Co nhung niem rieng (LeTinHuong / TuanNgoc) - PowerPoint PPT Presentation

View by Category
About This Presentation
Title:

Co nhung niem rieng (LeTinHuong / TuanNgoc)

Description:

Nhac: Le Tin Huong; Casy: Tuan Ngoc – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:194
Slides: 21
Provided by: bkrvl
Category:
Tags:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Co nhung niem rieng (LeTinHuong / TuanNgoc)


1
có nh?ng ni?m riêng
2
nhu mây nhu mua nhu cát bi?n khoi
3
nhu trang trên cao cách xa v?i v?i
4
lóng lánh gi?t s?u
5
nên dôi môi xinh héo hon n? cu?i
6
nu?c v?n d?y voi
ti?ng bu?n g?i m?i
7
nhu m?t ngày
nhu m?i ngày
nhu v?n ngày
không th?y d?i thay
8
tâm tu c? luôn m?ng mo
9
g?n nhu hoi th?
nuôi ta d?i ch?
10
m?t d?i d?u kín
nhu rêu nhu rong d?m trong b? khoi
11
m?t d?i câm nín
còn chút ng?m ngùi
12
lê tín huong
tu?n ng?c
13
slideshow hyph.
14
nu?c v?n d?y voi
ti?ng bu?n g?i m?i
15
nhu m?t ngày
nhu m?i ngày
nhu v?n ngày
không th?y d?i thay
16
tâm tu c? luôn m?ng mo
17
g?n nhu hoi th?
nuôi ta d?i ch?
18
m?t d?i d?u kín
nhu rêu nhu rong d?m trong b? khoi
19
m?t d?i câm nín
còn chút ng?m ngùi
20
m?t d?i câm nín
còn chút ng?m ngùi
hy
ph.
About PowerShow.com