Borrador de Proxecto de Grao en Enxeara Qumica pola USC - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Borrador de Proxecto de Grao en Enxeara Qumica pola USC PowerPoint presentation | free to download - id: 28b157-OTFjZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Borrador de Proxecto de Grao en Enxeara Qumica pola USC

Description:

Transformaci n dos estudios de Enxe ar a Qu mica (Grao Master) ... Informaci n unha vez que deciden matricularse: Comisi n Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:48
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 85
Provided by: marajca
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Borrador de Proxecto de Grao en Enxeara Qumica pola USC


1
Borrador de Proxecto de Grao en Enxeñaría Química
pola USC
2
Resumo
 • Transformación dos estudios de Enxeñaría Química
  (Grao Master)
 • Obxectivo Consecución do título nun prazo real
  de 4 cursos a un estudante adicado plenamente.
 • A proposta inclúe
 • obxectivos e competencias a adquirir
 • estructura, organización
 • compromiso da institución
 • resultados previstos
 • sistema de garantía interna

3
1. Descrición do título
 • Denominación
 • Graduado/a en Enxeñaría Química pola USC
 • Rama Enxeñaría e Arquitectura
 • Universidade e Centro
 • Universidade de Santiago de Compostela
 • Escola Técnica Superior de Enxeñaría
 • Número de plazas de novo ingreso ofertadas
 • 60
 • Ensino-aprendizaxe EEES
 • Aulas e laboratorios (Ampliación da ETSE.
  Planificación Plurianual USC 2007-2011)
 • Demanda prevista

4
1. Descrición do título
 • Capacitación Profesional
 • Profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial
 • Linguas
 • Galego
 • Español
 • Inglés

5
1. Descrición do título
Demanda prevista
Aprox. 35 estudiantes/MM habitantes
Estudiantes Novos de Enxeñaría Química en España
6
2. Xustificación Antecedentes e Evolución
1994 - Enxeñeiro Químico - 5 anos teóricos
6,5 anos reais
2010 - Grao en Enxeñaría Química - 4 anos
teóricos 4 anos reais 2012 - Master en
Enxeñaría Química - (90 créditos?)
7
2. Xustificación Antecedentes e Evolución
3-4 anos
Doutor
Master en Enxeñaría Química
60-120 créditos
Profesión de Enxeñeiro Químico
240 créditos
Grao en Enxeñaría Química
Profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial
Pendente de definir
8
2. Xustificación Antecedentes e Evolución
 • Precedentes ACADÉMICOS na USC
 • Curso 1994-95 Enxeñaría Química
 • Recoñecida en España (Entre as 5 primeiras nos
  derradeiros 4 anos no ranking de El Mundo)
 • Precedentes INVESTIGACIÓN na USC
 • Liderada polo Departamento de Enxeñaría Química,
  cunha larga e sólida traxectoria
 • USC posto 6 de España posto 11 en institucións
  iberoamericanas (Datos do RI3 para área
  Tecnoloxía Química)

9
2. Xustificación Acceso
Sempre en opción preferente
 • Curso 2008/09 6,49
 • Curso 2009/10 6,81
 • ( a máis alta do SUG en enxeñarías)
 • Entre as 5 máis altas en España

10
2. Xustificación Orixe dos estudiantes
Só un 15 procede da area de Santiago de
Compostela
Distribución xeográfica dos estudiantes
11
2. Xustificación Nivel histórico de aprobados
Evolución histórica do nivel de aprobados na
titulación
12
2. Xustificación Nivel de aprobados. Curso 2006-07
Nivel de aprobados na titulación por cursos, no
curso 2006/07
13
2. Xustificación Valoracion da docencia
Curso 2007/08 Titulacion 3,40 USC 3,46
Curso 2008/09 Titulacion 3,44 USC 3,49
Evolución histórica da valoración da docencia
14
2. Xustificación Valoracions externas
 • Por 4º ano consecutivo a titulación de
  Enxeñaría Química da USC figura entre as 5
  primeiras das Universidades españolas (El Mundo,
  50 Carreras), que considera
 • Ratios medibles (50)
 • Opinións de profesores doutras Universidades
  (40)
 • Características específicas da titulación (10).
 • Só outras dúas Universidades (Complutense e
  Politécnica de Cataluña), ademáis da USC
  estiveron durante os catro anos entre as cinco
  máis destacadas.

