c v?i hành d?ng.
 • S? phát tri?n v? ngôn ng? kh? nang h?c, ghi nh?
  và s? d?ng t? ng?.
 • Kh? nang x? lý thông tin.

50
PHÁT TRI?N TRÍ TU? TOÀN DI?N (2)
 • 5. S? hình thành tính cách hành vi ?ng x? và
  kh? nang hoà nh?p v?i môI tru?ng.
 • 6. Kh? nang ti?p thu và di?n d?t m?c d? hi?u
  nh?ng gì ngu?i khác nói và kh? nang di?n d?t ý
  mu?n b?ng l?i ho?c b?ng các d?ng tác.
 • 7. Ch? s? thông minh.
 • NHÓM 3 CH? TIÊU V? TH? GIÁC
 • 8. S? nh?y bén v? th? giác.
 • 9. Kh? nang ghi nh? hình ?nh d?ng.
 • 10. S? phát tri?n c?a võng m?c.
 • (Ngu?n Thanh niên, 16-30/05/06)

51
MÔ T? C?A GORDON SUI (1)(di tìm s? tuy?t h?o)
 • N?u b? vào trong m?t cái chai n?a tá ong và vào
  chai khác n?a tá ru?i, r?i d?t chai n?m ngang,
  dáy chai hu?ng v? c?a s?, b?n s? th?y là các con
  ong s? kiên trì trong vi?c c? g?ng khám phá ra
  m?t l?i thoát xuyên qua l?p thu? tinh dáy chai,
  cho d?n khi ch?t vì ki?t l?c hay vì dói trong
  khi dó, chua d?y hai phút, các con ru?i d?u dã
  thoát du?c vòng vây thông qua c? chai ? hu?ng
  d?i di?n.

52
MÔ T? C?A GORDON SUI (2)(di tìm s? tuy?t h?o)
 • Trong thí nghi?m này, chính tình yêu ánh sáng c?a
  loài ong, chính trí thông minh vu?t m?c c?a
  chúng, là y?u t? làm chúng ch?t.
 • Hi?n nhiên, các con ong hình dung r?ng l?i thoát
  kh?i b?t c? nhà tù nào nh?t thi?t ph?I là hu?ng
  v? noi ánh sáng chi?u sáng nh?t và chúng hành
  d?ng phù h?p, và c? th? kiên trì m?t hành d?ng
  quá d?i h?p lý.

53
MÔ T? C?A GORDON SUI (3)(di tìm s? tuy?t h?o)
 • Ð?i v?i loài ong, thu? tinh là m?t di?u huy?n bí
  siêu nhiên chúng chua t?ng g?p bao gi? trong th?
  gi?i t? nhiên chúng chua t?ng có kinh nghi?m nào
  v? cái b?u không khí d?t nhiên không th? xâm nh?p
  du?c và trí thông minh càng l?n thì v?t chu?ng
  ng?i kia càng có v? không th? ch?p nh?n du?c,
  không th? hi?u du?c.

54
MÔ T? C?A GORDON SUI (4)(di tìm s? tuy?t h?o)
 • Trong khi dó loài ru?i d?n d?n, ch?ng quan tâm gì
  d?n tính h?p lý cung nhu s? bí ?n c?a thu? tinh,
  ch?ng coi tr?ng ti?ng g?i c?a ánh sáng, mà c? bay
  lo?n xà ng?u, và ? dây chúng g?p cái v?n may v?n
  ch? dón ngu?i có tâm trí don gi?n, cu?i cùng
  chúng nh?t thi?t s? khám phá ra l?i thoát thân ái
  tr? l?i t? do cho chúng.

55
NGU?I KHÁC
 • DÙ CHÚNG TA CÓ N? L?C Ð?N BAO NHIÊU CHANG N?A,
  THÌ CU?I CÙNG, THÀNH CÔNG C?A CHÚNG TA TRONG CU?C
  Ð?I VÀ TRONG S? NGHI?P V?N PH? THU?C ? M?C Ð? R?T
  L?N VÀO NH?NG NGU?I KHÁC.
 • (Suy t? d?nh nghia v? qu?n lý c?a Mary Folett)

56
 • Quan h? gi?a con ngu?i v?i con ngu?i gi?ng nhu
  vi?c gieo h?t v?y, gieo càng s?m thì thu ho?ch
  càng s?m, gieo càng nhi?u thì thu ho?ch càng
  nhi?u.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

57
HI?U NGU?I
 • Chúng ta ph?i hi?u rõ hoàn c?nh mình dang s?ng,
  hi?u tâm h?n mình, hi?u tính ch?t công vi?c mình
  dang làm, và m?i ngu?i xung quanh mình, nhanh
  chóng di?u ch?nh tình c?m c?a mình và nhìn nh?n
  v?n d? du?i m?t góc d? khác.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

58
HI?U MÌNH
 • Hi?u rõ mình có th? làm du?c nh?ng gì, không th?
  làm du?c nh?ng gì là công vi?c c?c k? khó khan,
  nhung ai làm du?c, h? s? không bao gi? roi vào
  nh?ng hoàn c?nh khó khan.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

59
 • Bí quy?t c?a s? thành công là kh? nang t? d?t
  mình vào d?a v? c?a ngu?i khác và xem xét s? v?t
  v?a theo quan di?m c?a h?, v?a theo quan di?m c?a
  mình.
 • (Henry Ford, 1963 1947)

60
(No Transcript)
61
(No Transcript)
62
GIAO TI?P
 • Nhu c?u thi?t y?u c?a cu?c s?ng con ngu?i, loài
  ngu?i (di?u dáng s? nh?t là s? cô don).

63
A. MASLOW 5 C?P B?C NHU C?U
64
GIAO TI?P
 • Ð?ng l?c c?a phát tri?n trí tu? và nhân cách con
  ngu?i (càng giao ti?p nhi?u, thì trí tu? và nhân
  cách càng phát tri?n).

65
GIAO TI?P
 • Cách th?c d? con ngu?i hi?u bi?t l?n nhau.

66
GIAO TI?P
 • Cách th?c d? con ngu?i th? hi?n nang l?c xã h?i
  c?a mình (Thuy?t ph?c ngu?i khác).

67
GIAO TI?P
 • Ph?n ánh nhân cách, van hoá cá nhân con ngu?i.

68
GIAO TI?P
 • Nhân t? giúp tru?ng th?.

69
GIAO TI?P
 • Ð?ng l?c phát tri?n kinh t? xã h?i nói chung.

70
5 B? PH?N H?P THÀNH NANG L?C HO?T Ð?NG NGH?
NGHI?P
 • Các k? nang Thành th?o, tinh thông.
 • Tri th?c S? hi?u bi?t qua tru?ng l?p, qua th?c
  t?.
 • Kinh nghi?m S? t?ng tr?i cu?c d?i. H?c h?i qua
  sai l?m và thành công.
 • Giao ti?p Kh? nang xã h?i, m?ng lu?i xã h?i, ?nh
  hu?ng xã h?i.
 • Ð?o d?c ngh? nghi?p Trách nhi?m, hành d?ng dúng.

