Su dung hieu qua thuoc bvtv - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Su dung hieu qua thuoc bvtv

Description:

Thuoc bvtv – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1606
Slides: 90
Provided by: hientvm
Category:
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Su dung hieu qua thuoc bvtv


1
S? D?NG AN TOÀN, HI?U QU? THU?C BVTV- B?O V? MÔI
TRU?NG(VAN HÓA NÔNG NGHI?P)
2
S? de d?a
 • Thi?u luong th?c
 • Giá c? luong th?c gia tang
 • Nhu c?u ch?t d?t t? luong th?c
 • Môi tru?ng ô nhi?m
 • Hi?u ?ng nhà kính
 • Kính t? suy thoái

3
Thách th?c
 • Chúng ta ph?i gi? v?ng nang l?c b?o v? mùa
  màng ch?ng l?i các loài d?ch b?ng các bi?n pháp
  k? thu?t hi?n d?i. N?u không làm, chúng ta s?
  ch?t dói
 • Hugh Oliver-Bellasis, president of the British
  Crop Production Council Chairman of the Royal
  Agricultural Society of England
 • Hi?n nay trung bình có 850 tri?u ngu?i hàng dêm
  di ng? ? tr?ng thái dói

4
Co h?i
 • B?o v? ngu?n tài nguyên, s?n xu?t nhi?u luong
  th?c theo huong b?n v?ng d? tránh s? nghèo dói và
  xã h?i r?i lo?n

5
(No Transcript)
6
PHA CH? THU?C CHUA ÐÚNG K? THU?T
 • Quan ni?m sai l?m khi ch?n thu?c thích dùng
  thu?c r?t d?c d? tr? sâu vì cho r?ng hi?u qu? t?t
  hon.
 • N?ng d? thu?c pha u?c lu?ng là chính, nên không
  d?m b?o theo yêu c?u.
 • Pha thu?c sai cách d? thu?c vào bình r?i d?
  nu?c sau nên khi phun thu?c ? d?u vòi gây cháy
  cây.
 • Pha tr?n tùy ti?n nhi?u lo?i thu?c khi phun.
 • Dùng thu?c h?t hoà nu?c phun

7
D?NG C? PHUN X?T CHUA T?T
8
S? D?NG THU?C CHUA THEO NGUYÊN T?C 4 ÐÚNG
9
S? D?NG THU?C CHUA THEO NGUYÊN T?C 4 ÐÚNG
10
CHUA QUAN TÂM Ð?N AN TOÀN S? D?NG THU?C BVTV
11
CÁC Y?U T? ?NH HU?NG Ð?N HI?U QU? THU?C BVTV
12
S? D?NG HI?U QU? THU?C BVTV
NGUYÊN T?C 4 ÐÚNG
 • Ðúng thu?c
 • Ðúng li?u lu?ng và n?ng d?
 • Ðúng lúc
 • Ðúng cách

13
HI?U QU? TR? D?CH H?I CÓ LIÊN QUAN Ð?N LU?NG
THU?C VÀ LU?NG NU?C
14
ÐÚNG CÁCH
15
M?T S? TRU?NG H?P ÐI?N HÌNH S? D?NG THU?C CHUA
ÐÚNG CÁCH
16
S? d?ng thu?c không theo 4 dúng Pha tr?n nhi?u
lo?i thu?c, g?c lân h?u co Pyrethroids
Cháy r?y
Ch?t cá
17
HI?N TU?NG B?C PHÁT VÀ TÁI PHÁT
 • Trong th?c t? có nhi?u tru?ng h?p s? d?ng thu?c
  tr? d?ch h?i song hi?u qu? d?t du?c không cao nhu
  mong mu?n do
 • D?ch h?i kháng thu?c gây tái phát
 • Thu?c tiêu di?t thiên d?ch nên d?ch h?i không b?
  kìm hãm d? gây b?c phát
 • M?t s? cân b?ng qu?n th?, d?ch h?i th? c?p tr?
  thành d?ch h?i ch? y?u

