DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE ACTIVITATE 2010 - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE ACTIVITATE 2010 PowerPoint presentation | free to download - id: 3c25d0-NTc5ZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE ACTIVITATE 2010

Description:

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE ACTIVITATE 2010 COMPARTIMENT R.U.N.O.S. Structura personalului existent n unit ile sanitare din jude ul Ia i la ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:570
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 182
Provided by: dspiasiRo
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE ACTIVITATE 2010


1
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI RAPORT DE
ACTIVITATE 2010
2
Prezentare
Directia de Sanatate Publica Iasi, institutie cu
personalitate juridica, este situata în str.
Vasile.Conta nr. 2 - 4. Telefon 0232/271687, Fax
0232/241963, e-mail - dspj.iasi_at_dspiasi.ro ,
dsp99_at_dspiasi.ro  
3

Conducerea
Director Executiv Dr.Vasile Cepoi Director
executiv adjunct de Sanatate Publica Dr. Lucian
Indrei Director executiv adjunct .financiar
contabil Ec. Ana Pintilie
4
 • COMPARTIMENT
 • R.U.N.O.S.

5
Structura personalului existent în unitatile
sanitare din judetul Iasi la data de 31
decembrie 2010 avea urmatoarea configuratie
 • 692 spitale si ambulatorii (fara IML, UMF, ISP)
 • 2443 medici
 • 5234 personal sanitar mediu
 • 2536 personal sanitar auxiliar
 • 215 alt personal sanitar superior
 • 811 TESA muncitori

6
SITUATIA COMPARATIVA A PERSONALULUI MEDIU SANITAR
LA 31 decembrie 2010 FATA DE 31 DEC
2009
Crestera numarului de personal sanitar mediu
angajat in 2010 comparativ cu 2009 se explica
prin faptul ca in anul 2010 s-a adaugat si nr.
angajarilor din sectorul privat de sanatate
7
SITUATIA COMPARATIVA A PERSONALULUI SANITAR
AUXILIAR LA 31 decembrie 2010 FATA DE 31 DEC
2009
8
SITUATIA COMPARATIVA A PERSONALULUI SANITAR
SUPERIOR FARMACISTI, CHIMISTI, BIOLOGI ETC. LA
31 decembrie 2010 FATA DE 31 DEC 2009
9
SITUATIA COMPARATIVA A PERSONALULUI TESA SI
MUNCITORII LA 31 decembrie 2010 FATA DE 31 DEC
2009
10
     BIROUL RUNOS
 • - a aplicat normele Ministerului Sanatatii
  privind formarea, încadrarea, transferul si
  detasarea, precum si promovarea personalului
 • a verificat si avizat statele de functii ale
  unitatilor subordonate, în limita numarului de
  posturi normate conform Ordinului MSP nr.
  1778/2006 privind aprobarea normativelor de
  personal, cu respectarea limitelor salariale din
  legislatia specifica si încadrarea în bugetul de
  venituri si cheltuieli aprobat pe 2010
 • - în cazul celor 12 unitati sanitare publice cu
  paturi din judetul Iasi pentru care s-a
  transferat managementul asistentei medicale catre
  autoritatile administratiei publice locale a
  verificat veniturile realizate de întreg
  personalul angajat, atît cel platit din sumele
  decontate in baza contractelor de servicii
  medicale incheiate cu CAS, cît si personalul din
  unele structuri ale unitatilor sanitare pentru
  care veniturile se suporta din bugetul
  Ministerului Sanatatii din fonduri de la bugetul
  de stat si venituri proprii accize
 • - a elaborat si înaintat Ministerului Sanatatii
  propuneri pentru modificarea structurii
  organizatorice a unitatilor sanitare din
  subordine cu documentatiile aferente
 • - a raspuns adreselor transmise de unitatile
  sanitare cu privire la diferitele probleme
  aparute în activitate

11
 • - s-a preluat documentatia necesara si s-au
  eliberat autorizatiile de libera practica pentru
  alt personal sanitar cu studii superioare
 • - a asigurat transmiterea catre Ministerul
  Sanatatii a solicitarilor medicilor rezidenti de
  detasare, de schimbare a centrului de pregatire,
  de întrerupere/reluare pregatire prin
  rezidentiat
 • s-au facut înscrieri la examenele pentru
  obtinerea titlului de medic/medic
  dentist/farmacist specialist sesiunile martie si
  octombrie 2010 pe 45 de specialitati, ( pentru un
  numar de 202 de candidati), pentru examenul de
  medic/medic dentist/farmacist primar sesiunea
  iunie 2010 (36 candidati, 16 specialitati) si
  s-au organizat aceste examene la Iasi, iar
  rezultatele acestor examene s-au centralizat si
  s-au transmis Ministerului Sanatatii
 • s-au facut înscrieri la concursul national de
  Rezidentiat sesiunea noiembrie 2010, pentru un
  numar de 508 candidati astfel 425 candidati pe
  domeniul medicina, 77 candidati pe domeniul
  medicina dentara si 6 candidati pe domeniul
  farmacie
 • s-a organizat la Iasi, în Amfiteatrul Spitalului
  de Psihiatrie Socola Iasi, audioconferinta
  nationala din 27 si 28 noiembrie 2010 pentru
  alegerea specialitatii, locurilor si posturi,
  precum si a centrului universitar de pregatire a
  candidatilor care au promovat concursul de
  rezidentiat pe loc si post din sesiunea 21
  noiembrie 2010    

12
 • - s-a organizat, în Centrul Universitar Iasi,
  examenul pentru obtinerea titlului de chimist,
  biolog, biochimist specialist si principal,
  sesiunea 12 mai 2010
 • s-a organizat, la Iasi, examenul pentru
  obtinerea de atestate de studii complementare,
  sesiunea 19 mai 2010 si sesiunea 28 septembrie
  2010 pentru un numar de 169 candidati (122 de
  candidati în sesiunea mai 2010 si 47 de candidati
  în sesiunea septembrie 2010), pe 9 specialitati
 • s-au colectat, verificat si transmis
  Ministerului Sanatatii situatia posturilor de
  medici si asistenti medicali normate si ocupate
  în vederea deblocarii, prin memorandum si
  ocuparii prin concurs
 • s-au efectuat o serie de actiuni, s-au întocmit
  documente, rapoarte si situatii în conformitate
  cu solicitarile Ministerului Sanatatii si a
  conducerii Directiei de Sanatate Publica a
  Judetului Iasi
 • s-au aplicat prevederile OMS nr. 1078 din
  27.07.2010 privind aprobarea regulamentului de
  organizare si functionare si a structurii
  organizatorice ale directiilor de sanatate
  publica judetene si a municipiului Bucuresti
 • - s-a elaborat si transmis Ministerului Sanatatii
  documentatia necesara în vederea elaborarii
  planului anual de ocupare a functiilor publice
  generale

13
 • s-a elaborat si transmis Ministerului Sanatatii
  situatia functiilor publice generale, a
  personalului contractual, pe nivel de studii,
  grade si trepte profesionale, în vederea
  elaborarii anexei la legea bugetului de stat
 • s-a transmis lunar, la solicitarea Agentiei
  Nationale a Functionarilor Publici, situatia
  privind respectarea codului de conduita al
  functionarilor publici, inclusiv regimul
  incompatibilitatilor si al conflictului de
  interese
 • s-a actualizat baza de date, la solicitarea
  Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în
  ceea ce priveste functiile si functionarii
  publici proprii (în numar de 114)
 • s-a urmarit respectarea prevederilor Legii nr.
  330 din 2009 privind salarizarea unitara.
 • Aspecte pozitive în 2010
 • Modificari în structura personalului din
  unitatile sanitare în sensul cresterii proportiei
  personalului medical si scaderii proportiei
  personalului TESA si auxiliar
 • simplificarea procedurilor administrative si de
  circulatie a informatiilor
 • revizuirea procedurilor de lucru
 • structuri organizatorice flexibile, atât la
  nivelul DSP, cât si la nivelul unitatilor
  sanitare, care au permis îndeplinirea
  obiectivelor propuse
 • cultivarea angajatilor pentru perfectionare
  continua pe fondul unei însanatosiri
  comportamentale a personalului angajat în
  unitatile sanitare
 • Îmbunatatirea colaborarii institutionale