71
KINH NGHI?M
 • Kinh nghi?m là kh?i di?m c?a khôn ngoan.
 • Alêman Th? k? th? VII tru?c Công nguyên

72
KINH NGHI?M
 • Kinh nghi?m là tên g?i nh?ng sai l?m c?a ta.
 • Oscar Wild, nhà van l?n c?a Pháp và châu Âu.

73
KINH NGHI?M
 • Nh? có l?i l?m, chúng ta m?i có thêm kinh nghi?m.
  Hãy c? rút kinh nghi?m sau m?i l?n sai l?m. Ngu?i
  nào thành công cung b?ng cách dó mà thôi.
 • Drugalas Burton

74
 • M?i m?t ngh?ch c?nh, m?i l?n th?t b?i, m?i s? dau
  d?n d?u mang theo h?t gi?ng l?i ích ngang b?ng
  ho?c l?n hon.
 • (Napoleon Mill. Phuong pháp làm giàu c?a ngu?i
 • thành d?t. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

75
 • M?t l?n ngã là bao l?n b?t d?i

76
KINH NGHI?M
 • Bi?t không ph?i là khó, làm m?i th?t là khó
 • Kinh thu

77
KINH NGHI?M
 • Ngu?i ta không ch? nh? vào sách v? m?i thành tài,
  mà tru?c tiên là nh? vào s? làm vi?c và s? t?ng
  tr?i cam go trong cu?c s?ng.
 • (Mauvezin)

78
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (1)
 • K? nang tu duy sáng t?o Do công vi?c ngày càng
  ph?c t?p, dòi h?i s? linh ho?t hon c?a ngu?i lao
  d?ng, nên các gi?i pháp mà ngu?i lao d?ng dua ra
  cung ph?i có kh? nang sáng t?o hon.
 • K? nang d?t m?c tiêu (t?o d?ng co) Ngu?i lao
  d?ng c?n có kh? nang d?t ra các m?c tiêu và kiên
  trì theo du?i nh?ng m?c tiêu dó.

79
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (1)
 • 3. K? nang giao ti?p, ?ng x? Ngu?i lao d?ng ph?i
  có k? nang giao ti?p, ?ng x? t?t v?i các nhà cung
  c?p, d?ng nghi?p và khách hàng. Ðây là di?u t?i
  c?n thi?t d?i v?i ngh? nghi?p tuong lai.
 • 4. K? nang lãnh d?o Ngu?i lao d?ng ph?i có k?
  nang này, vì s? du?c yêu c?u d?m nh?n nhi?u trách
  nhi?m hon và ph?i ch? huy du?c các d?ng nghi?p
  khi c?n thi?t.

80
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (3)
 • K? nang h?c h?i Ngu?i lao d?ng c?n bi?t cách h?c
  h?i d? có th? thu du?c nh?ng thông tin cung nhu
  các k? nang m?i và có kh? nang áp d?ng thông tin
  và k? nang này vào công vi?c c?a mình.
 • K? nang l?ng nghe K? nang l?ng nghe t?t s? giúp
  ngu?i lao d?ng hi?u du?c nh?ng m?i quan tâm c?a
  d?ng nghi?p, nhà cung c?p và khách hàng.
 • K? nang thuong lu?ng Ngu?i lao d?ng c?n ph?i có
  kh? nang d?t du?c s? nh?t trí thông qua quá trình
  cho và nh?n.

81
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (4)
 • 8. K? nang thuy?t trình, thuy?t ph?c Ngu?i lao
  d?ng ph?i có kh? nang gi?i dáp rõ ràng các th?c
  m?c c?a d?ng nghi?p, nhà cung c?p cung nhu khách
  hàng.
 • 9. K? nang d?m b?o tính hi?u qu? c?a t? ch?c
  (công ty) Ngu?i lao d?ng ph?i hi?u rõ cách d?t
  du?c nh?ng m?c tiêu kinh doanh c?a công ty và
  ph?i bi?t công vi?c c?a chính h? góp ph?n nhu th?
  nào vào vi?c d?t du?c nh?ng m?c tiêu dó.

82
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (5)
 • K? nang phát tri?n cá nhân/công vi?c Ngu?i lao
  d?ng có ích nh?t là ngu?i hi?u du?c r?ng h? c?n
  ph?i hoàn thi?n trong công vi?c c?a mình, liên
  t?c ph?n d?u vuon lên.
 • K? nang gi?i quy?t v?n d? Nh?ng hình th?c t?
  ch?c công vi?c m?i s? d?ng nghia v?i vi?c m?i
  ngu?i lao d?ng d?u s? d?t du?c yêu c?u gi?i quy?t
  các v?n d? và tìm ra nh?ng gi?i pháp thích h?p.

83
DOANH NGHI?P C?N GÌ ? NGU?I LAO Ð?NG (6)
 • 12. Lòng t? tôn Các nhà qu?n lý cho bi?t r?ng h?
  luôn mu?n l?a ch?n nh?ng ngu?i lao d?ng t? hào v?
  mình cung nhu nh?ng kh? nang c?a b?n thân.
 • 13. K? nang làm vi?c theo nhóm Làm vi?c t?p th?
  d?ng nghia v?i vi?c ngu?i lao d?ng ph?i bi?t cách
  phân chia công vi?c m?t cách công b?ng và hi?u
  qu?, d?ng th?i ph?i ph?i h?p v?i nhau d? d?t du?c
  nh?ng m?c tiêu c?a nhóm.
 • Ngu?n Nghiên c?u c?a H?i Ðào t?o và Phát
 • tri?n M? theo yêu c?u c?a C?c Lao d?ng M?.

84
QU?N LÝ CON NGU?I
 • T?I SAO CÓ NHI?U NGU?I LÀM CHUYÊN MÔN R?T GI?I
  NHUNG L?I KHÔNG THÀNH CÔNG ? V? TRÍ LÀM QU?N LÝ?

85
K? NANG VÀ PH?M CH?T NHÀ QU?N LÝ
86
(No Transcript)
87
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
88
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
89
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
90
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
91
NGÔN NG?
 • T? BÀO LÀ CO S? C?A M?I QUÁ TRÌNH S?NG, CÒN NGÔN
  NG? LÀ C?I NGU?N C?A TOÀN B? HÀNH VI VÀ VAN MINH
  C?A LOÀI NGU?I.
 • L.White
 • (Ngu?n Nguy?n Hoàng Ánh, Ð?i h?c Ngo?i Thuong)

92
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
93
CÁC HÌNH TH?C GIAO TI?P
NGÔN NG? KHÔNG L?I
 • C? ch?, di?u b? (nhún vai, v?y tay, ch? tay)
 • Cái b?t tay
 • Thái d? ân c?n, thân thi?n, c?i m?, h? h?i hay
  l?nh lùng, th? o, lãnh d?m, nh?t nh?o
 • N? cu?i
 • Ánh m?t, nheo m?t, ngu?c m?t
 • Ngôn ng? không gian
 • Ngôn ng? th?i gian.

94
NGÔN NG? KHÔNG GIAN
 • Kho?ng cách gi?a ngu?i trong giao ti?p (kho?ng
  cách gi?a ngu?i M? khi giao ti?p là 5 8 feet,
  gi?a nh?ng ngu?i M? La Tinh là 1-3 feet, ngu?i
  Jordani d?ng sát ngu?i d?i tho?i).

95
NGÔN NG? TH?I GIAN
 • ?n Ð? th?i gian là dòng sông (time is a rever)
 • M? th?i gian là ti?n b?c (time is money)

96
VAN HÓA GIAO TI?P
 • H?C V?N VAN HÓA
 • VAN HÓA khác H?C V?N v? khái ni?m và b?n ch?t.
 • H?C V?N là b?ng c?p, còn VAN HÓA là t?ng ?ng x?,
  là d?i nhân x? th?.
 • (Ngu?n TS. Th? Hùng C?m nang ?ng x?)

97
H?C V?N VAN HÓA
 • Ðu?c s?ng gi?a nh?ng con ngu?i có van hóa bao gi?
  cung là m?t cu?c s?ng d? ch?u, h?nh phúc và dáng
  mo u?c.
 • Có ngu?i h?c v?n cao nhung chua ch?c dã có van
  hóa, ngu?c l?i, có ngu?i tuy h?c ít nhung s?ng có
  van hóa.
 • (Ngu?n Th? gi?i ph? n?

98
H?C V?N VAN HÓA
 • VÀNG TR?NG NHA TRANG (1)
 • T?o hóa sinh ra muôn loài, nhung ch?ng loài nào
  làm nhà b?ng chính máu th?t c?a mình nhu Y?n Hàng.