15
2. Xustificación Rasgos salientables
 • Concepto de Aula Profesional (Preparación de
  C.V., taller de presentacións eficaces, Redacción
  de informes técnicos, Seminario de Patentes,
  Presentacións por profesionais de empresas…).
 • Cursos complementarios en colaboracion con
  COEQGa
 • 3 orientacións -Procesos Químicos e Bioquímicos,
  Enxeñaría Ambiental e Control de Procesos- con
  perfís diferenciados de cara á inserción laboral.
 • Moitos Departamentos de áreas dispares (Medicina
  Legal, Microbioloxía, Economía Aplicada ou
  Enxeñaría Agroforestal, indicativo do interese
  por dotar ao alumno dunha formación ampla.
 • Tres materias formativas (1 obrigatoria e 2
  optativas) no ámbito da economía incluíndo
  Creación e Innovación empresarial.

16
2. Xustificación Innovación docente
 • 4 materias en inglés (incrementar o número no
  próximo curso).
 • Programa informático Turnitin para revisión
  colaborativa e detección de plaxios.
 • Número significativo de materias con docencia
  virtual (WebCT).
 • A práctica totalidade dos estudantes realiza ou
  prácticas en empresa ou estadías en universidades
  españolas e estranxeiras
 • 3 Profesores Asociados, que traballan en
  empresas especializadas, para impartir materias
  específicas
 • Instalacións de laboratorio con equipamento
  moderno
 • Planta piloto, con instalacións a escala semi
  industrial, onde os alumnos realizan prácticas.

17
2. Xustificación Avaliación e Accións de mellora
 • Plan de calidade, con 40 medidas de mellora para
  o ano 2009 (www.usc.es/etse/calidade)
 • Assessment Center para 20 alumnos do último
  curso (Liderado, organización, resolución de
  conflitos, etc. ).
 • Informe individualizado e informe da ETSE
 • Seminarios especificos para o curso 2009/10
 • Coordinador de Titulación, de Curso e Comisión
  de Titulación.
 • Reunións de profesores, por curso e semestre,
  para coordinación e avaliación de resultados.
 • Premios Leonardo á Docencia
 • Informe anual sobre o estado da titulación, base
  para definir as accións de mellora
  (www.usc.es/etse/calidade)

18
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004) Enquisa 2005
19
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004)
20
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004) Enquisa 2005
21
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004). Enquisa 2005
22
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004)
23
2. Xustificación Insercion laboral (Titulados
1999-2004)
24
2. Xustificación Referentes externos
 • Libro Blanco Grao Enxeñaría Química (ANECA,
  CODDI)
 • Plans de estudios doutras Universidades Españolas
  e Extranxeiras.
 • Informe da European Federation of Chemical
  Engineers (EFCE)
 • Documentos e informes de CODDIQ
 • Documentos de recoñecemento de atribucions
  profesionais

25
2. Xustificación Comisión Redactora
 • Comisión Redactora (14 persoas)
 • Director da ETSE
 • 6 Profesores (Xunta de Escola)
 • 5 alumnos (2 º e 3º Ciclo) (Xunta de Escola)
 • Representante do COEQGa
 • Representante do COETIG

26
2. Xustificación Panel Asesor
 • Panel Asesor (10 persoas)
 • Representantes de empresas (Repsol, Sogarisa,
  Endesa, Gairesa, Finsa, Moncobra)
 • Centros de Investigación (CSIC)
 • Administración (exdirector xeral de ID da Xunta
  de Galicia)
 • Entidades (exdirector financiero de Sodiga)
 • Profesor ad-honorem do departamento de Enxeñaría
  Química

27
2. Xustificación Consultas internas/externas
 • Reunións cos Directores de Departamento que
  imparten actualmente docencia na titulación de
  Enxeñaría Química.
 • Presentación en 3 Xuntas de Escola para a súa
  discusión con todos os colectivos.
 • Xornada de consulta co Panel Asesor
 • Reunións coa Conferencia de Directores e Decanos
  de Enxeñaría Química (CODDIQ).

28
3. Obxectivos
Obxectivo fundamental
 • Formar profesionais que conozan
 • Deseño de procesos e produtos, incluíndo a
  concepción, cálculo, construcción, posta en
  marcha e operación de equipos e instalacións
  característicos da industria química e de outros
  sectores relacionados como o farmacéutico,
  biotecnolóxico, alimentario ou medioambiental.