14
 • Aspecte pozitive în 2010
 • Modificari în structura personalului din
  unitatile sanitare în sensul cresterii proportiei
  personalului medical si scaderii proportiei
  personalului TESA si auxiliar
 • simplificarea procedurilor administrative si de
  circulatie a informatiilor
 • revizuirea procedurilor de lucru
 • structuri organizatorice flexibile, atât la
  nivelul DSP, cât si la nivelul unitatilor
  sanitare, care au permis îndeplinirea
  obiectivelor propuse
 • cultivarea angajatilor pentru perfectionare
  continua pe fondul unei însanatosiri
  comportamentale a personalului angajat în
  unitatile sanitare
 • Îmbunatatirea colaborarii institutionale
 • Principalele disfunctionalitati constatate în
  2010
 • - lipsa posibilitatilor de motivare a
  personalului
 • - blocarea posturilor vacante prin OUG 34/2009
 • - deficitul de medici în specialitatile
  medicina de urgenta, oncologie,radioterapie,
  medicina de laborator si ATI, preponderent la
  spitalele neclinice
 • - insuficienta personalului din biroul RUNOS al
  DSP Iasi

15
Propuneri pentru anul 2011 Serviciul RUNOS
16
 • COMPARTIMENT JURIDIC

17
 • In cadrul Compartimentului juridic activeaza 3
  consilieri juridici indeplinit atributiile
  stabilite conform Ordinului MS nr. 127/2009
  privind aprobarea regulamentului de organizare si
  functionare si a structurii organizatorice ale
  directiilor de sanatate publica judetene precum
  si a Ordinului MS nr. 1078/2010 .
 • In anul 2010 activitatea compartimentului a
  constat in
 • - asigurarea respectarii legii, apararea
  proprietatii publice si private aflate in
  administrarea Directiei de Sanatate Publica, a
  unitatilor din subordine, precum si la buna
  gospodarire a mijloacelor materiale si financiare
  din patrimoniu
 • - semnalarea organelor competente cazurile de
  aplicare neuniforma a actelor normative
 • - asigurarea transmiterii catre unitatile
  sanitare din subordine a tuturor ordinelor
  ministrului sanatatii, circularelor si
  instructiunilor tehnice elaborate de Ministerul
  Sanatatii
 • - redactarea de cereri de chemare in judecata, de
  exercitare a cailor de atac, modificare,
  renuntare la pretentii si cai de atac, cu
  aprobarea conducerii autoritatii de sanatate
  publica
 • - reprezentarea si apararea intereselor persoanei
  juridice in fata organelor administratiei de
  stat, a instantelor judecatoresti, a altor organe
  cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul
  oricarei proceduri prevazute de lege, in baza
  delegatiei date de conducerea institutiei
 • - realizarea evidentei actelor normative cu
  aplicare in sistemul sanitar, publicate in
  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a
  celor cu caracter general sau privind probleme
  financiar-contabile ce se regasesc in activitatea
  Directiei de Sanatate Publica ori a unitatilor
  subordonate

18
 • - avizarea , la cererea conducerii, actele care
  pot angaja raspunderea patrimoniala a persoanei
  juridice, precum si orice alte acte care produc
  efecte juridice
 • - preocuparea de obtinerea titlurilor executorii
  si sesizarea directorului coordonator adjunct
  financiar-contabil în vederea luarii masurilor
  necesare pentru realizarea executarii silite a
  drepturilor de creanta, iar pentru realizarea
  altor drepturi a sesizat organul de executare
  silita competent
 • - propunerea privind luarea masurilor necesare
  în vederea întaririi ordinii si disciplinei,
  prevenirea încalcarii legilor si a oricaror altor
  abateri
 • - semnalarea organelor competente cazurile de
  aplicare neuniforma a actelor normative si, când
  a fost cazul, a facut propuneri corespunzatoare
 • - asigurarea de consultanta juridica tuturor
  compartimentelor directiei, precum si unitatilor
  sanitare publice din subordine
 • - asigurarea informarii personalului privind
  actele normative nou-aparute din domeniul de
  activitate al directiei de sanatate publica
  judetene
 • - îndeplinirea de orice alte lucrari cu caracter
  juridic.
 • - reprezentarea intereselor unitatii în instanta
  in dosare avand ca obiect
 • contestatii procese verbale
 • litigii de munca
 • litigii civile
 • litigii malpraxis.

19
ACTIVITATI SUPLIMENTARE ( in afara atributiilor
stabilite prin legislatie si fisa postului)
 • participarea ca membri in comisiile constituite
  in baza OUG nr. 68/2008 privind vânzarea
  spatiilor proprietate privata a statului sau a
  unitatilor administrativ-teritoriale cu
  destinatia de cabinete medicale, precum si a
  spatiilor în care se desfasoara activitati conexe
  actului medical ( vanzare si contestatii)
 • participarea la comisiile ( evaluare si
  contestatii) privind atribuirea contractelor de
  achizitii publice
 • avizarea actelor in vederea apostilarii
 • intocmirea de proiecte de acte normative
 • urmarirea modului de realizare a proiectului
  Institut Regional Oncologic in colaborare cu
  compartimentele din cadrul unitatii, cu
  autoritatile locale si centrale prin asigurarea
  de asistenta juridica
 • coordonarea si monitorizarea transferului de
  atributii si competente exercitate de catre
  Ministerul Sanatatii catre autoritatile locale
 • asigurarea punerii in practica a masurilor
  dispuse de instanta a masurilor prevazute de art.
  113, 114 c. pen.
 • urmarirea modului de aplicare a legislatiei cu
  privire la finalizarea si atribuirea locuintelor
  ANL destinate medicilor rezidenti si specialisti
 • notificarea chiriasilor ANL in vederea
  recuperarii sumelor restante la chirie si
  utilitati
 • monitorizarea activitatilor de externalizare a
  serviciilor medicale si nemedicale din unitatile
  sanitare
 • participarea in diferite comisii constituite la
  nivelul institutiei ( disciplina, paritara,
  casare mijloace fixe, examene, etc)

20
 • COMPARTIMENT
 • AUDIT

21
 • La nivelul DSP Iasi, compartimentul de audit
  intern este reprezentat de 1 auditor intern cu
  statut de functionar public.
 • In anul 2010, auditorul intern a efectuat
 • misiuni de audit si consiliere in cadrul DSP ce
  au avut ca punct de plecare analiza riscurilor,
  identificarea pericolelor si masura in care
  controalele interne sau procedurile structurilor
  auditate pot preveni, diminua si minimaliza
  pericolele
 • auditul situatiilor financiare incheiate la
  31.12.2009 la unitatile sanitare care nu au in
  structura compartiment de audit intern 
 • a fost cooptat in activitatea de evaluare a
  activitatii spitalelor
 • a fost cooptat in activitatea de control a
  obligatiilor de plata ramase neachitate la
  30.06.2010
 • Principalele disfunctionalitati constatate ale
  domeniilor auditabile au fost
 • Management al resurselor umane, aplicarea corecta
  a legislatiei privind sistemul de salarizare
 • Constatari si recomandari
 • - pentru drepturile salariale acordate in 2009,
  sporurile pentru conditii deosebit de
  periculoase, conditii periculoase si conditii
  periculoase sau vatamatoare s-au acordat potrivit
  buletinelor de determinare prin expertizarea
  locurilor de munca, precum si a deciziilor emise
  si aprobate de conducatorul unitatii, insa peste
  nivelul prevazut in regulamentul emis de
  ordonatorul principal de credite (Ordinul MS
  nr.721/2005 pentru aprobarea Regulamentului
  privind acordarea sporurilor la salariile de
  baza) urmatoarelor categorii de salariati