99
VÀNG TR?NG NHA TRANG (2)
 • Su?t m?t nam, chúng di s?m, v? khuya d? tích luy
  th? nh?a s?ng k? di?u.
 • Ðông y g?i th? nh?a ?y là Tâm d?ch, Ng?c d?ch
  hay Huy?n tuong, ta g?i th? nh?a ?y là nu?c dãi.

100
VÀNG TR?NG NHA TRANG (3)
 • Tru?c t?t nguyên dán, chim Y?n rút ru?t làm t?.
  Chúng nh? ra dòng Tâm d?ch trong su?t dan
  thành chi?c t? xinh x?n, tr?ng ngà.

101
VÀNG TR?NG NHA TRANG (4)
 • Y?n hàng s?ng v?i nhau t? t? và có Van hóa cao
  chim d?c, chim mái cùng nhau làm t?, ?p tr?ng,
  nuôi con.
 • Ð?c bi?t, Y?n hàng không bao gi? tranh giành t?
  c?a nhau b?i v?y, trong xã h?i loài Y?n không có
  xung d?t, khi?u ki?n v? d?t dai, nhà c?a...

102
VÀNG TR?NG NHA TRANG (5)
 • Có ngu?i b?o chim Y?n d?y con tình yêu quê
  huong t? nh?. Nh?ng ti?ng chip, chip c?a chim
  con phát ra, d?p vào vách dá, d?i l?i tai chúng,
  t?o nên trong não tín hi?u quê huong.
 • Con ngu?i dã th? nghi?m mang chim Y?n d?n m?t noi
  d?y hoa thom m?t ng?t, nhung chúng v?n tìm v?
  noi chôn rau, c?t r?n c?a mình.
 • Con ngu?i có th? l?c l?i, còn chim Y?n thì không.
 • (Ngu?n Thanh niên, 6/5/2005)

103
VAN HÓA (PHUONG ÐÔNG)
 • Van hóa là T? Hán
 • M?t trong nh?ng ngu?i d?u tiên quan tâm d?n khái
  ni?m van hóa là tri?t gia Luu Hu?ng (th?i Tây
  Hán)
 • Theo Luu Hu?ng, VAN là d?p, HÓA là giáo hóa.
 • Van hóa là dùng van d? hóa
 • Van hóa nghia là l?y cái d?p d? giáo hóa con
  ngu?i.

104
VAN HÓA (PHUONG TÂY)
 • Van hóa xu?t phát t? ti?ng La Tinh CULTUS.
 • CULTUS Gieo tr?ng, tr?ng tr?t, vun x?i.
 • (1) Tr?ng tr?t, gieo tr?ng, vun x?i th?o m?c,
  cây c?i ? XANH TUOI, TUOI T?T.
 • (2) Tr?ng tr?t, gieo tr?ng, vun x?i TINH TH?N,
  TÂM H?N CON NGU?I ? CON NGU?I s?ng v?i nhau t?t
  d?p, t? t?, tôn tr?ng, không xúc ph?m, không làm
  t?n thuong, d?ng viên, nâng d? v? tinh th?n ? con
  ngu?i s?ng h?nh phúc.

105
VAN HÓA
 • VAN HÓA ? T?T, Ð?P trong 2 m?i quan h?
 • - CON NGU?I ? THIÊN NHIÊN
 • - CON NGU?I ? CON NGU?I

VAN HÓA CHÂN, THI?N, M?
106
 • CÁI GÌ CÒN L?I KHI T?T C? NH?NG TH? KHÁC B? QUÊN
  ÐI CÁI ÐÓ CHÍNH LÀ VAN HÓA.
 • (E.Heriot)

107
VAN HÓA
 • VAN HÓA PH?N ÁNH VÀ TH? HI?N M?T CÁCH T?NG QUÁT,
  S?NG Ð?NG M?I M?T C?A CU?C S?NG (C?A M?I CÁ NHÂN
  VÀ C?A M?I C?NG Ð?NG) ÐÃ DI?N RA TRONG QUÁ KH?,
  CUNG NHU ÐANG DI?N RA TRONG HI?N T?I, QUA HÀNG
  BAO NHIÊU TH? K? NÓ ÐÃ C?U THÀNH NÊN M?T H? TH?NG
  CÁC GIÁ TR?, TRUY?N TH?NG, TH?M M? VÀ L?I S?NG,
  VÀ D?A TRÊN ÐÓ, T?NG DÂN T?C KH?NG Ð?NH B?N S?C
  RIÊNG C?A MÌNH.
 • UNESCO

108
PHUONG PHÁP NGHIÊN C?U TÂM LÝ
 • HÃY C?T NGHIA THIÊN NHIÊN VÀ TH?U HI?U Ð?I S?NG
  TÂM LINH.
 • (Vinhan nhà tri?t h?c tru?ng phái ?n tu?ng)

109
PHUONG PHÁP NGHIÊN C?U TÂM LÝ
 • M?T KHÔNG T?NG TR?I CU?C Ð?I,
 • TRÁI TIM KHÔNG R?NG R?I Ð?N ÐAU.
 • (Ng?n ng? Anh)

110
HI?U CON NGU?I
 • NGU?I CÓ TINH TH?N SÂU S?C C?N PH?I T? RÈN LUY?N
  M?T CÁCH H?C Ð? KHÁM PHÁ NH?NG T? NH? C?A LÒNG
  NGU?I, TUY Ð?I V?I NHÀ TOÁN H?C THÌ NÓ LÀ M?T
  VI?C MO H?, NHUNG CH?C CH?N NÓ GIÚP CHÚNG TA R?T
  NHI?U Ð? THÀNH CÔNG TRÊN ÐU?NG Ð?I.
 • (Vauvenargues)

111
CON NGU?I
 • ÐÁY BI?N TUY SÂU, NHUNG NGU?I Ð?I ÐO ÐU?C. LÒNG
  NGU?I TUY NG?N, NHUNG CH?NG AI ÐO ÐU?C BAO GI?.
 • (Pearl Buck)

112
CON NGU?I
 • Con ngu?i là cây li?u, nhung dó là cây li?u bi?t
  tu duy.
 • (Tác gi? t?p Pensees, c? d?i Hy L?p)

113
 • TÔI TU DUY T?C LÀ TÔI T?N T?I
 • Descartes

114
CON NGU?I
 • Trên tr?n gian, không gì y?u du?i b?ng con ngu?i.
 • (Homere, Th? k? i VIII tru?c Công nguyên Nhà
  tho c? d?i
 • Hy L?p, tác gi? hai b?n anh hùng ca IIliade và
  Odyssee)

115
CON NGU?I
 • Con ngu?i là m?t di?u bí ?n.
 • Alexis Carul, bác s? Pháp (1873 - 1944)

116
CON NGU?I
 • CON NGU?I V?A CU?NG TRÁNG M?T CÁCH PHI THU?NG,
  L?I V?A C?C K? MONG MANH D? V?, CÓ TH? THÍCH NGHI
  M?T CÁCH K? L?, NHUNG ÐÔI KHI L?I R?T C?NG NH?C.
 • (Thieory dc Montbrial, giám d?c Vi?n các quan h?
  qu?c t? c?a Pháp, trong sách Th? gi?i ? di?m
  ngo?t c?a Th? k?)

117
CON NGU?I
 • CON NGU?I
 • LÀ T?NG HÒA
 • CÁC M?I QUAN H?
 • XÃ H?I.
 • (C.Mac)

118
(No Transcript)
119
CON NGU?I
 • CON NGU?I LÀ M?T
 • CON CHIM DI TRÚ ÐANG TRÊN ÐU?NG T?I NOI ? CU?I
  CÙNG C?A MÌNH TRÊN THIÊN ÐU?NG.
 • (Co Ð?c Giáo)

120
(No Transcript)
121
THI?N C?M, ÁC C?M
 • THUONG NHAU M?I S? CH?NG N?,
 • DÙ TRAM CH? L?CH CUNG KÊ CHO B?NG.
 • Dân gian

122
THI?N C?M, ÁC C?M
 • YÊU AI, YÊU C? ÐU?NG ÐI
 • GHÉT AI, GHÉT C? TÔNG TI H? HÀNG
 • Dân gian

123
THI?N C?M, ÁC C?M
 • THUONG NHAU C? ?U CUNG TRÒN
 • KHÔNG THUONG, THÌ QU? B? HÒN CUNG VUÔNG.
 • Dân gian

124
 • Yêu nên t?t, ghét nên x?u.