18
Target pest resurgencevan den Bosch et al 1973
Predators
Target pest
Before treatment Tru?c khi x? lý
Just after treatment Sau khi x? lý
Pest resurgence D?ch h?i tái phát
19
Secondary pest outbreakvan den Bosch et al 1973
Pest A
Predators
Pest B
Before treatment
Secondary pest outbreak
Just after treatment
20
Insecticide resistancevan den Bosch et al 1973
Insecticide resistant target pest
Predators
Target pest
Before treatment
Insecticide resistance
Repeated spraying
21
Ch?n béc phun
S? d?ng trên c? và b?nh
S? d?ng trên côn trùng
22
(No Transcript)
23
LÀM GÌ Ð? NÂNG CAO HI?U QU? THU?C BVTV VÀ GÓP
PH?N B?O V? MÔI TRU?NG
 • Áp d?ng bi?n pháp qu?n lý d?ch h?i t?ng h?p
  (IPM), chuong trình 1 ph?i 5 gi?m- Công ngh? sinh
  thái
 • S? d?ng thu?c ch? khi th?t s? c?n thi?t và ph?i
  tuân th? theo nguyên t?c 4 dúng
 • Không phun quá nhi?u l?n nh?t là cùng m?t lo?i
  thu?c
 • Không s? d?ng n?ng d? cao hon hay th?p hon n?ng
  d? khuy?n cáo
 • Không s? d?ng thu?c ph? r?ng tiêu di?t thiên d?ch

24
PESTICIDE
P oisons (dô?c chât) E xterminating (hu?y
diê?t) S pecies (cac loai sinh vâ?t) T
erminating (châm dut) I nterdependence of
(phu? thuô?c) C reatures (sinh vâ?t) I
rreversibly (không thê? da?o nguo?c) D estroying
(tan pha) E arth (trai dât)
25
(No Transcript)
26
NH?N DI?N M?I NGUY
Các m?i nguy Nguyên nhân
Hoá ch?t BVTV S? d?ng các lo?i thu?c BVTV c?m S? d?ng thu?c BVTV không dang ký s? d?ng trên cây rau Không d?m b?o th?i gian cách ly S? d?ng thu?c BVTV không dúng qui d?nh (h?n h?p nhi?u lo?i, tang li?u lu?ng so v?i khuy?n cáo) Công c? phun, r?i kém ch?t lu?ng (rò r?, d?nh lu?ng sai,) Thu?c BVTV trôi d?t t? vùng li?n k? Thu?c BVTV phun g?n s?n ph?m dã thu ho?ch ho?c các v?t li?u dóng gói Du lu?ng thu?c BVTV tích luy trong d?t t? các l?n s? d?ng tru?c Thu?c BVTV bám dính trong d?ng c? ch?a s?n ph?m.
26
27
M?i nguy d?i v?i nu?c tu?i
M?i nguy Ngu?n g?c ô nhi?m Cách th?c gây ô nhi?m
Hoá h?c (hoá ch?t, thu?c BVTV, kim lo?i n?ng) Hoá ch?t (hoá ch?t BVTV và các hoá ch?t khác) b? d?, rò r? ho?c b? r?a trôi vào ngu?n nu?c ch?y t? các vùng lân c?n d?n vùng s?n xu?t. Nu?c m?t t? sông, su?i có th? b? nhi?m b?n hóa h?c (thu?c t?n du, KLN do ch?y qua KCN, bãi rác ho?c khu v?c ô nhi?m t?n du hóa ch?t. Nu?c gi?ng khoan có th? b? ô nhi?m KLN d?c bi?t là Asen (As), Th?y ngân (Hg), Chì (Pb), Cadimi (Cd). Tu?i nu?c b? ô nhi?m tr?c ti?p vào các ph?n an du?c g?n ngày thu ho?ch. R?a b?ng nu?c b? ô nhi?m. Cây h?p th? qua b? r? và tích lu? trong các ph?n an du?c.
28
L?A CH?N THU?C BVTV
 • Xac di?nh di?ch ha?i danh gia mâ?t sô cu?a
  di?ch ha?i
 • Xac di?nh sinh vâ?t co ich danh gia mâ?t
  sô cu?a chung
 • Muc dô? xâm nhiêm cu?a di?ch ha?i (Nguong)
 • Giai doa?n phap triê?n cu?a cây trông
 • Co tinh cho?n lo?c
 • Ðô? dô?c cu?a thuôc
 • Phuong phap xu? ly
 • Hiê?u lu?c cu?a thuôc
 • Cach tac dô?ng cu?a thuôc dôi voi di?ch ha?i
 • Su? khang thuôc cu?a di?ch ha?i

