Р? БN Р?I M?I GIБO D?C Р?I H?C VI?T NAM (GIAI РO?N 2006 – 2020) B? GIБO D?C VА РАO T?O - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Р? БN Р?I M?I GIБO D?C Р?I H?C VI?T NAM (GIAI РO?N 2006 – 2020) B? GIБO D?C VА РАO T?O PowerPoint presentation | free to download - id: 3cc96f-OTRiZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Р? БN Р?I M?I GIБO D?C Р?I H?C VI?T NAM (GIAI РO?N 2006 – 2020) B? GIБO D?C VА РАO T?O

Description:

N I M I GI O D C I H C VI T NAM (GIAI O N 2006 2020) B GI O D C V O T O N i dung n S b c thi t ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:50
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 132
Provided by: www2Hcmu
Category:
Tags: giai | nam

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Р? БN Р?I M?I GIБO D?C Р?I H?C VI?T NAM (GIAI РO?N 2006 – 2020) B? GIБO D?C VА РАO T?O


1
Ð? ÁN Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?CVI?T NAM(GIAI
ÐO?N 2006 2020)B? GIÁO D?C VÀ ÐÀO T?O
2
N?i dung Ð? án
 • S? b?c thi?t ph?i d?i m?i giáo d?c d?i h?c
 • Quan di?m ch? d?o d?i m?i giáo d?c d?i h?c
 • M?c tiêu phát tri?n giáo d?c d?i h?c d?n nam 2020
 • Các nhi?m v? và gi?i pháp d?i m?i giáo d?c d?i
  h?c
 • T? ch?c th?c hi?n

3
S? B?C THI?T PH?I Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
4
B?i c?nh qu?c t?
 • Khoa h?c và công ngh?, d?c bi?t là công ngh?
  thông tin và truy?n thông, phát tri?n nh?y v?t
  bu?c d?u quá d? sang n?n kinh t? tri th?c.
 • Xu th? toàn c?u hóa di?n ra m?nh m?
 • Tri?t lý v? giáo d?c th? k? 21 bi?n d?i to l?n,
  l?y h?c thu?ng xuyên su?t d?i làm n?n móng, m?c
  tiêu c?a vi?c h?c là "h?c d? bi?t, h?c d? làm,
  h?c d? cùng s?ng v?i nhau và h?c d? làm ngu?i,
  nh?m hu?ng t?i xây d?ng m?t xã h?i h?c t?p .

5
B?i c?nh trong nu?c
 • M?c tiêu Chi?n lu?c phát tri?n kinh t?-xã h?i
  2001-2010
 • Ðua d?t nu?c ta ra kh?i tình tr?ng kém phát
  tri?n
 • Nâng cao rõ r?t d?i s?ng v?t ch?t, van hoá, tinh
  th?n c?a nhân dân

6
B?i c?nh trong nu?c
 • T?o n?n t?ng d? d?n nam 2020 nu?c ta co b?n tr?
  thành m?t nu?c công nghi?p theo hu?ng hi?n d?i
  hoá công nghi?p hoá g?n v?i hi?n d?i hoá ngay
  t? d?u và trong su?t các giai do?n phát tri?n...,
  t?ng bu?c phát tri?n kinh t? tri th?c ? nu?c ta

7
B?i c?nh trong nu?c
 • Ð?ng và Nhà nu?c coi Giáo d?c-dào t?o và khoa
  h?c-công ngh? là qu?c sách hàng d?u
 • Phát tri?n giáo d?c và dào t?o là n?n t?ng và
  d?ng l?c c?a s? nghi?p công nghi?p hoá, hi?n d?i
  hoá, là di?u ki?n d? phát huy ngu?n l?c con
  ngu?i
 • C?n t?o chuy?n bi?n co b?n, toàn di?n v? giáo d?c
  và dào t?o

8
B?i c?nh trong nu?c
 • Giáo d?c và dào t?o là
 • M?t trong 3 linh v?c then ch?t c?n d?t phá d?
  làm chuy?n d?ng tình hình kinh t?-xã h?i, t?o
  bu?c chuy?n m?nh v? phát tri?n ngu?n nhân l?c.

9
B?i c?nh trong nu?c
 • Liên quan ch?t ch? d?n hai linh v?c khác là d?i
  m?i co ch? chính sách nh?m gi?i phóng tri?t d?
  l?c lu?ng s?n xu?t, m? r?ng th? tru?ng trong và
  ngoài nu?c và c?i cách hành chính, xây d?ng b?
  máy nhà nu?c trong s?ch và v?ng m?nh.

10
B?i c?nh trong nu?c
 • N?n kinh t? chuy?n t? k? ho?ch hóa t?p trung sang
  kinh t? th? tru?ng theo d?nh hu?ng xã h?i ch?
  nghia.
 • T?o bu?c d?t phá m? r?ng khu v?c ngoài công l?p
 • Ho?t d?ng các co s? công l?p chuy?n t? co ch? s?
  nghi?p hành chính bao c?p sang t? ch? cung ?ng
  d?ch v?, không nh?m l?i nhu?n

11
B?i c?nh trong nu?c
 • Chuy?n d?ch m?nh m? co c?u kinh t? (nông nghi?p
  công nghi?p d?ch v?) dòi h?i ph?i chuy?n d?ch
  m?nh co c?u giáo d?c d?i h?c Vi?t Nam (co c?u
  trình d?, co c?u ngành ngh?, co c?u vùng mi?n).

12
NH?NG THÀNH T?UVÀ Y?U KÉMC?A H? TH?NG GIÁO D?C
Ð?I H?C
13
Thành t?u 60 nam
 • T?o hu?ng di cho giáo d?c d?i h?c Vi?t Nam
 • Xác d?nh co c?u h? th?ng trình d? co b?n thích
  h?p
 • Ða d?ng hóa m?c tiêu, lo?i hình dào t?o, lo?i
  tru?ng v? mô hình và s? h?u.

14
Thành t?u 60 nam
 • C?u trúc l?i chuong trình dào t?o
 • Xây d?ng quy trình dào t?o theo h?c ph?n, bu?c
  d?u áp d?ng h?c ch? tín ch?

15
Thành t?u 60 nam
 • Thu h?p kho?ng cách gi?a d?i h?c Vi?t Nam v?i d?i
  h?c khu v?c.
 • B?o d?m cho giáo d?c d?i h?c d?ng v?ng và phát
  tri?n, t?ng bu?c m? r?ng quy mô dào t?o (nam h?c
  2003-2004 có 1.032.000 sinh viên d?i h?c, trong
  dó g?n 12 ? các tru?ng ngoài công l?p, 33.000
  h?c viên sau d?i h?c, g?n 40.000 gi?ng viên).

16
Y?u kém
 • Y?u kém l?n nh?t, gây nhi?u lo l?ng trong xã h?i
  và làm tr? ng?i ti?n trình công nghi?p hoá - hi?n
  d?i hoá và h?i nh?p kinh t? qu?c t? là s? b?t c?p
  v? kh? nang dáp ?ng c?a h? th?ng giáo d?c d?i h?c
  d?i v?i yêu c?u dào t?o nhân l?c cho s? nghi?p
  công nghi?p hoá - hi?n d?i hoá và nhu c?u h?c t?p
  c?a nhân dân, bi?u hi?n c? th? nhu sau du?i dây

17
Y?u kém
 • Ch?t lu?ng, hi?u qu? dào t?o th?p, h?c chua g?n
  ch?t v?i hành, nhân l?c du?c dào t?o y?u v? nang
  l?c và ph?m ch?t chua bình d?ng v? co h?i ti?p
  c?n.
 • Quy mô chua dáp ?ng cho công nghi?p hoá - hi?n
  d?i hoá (ch? 10 t? l? d? tu?i du?c h?c d?i
  h?c) m?t cân d?i cung-c?u.

18
Y?u kém
 • Co c?u h? th?ng tru?ng d?i h?c b?t h?p lý
 • M?ng lu?i tru?ng và Vi?n tách bi?t, gi?m hi?u
  qu? d?u tu và ch?t lu?ng dào t?o nghiên c?u
 • Nghiên c?u khoa h?c chua du?c chú ý dúng m?c
  chua g?n k?t gi?ng d?y, nghiên c?u và ph?c v? d?i
  s?ng xã h?i.