125
THI?N C?M, ÁC C?M
 • LÒNG THÀNH, NÉT M?T Ð?M ?M, KHÍ HÒA, L?I NÓI ÊM
  D?U THÌ TH? NÀO CUNG CÓ TH? LÀM RUNG Ð?NG LÒNG
  NGU?I.
 • (Khuy?t danh)

126
 • M?t b? cái lý không b?ng m?t tý cái tình

127
THI?N C?M
 • Ð? d?t du?c thành công trong linh v?c qu?n lý,
  ngoài nang l?c v? t? ch?c, ngoài nang l?c th?c
  hi?n công vi?c và tri th?c sâu s?c v? khoa h?c và
  k? thu?t, còn m?t y?u t? không th? thi?u - dó là
  nang l?c gây du?c thi?n c?m v?i m?i ngu?i, m?t bí
  quy?t v?n âm th?m, l?ng l? luu truy?n theo th?i
  gian nhu m?t di s?n quý báu c?a nhân lo?i.
 • Cheila Ostrander (Ngh? thu?t giao ti?p)

128
KHIÊM NHU?NG
 • Ngu?i thông thái ph?i gi?ng nhu nh?ng bông lúa
  Khi còn lép chúng vuon cao d?u kiêu hãnh, nhung
  khi h?t dã m?y, chúng b?t d?u khiêm nhu?ng cúi
  d?u xu?ng.
 • Môngtenho

129
KHIÊM NHU?NG
 • Làm ngu?i ph?i gi?ng nhu bông lúa Khi không có
  h?t nó ng?ng d?u lên, khi triu h?t nó g?c d?u
  xu?ng.
 • Epiqua Tri?t gia c? d?i Hy L?p (341 270 tru?c
  CN)

130
 • L? phép là d?c d? c?a l? tr?i và cung là nguyên
  t?c trong m?i vi?c.
 • (Kh?ng T?)

131
KHIÊM NHU?NG
 • NGU Ð?N THÌ NGU?I TA CHÊ CU?I.
 • THÔNG MINH THÌ NGU?I TA GHÉT VÀ NG? V?C.
 • THÔNG MINH MÀ BI?T LÀM NHU NGU
 • M?I LÀ KHÔN KÍN.
 • L? Khôn

132
KHIÊM NHU?NG
 • Khí, kiêng nh?t là hung hang.
 • Tâm, kiêng nh?t là h?p hòi.
 • Tài, kiêng nh?t là b?c l?
 • L? Khôn

133
KHIÊM NHU?NG
 • Càng khiêm nhu?ng thì ngu?i d?i càng quý.
 • Càng khoe khoang thì thiên h? càng oán
 • (Kinh Viên T?u Ng?, Trung Hoa c? d?i)

134
KHIÊM NHU?NG
 • Ð?i chua hi?u ta,
 • Ta cung chua hi?u d?i,
 • Vì v?y, ta hãy thu mình l?i.
 • (Jesus Christ, kho?ng gi?a nam 8 và 4
 • tru?c CN Kho?ng nam 30 sau CN)

135
TÂM LÝ TÍCH C?C NÊN TUONG LAI XÁN L?N
 • M?t tâm lý tích c?c, m?t kh? nang ki?m ch? b?n
  thân là m?t ph?n c?a thành công, d?ng th?i là m?t
  trong nh?ng nguyên t?c vàng c?a d?i ngu?i.
 • 9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

136
T? KI?M CH? B?N THÂN
 • LÚC GI?N, B?N Ð?NG NÊN LÀM GÌ H?T. CÓ KHI NÀO B?N
  GIANG BU?M GI?A LÚC BÃO T? KHÔNG?
 • (Posdsluy)

137
T? KI?M CH? B?N THÂN
 • BI?T NÉN NH?N CON GI?N D? LÀ TRÁNH ÐU?C NHI?U
 • H?I H?N TRONG Ð?I.
 • (Ng?n ng? Trung Qu?c)

138
T? KI?M CH? B?N THÂN
 • NGU?I MÀ TÍNH KHÍ B?T THU?NG, THÌ SU?T Ð?I KHÔNG
  LÀM ÐU?C VI?C GÌ.
 • (Tang Qu?c Phuong)

139
T? KI?M CH? B?N THÂN
 • NGU?I MÀ NÓNG N?Y, NÔNG N?I, H?P HÒI, THÌ KHI X?
  VI?C, VI?C HAY H?NG, KHI TI?P NGU?I, NGU?I HAY
  GI?N, MÀ CHÍNH MÌNH CUNG THU?NG B? THI?T THÒI.
 • (L? Khôn)

140
T? KI?M CH? B?N THÂN
 • LO TH?NG NGU?I THÌ LÀ LO?N
 • LO TH?NG MÌNH THÌ HÒA BÌNH
 • Ð? MÌNH RA SAU THÌ MÌNH L?I Ð?NG TRU?C
 • B? MÌNH RA NGOÀI THÌ MÌNH L?I ÐU?C CÒN.
 • (Lão T?)

141
 • Khi s?ng cùng ngu?i khác, c?n tôn tr?ng h?, h?n
  ch? t?i da (và không nên) làm t?n thuong h?. N?n
  t?ng quan h? xã h?i hoà h?p chính là hai bên
  không làm t?n thuong l?n nhau.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

142
(No Transcript)
143
QUY T?C VÀNG ?NG X?
 • CH? NH?N XÉT, PHÊ PHÁN CÔNG VI?C, S? KI?N, CH?
  KHÔNG NH?N XÉT, PHÊ PHÁN NHÂN CÁCH CON NGU?I.

144
NI?M TIN
 • Có l? không ai có th? bi?t tu?ng t?n v? s?c m?nh
  c?a ni?m tin, nó có th? làm bi?n d?i m?i th?, t?o
  ra m?t thành qu? t?t d?p ngoài s?c tu?ng tu?ng
  c?a b?t k? ai. Nh?ng ngu?i tràn tr? ni?m tin
  không bao gi? g?c ngã, trong cu?c s?ng h? luôn
  luôn là ngu?i chi?n th?ng.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

145
B?N NANG TIN (TI?M TH?C)(LÝ THUY?T C?A TI?N SI
MURPHY)
 • T?t c? nh?ng gì có tính ph? d?nh, nh?t d?nh không
  du?c nói ra mi?ng, hãy l?p t?c bi?n nó thành di?u
  có tính kh?ng d?nh, nhu v?y m?i có th? làm cho
  ti?m th?c phát huy công nang d? xu?t hi?n k?
  tích.
 • (Shimada Shuchi, 100 bí quy?t thành công trong
  cu?c d?i.
 • Nhà xu?t b?n Ph? N?, Hà N?i 2003)

146
HY V?NGGI? - THU?T
 • Ð?ng nói d?n h?nh phúc c?a b?n v?i ngu?i kém
  h?nh phúc hon mình.
 • Pytagore

147
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • ÐÁNH VÀO LÒNG NGU?I TRU?C KHI ÐÁNH VÀO THÀNH.
 • CHINH PH?C B?NG TÂM TRU?C KHI CHINH PH?C B?NG
  QUÂN.
 • (Kh?ng Minh, Trung Qu?c)

148
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • AI CUNG MU?N ÐU?C NGU?I KHÁC KHEN MÌNH.
 • (Abrâhm Lincoln, 1805 1865, T?ng th?ng th? 16
  c?a Hoa K?)