29
MUA, V?N CHUY?N, VÀ LUU TR? THU?C BVTV
 • Mua dung loa?i thuôc BVTV cân thiêt
 • Không mua thuôc BVTV c?m s? d?ng, không rõ ngu?n
  g?c và co bao bi hu ho?ng, rach ...

30
MUA, V?N CHUY?N, VÀ LUU TR? THU?C BVTV
 • Cât tru thuôc noi riêng biê?t, xa tâm tay
  tre? em, xa nguôn thu?c phâ?m, noi sinh hoa?t...

31
BAO BÌ THU?C BVTV
 • Không sang, chiêt thuôc BVTV sang nhung vâ?t
  chua khac

32
BAO BÌ THU?C BVTV
 • Không su? du?ng la?i bao bi d?ng thuôc BVTV dê?
  du?ng nuoc hay luong th?c và thu?c phâ?m

33
Không tái s? d?ng các bao bì, thùng ch?a hoá ch?t
34
BAO BÌ THU?C BVTV
35
S? d?ng thu?c BVTV và lu?ng bao bì luu t?n
 • S? d?ng trung bình 35 37 ngàn t?n/nam
 • Nam 2006 71.345 t?n, 2008 110.000 t?n
 • Lu?ng bao bì chi?m 14.86 lu?ng thu?c tiêu th?
 • Th?i ra môi tru?ng 10.550 t?n bao bì/ nam (IAE)
 • Lu?ng thu?c bám dính v? bao bì chi?m 1.85, th?i
  ra môi tru?ng 195 t?n thu?c BVTV (NIPP)
 • ? An Giang nam 2010 Lu?ng nông du?c s? d?ng
  5.693 t?n th?i ra 845.9 t?n bao bì (AGU)

36
BAO BÌ THU?C BVTV
 • Không nên tiêu hu?y hay chôn bao bi thuôc BVTV
  sau khi su? du?ng xong

37
(No Transcript)
38
(No Transcript)
39
Bao Bi Thuôc BVTV
 • Khu v?c s?n xu?t nên có các b? ch?a v? bao bì
  thu?c BVTV
 • V? bao bì thuôc BVTV ph?i du?c thu gom và x? lý
  dúng qui d?nh

40
Nhan Thuôc BVTV
 • Truoc khi su? du?ng thuôc BVTV, quan tro?ng
  nhât la pha?i do?c thâ?t ky va pha?i hiê?u
  thâ?t ro rang, ca?n ke tât ca? cac thông
  tin, hu?ng d?n trên nhan thuôc.