22
 • - personalului din cadrul compartimentului de
  transfuzii sanguine si medicilor de specialitate
  chirurgicala care rezolva urgente
  medico-chirurgicale
 • - personalului din laboratoarele de analize
  medicale
 • - personalului de specialitate medico-sanitar
  si auxiliar sanitar din sectia de neonatologie
 • In acest sens, s-a recomandat identificarea
  tuturor angajatilor carora le-au fost acordate
  drepturi salariale sub forma de sporuri
  (respectiv pentru activitati care solicita o
  incordare psihica ridicata si pentru activitati
  care se desfasoara in conditii periculoase) peste
  nivelul prevazut in Regulamentul emis de
  ordonatorul principal de credite - Ordinul MS
  nr.721/2005 si aplicarea masurilor necesare
  recuperarii platilor efectuate prin acordarea
  incorecta a sporurilor.
 • Procesul bugetar
 • Constatari si recomandari
 • - intarzieri in ce priveste incasarea chiriilor
  si a utilitatilor, fiind initiate masuri de
  avertizare cu rezilierea contractelor si de
  aplicare a penalitatilor pentru intarziere

23
 • Derularea programelor nationale de sanatate
 • Constatari si recomandari
 • - in cadrul PN de hipertensiune arteriala
  pulmonara, existenta unui stoc valoric mare si
  s-a recomandat ca solicitarea de fonduri se va
  face tinandu-se cont de o estimare corecta a
  numarului de beneficiari, evitandu-se
  constituirea unor stocuri de medicamente care nu
  ar putea fi utilizate in cursul perioadei de
  valabilitate.
 • Achizitiile publice efectuate in cadrul
  programelor nationale de sanatate
 • Constatari si recomandari
 • - contracte de furnizare in care nu se regasesc
  datele de identificare a furnizorului
 • - contracte de furnizare produse (angajamente
  legale) nu sunt vizate de control financiar
  preventiv
 • - erori in continutul contractului
 • - cazuri in care, caietul de sarcini nu este
  semnat de persoana care l-a intocmit (aspect
  corectat in timpul controlului)
 • - raportul procedurii de atribuire nu este
  elaborat, asa cum este prevazut in OUG
  nr.34/2006, art.213, alin 2, iar in unele cazuri
  lipsesc cu desavarsire chiar si semnaturile. De
  asemeni, cazuri in care, raportul procedurii nu
  este aprobat de conducatorul autoritatii
  contractante
 • Recomandarile au fost apreciate ca fiind
  realiste si fezabile, fiind insusite de factorii
  de management ai entitatii.

24
 • COMPARTIMENT
 • ECONOMICO - FINANCIAR

25
 • Activitatea financiara a directiei de sanatate
  publica se desfasoara în baza bugetului de
  venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul
  Sanatatii, în conditiile legii.
 • În anul 2010, DSPJ Iasi si-a desfasurat
  activitatea cu un buget total de 136.019 mii lei,
  din urmatoarele surse 
 • - Buget de stat - 120.760 mii lei
 • - Venituri proprii ale M.S. Accize - 13.436
  mii lei
 • - Venituri proprii din prestari servicii cf. HG
  59/2003 - 1.093 mii lei
 • - Venituri proprii - locuinte construite din
  fonduri ANL - 730 mii lei

26
 • Creditele bugetare deschise pe seama DSPJ Iasi
  în anul 2010, precum si sumele din venituri
  proprii, au fost utilizate cu responsabilitate
  prin aplicarea unei politici economice si
  financiare riguroase, manifestându-se exigenta în
  folosirea eficienta a creditelor bugetare,
  respectând si aplicând întocmai dispozitiile
  Legii 500/2002 privind finantele publice si ale
  Ordinului ministrului finantelor publice nr.
  1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice
  privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si
  plata cheltuielilor institutiilor publice.

27
Situatia privind creditele bugetare, platile si
cheltuielile efective în 2010 de la bugetul de
stat, se prezinta astfel
28
(No Transcript)
29
 • Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10
  Cheltuieli de personal, au fost utilizate
  pentru plata drepturilor salariale si a
  contributiilor privind cheltuielile de personal,
  platile fiind efectuate în conformitate cu
  bugetul aprobat si cu respectarea disciplinei
  financiare.
 • Pentru cheltuielile de capital - Constructii, în
  anul 2010 a fost alocata suma de 40.626 mii lei
  privind obiectivul de investitii în continuare
  Refunctionalizare imobil Spital Clinic de
  Urgente cu 300 paturi Iasi, pentru amenajarea
  Institutului Regional de Oncologie 300 paturi
  Iasi, cf. HG nr. 971/26.08.2009.
 • Sumele alocate prin bugetul anului 2010 la Titlul
  51 Transferuri pentru actiuni de sanatate au
  fost utilizate pentru plata cheltuielilor de
  personal pentru dispensarele scolare, medici
  rezidenti, cabinete de medicina sportiva,
  cabinete de planning familial, cabinete medicale
  de boli infectioase din structura spitalelor,
  dispensare TBC, unitati primire urgente, sectii
  de neuropsihomotorii, recuperare distrofici si
  pentru copii bolnavi HIV/SIDA reorganizate conf.
  HG 261/2000 precum si pentru plata cheltuielilor
  materiale efectuate de cabinetele TBC si cabinete
  de planning familial, unitati primire urgente si
  serviciile de ambulanta conf. Legii nr. 95/2006
  privind reforma in domeniul sanatatii, pana la
  data de 31.07.2010, data de la care finantarea
  s-a asigurat de la titlul 20 Bunuri si servicii
  pentru unitatile transferate la autoritatile
  administratiei publice locale.
 • Sumele alocate prin bugetul anului 2010 la titlul
  51.02. Transferuri - Cheltuieli de capital de
  la bugetul de stat, in valoare totala de 1.920
  mii lei privesc transferurile pentru aparatura
  medicala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
  Sf. Spiridon Iasi.

30
Situatia privind sumele alocate din venituri
proprii ale MS accize pentru tutun si alcool,
precum si platile nete si cheltuielile efective
pentru anul 2010, se prezinta astfel
31
(No Transcript)
32
 • In anul 2010 a fost alocata din venituri
  proprii MS accize, suma de 4.776 mii lei la
  titlul  Transferuri între unitati ale
  administratiei publice  pentru 
 • aparatura medicala si echipamente de comunicatii
  in urgenta, in suma de 3.037 mii lei, la
  urmatoarele unitati sanitare 
 • - Spitalul Clinic Judetean de Urgenta  Sf.
  Spiridon  Iasi, in suma de 1170 mii lei 
 • - Spitalul Clinic de Urgenta  Sf. Ioan , in
  suma de 190 mii lei 
 • - Spitalul Clinic  C.I.Parhon , in suma de
  127 mii lei
 • - Spitalul Clinic de Pneumologie, in suma de
  309 mii lei
 • - Spitalul Clinic de Recuperare, in suma de
  1023 mii lei
 • - Spitalul Clinic de Urgenta  Prof. Dr.
  N.Oblu , in suma de 218 mii lei
 • transferuri pentru reparatii capitale la
  spitale, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
   Sf. Spiridon  Iasi, in suma de 987 mii lei
 • transferuri pentru finantarea investitiilor la
  spitale, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta
   Sf. Spiridon  Iasi, in suma de 452 mii lei
  (sistem de detectie si avertizare incendii)
 • transferuri din venituri proprii ale MS catre
  bugetele locale pentru finantarea investitiilor
  in sanatate, in suma de 300 lei, pentru Spitalul
  Clinic de Recuperare.