19
Y?u kém
 • Chua có phân t?ng các tru?ng v? ch?c nang, nhi?m
  v? quy?n t? ch? và trách nhi?m xã h?i c?a các
  tru?ng không cao.
 • Ngu?n l?c h?n h?p, ch? y?u d?a vào ngu?n ngân
  sách nhà nu?c, h?c phí nh? bé

20
Y?u kém
 • Chuong trình dào t?o c?ng nh?c, thi?u linh ho?t,
  n?ng lý thuy?t, nh? th?c hành, ch?m h?i nh?p.
 • Co c?u ngành ngh? don di?u
 • Phuong pháp d?y và h?c r?t l?c h?u,
 • Quy trình dào t?o dóng kín, c?ng nh?c, thi?u m?m
  d?o, liên thông

21
Y?u kém
 • Ð?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý h?ng h?t,
  không dáp ?ng yêu c?u d?i m?i c? v? s? lu?ng và
  ch?t lu?ng.
 • Chuyên gia nghiên c?u, ho?ch d?nh chính sách giáo
  d?c d?i h?c thi?u nghiêm tr?ng.
 • Gi?ng viên ít nghiên c?u khoa h?c.

22
Y?u kém
 • h) Qu?n lý vi mô h? th?ng d?i h?c còn bao bi?n,
  ôm d?m, quan liêu, hành chính báo c?p.
 • Co ch? chính sách chua t?o ra tính t? ch?, t?
  ch?u trách nhi?m c?a các tru?ng v? nhân s?, v?
  h?ch toán thu chi và ch?t lu?ng s?n ph?m dào t?o.

23
Y?u kém
 • Chua t?o ra c?nh tranh d? phát tri?n giáo d?c
 • Qu?n lý ? các tru?ng chua d?i m?i, ch? y?u d?a
  vào thói quen, kinh nghi?m.
 • Quy ho?ch phát tri?n tru?ng không rõ ràng, không
  mang tính dài h?n b? trí không h?p lý trên toàn
  lãnh th?, làm gi?m hi?u qu? d?u tu

24
Y?u kém
 • Xây d?ng h? t?ng mang tính tình th?, công trình
  xây d?ng manh mún.
 • Ð?i m?i giáo d?c d?i h?c không theo k?p d?i m?i
  v? kinh t? và yêu c?u h?i nh?p qu?c t?.
 • Qu?n lý giáo d?c không theo k?p xã h?i hoá giáo
  d?c.

25
Nguyên nhân y?u kém
 • Tu duy ch?m d?i m?i, th?m chí còn có nh?ng bi?u
  hi?n l?ch l?c.
 • Tu tu?ng và thói quen bao c?p n?ng n?

26
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • Th?c hi?n s? m?nh dào t?o ngu?n nhân l?c có ki?n
  th?c, k? nang, trình d? và ch?t lu?ng cao cho các
  ngành ngh?, các thành ph?n kinh t?, nâng cao ti?m
  nang trí tu? c?a d?t nu?c.
 • G?n k?t ch?t ch? và tr?c ti?p góp ph?n vào vi?c
  phát tri?n kinh t? - xã h?i, d?y m?nh ti?n b?
  khoa h?c - k? thu?t, c?ng c? qu?c phòng, an ninh
  dáp ?ng nhu c?u h?c t?p c?a nhân dân.

27
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • Là quá trình hi?n d?i hoá h? th?ng giáo d?c d?i
  h?c, d?i m?i tu duy, làm cho t?ng tru?ng và toàn
  h? th?ng giáo d?c d?i h?c du?c nâng cao
 • Hoàn thi?n tính nhân van, khoa h?c, hi?n d?i

28
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • K? th?a nh?ng thành qu? giáo d?c dào t?o c?a d?t
  nu?c và th? gi?i,
 • Phát huy b?n s?c dân t?c, d?ng th?i ti?p thu tinh
  hoa nhân lo?i, phù h?p và ti?p c?n nhanh v?i xu
  th? phát tri?n giáo d?c d?i h?c c?a các nu?c phát
  tri?n.

29
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 4. H? th?ng giáo d?c d?i h?c ph?i b?o d?m tính
  th?c ti?n và tính hi?u qu?. Phát tri?n m?nh
  tru?ng d?i h?c, cao d?ng ngoài công l?p.
 • T?o di?u ki?n thu?n l?i v? chính sách d? m?i t?
  ch?c, cá nhân và toàn xã h?i tham gia phát tri?n
  giáo d?c d?i h?c m?t cách bình d?ng.

30
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 5. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c theo hu?ng
  nâng cao tính t? ch? và trách nhi?m xã h?i, nâng
  cao nang l?c c?nh tranh c?a t?ng tru?ng và c?a
  toàn b? h? th?ng phân d?nh rõ ch?c nang, nhi?m
  v? qu?n lý nhà nu?c v? giáo d?c.

31
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • Ph?i du?c ti?n hành d?ng b?, t? m?c tiêu, quy
  trình, n?i dung d?n phuong pháp
 • G?n bó ch?t ch? và t?o d?ng l?c d? ti?p t?c d?i
  m?i d?ng b? và m?nh m? giáo d?c ph? thông và giáo
  d?c ngh? nghi?p.
 • M? r?ng quy mô dào t?o gi?i quy?t t?t m?i quan
  h? gi?a nâng cao ch?t lu?ng và m? r?ng quy mô,
  gi?a th?c hi?n công b?ng xã h?i và b?o d?m hi?u
  qu? dào t?o.

32
QUAN ÐI?M CH? Ð?O Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • Là s? nghi?p c?a Ð?ng, Nhà nu?c và nhân dân.
 • Ð?y m?nh xã h?i hoá giáo d?c.
 • Phát huy vai trò ch? th? c?a công cu?c d?i m?i là
  các tru?ng d?i h?c mà nòng c?t là d?i ngu gi?ng
  viên, cán b? qu?n lý và s? hu?ng ?ng, tham gia
  tích c?c c?a toàn xã h?i, tru?c h?t là các nhà
  khoa h?c, nhà ho?t d?ng xã h?i, các nhà s? d?ng
  lao d?ng, sinh viên và gia dình.

33
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • A. M?c tiêu chung
 • Có bu?c chuy?n co b?n v? ch?t lu?ng và quy mô,
  dáp ?ng nhu c?u nhân l?c cho s? nghi?p phát tri?n
  kinh t? - xã h?i.
 • Nâng cao trí tu? c?a dân t?c, ti?p c?n trình
  d? tiên ti?n trong khu v?c và trên th? gi?i.
 • Nâng m?t s? tru?ng d?i h?c lên d?ng c?p qu?c t?,
  nâng cao s?c c?nh tranh c?a ngu?n nhân l?c và n?n
  kinh t? d?t nu?c.

34
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • B. M?c tiêu c? th?
 • 1. Hoàn ch?nh m?ng lu?i các co s? giáo d?c d?i
  h?c trên ph?m vi toàn qu?c, có s? phân t?ng rõ
  r?t,
 • Ð?m b?o h?p lý co c?u trình d?, co c?u ngành
  ngh?, co c?u vùng mi?n, d?ng th?i phù h?p v?i quy
  ho?ch t?ng th? c?a các t?nh và thành ph? tr?c
  thu?c trung uong.

35
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 2. Hoàn thi?n phân chia các chuong trình dào t?o
  theo hai hu?ng nghiên c?u và ngh? nghi?p-?ng
  d?ng.
 • S? d?ng quy trình dào t?o m?m d?o, k?t h?p mô
  hình truy?n th?ng v?i mô hình nhi?u giai do?n và
  chuy?n các co s? giáo d?c d?i h?c sang dào t?o
  theo h? th?ng tín ch?.
 • Ð?i m?i n?i dung, phuong pháp gi?ng d?y và h?c
  t?p ? các tru?ng d?i h?c, coi tr?ng vi?c g?n li?n
  h?c v?i th?c t?p, h?c v?i nghiên c?u khoa h?c,
  nâng cao k? nang ngh? nghi?p.