41
Thông Tin Trên Nhan Thuôc BVTV
LUÔN LUÔN ÐO?C KY NHAN THUÔC TRUOC KHI SU?
DU?NG
 • Theo danh mu?c thuôc BVTV duo?c phep su? du?ng
  ta?i Viê?t Nam (s? 10/2012/TT-BNNPTNT ngày
  22/2/2012) do Bô? NN PTNT ban hanh
 • Co tô?ng cô?ng 942 hoa?t chât voi hon 3.490
  tên thuong ma?i.
 • Thuôc tru sâu (662) 1549
 • Thuôc tru bê?nh (468) 1098
 • Thuôc tru co? (195) 584

WDG Ha?t phân tanDF Kem khô (Côm)WP Bô?t
thâm nuocSP Bô?t hoa nuocDP Bô?t phân
tanGR Ha?tEC Nhu dâuSC (FL) Huyên phu
TÊN SA?N PHÂ?M
123
XX
Hoa?t chât zzz . . . . . . . . . . . 12.3
Thuôc da?ng lo?ng (v/v), (w/v),
mL/L, g/L Thuôc da?ng ran (w/w), g/kg
42
Thông Tin Trên Nhan Thuôc BVTV
LUÔN LUÔN ÐO?C KY NHAN THUÔC TRUOC KHI SU?
DU?NG
TÊN SA?N PHÂ?M
123
XX
Hoa?t chât zzz . . . . . . . . . . . 12.3
Sô dang ky Sô ÐKCLHH Ha?n su? du?ng
Tên, di?a chi? nha SX
43
NHÓM Ð?C, V?T MÀU VÀ BI?U TU?NG
44
Thông Tin Trên Nhan Thuôc BVTV
LUÔN LUÔN ÐO?C KY NHAN THUÔC TRUOC KHI SU?
DU?NG
Loa?i Thuôc BVTV
TÊN SA?N PHÂ?M
123
XX
Công Du?ng abc def ghi jkl mno pqr stu vwxyz abc
def ghi
Hoa?t chât zzz . . . . . . . . . . . 12.3
Tro?ng luo?ng ti?nh Thê? tich thu?c
Sô dang ky Sô ÐKCLHH Ha?n su? du?ng
Tên, di?a chi? nha SX
45
Thông Tin Trên Nhan Thuôc BVTV
LUÔN LUÔN ÐO?C KY NHAN THUÔC TRUOC KHI SU?
DU?NG
 • HUONG DÂN AN TOAN
 • Thuôc pha?i luôn duo?c chua trong nguyên bao.
  Cât giu noi khô rao, xa tre? em, luong thu?c
  va gia suc.
 • Mang dô ba?o hô? lao dô?ng khi phun thuôc.
  Không phun thuôc nguo?c chiêu gio. Tranh dê?
  thuôc dinh vao mat, mui, miê?ng.
 • Không an, uông, hut thuôc trong khi dang phun
  thuôc. Tam rua, thay quân ao sa?ch sau khi
  phun thuôc.
 • Không rua binh phun va du?ng cu? pha thuôc
  duoi kênh ra?ch, ao hô hoa?c cac nguôn nuoc
  khac. Sau khi dung hêt thuôc, pha?i hu?y va
  chôn bao bi. Không duo?c dôt.

HUONG DÂN SU? DU?NG Cây trông Di?ch
ha?i Liêu luo?ng Phuong phap pha
thuôc Luo?ng nuoc su? du?ng Thoi diê?m
xu? ly Sô lân xu? ly/vu? Thoi gian
cach ly Mô?t sô chu y quan tro?ng
Loa?i Thuôc BVTV
TÊN SA?N PHÂ?M
123
XX
Công Du?ng abc def ghi jkl mno pqr stu vwxyz abc
def ghi
Hoa?t chât zzz . . . . . . . . . . . 12.3
Tro?ng luo?ng ti?nh Thê? tich thu?c
 • SO CUU
 • Nêu thuôc dinh vao da co?i bo? quân ao.
  Xôi nuoc liên tu?c lên vung da dinh thuôc.
  Tâ?y ru?a da va toc thâ?t ky voi xa phong.
 • Nêu thuôc dinh vao mat Nhanh chong ru?a
  mat bang nuoc sa?ch. Giua mat mi mo? va
  ru?a mat duoi dong nuoc cha?y trong 15 phut.
 • Nêu nuôt pha?i thuôc dua na?n nhân dên co
  quan y tê gân nhât, nho mang theo nhan
  thuôc.