33
 • In anul 2010 a fost alocata pentru activitatea
  proprie DSP, din venituri proprii MS accize,
  suma de 653 mii lei la cheltuieli de capital
  pentru
 • reparatii capitale acoperis si fatada cladire, RK
  instalatii termice si sanitare, inlocuire
  tamplarie exterioara, documentatie tehnica, alte
  lucrari adiacente lucrarilor RK cladiri, in suma
  de 461 mii lei
 • achizitionarea unei ambulante performante dotata
  pentru situatii de urgenta si care ulterior au
  fost transferata la Serviciul Judetean de
  Ambulanta in suma de 192 mii lei
 • Veniturile proprii din prestari servicii
  realizate conform H.G. nr. 59/2003 privind
  înfiintarea de catre MS a unei activitati
  finantate integral din venituri proprii,
  reprezinta o alta sursa de finantare pentru
  cheltuieli curente si de capital. Incasarile
  reprezentand aceste venituri proprii in anul 2010
  au fost in suma de 778 mii lei, provenind din
  incasari pentru prestatii efectuate, astfel
 • - Analiza bacteriologica a probei de apa - 85
  mii lei
 • - Analiza bacteriologica a probei de aliment -
  4 mii lei
 • - Coprocultura, examen copropazitologic - 11
  mii lei

 • - Teste sanitatie, aeromicroflora - 9 mii lei
 • - Determinari serologice - 82 mii lei
 • - Analiza chimica a probei de apa - 142 mii lei
 • - Analiza chimica a probei de aliment - 10 mii
  lei
 • - Determinari noxe in mediul de munca - 4 mii
  lei

34
 • - Determinari factori din mediul de munca - 10
  mii lei
 • - Expertizare unitati nucleare - 5 mii lei
 • - Dozimetrie la locul de munca si la pacient -
  64 mii lei
 • - Determinarea radioactivitatii factorilor de
  mediu - 12 mii lei
 • - Testarea cunostintelor de igiena - 78 mii lei
 • - Certificarea conformitatii obiectivelor la
  normele de igiena - 252 mii lei
 • In anul 2010 situatia cheltuielilor din venituri
  proprii din servicii de laborator incasate si
  utilizate, se prezinta astfel 

35
 • În anul 2010, DSPJ Iasi a efectuat cheltuieli
  de capital în baza listei de investitii aprobate
  de MS si a bugetului de venituri si cheltuieli
  din venituri proprii pentru
 • - analizor multicanal de microbiologie si
  imunologie - 85 mii lei
 • - analizor multicanal de microbiologie cu
  inoculator automat pentru identificarea
  bacterii/fungi antibiograma/ antifungigrama
  standardizata - 115 mii lei
 • - analizor multicanal portabil 57 mii
  lei
 • - spectroquant US/VIS - 21 mii lei
 • - baie de termostatare cu apa cu
  accesorii - 4 mii lei
 • In anul 2010 din administrarea blocurilor de
  locuite ANL pentru medici rezidenti si tineri
  specialisti din sistemul sanitar au fost
  realizate venituri din inchiriere in suma de 310
  mii lei, din care incasate 294 mii lei, iar
  cheltuielile reprezentand reparatii curente la
  spatiile respective au fost in suma de 9 mii lei.
 • Activitatea economica în anul 2010 s-a
  desfasurat în conditii optime, conform
  programului stabilit, respectiv

36
 • - asigurarea drepturilor de personal ale
  angajatilor prin plata salariilor cuvenite si
  contributiilor aferente la termenele prevazute de
  lege
 • - asigurarea bunurilor, serviciilor si
  lucrarilor necesare bunei functionari a tuturor
  compartimentelor prin achizitionarea cu
  respectarea prevederilor legale a materialelor de
  natura furniturilor de birou, combustibililor,
  materialelor si serviciilor cu caracter
  functional, obiecte de inventar, reparatii
  curente la cladirile în care funtioneaza
  laboratoarele în vederea acreditarii acestora.
 • De asemenea s-au achitat, la termenele
  prevazute în contracte, cheltuielile pentru
  iluminat, încalzit, apa, canal si s-a asigurat
  participarea personalului la cursuri de
  perfectionare
 • - efectuarea lucrarilor de reparatii capitale la
  laboratoarele DSPJ Iasi în vederea obtinerii
  acreditarii din venituri proprii ale DSPJ Iasi în
  suma de 461 mii lei, din venituri proprii
  MS-accize
 • - continuarea lucrarilor la obiectivul de
  investitii Refunctionalizare imobil Spital
  Clinic de Urgente cu 300 paturi Iasi, pentru
  amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300
  paturi Iasi, cf. HG nr. 971/26.08.2009
 • - asigurarea utilizarii in conditii optime a
  celor 165 de apartamente construite din fonduri
  ANL pentru medicii rezidenti si alti tineri
  specialisti din sanatate
 • - desfasurarea activitatilor pe programe de
  sanatate si realizarea indicatorilor de eficienta
  propusi

37
Problemele existente la nivelul DSPJ Iasi, la
nivel economic
 • Problemele existente la nivelul DSPJ Iasi la
  nivel economic în anul 2010 sunt
 • - intrucat prin O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la
  rectificarea bugetara pe anul 2010 si
  reglementarea unor masuri financiare - fiscale cu
  modificarile si completarile ulterioare, s-a
  interzis achizitionarea de autoturisme, in anul
  2010 nu s-a rezolvat problema dotarii cu
  autovehicule pentru realizarea activitatii
  laboratorului de radiatii, a activitatii de
  supraveghere epidemiologica, indrumare si
  control, de transport materiale, medicamente si
  vaccinuri. Desi DSP Iasi se încadreaza în
  normativul aprobat, precizam ca detinem trei
  autovehicole cu durata normala de functionare
  depasita, ceea ce duce la
 • - necesitatea efectuarii de reparatii curente
  frecvente si cu costuri mari
 • - consum mare de combustibil
 • - nesiguranta în exploatare si risc mare privind
  protectia vietii si a mediului.

38
 • Executia bugetara la nivelul anului 2010 din
  fondurile alocate de Ministerul Sanatatii a fost
  de 99,93 fata de bugetul aprobat si de 99,93
  fata de finantarea de la bugetul de stat si
  respectiv 85,75 fata de bugetul aprobat si 100
  fata de finantarea de la MS venituri proprii
  accize, ceea ce conduce la concluzia ca s-a
  acordat o atentie deosebita calitatii lucrarilor
  de planificare si executie financiara, de
  contabilitate si analiza, urmarindu-se în
  permanenta cresterea competentei profesionale si
  a raspunderii întregului personal al
  compartimentelor implicate.

39
 • COMPARTIMENT ASISTENTA
 • MEDICALA

40
 • In domeniul asistentei medicale, in conformitate
  cu Ordin MS nr. 127 /2009 privind aprobarea
  regulamentului de organizare si functionare si a
  structurii organizatorice ale directiilor de
  sanatate publica judetene si a municipiului
  Bucuresti pâna la data de 05.08.2010 in cadrul
  DSP au functionat 6 compartimente cu atributii
  pentru coordonarea, monitorizarea si evaluarea
  activitatii medicale, astfel
 • Compartimentul de asistenta medicala primara 1
  consilier superior, aflat in concediu de
  maternitate pâna la data de 01.06.2010, si 1
  referent
 • Compartimentul de asistenta medicala ambulatorie
  0
 • Compartimentul de asistenta medicala
  spitaliceasca-1 consilier superior si 1 referent
 • Biroul de asistenta a mamei si copilului -1
  consilier superior
 • Compartimentul de asistenta medicala
  recuperatorie- 0
 • Compartimentul de asistenta medicala comunitara -
  1 referent.
 • Începând cu data de 05.08.2010, odata cu
  aparitia Ord. MS nr. 1078/2010 privind aprobarea
  regulamentului de organizare si functionare si a
  structurii organizatorice ale directiilor de
  sanatate publica judetene si a municipiului
  Bucuresti compartimentul de asistenta medicala se
  transforma în Compartimentul de control unitati
  si servicii de sanatate cu urmatoarea structura
 • Compartimentul de situatii de urgenta si
  managementul asistentei medicale de urgenta si
  evenimente speciale 1 consilier asistent
  (concediu fara plata)
 • Compartimentul de control servicii de asistenta
  medicala primara 1 referent
 • Compartimentul de control în asistenta medicala
  ambulatorie 1 consilier superior, 1 referent
 • Compartimentul de control al asistentei medicale
  din unitatile cu paturi 1 consilier superior, 1
  consilier principal
 • Compartimentul de control al asistentei medicale
  a mamei si copilului 1 referent
 • Compartimentul de control al asistentei medicale
  a comunitatilor la risc 0