36
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 3. M? r?ng quy mô dào t?o, d?t t? l? 200 sinh
  viên/1 v?n dân vào nam 2010 và 450 sinh viên/1
  v?n dân vào nam 2020, trong dó có 70-80 t?ng s?
  sinh viên theo h?c các chuong trình ngh? nghi?p -
  ?ng d?ng và ph?n d?u d?t kho?ng 40 t?ng s? sinh
  viên thu?c các tru?ng ngoài công l?p.
 • Xây d?ng m?t vài tru?ng d?i h?c d?ng c?p qu?c t?.
  Tang s? lu?ng luu h?c sinh nu?c ngoài t?i Vi?t
  Nam.

37
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 4. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên và cán b? qu?n lý
  giáo d?c d?i h?c có ph?m ch?t d?o d?c và luong
  tâm ngh? nghi?p, có trình d? chuyên môn cao,
  phong cách gi?ng d?y và qu?n lý tiên ti?n, hi?n
  d?i
 • Ð?n nam 2010 ít nh?t 40 gi?ng viên có trình d?
  th?c si 25 có trình d? ti?n si.

38
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • Ð?n nam 2020 ít nh?t 60 gi?ng viên có trình d?
  th?c si , 35 có trình d? ti?n si.
 • T? l? sinh viên/gi?ng viên không quá 20 d?i v?i
  các ngành khoa h?c t? nhiên, k? thu?t và công
  ngh? không quá 15 các ngành kinh t?, khoa h?c xã
  h?i và nhân van không quá 25.

39
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 5. Nâng cao quy mô và hi?u qu? ho?t d?ng khoa h?c
  và công ngh? trong các co s? giáo d?c d?i h?c.
 • Tru?ng d?i h?c l?n ph?i là các trung tâm nghiên
  c?u khoa h?c m?nh c?a c? nu?c. Ngu?n thu t?
  nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao công ngh?, s?n
  xu?t và d?ch v? d?t t?i thi?u 15 t?ng ngu?n thu
  c?a tru?ng vào nam 2010 và 25 vào nam 2020.

40
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 6. Ð?t du?c tho? thu?n v? công nh?n b?ng c?p v?i
  các nu?c trong khu v?c và trên th? gi?i.
 • Các tru?ng d?i h?c c?a Vi?t Nam có du?c các tho?
  thu?n v? tuong duong chuong trình dào t?o v?i các
  tru?ng d?i h?c c?a các nu?c, t?o co s? cho vi?c
  tham gia h? th?ng chuy?n d?i tín ch? ASEAN và
  qu?c t?.

41
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 7. Hoàn thi?n h? th?ng ki?m d?nh ch?t lu?ng giáo
  d?c d?i h?c và có co ch? d?m b?o ch?t lu?ng.
 • Các tru?ng d?i h?c, cao d?ng d?u ti?n hành ki?m
  d?nh m?t cách d?nh k? và công b? công khai k?t
  qu? ki?m d?nh.
 • 8. S? d?ng các phuong th?c và công ngh? qu?n lý
  hi?n d?i, d?c bi?t là công ngh? thông tin và
  truy?n thông trong các co s? giáo d?c d?i h?c
  hình thành trung tâm d? li?u qu?c gia v? dào t?o
  và nghiên c?u khoa h?c và h? th?ng thu vi?n di?n
  t?.

42
M?C TIÊU PHÁT TRI?N GIÁO D?C Ð?I H?C Ð?N NAM 2020
 • 9. Xây d?ng chính sách phát tri?n giáo d?c d?i
  h?c d?m b?o quy?n t? ch? và trách nhi?m xã h?i
  c?a nhà tru?ng v? dào t?o, nghiên c?u khoa h?c,
  s?n xu?t kinh doanh và d?ch v?, v? t? ch?c và
  nhân s?, v? tài chính, v? huy d?ng các ngu?n l?c
  d?u tu d?m b?o du?c s? qu?n lý c?a Nhà nu?c và
  vai trò giám sát, dánh giá c?a xã h?i d?i v?i
  các ho?t d?ng c?a nhà tru?ng.

43
NHI?M V? VÀ GI?I PHÁP Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
  tru?ng nh?m làm cho giáo d?c d?i h?c phù h?p v?i
  yêu c?u phát tri?n kinh t?-xã h?i c?a d?t nu?c và
  xu hu?ng phát tri?n c?a th? gi?i
 • 2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
  thông, d?i m?i m?c tiêu, n?i dung, phuong pháp
  gi?ng d?y và h?c t?p ? d?i h?c

44
NHI?M V? VÀ GI?I PHÁP Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
  giáo d?c d?i h?c có b?n linh chính tr?, có ph?m
  ch?t d?o d?c và luong tâm ngh? nghi?p, có trình
  d? chuyên môn cao, phong cách qu?n lý và gi?ng
  d?y tiên ti?n, hi?n d?i

45
NHI?M V? VÀ GI?I PHÁP Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
  nh?m nâng cao ch?t lu?ng dào t?o, tr?c ti?p gi?i
  quy?t nh?ng v?n d? t? th?c ti?n phát tri?n kinh
  t? - xã h?i và tang ngu?n thu cho nhà tru?ng
 • 5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c nh?m
  da d?ng hóa ngu?n l?c và nâng cao hi?u qu? d?u tu

46
NHI?M V? VÀ GI?I PHÁP Ð?I M?I GIÁO D?C Ð?I H?C
 • 6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c theo hu?ng
  tang quy?n t? ch?, nâng cao trách nhi?m xã h?i và
  thúc d?y nang l?c c?nh tranh c?a các tru?ng d?i
  h?c
 • 7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
  d?i h?c trong quá trình h?i nh?p qu?c t?

47
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • a) Xây d?ng chuong trình theo hai hu?ng chính
  nghiên c?u và ngh? nghi?p ?ng d?ng Hu?ng nghiên
  c?u v? co b?n gi? co c?u trình d? theo mô hình
  422 (d?i h?c 4, th?c si 2, ti?n si 3 nam)

48
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Hu?ng ngh? nghi?p - ?ng d?ng có co c?u trình d?
  thi?t k? theo mô hình 22113, t?c là dào t?o
  nhi?u giai do?n c? chuong trình d?i h?c (22) và
  th?c si (11) d? tang thêm co h?i h?c t?p và phân
  t?ng trình d? nhân l?c.
 • Uu tiên m? r?ng quy mô dào t?o theo hu?ng ngh?
  nghi?p-?ng d?ng.

49
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Quy d?nh thêm các van b?ng ch?ng ch? trung gian
  dánh d?u t?ng giai do?n h?c t?p.
 • T?ng bu?c chuy?n các tru?ng trung c?p chuyên
  nghi?p thành tru?ng cao d?ng công ngh? v?i b?ng
  cao d?ng 2 nam.

50
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Cho phép thành l?p các tru?ng d?i h?c trong các
  doanh nghi?p d? tang cu?ng vi?c g?n dào t?o v?i
  s? d?ng.
 • Quy d?nh s? tuong duong trình d? gi?a hu?ng
  nghiên c?u và hu?ng ngh? nghi?p-?ng d?ng ? m?i
  trình d? sau trung h?c (3)

51
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • b) Ði?u ch?nh và c?ng c? các d?i h?c m?, d?u tu
  xây d?ng h? t?ng công ngh? giáo d?c (công ngh?
  thông tin truy?n thông và công ngh? dánh giá hi?n
  d?i) d? tang m?nh quy mô dào t?o c?a các d?i h?c
  m? theo nguyên t?c m? r?ng d?u vào theo phuong
  th?c ghi danh, dánh giá d?u ra t?ng môn h?c ch?t
  ch? b?ng tr?c nghi?m tiêu chu?n hóa,

52
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Áp d?ng quy trình dào t?o m?m d?o d? h?c viên n?u
  tích luy d? môn h?c thì du?c c?p b?ng.
 • S? d?ng h? th?ng dánh giá chu?n c?a hai d?i h?c
  m? này cho nh?ng ngu?i t? h?c và h?c theo các
  phuong th?c khác mu?n l?y van b?ng. .