Sô dang ky Sô ÐKCLHH Ha?n su? du?ng
Tên, di?a chi? nha SX
46
- Tên thuong m?i - Tên hoá h?c - Tên chung
- Ch?t ph? gia
Hàm lu?ng thu?c nguyên ch?t
Tên thuong m?i
Tên chung Pretilachlor.
Sofit 300EC có tên hoá h?c 2- Chlo - 2,6 -
Diethyl N - (2- Propoxiethyl) - acetamid
47
(No Transcript)
48
CÁC BI?U TU?NG C?NH BÁO V? AN TOÀN
Kh?u trang
Gang tay
Qu?n áo dài tay
M?t n? ho?c kính
?ng cao su
Thu?c d?c v?i cá
Thu?c d?c v?i gia súc
T?m r?a sau phun
48
49
Ð?c nhãn thu?c khi nào?
Lân 1
Truoc khi quyêt di?nh mua
Truoc khi pha
Lân 2
Lân 3
Truoc khi söû duïng (phun, raûi)
Lân 4
Truoc khi tiêu hu?y bao bi
50
CHU?N B? PHUN THU?C
 • Khi phun thu?c ph?i di 2 ngu?i
 • Không su? du?ng binh phun bi? ro ri?, hu ho?ng,
  chât luo?ng kem

51
R?a s?ch bình phun thu?c tru?c và sau phun
 • Chui ru?a va kiê?m tra cac bô? phâ?n cu?a
  binh phun sau môi ngay lam viê?c

52
Phun thu?c trên dông ruô?ng
 • Tuy?t d?i c?m tre? em và ph? n? có thai phun
  thuôc
 • C?n ph?i có 2 ngu?i (ngu?i pha thu?c và ngu?i
  phun)

53
Ap Du?ng Trên Ðông Ruô?ng
 • Không phun thuôc nguo?c chiêu gio

54
Ap Du?ng Trên Ðông Ruô?ng
 • Không phun rai thuôc BVTV khi troi nang to
  hay sap mua

55
An toàn tru?c phun
 • Nhìn tr?i, nhìn d?t, nhìn cây tru?c khi di phun
  thu?c BVTV. Không phun tru?c khi tr?i mua

56
Áp d?ng k? thu?t phun thu?c an toàn
 • Không phun thu?c khi gió to,
 • Không phun thu?c ngu?c chi?u gió

57
Cac chu ý khi ti?p xúc v?i thu?c BVTV
 • Thuôc BVTV xâm nhiêm vao co thê? qua ba duong
  chinh
 • Qua da
 • Qua miê?ng
 • Qua th?

58
Cac chu ý
 • Không lam ô nhiêm môi truong do su? du?ng
  thuôc BVTV không dúng .

59
Pha ch? thu?c d? x? lý an toàn và hi?u qu?
 • - Ch? pha tr?n thu?c v?a d? d? s? d?ng cho di?n
  tích c?n x? lý.
 • - Không s? d?ng các thu?c dã pha nu?c t? hôm
  tru?c cho ngày hôm sau.

Các h?n h?p hóa ch?t và thu?c BVTV dùng không h?t
c?n du?c x? lý d?m b?o không làm ô nhi?m môi
tru?ng. N?u có lu?ng thu?c không s? d?ng h?t,
c?n thu gom và x? lý theo dúng quy d?nh, không d?
b?a bãi xu?ng d?t canh tác và ngu?n nu?c
60
Chú ý c?n th?n khi ti?p xúc v?i thu?c BVTV
 • M?c dô ba?o hô? lao d?ng khi su? du?ng thuôc
  BVTV

61
Cac Chu Y
 • Ru?a tay, ma?t sa?ch se truoc khi an, uông

62
Các chú ý
 • Gia?t, rua sa?ch quân ao va dô ba?o hô? sau
  môi ngay lam viê?c

63
Các chú ý
 • Không duo?c thô?i thông voi phun bang miê?ng.
  Lam thông voi bang nuoc hay que mêm.
 • Không dê? bua bai thuôc va cac d?ng c? dinh
  thuôc BVTV.