29
3. Obxectivos
Obxectivo fundamental
 • Capacidade
 • Industria manufactureira
 • Empresas de deseño e consultoría
 • Asesoría técnica, legal ou comercial,
 • Administración
 • Ensino nos niveis secundario e universitario
 • Exercicio libre da profesión.

30
3. Obxectivos
Obxectivo fundamental
 • Formación xenérica en ciencias básicas
 • Formación en materias tecnolóxicas
 • Formación específica de enxeñaría química
 • Competencias persoais (Contribuir á formación
  integral do alumno)

31
3. Obxectivos
Obxectivo fundamental
 • O Plan de Estudos axústase plenamente aos
  requisitos que os títulos oficiais de Grao deben
  contemplar para a correspondente habilitación á
  profesión de Enxeñeiro Técnico Industrial,
  recollendo todas e cada unha das competencias que
  deben adquirirse de acordo coa Orden
  CIN/351/2009, de 9 de febreiro.

32
3. Obxectivos
Competencias xerais ( Orde CIN/351/2009)
CG1.- Capacidade para a redacción, sinatura e
desenvolvemeno de proxectos no ámbito da
enxeñaría industrial que teñan por obxecto a
construcción, reforma, reparación, conservación,
demolición, fabricación, instalación, montaxe ou
explotación de estructuras, equipos mecánicos,
instalacións enerxéticas, instalacións eléctricas
e electrónicas, instalacións e plantas
industriais e procesos de fabricación e
automatización. CG2.- Capacidade para a dirección
das actividades obxecto dos proxectos de
enxeñaría descritos no epígrafe anterior. CG3.-
Coñecemento en materias básicas e tecnolóxicas,
que lles capacite para a aprendizaxe de novos
métodos e teorías, e lles dote de versatilidade
para adaptarse a novas situacións. CG4.-
Capacidade de resolver problemas con iniciativa,
toma de decisións, creatividade, razoamento
crítico e de comunicar e transmitir coñecementos,
habilidades e destrezas no campo da enxeñaría
33
3. Obxectivos
Competencias xerais ( Orde CIN/351/2009)
CG5.- Coñecementos para a realización de
medicións, cálculos, valoracións, tasacións,
peritacións, estudos, informes, planes de labores
e outros traballos análogos. CG6.- Capacidade
para o manexo de especificacións, regulamentos e
normas de obrigado cumprimento. CG7.- Capacidade
de analizar e valorar o impacto social e
medioambiental das solucións técnicas. CG8.-
Capacidade para aplicar os principios e métodos
da calidade. CG9.- Capacidade de organización e
planificación no ámbito da empresa, e outras
institucións e organizacións. CG10.- Capacidade
de traballar nun entorno multilingüe e
multidisciplinar. CG11.- Coñecemento,
comprensión e capacidade para aplicar a
lexislación necesaria no exercicio da profesión
de Enxeñeiro Técnico Industrial.
34
3. Obxectivos
Competencias Específicas. Formación básica (
Orde CIN/351/2009)
CB1.- Capacidade para a resolución dos problemas
matemáticos que poidan plantexarse na enxeñaría.
Aptitude para aplicar os coñecementos sobre
Alxebra liñal xeometría xeometría diferencial
cálculo diferencial e integral Ecuacións
diferenciais e en derivadas parciais Métodos
numéricos algorítmica numérica Estatística e
optimización. CB2.- Comprensión e dominio dos
conceptos básicos sobre as leis xerais da
mecánica, termodinámica, campos e ondas e
electromagnetismo e a súa aplicación para a
resolución de problemas propios da
enxeñaría. CB3.- Coñecementos básicos sobre o uso
e programación dos ordenadores, sistemas
operativos, bases de datos e programas
informáticos con aplicación en enxeñaría. CB4.-
Capacidade para comprender e aplicar os
principios de coñecementos básicos e as súas
aplicacións na enxeñaría da Química xeral,
Química orgánica, Química inorgánica CB5.-
Capacidade de visión espacial e coñecemento das
técnicas de representación gráfica, tanto por
métodos tradicionais de xeometría métrica e
xeometría descritiva, como mediante as
aplicacións de deseño asistido por ordenador. CB6
Coñecemento adecuado do concepto de empresa,
marco institucional e xurídico da empresa.
Organización e xestión de empresas
35
3. Obxectivos
Competencias Específicas. Quimica industrial (
Orde CIN/351/2009)
CQ1.- Coñecementos sobre Balances de materia e
enerxía, Biotecnoloxía, Transferencia de
materia, operacións de separación, Enxeñaría da
reacción química, Deseño de reactores,
Valorización e transformación de materias primas
e recursos enerxéticos. CQ2.- Capacidade para
análise e deseño de procesos e produtos,
Simulación e optimización de procesos e
produtos. CQ3.- Capacidade para o deseño e
xestión de procedementos de experimentación
aplicada especialmente para a determinación de
propiedades termodinámicas e de transporte, e
modelado de fenómenos e sistemas no ámbito da
enxeñaría química, Sistemas con fluxo de fluídos,
transmisión de calor, Operacións de
transferencia de materia, Cinética das reaccións
químicas e reactores. CQ.4 Capacidade para
deseñar, xestionar e operar procedementos de
Simulación de procesos químicos, Control e
instrumentación de procesos químicos.
36
3. Obxectivos
Competencias Tranversais
Instrumentais CT.1. Capacidade de análise e
síntese CT.2. Capacidade de organizar e
planificar CT.3. Comunicación oral e escrita en
linguas propias e algunha estranxeira CT.4.
Habilidades para o uso e desenvolvemento de
aplicacións informáticas CT.5. Capacidade de
xestión da información CT.6. Resolución de
problemas CT.7. Toma de decisións Personais CT.8.
Traballo en equipo CT.9. Traballo nun equipo de
carácter interdisciplinar CT.10. Habilidades nas
relacións interpersonais CT.11. Capacidade para
comunicarse con expertos doutras áreas CT.12.
Razonamento crítico e compromiso ético
37
3. Obxectivos
Competencias Tranversais
Sistémicas CT.13. Capacidade de aplicar os
coñecementos na práctica CT.14. Adaptación a
novas situacións CT.15. Motivación pola
calidade CT.16. Sensibilidade hacia temas
medioambientais CT.17. Creatividade CT.18.
Liderado CT.19. Aprendizaxe autónoma CT.20.
Iniciativa e espíritu emprendedor
38
4. Acceso e admisión de estudantes Vias e
Preferencias de acceso
 • Vías de acceso
 • Bachillerato LOGSE ou equivalente e ter superado
  as probas de acceso á Universidade
 • Título de Formación Profesional de grao Superior
 • Título estranxeiro homologable a algún dos dous
  anteriores
 • Preferencia de acceso
 • Estudantes que teñan o título de Bachillerato
  LOGSE nas modalidades de Tecnoloxía ou Ciencias,
  e teñan superado as probas de acceso á
  Universidade na opción Científico-Técnica