53
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • c) Ði?u ch?nh các quy ch? cho lo?i hình tru?ng
  d?i h?c, cao d?ng ngoài công l?p, c?ng c? và phát
  tri?n h? th?ng giáo d?c d?i h?c ngoài công l?p.
  Chuy?n co s? giáo d?c d?i h?c bán công và m?t s?
  co s? giáo d?c d?i h?c công l?p sang ho?t d?ng
  theo co ch? tu th?c .

54
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • d) M? r?ng m?ng lu?i các tru?ng cao d?ng c?ng
  d?ng và xây d?ng co ch? chuy?n ti?p dào t?o gi?a
  các tru?ng này và các tru?ng d?i h?c
 • Các gi?i pháp t? a) d?n d) s? góp ph?n quan tr?ng
  trong vi?c tang quy mô d? s?m d?t m?c giáo d?c
  d?i h?c d?i chúng .

55
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • d) Xây d?ng m?t s? tru?ng d?i h?c m?nh, g?n k?t
  dào t?o v?i nghiên c?u khoa h?c, d?t trình d?
  tiên ti?n trong khu v?c và qu?c t?, làm ch? d?a
  v? ch?t lu?ng cho toàn h? th?ng giáo d?c d?i h?c

56
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Khuy?n khích m?t s? d?i h?c m?nh liên k?t v?i các
  tru?ng d?i h?c có uy tín c?a nu?c ngoài, thi?t
  l?p co ch? qu?n lý theo ki?u m?i, huy d?ng l?c
  lu?ng giáo ch?c và nhà nghiên c?u trình d? cao
  trong và ngoài nu?c d? xây d?ng thành nh?ng
  tru?ng d?t trình d? tiên ti?n trong khu v?c và
  trên th? gi?i.

57
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • T?p trung d?u tu, huy d?ng chuyên gia trong và
  ngoài nu?c và có co ch? phù h?p d? xây d?ng
  tru?ng d?i h?c d?ng c?p qu?c t? t?i nu?c ta .

58
1. Ði?u ch?nh co c?u trình d? và h? th?ng nhà
tru?ng
 • Nghiên c?u mô hình t? ch?c và có k? ho?ch c? th?
  sáp nh?p các co s? nghiên c?u khoa h?c vào các
  tru?ng d?i h?c d? g?n k?t ch?t ch? dào t?o v?i
  nghiên c?u khoa h?c và s?n xu?t kinh doanh.
 • Xây d?ng các vi?n, trung tâm nghiên c?u tr?ng
  di?m qu?c gia, các vu?n uom công ngh?, các doanh
  nghi?p trong các tru?ng d?i h?c hàng d?u. Khuy?n
  khích m? co s? giáo d?c d?i h?c trong các t?p
  doàn, các doanh nghi?p l?n.

59
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • a) Ð?i m?i co ch? giao ch? tiêu tuy?n sinh theo
  hu?ng g?n v?i di?u ki?n d?m b?o ch?t lu?ng dào
  t?o, yêu c?u s? d?ng nhân l?c, nhu c?u h?c t?p
  c?a nhân dân và tang quy?n t? ch? c?a các co s?
  giáo d?c d?i h?c.

60
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • C?i ti?n thi tuy?n sinh d?i h?c theo hu?ng áp
  d?ng công ngh? do lu?ng giáo d?c hi?n d?i thi?t
  k? m?t k? thi nhi?u môn cung c?p k?t qu? dánh giá
  khoa h?c, chính xác và công khai d? các tru?ng
  trung h?c ph? thông xét t?t nghi?p và các tru?ng
  d?i h?c, cao d?ng t? ch? tuy?n ch?n ngu?i h?c. M?
  r?ng ngu?n tuy?n, t?o thêm co h?i h?c t?p cho d?i
  tu?ng khó khan, d?m b?o công b?ng xã h?i trong
  tuy?n sinh.

61
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • b) T? ch?c rút kinh nghi?m ? các co s? dã tri?n
  khai dào t?o theo h?c ch? tín ch? xây d?ng h?c
  ch? tín ch? thích h?p cho giáo d?c d?i h?c nu?c
  ta và v?ch ra l? trình h?p lý d? toàn b? h? th?ng
  giáo d?c d?i h?c chuy?n sang dào t?o theo h?c ch?
  tín ch?, t?o thu?n l?i cho ngu?i h?c có th? tích
  luy d?n ki?n th?c theo kh? nang và di?u ki?n c?a
  mình, có th? di chuy?n h?c t?p trong nu?c và qu?c
  t?.

62
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • Xoá b? s? khác bi?t gi?a hai lo?i b?ng chính quy
  và không chính quy.
 • c) Ti?p t?c xây d?ng chuong trình khung cho các
  ngành dào t?o d?i h?c, cao d?ng, xem dó là m?t
  bi?n pháp tiêu chu?n hóa d? nâng cao ch?t lu?ng,
  d?ng th?i d?m b?o quy?n t? ch? c?a tru?ng d?i h?c
  v? n?i dung dào t?o.

63
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • S? d?ng cách ti?p c?n khoa h?c trong vi?c xây
  d?ng chuong trình dào t?o, d?c bi?t là lôi cu?n
  nh?ng ngu?i s? d?ng s?n ph?m dào t?o và c?u sinh
  viên tham gia phát tri?n chuong trình dào t?o.

64
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • d) T? ch?c rà soát l?i c?u trúc và quan h? gi?a
  các khung chuong trình và n?i dung dào t?o c?a
  các c?p h?c cao d?ng, d?i h?c, th?c si, ti?n si
  nh?m d?m b?o s? liên thông gi?a các c?p h?c c?a
  giáo d?c d?i h?c.
 • Xây d?ng th? ch? nh?p h?c m?m d?o d? ngu?i h?c
  có th? h?c d?i h?c b?t c? lúc nào và không ch?
  m?t l?n trong su?t c? cu?c d?i.

65
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • d) Tri?n khai m?t cu?c v?n d?ng d?i m?i d?y và
  h?c ? d?i h?c theo quan ni?m m?i v? m?c tiêu, n?i
  dung và phuong pháp nh?m t?o nên con ngu?i có các
  lo?i ti?m nang - d? h?c t?p nghiên c?u sáng t?o
  - d? phát tri?n cá nhân g?n k?t v?i xã h?i - d?
  tìm, và t?o vi?c làm .

66
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • Ð?i m?i phuong pháp d?y và h?c theo các phuong
  châm - d?y cách h?c - phát huy tính ch? d?ng
  c?a ngu?i h?c - và t?n d?ng công ngh? thông tin
  và truy?n thông m?i.

67
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • Song song v?i vi?c tang cu?ng di?u ki?n v?t ch?t
  và d?i m?i d?y và h?c, khuy?n khích các tru?ng
  d?i h?c gi?m b?t gi? lên l?p, tang th?i gian t?
  h?c và th?o lu?n.
 • Ð?c bi?t luu ý t?o chuy?n bi?n co b?n v? n?i dung
  và phuong pháp d?y và h?c các môn khoa h?c
  Mác-Lênin, tu tu?ng H? Chí Minh, giáo d?c th?
  ch?t và giáo d?c qu?c phòng.

68
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • e) Biên so?n, nh?p và biên d?ch, xu?t b?n giáo
  trình cho các môn h?c. Khuy?n khích các tru?ng
  l?a ch?n áp d?ng các chuong trình, giáo trình
  tiên ti?n c?a các nu?c phát tri?n.
 • T? ch?c liên k?t các tru?ng khai thác ngu?n tu
  li?u giáo d?c m? (OER) (14) và các ngu?n tu li?u
  gi?ng d?y khác trên m?ng Internet.

69
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • Xây d?ng m?t trung tâm d? li?u qu?c gia v? dào
  t?o và nghiên c?u khoa h?c, h? th?ng thu vi?n
  di?n t? và các trung tâm h?c li?u d? t?o các công
  c? h? tr? cho vi?c d?y, h?c và dánh giá k?t qu?
  h?c t?p.