64
Trang b? d?ng c? b?o h? lao d?ng khi ti?p xúc v?i
thu?c BVTV
65
Các v? trí c?n b?o v? trên co th?
 • Ðâu
 • Mat
 • Ðuong tho?
 • Thân thê?
 • Tay
 • Chân.

Ðâu
Thân Thê?
Tay
Chân
66
Vung Ðâu
67
Thân Thê?
68
Tay
69
Chân
70
Trang Bi? Ba?o Hô? (Ruô?ng Lua)
71
Cac Biê?n Phap So Cuu
72
Hit Pha?i Hoi Thuôc
 • Nêu na?n nhân con trong vung co hoi
  thuôc, khi vao pha?i mang khâ?u trang.
 • Ðua na?n nhân dên vung không khi sa?ch
  (không duo?c dê? na?n nhân di). Noi lo?ng quân
  ao.
 • Giu na?n nhân cang yên tinh cang tôt.

73
Hit Pha?i Hoi Thuôc
 • Nêu na?n nhân bi? co giâ?t, ba?o vê? na?n
  nhân không bi? nga va dâ?p dâu. Giua cho cam
  na?n nhân cao.
 • Tranh dê? na?n nhân bi? nhiêm la?nh. Không
  duo?c cho nuoc uông co côn duoi bât cu
  da?ng nao.

74
Nuôt Pha?i Thuôc
 • Ðiêu quan tro?ng nhât la pha?i lam cho
  na?n nhân nôn. Pha?i lam thâ?t nhanh va chinh
  xac, diêu nay quyêt di?nh ma?ng sông cu?a
  na?n nhân. Ðây la cach nhanh nhât dê? gia?i
  thoat na?n nhân.

75
Nuôt Pha?i Thuôc
 • Cac truong ho?p sau dây không duo?c gây nôn
 • Khi na?n nhân bât ti?nh hay trong tinh tra?ng
  hôn mê. Na?n nhân co thê? bi? nghe?t tho? va
  chêt nêu gây nôn.
 • Không gây nôn nêu na?n nhân nuôt pha?i hoa
  chât co tinh an mon.
 • Không gây nôn nêu na?n nhân nuôt pha?i cac
  sa?n phâ?m co chua dâu (tuc la cac loa?i
  thuôc o? da?ng EC hay S)

76
SO C?U CHO NGU?I B? NG? Ð?C khi ti?p xúc và s?
d?ng THU?C BVTV
Thay ngay ho?c b? qu?n áo dính d?c
Ðua n?n nhân ra kh?i khu v?c có d?c
Dùng khan ?m th?m noi dính thu?c và r?a b?ng xà
phòng, không dùng bàn ch?i d? c? r?a
Khi thu?c b?n vào m?t, dùng nu?c s?ch r?a liên
t?c 15 20 phút
77
M?t vài d?ng tác c?p c?u
78
Khi Ngô? Ðô?c Thuôc BVTV
 • Ðua ngay na?n nhân dên co s? y t? (bê?nh viê?n)
  gân nhât va nho mang theo nhan thuôc

79
Five golden Rules for Safe Use of Crop Protection
Products (pesticides). 5 NGUYÊN T?C VÀNG
 • Exercise caution at all times.
 • 1. Hãy th?n tr?ng ? t?t c? các l?n ti?p xúc
  thu?c.
 • Read and understand the product label.
 • 2. Ð?c và hi?u nhãn s?n ph?m.
 • Practice good personal hygiene.
 • 3.Th?c hành t?t v? sinh cá nhân.
 • Take care of and maintain application equipment.
  4. Hãy cham sóc và b?o trì thi?t b? phun x?t.
 • Wear appropriate Personal Protective clothing and
  Equipment (PPE).
 • 5. M?c thích h?p qu?n áo b?o h? và thi?t b? cá
  nhân.