41
ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
 • I. MEDICINA DE FAMILE
 • Populatia judetului la 01.07.2010 era de 825.773
  locuitori, din care
 • - in mediul urban 387.549
 • - in mediul rural 441.224
 • Nr. medici de familie (in contract cu CAS) 433
  din care - in urban 221

 • -
  in rural 212
 • Media populatiei deservite de un medic de familie
  pentrul judetul Iasi este de 1907,09 locuitori/1
  medic de familie,
 • - in rural avand o medie de 2081,24 loc./medic
  si
 • - in urban de 1753,61 loc./medic
 • Consultatii medici de familie In anul 2010 in
  judetul Iasi s-au acordat 2.142.210 consultatii
  de catre medicii de familie, in contract cu CAS
  Iasi, dupa cum urmeaza - 1.270.855 Urban (3.3
  consultatii / loc) - 871.355 Rural (2.0
  consultatii / loc)
 • La analiza distributiei medicilor de familie din
  judetul Iasi, comisia paritara CAS-CMR-CJAS
  organizata in baza prevederilor Contractului
  cadru pe anul 2010, a stabilit un necesar de 41
  medici de familie, pentru 36 localitati din
  judet (rural) din care a fost ocupat un nr de 22
  posturi.

42
(No Transcript)
43
(No Transcript)
44
ASISTENTA MEDICALA PRIMARA
45
 • II. CENTRE DE PERMANENTA
 • Continuitatea asistentei medicale primare este
  asigurata, de 8 Centre de permanenta, din care
  1 infiintat in anul 2010. Acestea sunt organizate
  conform Ordinului MSP nr. 496 din 26 mai 2008
  pentru aprobarea Normelor Metodologice cu privire
  la asigurarea continuitatii asistentei medicale
  primare prin centrele de permanenta, si
  functioneaza, ca sedii principale, in comunele
 • Bivolari, Vladeni, Plugari, Movileni, Ciortesti
  centre infiintate in 2008
 • Schitu Duca, Deleni - centre infiintate in 2009
 • Podu Iloaiei centru înfiintat in 2010

46
(No Transcript)
47
(No Transcript)
48
Concluzii
 • Distributia medicilor de familie in rural si
  urban este invers proportionala cu numarul de
  locuitori
 • Incarcatura cu pacienti este cu 15 mai mare in
  rural decat in urban
 • Adresabilitatea la medicul de familie
 • 83 din populatua rurala primeste intre 1,5 si
  2,4 consultatii/loc/an
 • 83 din populatia urbana primeste intre 3.2 si 4
  consultatii/loc/an
 • Posibile explicatii
 • Prezenta mai buna la cabinete a medicului de
  familie din urban
 • Nivelul de educatie al populatiei mai crescut
 • Nu este asigurata continuitatea asistentei
  medicale
 • Nu s-au organizat centre de permanenta decat in 8
  puncte, 5 dintre ele fiind concentrate in zona
  Iasi-nord
 • Doar 19 din populatia rurala a judetului
  beneficiaza de continuitatea serviciilor medicale

49
 • Comportamentul diferit al medicilor de familie
  din mediul rural si urban.
 • Numarul de consultatii/loc. acordat in mediul
  urban este dublu fata de mediul rural
 • In mediul rural sunt localitati in care medicii
  de familie acorda mai putin de 1 consultatie pe
  an pe locuitor. Chiar daca ponderea lor este mica
  trebuie luata in calcul.

50
ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE
 • Asistenta medicala ambulatorie este asigurata
  prin
 • Ambulatoriile integrate ale spitalelor - 15
 • Ambulatoriile de specialitate ale spitalelor 3
 • Alte ambulatorii de specialitate.
 • Conform RUCM in judetul Iasi unitatile
  ambulatorii de specialitate sunt urmatoarele
 • - CMI - 1349
 • - cab. medicale grupate - 34
 • - cab. medicale asociate - 17
 • - SCM - 27
 • - ONG - 7
 • - SRL - 267
 • - Cab. activitati conexe act. medical 133
 • TOTAL 1834

51
 • Cabinete infiintate in 2010
 • Total 109
 • din care
 • - CMI - 62
 • - SCM - 1
 • - ONG - 2
 • - SRL - 34
 • - Cab. activitati conexe act. medical - 10
 • De remarcat, in mediul rural, absenta
  ambulatoriilor de specialitate.
 • Din punct de vedere al consultatiilor in
  ambulatoriile de specialitate, numarul acestora
  este mai mare pentru persoanele cu domiciliul în
  mediul urban (accesibilitate crescuta).
 • Tabel. 1 Distributia numarului de consultatii pe
  medii de resedinta a pacientilor în ambulatoriul
  integrat al spitalelor din judetul Iasi, în anul
  2010

52
(No Transcript)
53
(No Transcript)
54
In ambulatoriile private nr.consultatii / loc.
este de 0.85
55
 • Ambulatoriile spitalelor, in numar de 15, acorda
  48 din totalul consultatiilor din ambulator
  dintre acestea 40 sunt pentru persoane din
  mediul rural
 • Tot in regim de ambulator spitalele mai acorda
  336.507 consultatii din care 42 din mediul rural
 • Ambulatoriile private (175) acorda 51 din
  consultatii din care doar 25 sunt din mediul
  rural
 • Aceste date developeaza comportamentul
  populatiei, in special rurale, de a se adresa cu
  precadere spitalelor
 • Intr-un an se acorda 1.697.294 de consultatii din
  care 58 in mediul spitalicesc din care numai 34
  sunt pentru populatia rurala
 • Asistenta medicala paraclinica
 • Se desfasoara numai in mediul urban
 • Se realizeaza 8.555.895 de analize ceea ce
  reprezinta o medie de 6,7 analize pe loc.
 • Se mentine aceeasi diferenta intre mediul rural
  (5,4/loc) si mediul urban (8,1/loc).
 • Se justifica stimularea infiintarii de
  laboratoare si cabinete medicale de specialitate
  in mediul rural

56
 • Asistenta medicala stomatologica
 • se remarca o relativ buna distributie a
  cabinetelor stomatologice in teritoriu.
 • Accesibilitatea este limitata de capacitatea
  financiara a casei de asigurari
 • Asigurarea tratamentului cu medicamente in
  ambulator
 • - este relativ bine acoperita
 • - si aici accesul este limitat de capacitatea
  de plata a casei de asigurari
 • La aceasta data obligatiile de plata ale casei de
  asigurari de sanatate, peste termen, fata de
  farmacii se ridica la peste 134mil lei

57
ASISTENTA MEDICALA STOMATOLOGICA
58
ASISTENTA MEDICALA SPITALICEASCA
 • In judetul Iasi asistenta medicala
  spitaliceasca este asigurata (pina la finele
  anului 2010) de un nr. de 21 spitale, din care
 • Publice 18 spitale
 • 14 spitale in subordinea DSP Iasi, din care 10
  spitale sunt clinice, 4 sunt Spitale de Urgenta
  si 5 acorda asistenta medicala spitaliceasca de
  monospecialitate
 • 4 spitale in subordinea Ministerului Sanatatii
  din care 1 spital clinic si 3 spitale de
  monospecialitate
 • Private 3 spitale- Spitalul Providenta, Spital
  Arcadia, Memory Hospital.
 • Alte unitati sanitare cu paturi
 • 3 Unitati sanitare aflate in subordinea altor
  ministere Spital Militar, Spital CF Iasi si
  Spital CF Pascani
 • 3 unitati medico sociale, aflate in subordinea
  Consiliilor locale
 • UMS Raducaneni 55 paturi
 • UMS Bivolari 25 paturi
 • UMS Podu Iloaiei 45 paturi. 