70
2. Xây d?ng quy trình dào t?o m?m d?o và liên
thông
 • g) Thay d?i co b?n phuong pháp dánh giá k?t qu?
  h?c t?p theo hu?ng chu?n hóa và chú tr?ng dánh
  giá trong su?t c? quá trình h?c t?p, s? d?ng
  nhi?u phuong pháp dánh giá da d?ng, khoa h?c và
  hi?n d?i.
 • h) Ð?i m?i m?nh m? phuong th?c tuy?n ch?n, n?i
  dung dào t?o, phuong pháp dào t?o d? nâng cao
  ch?t lu?ng dào t?o th?c si, ti?n si, d?c bi?t
  trong vi?c tuy?n ch?n nghiên c?u sinh, th?c hi?n
  d? tài lu?n án và dánh giá lu?n án ti?n si.

71
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • a) Ð?i m?i phuong th?c tuy?n d?ng theo hu?ng
  khách quan, công b?ng và có y?u t? c?nh tranh.
  Ð?i m?i m?nh m? n?i dung, chuong trình và phuong
  pháp dào t?o, b?i du?ng gi?ng viên, cán b? qu?n
  lý giáo d?c d?i h?c.
 • Chú tr?ng nâng cao trình d? chuyên môn và nghi?p
  v? su ph?m c?a gi?ng viên, t?m nhìn chi?n lu?c,
  nang l?c sáng t?o và tính chuyên nghi?p c?a cán
  b? lãnh d?o, qu?n lý giáo d?c d?i h?c.

72
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • b) L?a ch?n sinh viên khá gi?i, cán b? khoa h?c
  có nang l?c dã kinh qua công tác t?i các co s?
  kinh t? xã h?i d? b? sung cho d?i ngu.
 • M?t s? tru?ng d?i h?c s? d?m nhi?m vi?c dào t?o,
  b?i du?ng nghi?p v? su ph?m cho d?i ngu gi?ng
  viên .

73
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • c) S? d?ng co ch? h?p d?ng dài h?n (v?i m?i d?i
  tu?ng d? tiêu chu?n và di?u ki?n) d? tang s?
  lu?ng gi?ng viên d?i h?c nh?m mau chóng d?m b?o
  t? l? sinh viên/gi?ng viên h?p lý d?i v?i t?ng
  ngành dào t?o.
 • Ð?m b?o s? bình d?ng gi?a gi?ng viên biên ch? và
  h?p d?ng dài h?n, gi?ng viên các co s? giáo d?c
  công l?p và ngoài công l?p.

74
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • d) Xây d?ng và ban hành chính sách m?i d?i v?i
  gi?ng viên.
 • Xác d?nh m?c luong và các ch? d? dãi ng? phù h?p
  cho giáo ch?c và cán b? qu?n lý giáo d?c d?i h?c
  theo hu?ng coi tr?ng ch?t xám, hi?u qu? công vi?c
  và d?m b?o tuong quan h?p lý v?i các ngành ngh?
  khác.

75
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • Cho phép thành l?p qu? B? môn, qu? Giáo su d?
  các nhà khoa h?c ch? d?ng phát hi?n và b?i du?ng
  giáo viên tài nang.

76
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • Kh?n truong xây d?ng l?i d?nh m?c lao d?ng khung,
  quy d?nh c? th? nhi?m v? khoa h?c và công ngh?
  cho gi?ng viên d?i h?c thích h?p v?i tình hình
  m?i. Nghiên c?u xác l?p ch? d? ngh? gi?ng d?y dài
  h?n có hu?ng luong d? trao d?i h?c thu?t, nghiên
  c?u khoa h?c, thâm nh?p th?c t?.
 • Ð?m b?o ch? làm vi?c d? ti?n nghi t?i thi?u t?i
  tru?ng cho gi?ng viên d?i h?c d? tang th?i gian
  ti?p xúc c?a h? v?i d?ng nghi?p và sinh viên.

77
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • d) Tri?n khai các ho?t d?ng b?i du?ng nang l?c
  nghiên c?u c?a gi?ng viên d?i h?c nh?m xây d?ng
  phong cách nghiên c?u trong gi?ng d?y và t?ng
  bu?c th?c hi?n vi?c g?n k?t mang tính b?t bu?c
  gi?a gi?ng d?y v?i nghiên c?u.

78
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • e) Ð?i m?i quy trình b? nhi?m, mi?n nhi?m ch?c
  danh giáo su, phó giáo su theo hu?ng giao cho các
  co s? giáo d?c d?i h?c th?c hi?n d?a trên các
  tiêu chu?n và di?u ki?n chung do Nhà nu?c quy
  d?nh.
 • Nâng cao tiêu chu?n và ch?t lu?ng b? nhi?m giáo
  su. Ð?nh k? dánh giá d? b? nhi?m l?i ho?c mi?n
  nhi?m các ch?c danh giáo su, phó giáo su.

79
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • C?i cách th? t?c hành chính xét công nh?n gi?ng
  viên, gi?ng viên chính theo hu?ng chú tr?ng nang
  l?c chuyên môn và d?o d?c ngh? nghi?p.
 • Xây d?ng quy trình thích h?p d? dánh giá gi?ng
  viên nói chung thông qua các nhà qu?n lý, các
  d?ng nghi?p và sinh viên.

80
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • g) Ðào t?o d?i ngu gi?ng viên t? nu?c ngoài nh?
  các chuong trình h?c b?ng nhà nu?c và các ngu?n
  l?c khác.
 • Ð?c bi?t chú ý các chuong trình dan xen d? dào
  t?o d?i ngu duong ch?c, các l?p tài nang, thông
  qua các d? án, các chuong trình h?p tác liên k?t
  gi?a các tru?ng d?i h?c trong và ngoài nu?c.
 • .

81
3. Xây d?ng d?i ngu gi?ng viên, cán b? qu?n lý
giáo d?c d?i h?c
 • h) Xây d?ng co ch? chính sách d? thu hút du?c
  nhi?u chuyên gia gi?i t? các co s? nghiên c?u và
  s?n xu?t kinh doanh trong nu?c và ngoài nu?c (k?
  c? Vi?t ki?u) d? h? tr? cho gi?ng d?y d?i h?c

82
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • a) Xác d?nh m?c tiêu và phân t?ng ho?t d?ng
  nghiên c?u c?a các co s? giáo d?c d?i h?c theo
  d?c thù và nang l?c c?a t?ng tru?ng d? có chính
  sách d?u tu phù h?p.
 • b) Hàng nam, Nhà nu?c dành m?t kho?n ngân sách
  không ít hon 1 ngân sách nhà nu?c d? các tru?ng
  d?i h?c th?c hi?n nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c
  theo quy d?nh c?a Lu?t Khoa h?c và Công ngh?.

83
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • Tang huy d?ng ngu?n l?c ngoài ngân sách cho
  nghiên c?u khoa h?c và công ngh? lên 30 trong
  t?ng ngu?n ph?c v? nghiên c?u khoa h?c và công
  ngh?.
 • Tang kinh phí nghiên c?u khoa h?c-công ngh? c?a
  các tru?ng d?i h?c thông qua co ch? d?u th?u d?i
  v?i các d? tài nghiên c?u và giao nhi?m v? theo
  h?p d?ng khoán s?n ph?m. Xây d?ng co ch?, tang
  cu?ng nang l?c cho nghiên c?u co b?n và uom t?o
  công ngh? ? các tru?ng d?i h?c.

84
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • c) Hu?ng ho?t d?ng nghiên c?u c?a tru?ng d?i h?c
  vào m?c tiêu hàng d?u là nâng cao ch?t lu?ng dào
  t?o
 • Th? ch? hóa nhi?m v? nghiên c?u khoa h?c c?a
  gi?ng viên d?i h?c, hoàn thi?n co ch? và chính
  sách nh?m g?n nghiên c?u v?i gi?ng d?y, nâng cao
  phong cách nghiên c?u trong gi?ng d?y d?i h?c,
  g?n các d? tài nghiên c?u v?i các d? tài lu?n van
  th?c si, ti?n si. Có chính sách phù h?p d? sinh
  viên, h?c viên cao h?c tích c?c tham gia nghiên
  c?u khoa h?c.