149
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • TI?NG NG?T NGÀO NH?T TRONG T?T C? CÁC ÂM THANH LÀ
  TI?NG KHEN.
 • (Xepôphône

150
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • NGU?I CON GÁI THÍCH KHEN DÙ X?U. NGU?I CON GÁI
  HAY CH?T VÌ NGU?I CON TRAI LÀ VÌ TH?.
 • (Pascal)

151
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • L?I KHEN NG?I KHI?N AI CUNG THÍCH, DÙ LÀ ÐÀN ÔNG
  HAY ÐÀN BÀ.
 • (Andre Maurois)

152
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • NHI?U PH? N? KHÔNG CÓ NHAN S?C, MÀ ÐU?C YÊU
  CHU?NG SU?T Ð?I LÀ VÌ H? BI?T CÁCH CA NG?I.
 • (Andre Maurois)

153
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • CÁI V?N QUÝ NH?T C?A TA LÀ NANG L?C KHÊU G?I ÐU?C
  LÒNG HANG HÁI C?A M?I NGU?I. CH? CÓ KHUY?N KHÍCH
  VÀ KHEN NG?I M?I LÀM PHÁT SINH VÀ LÀM TANG THÊM
  NH?NG TÀI NANG QUÝ NH?T C?A CON NGU?I.
 • (M?t chuyên gia v? t? ch?c)

154
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • Xin hãy nh? k? r?ng d?i v?i m?t ngu?i nào dó thì
  tên c?a h? là t? êm ái nh?t, quan tr?ng nh?t
  trong t?t c? m?i t?.
 • (D. Carnegie)

155
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • Các nhà d?i hùng bi?n và nh?ng ngu?i n?i ti?ng
  trong l?ch s? d?u bi?t s? d?ng m?t cách thi?n x?o
  hai ti?ng Chúng ta (chúng mình) và nh? dó dã
  g?t hái du?c thành công.
 • (Elmer Wecler))

156
Ð?NG VIÊN, KHUY?N KHÍCH, KHÍCH L?
 • A. Carnegie dã ca ng?i nh?ng ngu?i giúp vi?c mình
  tru?c m?t h?. Ông ca t?ng h? khi h? v?ng m?t. Ông
  còn bi?t ca t?ng h? sau khi ông ch?t. Ông vi?t ra
  và b?t ghi lên m? ông câu sau dây Ðây là noi an
  ngh? ngàn thu c?a m?t ngu?i dã bi?t thu d?ng
  nh?ng ngu?i thông minh hon mình.
 • (Andrew Carnegie, vua thép Hoa K?, 1835 1924)

157
 • HÃY KHEN T?NG B?N ANH NOI CÔNG C?NG VÀ TRÁCH C?
  H? ? TRONG NHÀ.
 • T?c ng? Anh

158
HY V?NGGI? - THU?T
 • Có nhi?u tru?ng h?p mà nói d?i l?i là ph?n s?
  t?i cao c?a con ngu?i.
 • Ta bi?t r?ng ph?i nói s? th?t, nhung s? th?t d?i
  nay b?t bu?c ph?i th?n tr?ng và kín dáo.
 • F. Voltaire

159
HY V?NGGI? - THU?T
 • Tôi yêu s? th?t hon t?t c? m?i th?. Tôi tin r?ng
  t?t c? m?i ngu?i ai ai cung c?n d?n s? th?t.
 • Nhung theo tôi, nhân lo?i còn c?n d?n nh?ng l?i
  nói d?i nhi?u hon, n?u nó an ?i ta, nó ng?t ngào
  b? d? ta, nó mang l?i cho ta nh?ng ngu?n hy v?ng
  tuy?t v?i.
 • Không có l?i nói d?i, nhân lo?i s? ch?t d?n
  trong s? chán chu?ng và tuy?t v?ng.
 • Anatole De France (nhà van hoá, 1844 1924)

160
HY V?NGGI? - THU?T
 • KHI THU?NG Ð? CHO S? D?I TRÁ LÀ T?I L?I THÌ NGU?I
  CUNG Ð?T RA M?T NGO?I L? DÀNH CHO CÁC BÁC SI H?C
  CÁCH NÓI KHÉO Ð? AN ?I B?NH NHÂN.
 • (Soubira)

161
 • Ð?ng ph?n bác bao gi? c? Chúng ta s? không bao
  gi? làm cho ngu?i khác thay d?i lý l? c?a h? dâu.
  Ý ki?n c?a m?t con ngu?i nhu m?t cái dinh v?y
  Càng d?p vào nó (t?c là càng b?o nó sai), thì
  càng làm cho nó lún sâu hon (t?c là càng làm cho
  ngu?i ta kh?ng d?nh ngu?i ta dúng).
 • Dumas Fills

162
S? PHÊ PHÁN, CH? TRÍCH
 • T? ái c?a con ngu?i là m?t th? bi?n r?ng bao la
  không bao gi? gi?i h?n, cao hon tr?i, sâu hon âm
  gi?i, nói m?t cách vu vo cung ch?m lòng t? ái.
 • Francais Mauriac

163
S? PHÊ PHÁN, CH? TRÍCH
 • M?t ph? n? cao thu?ng s? hy sinh ngàn l?n cu?c
  s?ng c?a mình cho ngu?i yêu, nhung cung s? l?c
  d?c su?t d?i v?i anh ta vì m?t cu?c tranh cãi si
  di?n v? vi?c dóng ho?c m? m?t cánh c?a, vì dó là
  di?m danh d? c?a ch? ta.
 • G. Sand (n? van si Pháp), 1804 - 1876

164
 • B?n không bao gi? thay d?i cá tính c?a ai dó,
  nhung có th? giúp thói quen tu duy c?a h? hi?u
  qu? hon, sáng t?o hon.
 • Edword de Bonos

165
KHOAN DUNG
 • Du?i dôi m?t tôi, khoan dung là d?c tính d?p
  nh?t.
 • Không có gì du?c th?c hi?n mà không có d?c tính
  này. Nó là v?n d? tiên quy?t trong m?i giao ti?p
  nhân sinh.
 • Faul H. Spaak

166
KHOAN DUNG
 • Nguyên t?c vàng v? cách cu x? là khoan dung cho
  nhau, vì chúng ta ch? th?y m?t ph?n c?a chân lý
  theo nh?ng góc c?nh khác nhau.
 • Gandi

167
KHOAN DUNG
 • M?t ngu?i ch? c?n m?t l?n nhu?ng nh?n, là m?t
  l?n c?m nh?n du?c ánh sáng lung linh c?a cu?c
  s?ng. Ch? c?n m?t l?n khoan dung là có th? m?
  r?ng cánh c?a c?a s? yêu thuong.
 • (9 l?i khuyên c?a Bill Gates dành cho Thanh
 • niên. Nhà xu?t b?n Van hoá - Thông tin, 2004)

168
CON NGU?I
 • Tri?t d? có nghia là hi?u s? v?t d?n t?n g?c r?
  c?a nó.
 • Nhung g?c r? c?a con ngu?i chính là b?n thân con
  ngu?i.
 • C. Mác, 1818 1883

169
CON NGU?I
 • Nghi cho cùng, v?n d? tu pháp cung nhu m?i v?n d?
  khác trong lúc này là v?n d? ? d?i và làm ngu?i.
 • H? Chí Minh Trong bài Van hoá pháp dình

170
CON NGU?I
 • Ð?o không th? xa r?i con ngu?i, xa r?i con ngu?i
  thì không còn d?o n?a.
 • Kh?ng T?, 511 479 tru?c CN, th?i Xuân Thu

171
CON NGU?I
 • Hãy d?i x? v?i con ngu?i nhu là m?t m?c dích, ch?
  d?ng bao gi? ch? coi h? là phuong ti?n.
 • Immaunuel Kant, 1724 1804

172
CON NGU?I
 • Cái giá tr? to nh?t c?a loài ngu?i là con ngu?i
  v?y. Mu?n khai thác m?t d?a c?u, vi?c c?n làm là
  ph?i phát tri?n nhân cách con ngu?i.
 • Anatole De France, 1844 - 1924