59
EVALUAREA UNITATILOR SANITARE CU PATURI
 • In perioada 16 februarie 2010 16 martie 2010
  a avut loc evaluarea unitatilor sanitare cu
  paturi, in conformitate cu Ordinul Ministrului
  Sanatatii nr. 100/11.02.2010.
 • Rezultatele evaluarii
 • nr. de paturi 6194
 • populatia deservita 1689731 locuitori din care
 • - 826.552 reprezinta populatia judetului Iasi
 • - 863.179 reprezinta 30 din populatia
  judetelor limitrofe (ponderea pacientilor din
  alte judete tratate in spitalele clinice din Iasi
  este de 30)
 • numarul de paturi din spitalele clinice raportat
  la populatia deservita este de 2.9
 • de asemenea, s-a constatat o distributie
  inadecvata a paturilor pentru anumite
  specialitati, precum si lipsa unor compartimente
  de specialitate pentru care s-au facut propuneri
  de modificari de structura
 • din cauza lipsei de personal si a unor dotari
  corespunzatoare, in vederea eficientizarii
  cheltuielilor si a asigurarii accesului la
  asistenta medicala de specialitate, s-a
  considerat necesara modificarea structurii
  spitalelor orasenesti Tg. Frumos si Harlau
 • pentru realizarea acestor propuneri de modificari
  de structura sunt necesare o serie de
  reglementari adoptate prin ordin de ministru cum
  ar fi
 • - infiintarea spitalizarii de zi ca forma de
  asistenta medicala spitaliceasca neconditionata
  de existenta sectiilor cu spitalizare continua
 • - normarea personalului pentru sectiile de
  ingrijiri paleative, avand in vedere ca
  specificul acestui tip de asistenta medicala
  solicita un numar mai mare de personal de
  ingrijire respectiv asistenti medicali,
  infirmiere si ingrijitoare.

60
INDICATORI UNITATI SANITARE CU PATURI
61
(No Transcript)
62
 • Din punct de vedere a duratei medii de
  spitalizare
 • - cele mai mici durate medii de spitalizare s-au
  înregistrat la Spitalul clinic de obstetrica si
  ginecologie El. Doamna si Spitalul clinic de
  urgenta Sf. Ioan. La polul opus, cu cele mai
  mari durate medii de spitalizare se situeaza
  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, Sp. Cl. de
  Psihiatrie Socola si Spitalul Clinic de
  Recuperare. (Tabel I)
 • Din punct de vedere a utilizarii paturilor, cel
  mai mic indice, pentru anul 2010, a fost realizat
  de Spitalul Clinic de Boli Infectioase Sf.
  Parascheva, iar cel mai mare indice de utilizare
  se gaseste la Sp. Cl. De Psihiatrie Socola,
  Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie si
  Spitalul Clinic de Recuperare
 • Numarul total de paturi s-a redus in anul 2010,
  fata de 2009, cu 41 paturi, la Institutul de
  Gastroeneterologie si Hepatologie 11 paturi
  (inchise temporar) si Spitalul Cl. de Recuperare
  30 paturi
 • In anul 2010 numarul de pacienti internati a
  scazut cu 3324 fata de 2009, adresabilitatea cea
  mai redusa fiind inregistrata la Institutul de
  Cardiologie si Sp. Or. Harlau iar cea mai
  crescuta la Spitalul Clinic Judetean Sf.
  Spiridon.

63
STRUCTURA INTERNARILOR ANII 2009 -2010
64
NR. CAZURI DE PACIENTI TRANSFERATI DE UNELE
SPITALE DIN JUD. MOLDOVEI CATRE UNITATILE
SANITARE DIN IASI/SPECIALITATI
65
TOTAL INTERNARI IN SPITALELE DIN JUD. IASI - ANUL
2010 SPITALIZARE CONTINUA
66
(No Transcript)
67
Concluzii
 • ne confruntam cu urmatoarele probleme
 • nu avem nici un spital care sa aiba o structura
  corespunzatoare pentru a rezolva complet un caz
  critic consecinta fiind redirijarea a peste
  28.000 de pacienti critici/an, de la un spital la
  altul, pentru a fi rezolvati
 • capacitatea financiara, acoperita de casa de
  asigurari de sanatate, este sub nivelul cererii
 • Casa nu a decontat 78.731 cazuri rezolvate
 • Valoarea serviciilor nedecontate este de peste
  182 mil lei
 • Lista de asteptare la sfarsitul anului este de
  57.537 de cazuri, prin urmare cererea de servicii
  medicale spitalicesti depaseste capacitatea
  spiatalelor cu 136.000 de cazuri
 • Aproximativ 30 din cazurile rezolvate provin din
  alte judete
 • Numarul de paturi raportat la populatia asistata
  in mod real de reteua de spitale din Iasi este
  mult sub media europeana, se justifica astfel
  cerinta de a creste numarul total de paturi cu
  cel putin cele 300 de paturi din Institutul
  Regional de Oncologie Iasi.

68
Transferul Managementului Asistentei Medicale
 • In perioada iunie - august 2010, conform HG
  Nr. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea
  mentinerii managementului asistentei medicale la
  autoritatile administratiei publice locale care
  au desfasurat faze-pilot a avut loc transferul
  managementului asistentei medicale catre
  autoritatile administratiei publice locale pentru
  o parte din unitatile sanitare din judetul Iasi,
  dupa cum urmeaza
 • 6 unitati sanitare in subordinea Consiliului
  Judetean Iasi
 • Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Nicolae
  Oblu" Iasi
 • Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.
  Maria" Iasi
 • Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie
  "Elena Doamna" Iasi
 • Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf.
  Parascheva" Iasi
 • Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Cuza
  Voda" Iasi
 • Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi
 • 6 unitati sanitare in subordinea Consiliilor
  Locale
 • Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iasi
  Consiliul Local Iasi
 • Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
  Consiliul Local Iasi
 • Spitalul Municipal Pascani
  Consiliul Local Pascani
 • Spitalul Orasenesc Hârlau
  Consiliul Local Hârlau
 • Spitalul Orasenesc Târgu Frumos
  Consiliul Local Târgu Frumos
 • Preventoriul TBC pentru Copii Deleni
  Consiliul Local Deleni

69
 • 4 spitale in subordinea Ministerului Sanatatii
  din care 1 spital clinic, 1 spital boli cronice
  si 2 institute de monospecialitate
 • Spitalul Cl. De Psihiatrie Socola Iasi
 • Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de
  Siguranta Padureni Grajduri
 • Institutul de Cardiologie Prof.dr.
  G.Georgescu
 • Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie
  Iasi
 • 2 spitale in subordinea Directiei de Sanatate
  Publica Iasi
 • Spitalul Cl. Judetean de Urgenta Sf. Spiridon
  Iasi
 • Spitalul Cl. de Urgente Sf. Ioan Iasi