85
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • Khuy?n khích các d? tài nghiên c?u v? su ph?m d?i
  h?c nh?m d? xu?t các gi?i pháp c? th? nâng cao
  phong cách nghiên c?u trong gi?ng d?y d?i h?c, áp
  d?ng có hi?u qu? phuong pháp d?y và h?c m?i ? d?i
  h?c.
 • - Th?c thi pháp lu?t v? s? h?u trí tu? các công
  trình nghiên c?u.

86
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • d) G?n ho?t d?ng nghiên c?u v?i vi?c gi?i quy?t
  nh?ng v?n d? ph?c v? th?c ti?n phát tri?n kinh t?
  xã h?i, v?i th? tru?ng, góp ph?n tang s?c c?nh
  tranh c?a n?n kinh t? d?t nu?c.

87
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • Quy d?nh d? tài nghiên c?u ph?i xu?t phát t? nhu
  c?u phát tri?n kinh t? xã h?i. Nâng cao vai trò
  c?a các tru?ng d?i h?c m?nh trong nghiên c?u và
  phát tri?n ? các linh v?c công ngh? uu tiên (nhu
  công ngh? sinh h?c, công ngh? thông tin, công
  ngh? v?t li?u m?i, co di?n t? và t? d?ng hoá,
  v.v...) và các linh v?c thi?t y?u ph?c v? cho h?i
  nh?p và phát tri?n kinh t? th? tru?ng nhu lu?t,
  kinh t?...

88
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • Nhà nu?c d?u tu nâng c?p xây d?ng các co s?
  nghiên c?u m?nh trong tru?ng d?i h?c, tru?c m?t
  t?p trung cho các tru?ng tr?ng di?m.
 • Khuy?n khích thành l?p và d?u tu phát tri?n các
  co s? nghiên c?u, các doanh nghi?p khoa h?c và
  công ngh?, các vu?n uom công ngh? trong các co s?
  giáo d?c d?i h?c.

89
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • Xây d?ng co ch? d?ng tài tr? cho vi?c tri?n khai
  các d? tài ph?c v? nhu c?u c?a doanh nghi?p, c?a
  các B? ngành và d?a phuong. Tham gia th? tru?ng
  khoa h?c-công ngh?.

90
4. Tang cu?ng ho?t d?ng nghiên c?u và tri?n khai
 • d) Thúc d?y m?i liên k?t gi?a tru?ng d?i h?c,
  vi?n nghiên c?u và doanh nghi?p nh?m g?n k?t dào
  t?o, khoa h?c và s?n xu?t kinh doanh. Hoàn thi?n
  vi?c xây d?ng chính sách và ch? d? kiêm nhi?m
  tham gia gi?ng d?y c?a các cán b? khoa h?c làm
  vi?c ? các vi?n nghiên c?u.
 • e) Xây d?ng m?t s? chuong trình nghiên c?u, m?t
  s? phòng thí nghi?m h?p tác gi?a các tru?ng d?i
  h?c Vi?t Nam và tru?ng d?i h?c nu?c ngoài nâng
  cao ch? s? c?nh tranh v? phát tri?n khoa h?c-công
  ngh? c?a các tru?ng d?i h?c Vi?t Nam.

91
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • a) Nhà nu?c tang cu?ng d?u tu xây d?ng co s? h?
  t?ng cho giáo d?c d?i h?c t?p trung d?u tu xây
  d?ng m?t s? co s? dùng chung nhu trung tâm d?
  li?u qu?c gia, h? th?ng thu vi?n di?n t?, phòng
  thí nghi?m tr?ng di?m, ký túc xá và các co s? van
  hoá, th? thao cho sinh viên.
 • Các d?a phuong di?u ch?nh quy ho?ch, dành qu? d?t
  d? xây d?ng các co s? giáo d?c d?i h?c m?i, hi?n
  d?i, d?t tiêu chu?n khu v?c và qu?c t?.

92
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • b) Nhà nu?c có chính sách uu dãi, h? tr? khuy?n
  khích các nhà d?u tu trong nu?c và nu?c ngoài d?u
  tu vào linh v?c giáo d?c d?i h?c
 • B?o d?m quy?n s? h?u theo pháp lu?t và các quy?n
  l?i v? v?t ch?t và tinh th?n c?a nhà d?u tu.

93
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • c) Co s? giáo d?c d?i h?c ch? d?ng th?c hi?n da
  d?ng hóa ngu?n tài chính d?u tu cho giáo d?c d?i
  h?c, khai thác tri?t d? các ngu?n l?c t? nghiên
  c?u và tri?n khai, ngu?n l?c t? các d?ch v? và tu
  v?n, ngu?n l?c ngoài nhà nu?c và các d?u tu c?a
  nu?c ngoài.

94
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • d) Th?c hi?n nguyên t?c nhà tru?ng du?c t? ch? v?
  h?ch toán thu - chi theo nguyên t?c t? nhi?u
  ngu?n thu tài chính d? bù các kho?n chi h?p lý,
  có tích luy c?n thi?t d? phát tri?n co s? v?t
  ch?t ph?c v? dào t?o và nghiên c?u.

95
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • d) Xác l?p s? chia s? chi phí giáo d?c d?i h?c
  gi?a Nhà nu?c, ngu?i h?c và c?ng d?ng xây d?ng
  l?i h? th?ng chính sách h?c phí, h?c b?ng, tín
  d?ng sinh viên. Th?c hi?n nguyên t?c ngu?i h?c
  ph?i tr? h?c phí, ngu?n d? trang tr?i h?c phí có
  th? t? ngu?i h?c, t? ngân sách ho?c t? c?ng d?ng.
  Nhà nu?c th?c hi?n s? tr? giúp m?t ph?n hay toàn
  b? h?c phí d?i v?i các d?i tu?ng chính sách,
  ngu?i nghèo, d?i tu?ng hu?ng tr? c?p xã h?i, tr?c
  ti?p thông qua ngu?i h?c .

96
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • e) Ð?i m?i chính sách tài chính nh?m tang hi?u
  qu? d?u tu t? ngân sách và khai thác các ngu?n
  d?u tu khác cho giáo d?c d?i h?c. Xây d?ng và
  tri?n khai quy trình phân b? công qu? và qu?n lý
  tài chính giáo d?c d?i h?c công khai, minh b?ch
  và hi?u qu?.

97
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • Xây d?ng, b? sung, di?u ch?nh các quy ch? v? tài
  chính cho các co s? giáo d?c d?i h?c ngoài công
  l?p. Thu?ng xuyên t? ch?c dánh giá hi?u qu? kinh
  t? c?a giáo d?c d?i h?c.

98
5. Ð?i m?i co ch? tài chính giáo d?c d?i h?c
 • Huy d?ng ngu?n l?c d? d?m b?o h? t?ng m?ng
  Internet, k?t n?i h? th?ng thu vi?n di?n t? và
  cung c?p các ph?n m?m qu?n lý co b?n cho h? th?ng
  giáo d?c d?i h?c.

99
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • a) Qu?n lý nhà nu?c t?p trung vào vi?c xây d?ng
  chính sách, chi?n lu?c phát tri?n, môi tru?ng
  pháp lý cho giáo d?c d?i h?c ch? d?o và tri?n
  khai th?c hi?n chính sách, chi?n lu?c phát tri?n
  tang cu?ng công tác ki?m tra, thanh tra quá trình
  th?c hi?n di?u ti?t vi mô co c?u và quy mô giáo
  d?c d?i h?c dáp ?ng nhu c?u nhân l?c c?a d?t nu?c
  trong t?ng th?i k?. Tri?n khai xây d?ng Lu?t giáo
  d?c d?i h?c.

100
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • b) Trên co s? hình thành H?i d?ng tru?ng d?i di?n
  cho c?ng d?ng xã h?i, các co s? giáo d?c d?i h?c
  ho?t d?ng t? ch? và nâng cao trách nhi?m xã h?i,
  ti?n t?i xoá b? co ch? b? ch? qu?n.