173
B?N TÍNH CON NGU?I
 • TÍNH THI?N LÀ CÓ S?N
 • (Nhân chi so tính b?n thi?n)
 • M?nhT?, 372 289 tru?c CN

174
B?N TÍNH CON NGU?I
 • CON NGU?I V?N SINH RA ÐÃ MANG TÍNH ÁC.
 • (Nhi chi tính ác, k? thi?n gi? ngu? dã)
 • Tuân T?, 298 238 tru?c CN

175
B?N TÍNH CON NGU?I
 • B?N TÍNH CON NGU?I KHÔNG THI?N CUNG KHÔNG ÁC.
 • (Nhân tính vô thi?n ác)
 • Kh?ng T?, 511 479 tru?c CN, th?i Xuân Thu

176
B?N TÍNH CON NGU?I
 • Ng? thì ai cung nhu luong thi?n
 • T?nh d?y phân ra k? d? hi?n
 • Hi?n d? ph?i dâu là tính s?n
 • Ph?n nhi?u do giáo d?c mà nên.
 • H? Chí Minh D? bán Nh?t ký trong tù

177
 • T?o v?t t?t d?p nh?t trên th? gian này là con
  ngu?i du?c h?p th? m?t n?n giáo d?c t?t d?p.
 • Epetet

178
LÀM NGU?I
 • LÀM NGU?I TH?T KHÓ.
 • Kh?ng T? (551 479 tru?c CN, th?i Xuân Thu

179
LÀM NGU?I
 • ? Ð?I KHÔNG CÓ C?NH NG? NÀO LÀ D? X?.
 • Tang Qu?c Phuong

180
LÀM NGU?I
 • Ð?I LÀ V?Y VÀ KHÔNG TH? NÀO KHÁC ÐU?C.
 • Dòng ch? th? k? XV (trên phi?n dá nh? du?i
 • lùm cây t?i m?t nhà th? Amstecdam Hà Lan

181
LÀM NGU?I
 • C?N CH?T RANG Ð? CH?U THI?T, Ð?NG V?NG BU?C Ð?
  LÀM NGU?I
 • (C? ng?)

182
LÀM NGU?I
 • CON NGU?I XU?T CHÚNG LÀ CON NGU?I BI?T CH?NG NH?N
  T?T C? M?I S? TH?T VÀ ÐUONG Ð?U V?I T?T C? M?I
  TRU?NG H?P M?T CÁCH BÌNH TINH
 • (J. Keats)

183
LÀM NGU?I
 • An ? sao cho tr?i s? d?i
 • V?a lòng cung khó, há r?ng choi
 • Nghe nhu ch?c ru?t tai làm di?c
 • Gi?n d?u cam gan mi?ng m?m cu?i.
 • Nguy?n Công Tr? (1778 1859)

184
 • S?ng còn ch?ng s?, s? gì ch?t
 • (Ng?n ng? Trung Qu?c. Luu Hi?u Khánh. Ti?n phong
  ch? nh?t, 12/3/2000)

185
CH? NH?N
 • CH? NH?N T? HAI B? H?P THÀNH. TRÊN LÀ B? ÐAO (DAO
  NH?N), DU?I LÀ CH? TÂM (TRÁI TIM), NGHIA LÀ DAO
  NH?N ÐÂM VÀO TIM MÀ CH?U Ð?NG ÐU?C LÀ NH?N)
 • (TS. Th? Hùng, C?m nang ?ng x?)

186
CH? NH?N
 • CÓ KHI NH?N N?I Ð? YÊU THUONG
 • CÓ KHI NH?N N?I Ð? TÌM ÐU?NG LO TOAN
 • CÓ KHI N?N N?I Ð? V?N TOÀN
 • CÓ KHI NH?N N?I Ð? Ð? TÀN SÁT NHAU
 • (Ngu?n GS. Tr?n Lê Nhân t?ng
 • d?i tu?ng Võ Nguyên Giáp)

187
CH? NH?N
 • NH?N M?T L?N CHO GIÓ YÊN SÓNG L?NG
 • LÙI M?T BU?C NHÌN BI?N R?NG TR?I CAO.
 • (TS. Th? Hùng, C?m nang ?ng x?)

188
LÀM NGU?I
 • Có l?n h?c trò h?i Kh?ng T?
 • Cái gì có th? làm phuong ngôn b?t t? cho su?t
  cu?c d?i con ngu?i?
 • Kh?ng T? tr? l?i
 • Cái gì ta không mu?n ngu?i khác làm cho ta, thì
  ta d?ng làm cho ngu?i khác.
 • Kh?ng T?

189
LÀM NGU?I
 • Tru?c khi nh?p Ni?t Bàn, khi nghe các d? t?
  than khóc Ngài m?t r?i, thì chúng con ph?i s?ng
  th? nào dây? Ph?t Thích Ca bèn d?y r?ng Hãy
  d?t lên ng?n l?a c?a chính mình mà di.
 • Ph?t Thích Ca

190
LÀM NGU?I
 • Anh hãy t? giúp mình tru?c. Tr?i s? giúp anh
  sau.
 • La Fontaine

191
LÀM NGU?I
 • M?t ngày kia, Ph?t ch? trang, b?o các d? t? Kia
  là m?t trang, c? nhìn theo ngón tay ta thì th?y,
  nhung nên nh? r?ng ngón tay ta không ph?i là
  trang.
 • Nh?ng l?i ta gi?ng v? d?o cung v?y. Các con c?
  nghe l?i ta gi?ng mà tìm d?o. Nhung nên nh? r?ng
  l?i gi?ng c?a ta không ph?i là d?o dâu.
 • Ph?t Thích Ca

192
LÀM NGU?I
 • Yêu cung nhu ghét, thi?n cung nhu ác, t?t c? d?u
  c?n thi?t cho con ngu?i.
 • William Blake, 1757 1827

193
LÀM NGU?I
 • N?u l?y kh?i ta nh?ng gì làm ta dau kh?, thì cu?c
  d?i s? còn l?i cái gì?
 • Ruy Barbosa

194
LÀM NGU?I
 • Ch?t cung là hành vi c?a cu?c s?ng.
 • Mare Aurule

195
LÀM NGU?I
 • Em cam thù anh, nhung dó là cách duy nh?t d? em
  s?ng mà không có anh bên c?nh cu?c d?i mình.
 • Em là n?i dau t?n cùng c?a anh, nhung làm sao anh
  có th? s?ng mà thi?u n?i dau dó.
 • Ð?i tho?i gi?a Maclen và Santiago trong phim N?
  hoàng trái tim60

196
QU?N LÝ CON NGU?I
 • TRONG PHÉP HÀNH Ð?NG, M?I VI?C Ð?U QUY V? VI?C
  BI?T NGU?I VÀ BI?T S? D?NG CON NGU?I.
 • (Bernar Grasset, 1881 1955)

197
QU?N LÝ CON NGU?I
 • QU?N LÝ LÀ PHUONG TH?C Ð? NGU?I LÃNH Ð?O Ð?T M?C
  TIÊU C?A MÌNH B?NG NGU?I KHÁC VÀ THÔNG QUA NGU?I
  KHÁC.
 • (Mary Follet)

198
QU?N LÝ CON NGU?I
 • Nh?ng ai bi?t s? d?ng con ngu?i, thì s? di?u
  khi?n du?c công vi?c và con ngu?i, ho?c cá nhân
  ho?c t?p th?, m?t cách sáng su?t, còn nh?ng ai
  không bi?t làm nhu v?y, thì s? sai l?m trong vi?c
  di?u khi?n c? hai.
 • Socrate (469 399 tru?c CN,
 • nhà tri?t h?c c? d?i Hy L?p)