70
 • Din punct de vedere al imbunatatirii serviciilor
  medicale in unitatile sanitare cu paturi din
  judetul Iasi, in cursul anului 2010, a fost
  alocata din venituri proprii MS suma de 4.776 mii
  lei pentru
 • aparatura medicala si echipamente de comunicatii
  in urgenta
 • - Sp. Cl. Judetean de Urg. Sf. Spiridon
 • - Sp. Cl. de Urgente Sf. Ioan
 • - Sp. Cl. Dr. C.I.Parhon
 • - Sp. Cl. de Pneumologie
 • - Sp. Cl. de Recuperare
 • - Sp. Cl. de Urgente Prof. dr. N.Oblu
 • transferuri pentru reparatii capitale
 • - Sp. Cl. Judetean de Urg. Sf. Spiridon
 • transferuri pentru finantarea investitiilor
 • - Sp. Cl. Judetean de Urg. Sf. Spiridon
 • transferuri din venituri proprii ale MS catre
  bugetele locale pentru finantarea investitiilor
  in sanatate
 • - Sp. Cl. de Recuperare

71
Asistenta medicala de urgenta
 • In judetul Iasi asistenta medicala de urgenta
  este asigurata de urmatoarele unitati de
  asistenta medicala
 • - Serviciul Judetean de Ambulanta Iasi, cu
  substatiile
 • Pascani, Harlau, Tg. Frumos, Bivolari,
  Raducaneni, Podu Iloaiei, Mircesti, Vladeni,
  Tibanesti
 • - SMURD cu 5 echipaje EPA in anul 2010 (in anul
  2009 si-a desfasurat activitatea cu un nr. de 9
  echipaje).
 • Distributia substatiilor de ambulanta si SMURD nu
  acopera teritoriul judetului pentru a asigura un
  timp de interventie de cel mult 15 min.
 • Este necesar sa se infiinteze un numar de cel
  putin 5 substatii, pentru a putea sa se atinga la
  limita acest deziderat, in localitatile
 • Sipote, Lespezi, Movileni, Schitu-Duca, Scanteia
 • Nu exista un dispecerat unic 112 care sa permita
  luarea deciziei celei mai corecte intr-un timp
  scurt, fapt care genereaza intarzieri si
  mobilizari de forte fie insuficiente fie
  supradimensionate in foarte multe situatii
 • Se impune identificarea unui spatiu unde sa se
  creeze acest dispecerat unic

72
Repartizarea teritoriala a substatiilor
Serviciului Judetean de Ambulanta
T.A.C. timp ajungere la caz
73
ACTIVITATE SMURD NR. INTERVENTII SMURD
74
Situatia anuala privind persoanele prezentate la
serviciile de primire urgente (distributie pe
spitale) 01/01/2010 31/12/2010
75
(No Transcript)
76
 • De remarcat numarul mare de prezentari, peste
  300.000 de cazuri din care numai 24 sunt
  transportati cu ambulanta. Se presupune ca
  majoritatea celor care se prezinta cu mijloace
  proprii nu sunt urgente majore.
 • Coroborand aceste date cu numarul de pacienti
  examinati fara internare, de peste 120.000, adica
  38 din prezentati, rezulta clar ca exista un
  comportament ineficient al populatiei, mai mult
  de 50 din cazurile prezentate in UPU fiind de
  fapt cazuri de ambulator
 • Remarcam inca o data faptul ca 14 din cazurile
  critice sunt redirijate de la un spital la altul
  din lipsa capacitatii tehnice si profesionale de
  a fi rezolvate.
 • Acest fapt justifica decizia de a reuni cele 3
  spitale pentru a realiza o singura unitate
  primire urgente pentru adulti cu capacitatea de a
  prelua toate cazurile critice indiferent de
  complexitate

77
Alte activitati ale compartimentului asistenta
medicala, in afara atributiilor din fisa postului
 • Preluare sesizari adresate Comisiei de
  Monitorizare si Competenta Profesionala pentru
  cazurile de malpraxis care functioneaza in cadrul
  DSP Iasi in baza Ordinului MSP nr. 1343/2006,
  Legea 95/2006, Ordin MSP 482/2007 si Decizie ASP
  22/29.01.2007 si 155/17.12.2007 (coordonare
  comisie, lucrari de secretariat, intocmire
  raspunsuri reclamanti, sesizare experti, etc)
 • Colaborare cu Serviciul Juridic, in cadrul
  Comisiei de repartizare a locuintelor ANL,
  (informare, inregistrare cereri, verificare si
  actualizare dosare, intocmire liste de asteptare,
  redactare si intocmire contracte de inchiriere,
  acte aditionale, sesizari, etc)
 • Intocmire dosare in vederea autorizarii
  unitatilor sanitare pentru efectuarea analizelor
  necesare obtinerii permisului de conducere
  (informare, verificare dosare, intocmire
  autorizatii, afisare pe site, transmiterea
  datelor Inspectoratului Judetean de Politie)
 • Intocmire si centralizare date cu privire la
  planul anual de actiuni al institutiei si
  transmiterea acestuia catre Institutia
  Prefectului.
 • Colectarea si centralizarea datelor referitoare
  la procesul de absorbtie a fondurilor europene la
  nivelul unitatilor sanitare din judetul Iasi si
  transmiterea acestora Institutiei Prefectului
  Iasi (lunar, trimestrial, anual).

78
 • Intocmirea actelor aditionale pentru prelungirea
  contractelor de comodat pentru echipamentele
  informatice acordate medicilor de familie prin
  Programul National de Evaluare a Starii de
  Sanatate (anual)
 • Preluarea si repartizarea echipamentelor
  informatice (intocmirea documentatiei necesare)
 • Eliberarea formularelor de retete cu regim
  special pentru prescrierea de stupefiante si
  substante psihotrope (preluare, stocare,
  intocmire documentatie de predare primire, etc)
 • participarea in diferite comisii constituite la
  nivelul institutiei (disciplina, paritara,
  comitet director, examene, etc)
 • Participarea, impreuna cu personalul
  compartimentului RUNOS la repartizarea medicilor
  rezidenti pe loc si post (teleconferinta)
 • Participarea, in calitate de partener al
  Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany, la
  programul Centre de Promovare a bunastarii
  copiilor si adultilor din judetele Iasi si Timis
  avand ca obiectiv cresterea accesului populatiei
  la serviciile sociale si medicale, in mod special
  al femeilor gravide, al sugarilor din zonele
  rurale si al adolescentilor din mediul urban.

79
 • COMPARTIMENT PROGRAME
 • NATIONALE DE SANATATE

80
 • Programele Nationale de Sanatate au fost
  derulate la nivelul judetului Iasi in
  conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 261/2010
  privind aprobarea programelor nationale de
  sanatate pentru anul 2010 si a Ordinului
  264/407/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de
  realizare a programelor nationale de sanatate in
  anul 2010, finantarea acestora realizandu-se de
  la bugetul de stat , din veniturile proprii ale
  MSP, de la titlurile bugetare 20 Bunuri si
  servicii si 51 Transferuri intre unitati ale
  administratiei publice.
 • Ministerul Sanatatii a alocat judetului Iasi
  in anul 2010 suma de 8.875.000 lei, comparativ
  cu suma de 13.843.000 lei alocata in 2009 pentru
  desfasurarea activitatilor specifice din cadrul
  programelor nationale de sanatate, repartizata
  astfel

81
Finantarea programelor nationale de
sanatate comparativ anul 2009 cu 2010
Suma de 1.873 mii lei alocata in trim. I 2009
este aferenta facturilor neachitate din anul
2008.
82
 • Diferenta bugetului alocat programelor nationale
  de sanatate in anii 2009 si 2010 se datoreaza
  atat faptului ca, in 2009, suma de 1.873.000 lei
  a reprezentat restanta facturilor neachitate in
  2008, cat si faptului ca o serie de interventii
  din cadrul Programului national privind bolile
  netransmisibile care s-au derulat in 2009 prin
  Directia de Sanatate Publica, au fost transferate
  in anul 2010 Casei de Asigurari Sociale de
  Sanatate.
 • Finantarea subprogramelor de sanatate s-a facut
  lunar, pe baza cererilor justificate si in limita
  bugetului aprobat. Achizitiile publice s-au
  desfasurat de regula in baza notelor de
  fundamentare intocmite de coordonatorii de
  programe .
 • Contul de executie s-a intocmit distinct pe
  fiecare sursa de finantare din bugetul de
  venituri si cheltuieli si in cadrul acestuia pe
  fiecare program/subprogram cu respectarea
  clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul de
  Finante.
 • Indicatorii fizici si de eficienta aferenti
  programelor si subprogramelor de sanatate au fost
  centralizati si raportati lunar catre Ministerul
  Sanatatii- Serviciul pentru Programe de Sanatate,
  conform machetelor de raportare.
 • De activitatile specifice din cadrul Programelor
  nationale de boli transmisibile (finantate cu
  suma de 916.000 lei a beneficiat un numar total
  de 29.464 persoane .