101
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • c) T?p trung xây d?ng m?t co s? nghiên c?u chuyên
  nghi?p m?nh v? giáo d?c d?i h?c làm ch?c nang
  nghiên c?u chính sách công và các v?n d? qu?n lý
  giáo d?c d?i h?c .
 • Xây d?ng trang thông tin Quan h? công chúng ?
  B? Giáo d?c và Ðào t?o nh?m lôi cu?n các nhóm
  ngu?i có l?i ích liên quan tham gia vào quá
  trình ra quy?t d?nh cung nhu tranh th? s? d?ng
  thu?n c?a công chúng.

102
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • d) Xây d?ng H?c vi?n Qu?n lý Giáo d?c và Ðào t?o
  trên co s? hai tru?ng Cán b? qu?n lý Giáo d?c và
  Ðào t?o Trung uong.
 • Các b? ph?n ch?c nang c?a B? Giáo d?c và Ðào t?o
  ph?i h?p v?i H?c vi?n Qu?n lý Giáo d?c và Ðào t?o
  và các tru?ng d?i h?c xây d?ng tiêu chí, chuong
  trình dào t?o b?i du?ng, co ch? tuy?n d?ng, d?
  b?t b? nhi?m cán b? qu?n lý giáo d?c d?i h?c.

103
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • d) Ð?i m?i qu?n lý ? c?p tru?ng theo hu?ng
 • Tru?ng d?i h?c du?c quy?n t? ch? v? dào t?o,
  nghiên c?u khoa h?c, t? ch?c, nhân s?, tài chính,
  h?p tác qu?c t? t?p trung ph?n l?n th?m quy?n ra
  quy?t d?nh cho c?p tru?ng, nâng cao trách nhi?m
  xã h?i c?a tru?ng d?i h?c nh?m tang nang l?c c?nh
  tranh c?a nhà tru?ng.

104
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • Kh?n truong thành l?p và tri?n khai ho?t d?ng c?a
  H?i d?ng tru?ng ? các co s? giáo d?c d?i h?c v?i
  tu cách là t? ch?c quy?n l?c cao nh?t ? m?t
  tru?ng d?i h?c.
 • Tri?n khai quá trình xây d?ng k? ho?ch chi?n lu?c
  ? các tru?ng, xem nhu m?t bi?n pháp t?o nên s?
  d?ng thu?n và dân ch? hóa nhà tru?ng.

105
6. Ð?i m?i qu?n lý giáo d?c d?i h?c
 • e) Xây d?ng các trung tâm d?m b?o ch?t lu?ng c?a
  các co s? giáo d?c d?i h?c, hình thành van hóa
  ch?t lu?ng
 • Tri?n khai ho?t d?ng d?m b?o ch?t lu?ng, ki?m
  d?nh công nh?n trong toàn b? h? th?ng giáo d?c
  d?i h?c d? nâng cao trách nhi?m xã h?i c?a nhà
  tru?ng
 • Nâng cao nang l?c c?nh tranh, xây d?ng tên tu?i
  c?a nhà tru?ng.

106
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • a) Xây d?ng chi?n lu?c h?i nh?p qu?c t? cho giáo
  d?c d?i h?c nu?c ta trong b?i c?nh th?c hi?n Hi?p
  d?nh Thuong m?i Vi?t Nam Hoa K? (BTA), Khu v?c
  m?u d?ch t? do ASEAN (AFTA), chu?n b? th?c hi?n
  Hi?p d?nh chung v? Thuong m?i các d?ch v? (GATS)
  và gia nh?p T? ch?c Thuong m?i th? gi?i (WTO).

107
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • b) Tri?n khai chi?n lu?c d?y và h?c b?ng ti?ng
  nu?c ngoài, t?p trung ch? y?u vào ti?ng Anh.
 • Ch?n l?c dua vào s? d?ng m?t s? chuong trình dào
  t?o, giáo trình tiên ti?n, hi?n d?i thu?c các
  ngành khoa h?c t? nhiên, k? thu?t, công ngh? và
  qu?n lý kinh t? dang du?c gi?ng d?y t?i các
  tru?ng d?i h?c nu?c ngoài phù h?p v?i yêu c?u
  phát tri?n c?a Vi?t Nam.

108
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • c) Nâng cao ch?t lu?ng các chuong trình nghiên
  c?u và dào t?o d?c thù cho qu?c gia và dân t?c d?
  thu hút các nhà nghiên c?u và h?c viên qu?c t?.
  Gi? gìn và phát huy b?n s?c và các giá tr? truy?n
  th?ng c?a dân t?c.
 • d) Xây d?ng các quan h? trao d?i gi?ng viên và
  sinh viên, các liên k?t dào t?o và nghiên c?u v?i
  d?i h?c nu?c ngoài. Ti?p t?c dành ngân sách g?i
  gi?ng viên và sinh viên di h?c nu?c ngoài d?i v?i
  nh?ng linh v?c tr?ng di?m.

109
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • d) Phê chu?n Công u?c khu v?c v? công nh?n h?c
  t?p, van b?ng trong giáo d?c d?i h?c ? Châu Á -
  Thái Bình Duong, ký các hi?p u?c song phuong
  tuong t?, thành l?p các t? ch?c xúc ti?n các ho?t
  d?ng liên quan (26).

110
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • e) Thi?t l?p các nguyên t?c và th? t?c thông
  thoáng cho phép nu?c ngoài ho?c các tru?ng ÐH có
  ch?t lu?ng c?a nu?c ngoài d?u tu 100 v?n ho?c m?
  chi nhánh ? nu?c ta. Ki?m soát ch?t lu?ng các
  d?ch v? dào t?o c?a các co s? dào t?o nu?c ngoài
  t?i Vi?t Nam (k? c? chuong trình on-line), tham
  gia và xây d?ng m?i liên k?t v?i các t? ch?c ki?m
  d?nh ch?t lu?ng khu v?c và qu?c t? nh?m b?o v?
  ngu?i h?c trong nu?c .

111
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • g) Xây d?ng các trung tâm du h?c t?i ch? (trong
  nu?c, trong khu v?c) m?i chuyên gia qu?c t? dào
  t?o ch?t lu?ng cao, ho?c dào t?o dan xen
  (sandwich) d? gi?m th?t thoát ch?t xám.

112
Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c d?i
h?c
 • h) T?n d?ng m?i kh? nang thu hút chuyên gia gi?i
  t? nu?c ngoài h? tr? dào t?o và nghiên c?u (28).
  Xây d?ng chính sách d?ng b? thu hút ch?t xám t?
  Vi?t ki?u và s? d?ng công dân Vi?t Nam h?c t?
  nu?c ngoài tr? v? dóng góp xây d?ng d?t nu?c.

113
7. Nâng cao s?c c?nh tranh c?a h? th?ng giáo d?c
d?i h?c
 • i) Tham gia th? tru?ng dào t?o nhân l?c qu?c t?,
  ti?n t?i xu?t kh?u lao d?ng trình d? cao.

114
T? CH?C TH?C HI?N
 • Xây d?ng các ti?u d? án
 • Th?c hi?n d? án
 • Kinh phí th?c hi?n

115
Xây d?ng các ti?u d? án
 • Chính ph?
 • Ra Ngh? quy?t phê duy?t Ð? án Ð?i m?i giáo d?c
  d?i h?c Vi?t Nam giai do?n 2006 2020
 • Ra quy?t d?nh thành l?p Ban ch? d?o d?i m?i
  giáo d?c d?i h?c do m?t Phó Th? tu?ng d?ng d?u
  d? ch? d?o tr?c ti?p vi?c th?c hi?n Ð? án và xây
  d?ng các ti?u d? án.

116
Xây d?ng các ti?u d? án
 • Thành l?p T? công tác g?m các chuyên gia v?
  giáo d?c d?i h?c và liên ngành 2 - 3 chuyên gia
  nu?c ngoài làm vi?c d?nh k?.
 • Nhi?m v? ch? y?u c?a T? công tác
 • Xây d?ng các ti?u d? án
 • Hu?ng d?n các tru?ng xây d?ng chi?n lu?c và k?
  ho?ch phát tri?n trung h?n phù h?p v?i Ð? án.