199
DÙNG NGU?I
 • VAN HOÁ LÀ ÐI TÌM CHÂN TR?I, N?U T?T C? GI?NG
  NHAU THÌ XÃ H?I TH?T ÐÁNG BU?N.
 • AI KHÔNG CH?P NH?N ÐU?C ÐI?U NÀY LÀ VÔ VAN HOÁ,
  LÀ PH?N VAN HOÁ.
 • Ph?m Van Ð?ng
 • (M?t b? óc l?n dã ng?ng tu duy Tác gi? Tuong
  Lai)

200
DÙNG NGU?I
 • ÔNG LÀ CON NGU?I TUY?T V?I. CH? B?NG TR?C GIÁC,
  ÔNG ÐÃ CÓ TH? C?M NH?N ÐU?C S? THÍCH KHÁC NHAU
  C?A NH?NG CON NGU?I KHÁC NHAU S?NG ? NH?NG N?N
  VAN HOÁ KHÁC NHAU. VÀ ÔNG ÐÃ BI?N C?M NH?N ÐÓ VÀO
  CÁC S?N PH?M SIÊU Ð?NG C?A MÌNH.
 • (Morita, Ch? t?ch t?p doàn SONY
 • (ca ng?i c?a t? New York Times khi Morita qua d?i
  11/2000)

201
THU?T DÙNG NGU?I
 • M?t cây làm ch?ng nên non
 • Ba cây ch?m l?i nên hòn núi cao
 • Dân gian Vi?t Nam

202
THU?T DÙNG NGU?I
 • Ngu?i tài nh?t thiên h? là ngu?i thu ph?c du?c
  nhi?u nhân tài.
 • Hoàng H?u Các

203
THU?T DÙNG NGU?I
 • Ta ch?ng có tài gì, ch?ng qua là bi?t dùng tài
  quân s? c?a Hàn Tín, tài muu lu?c c?a Truong
  Luong và tài t? ch?c c?a Tiêu Hà dó thôi.
 • Hán Cao T?

204
THU?T DÙNG NGU?I
 • Dùng ngu?i gi?ng nhu dùng cây g?, ch? vì vài ch?
  m?c mà b? c? cây to.
 • Ng?n ng?

205
THU HÚT NHÂN TÂM
 • CHINH PH?C ÐU?C NHÂN TÂM THÌ D?I ÐU?C THÁI SON
 • (Ng?n ng? Trung Qu?c)

206
THU HÚT NHÂN TÂM
 • ÐU?C TR?I KHÔNG B?NG ÐU?C Ð?T.
 • ÐU?C Ð?T KHÔNG B?NG ÐU?C LÒNG NGU?I.
 • (Tôn t?, Trung Hoa c? d?i)

207
THU HÚT NHÂN TÂM
 • Ngu?i ?ng v?i thiên th?i, thì sáng l?p du?c co
  nghi?p.
 • Ngu?i chi?m du?c d?a l?i, thì n?m du?c bá
  vuong.
 • Ngu?i gi? du?c nhân hoà, thì thành s? nghi?p.
 • Thiên th?i không b?ng d?a l?i
 • Ð?a l?i không b?ng nhân hoà
 • B?ch Huy?t Thiên th?i, Ð?a l?i, Nhân hoà

208
THÀNH CÔNG TRONG S? NGHI?P VÀ CU?C Ð?I(Nhìn t?
Phuong Ðông)
209
THÀNH CÔNG TRONG S? NGHI?P VÀ CU?C Ð?I
210
B?N LINH Ý CHÍ
 • VU?T QUA M?I TR? NG?I T? BÊN NGOÀI VÀ VU?T QUA
  CHÍNH B?N THÂN MÌNH.
 • K? THÙ L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ CHÍNH MÌNH.
 • (Trích Kinh Ph?t)

211
 • T?T C? M?I CHI?N TH?NG Ð?U ÐU?C B?T Ð?U T? CHI?N
  TH?NG B?N THÂN MÌNH.
 • LÊONOB

212
TRÍCH KINH PH?T
 • 1.K? THÙ L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ CHÍNH MÌNH.
 • 2.NGU D?T L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ D?I TRÁ
 • 3.TH?T B?I L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ T? Ð?I.

213
TRÍCH KINH PH?T
 • 4. BI AI L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ GHEN T?.
 • 5. SAI L?M L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ ÐÁNH M?T
  MÌNH
 • 6. T?I L?I L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ B?T HI?U

214
TRÍCH KINH PH?T
 • 7. ÐÁNG THUONG NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ T? TY.
 • 8. ÐÁNG KHÂM PH?C NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ VU?T LÊN
  SAU KHI NGÃ
 • 9. TÀI S?N L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ TRÍ T?Ê VÀ
  S?C KH?E

215
TRÍCH KINH PH?T
 • 10. MÓN N? L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ TÌNH C?M
 • 11. PHÁ S?N L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ TUY?T V?NG
 • 12. L? V?T L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ KHOAN DUNG

216
TRÍCH KINH PH?T
 • 13. KHI?M KHUY?T L?N NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ KÉM
  HI?U BI?T.
 • 14. AN ?I NH?T C?A Ð?I NGU?I LÀ B? THÍ.

217
TRI?T LÝ S?NG C?A NGU?I TRUNG QU?C
 • M?T TRUNG TÂM L?Y S?C KH?E LÀM TRUNG TÂM
 • HAI M?T CHÚT THO?I MÁI M?T CHÚT H? Ð? M?T
  CHÚT.

218
TRI?T LÝ S?NG C?A NGU?I TRUNG QU?C
 • BA QUÊN QUÊN TU?I TÁC QUÊN B?NH T?T QUÊN H?N
  THÙ.
 • B?N CÓ CÓ NHÀ ?, CÓ B?N Ð?I CÓ B?N TRI ÂM, CÓ
  S? TI?T KI?M.

219
TRI?T LÝ S?NG C?A NGU?I TRUNG QU?C
 • NAM PH?I PH?I V?N Ð?NG, PH?I HÒA NHÃ, L?CH S?
  PH?I BI?T CU?I PH?I BI?T K? CHUY?N PH?I T? COI
  MÌNH LÀ NGU?I BÌNH THU?NG.

220
S?C KH?E
 • S?C KH?E LÀ M?T TÌNH TR?NG THO?I MÃI HOÀN TOÀN V?
  TH? CH?T, V? TINH TH?N VÀ XÃ H?I, CH? KHÔNG PH?I
  CH? LÀ M?T TÌNH TR?NG KHÔNG CÓ B?NH T?T HAY KHÔNG
  B? TÀN T?T.
 • (Ð?nh nghia v? s?c kh?e c?a WHO)

221
MU?I ÐI?U Ð? S?NG LÂU
 • 1. B?T AN TH?T, AN NHI?U RAU
 • 2. B?T AN M?N, AN NHI?U CH?T CHUA
 • 3. B?T AN CH?T ÐU?NG, AN NHI?U HOA QU?
 • 4. B?T AN CH?T B?T, AN NHI?U S?A
 • 5. B?T M?C NHI?U QU?N ÁO, T?M NHI?U HON

222
MU?I ÐI?U Ð? S?NG LÂU
 • 6. B?T ÐI XE, NANG ÐI B?
 • 7. B?T PHI?N MU?N, NG? NHI?U HON
 • 8. B?T NÓNG GI?N, CU?I NHI?U HON
 • 9. B?T NÓI, LÀM NHI?U HON
 • 10. B?T HAM MU?N, CHIA S? NHI?U HON
 • (Theo kinh nghi?m Nh?t B?n và
 • ki?n ngh? c?a WHO)

223
THU HÚT NHÂN TÂM
 • L?y TÂM d? ngu?i ta b? thu ph?c
 • L?y TÀI d? ngu?i ta kính ph?c
 • L?y TÌNH d? ngu?i ta c?m d?ng (có c?m tình)
 • L?y LÝ d? ngu?i ta b? thuy?t ph?c
 • L?y ÂN d? ngu?i ta g?n bó
 • L?y L?I d? ngu?i ta bi?t on