83
PN I - INDICATORI FIZICI
Procentul de realizare a indicatorilor fizici
arata valori cuprinse intre 93.35 si 179,83
fata de indicatorii previzionati a fi realizati
in cursul anului, demonstrand o buna acoperire a
nevoilor populatiei in ceea ce priveste
activitatile specifice derulate.
84
PN I - INDICATORI DE EFICIENTA
Indicatorii de eficienta ai Programelor nationale
de boli transmisibile arata, in majoritatea
cazurilor, valori aproximativ egale sau mai mici
decat cele prevazute in Ordinul 264/407/2010, cu
mici exceptii datorate faptului ca valorile
recomandate ca medii pe tara nu includ
intotdeauna si costurile materialelor sanitare
necesare pentru recoltarea probelor si respectiv,
administrarea medicatiei specifice.
85
 • In anul 2010, Programele nationale privind bolile
  netransmisibile (care au primit o finantare de
  2.075.000 lei) au vizat afectiuni cu impact
  major asupra starii de sanatate a populatiei.

86
PN III INDICATORI FIZICI
 • Si in acest caz numarul indicatorilor fizici
  realizati il depaseste pe cel previzionat in
  majoritatea cazurilor (procentele de realizare a
  indicatorilor fizici realizati fiind cuprinse
  intre 71,6 si 220,38), demonstrand o larga
  accesibilitate a populatiei judetului Iasi la
  activitatile specifice din cadrul Programelor
  Nationale privind bolile netransmibile.

87
PN II INDICATORI EFICIENTA
valorile costurilor medii per indicator fizic
s-au situat in jurul valorilor recomandate ca
medii pe tara sau sub acestea, fapt datorat
perioadei de referinta pentru calcularea
costurilor (la mediile pe tara aceasta este de un
an, iar la cele reale a fost de opt luni datorita
intarzierii comunicarii prevederii bugetare).
88
 • Programul national de sanatate a femeii si
  copilului, a carui finantare în anul 2010 a fost
  de 4.898.000 lei, a avut un numar de 75.269
  beneficiari si a vizat, pe larg, urmatoarele
  aspecte legate de starea de sanatate a femeii si
  copilului
 • - Realizarea screeningului la nastere a unor
  afectiuni cu potential invalidant si posibilitati
  de preventie a handicapului (fenilcetonurie si
  hipotiroidism congenital, deficientele de auz la
  nou-nascut, retinopatia de prematuritate)
 • - Depistarea precoce si preventia secundara a
  unor complicatii la unele boli cronice ale
  copilului (astm bronsic, hepatita cronica,
  mucoviscidoza) 
 • - Regionalizarea ingrijirilor perinatale pentru
  copiii cu greutate mica la nastere 
 • - Ameliorarea starii de nutritie a gravidei si a
  copilului sub 1 an (profilaxia distrofiei la
  copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni care nu
  beneficiaza de lapte matern prin administrare de
  lapte praf, profilaxia malnutritiei la copiii cu
  greutate mica la nastere, profilaxia anemiei
  feriprive la gravida si la sugar, profilaxia
  rahitismului carential al copilului).

89
 • PN V - INDICATORI FIZICI

Indicatorii fizici realizati au valori
procentuale cuprinse intre 86,25- 204,16 din
valorile previzionate, ceea ce demonstreaza
utilitatea interventiilor din cadrul programului.
90
PN V - INDICATORI EFICIENTA
Indicatorii de eficienta realizati in anul 2010
in cadrul Programului national de sanatate a
femeii si copilului, avand in majoritatea
cazurilor valori mai mici decat cele recomandate,
arata o folosire eficienta a fondurilor alocate
pentru desfasurarea activitatilor specifice.
91
 • Pentru anul 2010, judetul Iasi a primit o
  finantare de 954.000 lei, comparativ cu 730.000
  lei in 2009 in cadrul Programului national de
  tratament in strainatate de care au beneficiat 11
  pacienti care nu au putut fi tratati in tara.
 • Disfunctionalitati constatate in derularea
  Programelor Nationale de Sanatate
 • neinsusirea legislatiei specifice de catre
  coordonatorii din cadrul unitatilor sanitare, a
  determinat sincope in derularea acestora, prin
  solicitarea altor bunuri decat cele prevazute in
  cadrul obiectivelor descrise in programe si
  evidenta incompleta a indicatorilor fizici
  realizati
 • intarzierea finantarii efective a programelor
  nationale de sanatate a antrenat intarzierea
  procedurilor de achizitie publica si finalizarea
  acestora
 • lipsa soft-urilor informatice la nivel national
  nu a facut posibila realizarea registrelor
  nationale (diabet zaharat, transplant,
  oncologie).

92
Propuneri pentru anul 2011
 • Continuarea demersurilor catre Ministerul
  Sanatatii Serviciul pentru Programe de Sanatate
  pentru introducerea unor unitati sanitare din
  judetul Iasi pe lista celor care deruleaza
  anumite programe/subprograme, acolo unde dotarea
  tehnica si calificarea profesionala a
  personalului indica acest lucru
 • Elaborarea impreuna cu coordonatorii de la
  nivelul unitatilor sanitare de proceduri/protocoal
  e pentru fiecare program/subprogram, cu
  stabilirea clara a responsabilitatilor pentru
  fiecare activitate specifica
 • Realizarea obiectivelor programelor nationale de
  sanatate care sa se reflecte in starea de
  sanatate a populatiei judetului Iasi prin
  scaderea indicatorilor de incidenta, prevalenta
  si mortalitate specifice datorate bolilor vizate
  prin aceste programe.

93
 • SERVICIUL DE CONTROL IN SANATATE
 • PUBLICA

94
 • Serviciul de Control în Sanatate Publica
  functioneaza cu un numar de
 • 29 angajati dintre care
 • 16 cadre superioare si
 • 13 cadre medii,
 • împartiti în doua compartimente, fiecare cu
  activitate specifica
 • Control în sanatate publica
 • Controlul calitatii serviciilor medicale

95
 • 2010
 • Numar controale 7.978
 • 63 profil alimentar
 • 6 mediul de viata
 • 6.35 învatamânt
 • 15 sanitare
 • 1,37 mediul de munca
 • 1,5 apa, deseuri
 • 6.17 cosmetice, prestari servicii, tutun,
  biocide
 • Numar sanctiuni 276
 • valoare 359.700 RON
 • Nr. suspendari activitate 54

2009 Numar controale 7628 60 profil
alimentar 5 mediul de viata 7 învatamânt 12
sanitare 2 mediul de munca 2 apa, deseuri 12
cosmetice, prestari servicii, tutun, biocide
Numar sanctiuni 219 valoare 338400 RON Nr.
suspendari activitate 70
96
 • 2010
 • Numar actiuni tematice 27
 • Actiuni comune 11
 • Alimente scoase din consum 3043,6 kg
 • Nr.probe recoltate 188 cu 84 corespunzatoare
 • Nr. sesizari 484
 • Îndrumare si consultanta
 • la 1 din 18 unitati controlate

2009 Numar actiuni tematice
About PowerShow.com