117
Xây d?ng các ti?u d? án
 • M?i tru?ng thành l?p m?t Ban d?i m?i giáo d?c d?i
  h?c v?i nhi?m v?
 • Nghiên c?u Ð? án
 • T? ch?c tri?n khai theo k? ho?ch c?a Ban ch? d?o,
  t? ch?c so?n th?o chi?n lu?c và k? ho?ch phát
  tri?n nhà tru?ng phù h?p v?i yêu c?u c?a Ð? án
  d?i m?i giáo d?c d?i h?c.
 • Yêu c?u c?a giai do?n này
 • B?o d?m s? chia s? thông tin
 • Ph?i h?p nh?p nhàng gi?a Ban ch? d?o, T? công
  tác và các tru?ng.

118
Nhi?m v? c?a T? công tác
 • T? ch?c các h?i th?o d?nh k? v?i các tru?ng và
  d?i di?n các B?, Ban, Ngành c?a Ð?ng và Chính
  ph?, d?nh k? báo cáo Ban Ch? d?o.
 • Hoàn thi?n các ti?u d? án

119
Th?c hi?n d? án
 • Quá trình th?c hi?n d? án g?m 3 giai do?n
 • Giai do?n 2006-2010
 • Giai do?n 2010-2015
 • Giai do?n 2015-2020

120
Giai do?n 2006-2010
 • T?p trung gi?i quy?t các v?n d? v? lý lu?n, co
  ch?, th? ch? pháp lý ph?c v? cho d?i m?i giáo d?c
  d?i h?c.
 • Xây d?ng s? th?ng nh?t v? ý chí và hành d?ng c?a
  toàn xã h?i tham gia d?i m?i giáo d?c d?i h?c,
  tri?n khai th?c hi?n các ti?u d? án.
 • Ð?y m?nh xã h?i hoá giáo d?c
 • T?o s? chuy?n bi?n bu?c d?u v? ch?t lu?ng, d?i
  m?i n?i dung, phuong pháp dào t?o,co ch? qu?n lý,
  co ch? huy d?ng các ngu?n

121
Giai do?n 2010-2015
 • Ð?u tu t?p trung có tr?ng di?m. ?n d?nh các k?t
  qu? d?t du?c ? giai do?n 1v? quy trình dào t?o,
  ho?t d?ng c?a h? th?ng ki?m d?nh và d?m b?o ch?t
  lu?ng, vuon lên d?t ch?t lu?ng giáo d?c d?i h?c
  c?a khu v?c và th? gi?i.
 • Nâng cao hi?u qu? s? d?ng ngu?n l?c, xây d?ng và
  nâng cao trình d? d?i ngu gi?ng viên và cán b?
  qu?n lý giáo d?c d?i h?c.

122
Giai do?n 2015-2020
 • Ð?u tu m? r?ng, toàn di?n cho c? h? th?ng.
 • Hình thành h? th?ng giáo d?c hi?n d?i, co c?u
  trình d? phù h?p, m?ng lu?i giáo d?c h?p lý, h?i
  nh?p qu?c t? và d?t trình d? ch?t lu?ng khu v?c,
  dáp ?ng v? co b?n các yêu c?u v? nhân l?c trình
  d? cao c?a s? nghi?p công nghi?p hoá và hi?n d?i
  hoá d?t nu?c.

123
Kinh phí th?c hi?n
 • D? toán kinh phí d? th?c hi?n Ð? án t? nam
  2006 d?n 2020 theo s?c mua c?a d?ng ti?n nam 2005
  là 320.000 t? VNÐ d?ng, trong dó
 • T? ngu?n Xã h?i hóa (50) 160.000 t? VNÐ
 • T? Ngân sách NN (30) 96.000
  t? VNÐ
 • T? ngu?n v?n ODA (20) 64.000
  t? VNÐ

124
Trách nhi?m c?a các co quan qu?n lý nhà nu?c
 • B? Giáo d?c và Ðào t?o
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan và
  U? ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c
  Trung uong t? ch?c tri?n khai th?c hi?n Ð? án
 • Hu?ng d?n, ki?m tra, giám sát, t?ng h?p tình hình
  th?c hi?n và d?nh k? báo cáo Th? tu?ng Chính ph?
 • T? ch?c so k?t vi?c th?c hi?n Ð? án vào d?u nam
  2010, 20015 và t?ng k?t vào d?u nam 2020.

125
B? Giáo d?c và Ðào t?o
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i các B?, ngành liên quan ban
  hành các van b?n v? c?i ti?n ch? d? phong giáo
  su, phó giáo su th?c hi?n dua các vi?n nghiên
  c?u thích h?p v? các tru?ng d?i h?c.
 • Tri?n khai xây d?ng Lu?t Giáo d?c d?i h?c d?
  trình Qu?c h?i khoá XII kì h?p th? nh?t (nam
  2008).

126
B? K? ho?ch và Ð?u tu
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i
 • B? Tài chính, B? Giáo d?c và Ðào t?o, B? Khoa h?c
  và Công ngh? xây d?ng co ch? huy d?ng các ngu?n
  l?c d?u tu trong và ngoài nu?c d? th?c hi?n d?i
  m?i giáo d?c d?i h?c.

127
B? Tài chính
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i B? K? ho?ch và Ð?u tu,B?
  Giáo d?c và Ðào t?o và các B? liên quan
 • Hoàn thi?n chính sách tài chính và ch? d? qu?n
  lý tài chính, chính sách v? t? ch? tài chính
  trong các co s? giáo d?c d?i h?c, các chính sách
  tài chính khuy?n khích g?n k?t dào t?o v?i nghiên
  c?u khoa h?c và ?ng d?ng, khuy?n khích các thành
  ph?n kinh t? - xã h?i d?u tu cho giáo d?c d?i h?c.

128
B? N?i v?
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i B? Giáo d?c và Ðào t?o và
  các B? liên quan
 • Xây d?ng co ch? ho?t d?ng m?i c?a các tru?ng
  d?i h?c, chính sách v? gi?ng viên d?i h?c
 • Ð? xu?t mô hình t? ch?c c? th? khi sát nh?p các
  Vi?n nghiên c?u vào các tru?ng d?i h?c thích h?p.

129
B? Khoa h?c và Công ngh?
 • Ch? trì, ph?i h?p v?i B? Giáo d?c và Ðào t?o
  và các B?, các d?a phuong
 • Xây d?ng chính sách và k? ho?ch s? d?ng ti?m l?c
  c?a các tru?ng d?i h?c - cao d?ng trong nghiên
  c?u và ?ng d?ng khoa h?c - công ngh?, b?o v? môi
  tru?ng
 • Ch? trì t? ch?c th?c hi?n vi?c k?t h?p các ho?t
  d?ng nghiên c?u khoa h?c - công ngh? gi?a các
  vi?n nghiên c?u v?i các tru?ng d?i h?c, cao d?ng.

130
Các B?, Ngành
 • Theo ch?c nang và nhi?m v?
 • Ch? d?ng nghiên c?u Ð? án d? xây d?ng k? ho?ch,
  t? ch?c, ch? d?o th?c hi?n Ð? án trong ph?m vi
  th?m quy?n
 • Ph?i h?p v?i B? Giáo d?c và Ðào t?o và các B?,
  ngành khác tri?n khai th?c hi?n các nhi?m v? phát
  tri?n giáo d?c d?i h?c trên ph?m vi toàn qu?c.

131
Trách nhi?m c?a các co quan qu?n lý nhà nu?c
 • U? ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c
  Trung uong
 • Ch?u trách nhi?m phát tri?n giáo d?c d?i h?c trên
  d?a bàn theo th?m quy?n.
 • Các tru?ng d?i h?c, cao d?ng
 • D?a trên d? án khung và các ti?u d? án d? xây
  d?ng d? án t?ng h?p phát tri?n nhà tru?ng theo
  các d?nh hu?ng, n?i dung và ch? tiêu dã nêu.
About PowerShow.com