80
Ð?ng l?m d?ng thu?c hóa h?c!
81
Lu?t b?o v? môi tru?ng
 • Chuong V
 • Ði?u 46. B?o v? môi tru?ng trong s?n xu?t nông
  nghi?p
 • 1. T? ch?c, cá nhân s?n xu?t, nh?p kh?u, kinh
  doanh phân bón, thu?c b?o v? th?c v?t, thu?c thú
  y ph?i th?c hi?n dúng các quy d?nh c?a pháp lu?t
  v? b?o v? môi tru?ng và các quy d?nh khác c?a
  pháp lu?t có liên quan.
 • 2. Không du?c kinh doanh, s? d?ng các lo?i thu?c
  b?o v? th?c v?t, thu?c thú y dã h?t h?n s? d?ng
  ho?c ngoài danh m?c cho phép.
 • 3. Phân bón, thu?c b?o v? th?c v?t, thu?c thú y
  dã h?t h?n s? d?ng d?ng c?, bao bì d?ng phân
  bón, thu?c b?o v? th?c v?t, thu?c thú y sau khi
  s? d?ng ph?i du?c x? lý theo quy d?nh v? qu?n lý
  ch?t th?i.

82
TH? TU?NG CHÍNH PH?QUY?T Ð?NH 1216/QÐ-TTg, ngày
5.9.2012 Phê duy?t chi?n lu?c b?o v? môi tru?ng
qu?c gia d?n nam 2020 và t?m nhìn d?n 2030
 • VAN PHÒNG CHÍNH PH?
 • CV s? 7838/VPCP-KTN, ngày 14/11 nam 2008,
 • V/v x? lý tiêu h?y thu?c BVTV t?n d?ng, c?n tiêu
  h?y ? các t?nh.

1. ?y ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c
Trung uong ch? d?o các S? Nông nghi?p và Phát
tri?n nông thôn, Tài nguyên và Môi tru?ng, Khoa
h?c và Công ngh? l?p phuong án thu gom, tiêu h?y
các lo?i thu?c, bao bì thu?c b?o v? th?c v?t t?n
d?ng, c?n tiêu h?y, x? lý vùng d?t ô nhi?m thu?c
b?o v? th?c v?t, trên co s? dó xác d?nh rõ trách
nhi?m và b? trí ngu?n kinh phí tiêu h?y nhu sau
83
 • a) Kinh phí tiêu h?y thu?c, bao bì thu?c b?o v?
  th?c v?t t?n d?ng c?n tiêu h?y c?a các doanh
  nghi?p, h? kinh doanh thì các doanh nghi?p, h?
  kinh doanh ch? d?ng b? trí d? tiêu h?y. Chi phí
  tiêu h?y du?c tính vào chi phí h?p lý lo?i tr?
  khi xác d?nh thu nh?p ch?u thu?.
 • b) Kinh phí tiêu h?y thu?c, bao bì thu?c b?o v?
  th?c v?t c?a các don v? s? nghi?p, co quan nhà
  nu?c thu?c d?a phuong qu?n lý ho?c không rõ ngu?n
  g?c, thì ?y ban nhân dân t?nh, thành ph? tr?c
  thu?c Trung uong l?p phuong án x? lý c? th?, ch?
  d?ng b? trí t? ngu?n kinh phí s? nghi?p b?o v?
  môi tru?ng c?a ngân sách d?a phuong d? th?c hi?n.
 • c) Kinh phí tiêu h?y thu?c, bao bì thu?c b?o v?
  th?c v?t c?a các don v? s? nghi?p, co quan nhà
  nu?c thu?c B? NNPTNT qu?n lý thì B? NNPTNT có
  trách nhi?m s? d?ng d? toán ngân sách c?a B? d?
  th?c hi?n.