224
CÔNG LAO
 • Ba nam bú m?m con tho,
 • K? công cha m? bi?t co nào ng?n,
 • Ch? r?ng Sinh ngã cù lao
 • B? sâu không ví, tr?i cao không bì.
 • (Nguy?n Trãi, 1380 19/9/1442, danh nhân van hoá
  - 1980)

225
CÔNG LAO
 • Gia dình là gì?
 • Ðó là s? pha tr?n tình m?n s? cha, tình yêu m?n
  m?, s? kính tr?ng thán ph?c nhân d?c c?a cha l?n
  m?.
 • B? qua l?i l?m, ghi nh? công on, thông c?m n?i
  dau kh?, c?m kích s? hy sinh c?a cha m?.
 • (P.Janet)

226
THUY?T PH?C
 • L?I NÓI NG?T NGÀO S? CHI?M ÐU?C TRÁI TIM NGU?I
  NGHE, VÀ DO ÐÓ, S? TH?NG ÐU?C LÝ TRÍ C?A H?.
 • (Abraham Lincoln, T?ng Th?ng Hoa K? th? 16, 1805
  1865)

227
SO Ð? THUY?T PH?C
228
 • Ngu?i ta ch? nghe (d? ti?p thu) cái ngu?i ta mu?n
  nghe

229
TI?NG(Âm thanh)
 • Ti?ng tr?i thác vào s? v?t t? nhiên nhu ti?ng
  thông reo, ti?ng chim mùa xuân, ti?ng côn trùng
  mùa thu, ti?ng mua trên t?u chu?i, ti?ng gió
  trong b?i trúc, âm v?n trong và vang xa, giai
  di?u kín dáo, khi?n cho ngu?i nghe b?ng c?m th?y
  lòng xa xôi nhu h?c n?i, t? xa xôi nhu mây ngàn.
 • (Nguy?n Du?ng Hào, bài t?a Phong
 • trúc t?p c?a Ngô Th? Lân, th? k? 18)

230
NGHE KHÂU KHÓ NH?T(Hi?u su?t nghe 25 30)
231
 • NGHE THÌ QUÊN
 • NHÌN THÌ NH?
 • LÀM THÌ HI?U

232
NGHE
 • CÁI TA ÐÃ BI?T NGAN C?N TA NGHE CÁI TA CHUA BI?T.

233
NGHE
 • CÁI TA ÐANG NGHI NGAN C?N TA NGHE CÁI NGU?I KHÁC
  NÓI

234
 • Ð? HI?U ÐU?C SUY NGHI C?A NGU?I KHÁC, CHÚNG TA
  PH?I THOÁT KH?I NH?NG SUY NGHI C?A CHÍNH MÌNH.
 • (Ngu?n Ngu?i bán hàng m?t phút)

235
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • DAO C?T THÌ LÀNH, LU?I C?T THÌ KHÔNG.
 • T?c ng? Vi?t Nam

236
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • SU?T Ð?I LÀM LÀNH, CH? M?T CÂU B?C ÁC Ð? Ð? ÐI
  T?T C?.
 • Gia Ng?

237
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • HÃY SUY NGHI TRU?C KHI NÓI, VÌ L? L?I THÌ NGÀN
  L?N ÂN H?N.
 • Descartes

238
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • M?T V?T THUONG DO KI?M CHÉM CÓ TH? T? LÀNH, V?T
  THUONG DO L?I NÓI THÌ KHÔNG BAO GI? LÀNH ÐU?C.
 • (T?c ng? Afganistan)

239
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • CÓ BA TH? KHÔNG BAO GI? TR? L?I LÀ TÊN ÐÃ BAY,
  L?I ÐÃ NÓI VÀ NH?NG NGÀY ÐÃ S?NG.
 • A.Cuôcxen

240
KHÔNG ÐU?C NÓI SAI
 • CÓ KHI VÌ M?T L?I NÓI MÀ NU?C TH?NH, CÓ KHI VÌ
  M?T L?I NÓI MÀ M?T NU?C.
 • C? Ng?

241
GI?NG NÓI
 • Gi?ng nói là guong m?t th? hai
 • (Gerard Bauer)
 • Gi?ng nói là doá hoa c?a s?c d?p.
 • (Zenn Delee)

242
GI?NG NÓI
 • Ngu?i nghe ch? b? chinh ph?c b?i nh?ng ý nghi,
  xúc c?m c?a ngu?i nói trong s? th? hi?n âm thanh
  ngôn ng? du?c nói ra.
 • (E.A.Nogin)

243
L?I NÓI
 • L?i nói có m?t s?c m?nh th?n di?u.
 • (Các dân t?c th?i so khai)
 • L?i nói có hi?u qu? hon mu?i v?n kh?u th?n công.
 • (Napoléon Bonaparte, 1769 - 1821)

244
L?I NÓI
 • L?i nói khéo còn hon c? tài hùng bi?n.
 • (Bacon)
 • Con chim du?c xét doán qua ti?ng hót, Con ngu?i
  d?oc xét doán qua l?i nói.
 • (Ng?n ng? phuong Tây)

245
L?I NÓI
 • L?I NÓI CH?NG M?T TI?N MUA.
 • L?A L?I MÀ NÓI CHO V?A LÒNG NHAU.
 • NÓI NG?T THÌ L?T Ð?N XUONG.
 • (Ng?n ng? Vi?t Nam)

246
L?I NÓI
 • T?ng m?t câu nói hay quý hon t?ng vàng b?c châu
  báu.
 • L?i nói hay giúp ngu?i ?p hon v?i l?a.
 • L?i nói d? h?i ngu?i hon guom dao.
 • Tuân T?, kho?ng 298 238 tru?c CN

247
 • KHÔNG PH?I NH?NG GÌ B?N NÓI
 • LÀM NGU?I KHÁC CHÚ Ý, MÀ CHÍNH LÀ
 • CÁCH B?N NÓI NHU TH? NÀO.

248
TRUY?N THÔNG TIN
 • Ð? ti?p thu du?c 100 thông tin nào dó, thì
 • 7 là nh? n?i dung thông tin.
 • 38 là gi?ng nói c?a ngu?i truy?n thông tin.
 • 55 là nh? nh?ng c? ch? hành vi c?a ngu?i truy?n
  thông tin.
 • (Theo Elbert MenraBian, M?)

249
CÁCH NÓI
 • N?I DUNG NÓI G?N NHU CÓ TÁC Ð?NG ÍT HON CÁCH
  NÓI.
 • (Voltaire, nhà tu tu?ng, nhà tri?t h?c l?n
 • nu?c Pháp, th? k? Ánh Sáng, 1694 1778)

250
CÁCH NÓI
 • CÓ BA ÐI?U QUAN TR?NG TRONG M?T BÀI NÓI NGU?I
  NÓI, CÁCH H? NÓI VÀ NH?NG GÌ H? NÓI. TRONG BA
  ÐI?U ?Y, ÐI?U KÉM QUAN TR?NG NH?T LÀ NH?NG GÌ H?
  NÓI.
 • (Huân tu?c Morley)

251
CÁCH NÓI
 • NGU?I TA S?N SÀNG TIN T?T C?, MI?N LÀ NH?NG ÐI?U
  ÐÓ ÐU?C NÓI RA M?T CÁCH TH?M KÍN.
 • (D. Chagal)

252
CÁCH NÓI
 • L?i nói nhã nh?n, ôn t?n là l?i nói có s?c m?nh
  mãnh li?t nh?t.
 • (Gioden)

253
CÁCH NÓI
 • M?t t? dùng dúng lúc có ?nh hu?ng không th? ng?
  du?c.
 • (H.F.Amiel)

254
NÓI
 • Nói d? làm gì? Nói dúng m?c dích.
 • Nói v?i ai? Nói dúng d?i tu?ng.
 • Nói nhu th? nào? Nói dúng cách.
 • Nói khi nào? Nói dúng lúc.
 • Nói ? dâu? Nói dúng ch?.

255
CÁCH NÓI
 • Không k? t?i, k
About PowerShow.com