84
 • 2. B? Tài nguyên và Môi tru?ng ch? trì, ph?i h?p
  v?i B? Nông nghi?p và Phát tri?n nông thôn hu?ng
  d?n c? th? phuong án tiêu h?y.
 • Van phòng Chính ph? xin thông báo d? các B?, ?y
  ban nhân dân các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung
  uong bi?t, th?c hi?n./.

KT. B? TRU?NG, CH? NHI?M PHÓ CH? NHI?M   Ph?m
Vi?t Muôn
85
Trách nhi?m ngu?i s? d?ng thu?c BVTV
 • Ngu?i s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t ph?i ch?u
  trách nhi?m tru?c pháp lu?t v? nh?ng hành vi sau
 • 1. S? d?ng thu?c tùy ti?n, không dúng k? thu?t
  du?c khuy?n cáo, không d?m b?o th?i gian cách ly,
  d? l?i du lu?ng thu?c b?o v? th?c v?t trong nông
  s?n vu?t m?c cho phép.
 • 2. S? d?ng thu?c c?m, s? d?ng thu?c ngoài danh
  m?c, s? d?ng thu?c không rõ ngu?n g?c, xu?t x?.
 • 3. V?t b? bao gói dã d?ng thu?c, d? thu?c, nu?c
  thu?c b?a bãi gây ?nh hu?ng x?u d?n s?c kh?e c?a
  ngu?i, v?t nuôi, môi sinh và môi tru?ng.
 • N?u s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t gây thi?t h?i
  v? v?t ch?t cho ngu?i khác thì ph?i b?i thu?ng.
 • (TT 38 /2010/TT-BNNPTNT)

86
TIÊU H?Y THU?C, BAO BÌ THU?C B?O V? TH?C V?T
 • Chuong VIII

1. Quá trình thu gom
2. Vi?c tiêu h?y thu?c, bao bì thu?c b?o v? th?c
v?t th?c hi?n theo quy d?nh c?a pháp lu?t v? b?o
v? môi tru?ng.
3. T? ch?c, cá nhân có thu?c, bao bì thu?c b?o v?
th?c v?t bu?c tiêu h?y ph?i ch?u m?i chi phí cho
vi?c tiêu h?y. N?u không có ch? s? h?u trên d?a
phuong nào thì ?y ban nhân dân t?nh th?c hi?n
trích ngân sách tiêu dúng theo quy d?nh
(TT 38 /2010/TT-BNNPTNT)
87
H?I TH?O, QU?NG CÁO THU?C B?O V? TH?C V?T
 • Chuong XI (Ði?u 38)
 • K.3. T?t c? các cu?c h?i th?o thuong m?i v?
  thu?c b?o v? th?c v?t c?a các don v? kinh doanh
  ph?i có chuong trình gi?i thi?u v? An toàn trong
  s? d?ng thu?c b?o v? th?c v?t . N?i dung c?a
  chuong trình này do C?c B?o v? th?c v?t hu?ng
  d?n.

(TT 38 /2010/TT-BNNPTNT)
88
 • CV 1341/BVTV-TTra, ngày 31.7.12
 • XÂY D?NG KHO CH?A THU?C BVTV,
 • KHO LUU CH?A THU?C BVTV C?N TIÊU H?Y
 • Quy d?nh kho ch?a thu?c BVTV
 • -V? trí xây d?ng
 • -Thi?t k?, Xây d?ng
 • -B?o v? môi tru?ng
 • -V?n hành kho thu?c
 • B. Quy d?nh kho luu ch?a thu?c BVTV c?n tiêu h?y

89
Cám on s? chú ý theo dõi c?a quý v? !
About PowerShow.com