39
4. Acceso e admisión de estudantes Perfil de
ingreso recomendado
 • Características persoais e académicas
 • Interese pola resolución de problemas reais
 • Habilidade no cálculo
 • Capacidade de análise e síntese
 • Curiosidade tecnolóxica
 • Constancia e responsabilidade no traballo
 • Competencia en expresión oral e escrita
 • Competencia lingüística en inglés, ademáis de en
  castelán e en galego.
 • Capacidade de traballo en equipo

40
4. Acceso e admisión de estudantes Información
previa á matrícula
 • Información previa
 • Edición de catálogos do título (ETSE) e envío a
  Centros de Secundaria
 • Presencia en foros e ferias (USC).
 • Difusión na Web (USC, ETSE).
 • Centro de Orientación Integral do Estudante
  (COIE).
 • Visitas a Centros de Ensinanzas Medias (A Ponte).
 • Xornadas de portas abertas (A Ponte/ETSE)
 • Mellores expedientes de bachillerato (A Ponte)
 • Información unha vez que deciden matricularse
 • Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).
 • Páxina web da USC normativa de acceso,
  matrícula, oferta de titulacións, centros, etc.

41
4. Acceso e admisión de estudiantes Orientación
para estudiantes novo ingreso
 • Presentación Servizos USC a estudantes de 1º
  curso en tódolos centros
 • Xornada de acollida Escola Técnica Superior de
  Enxeñaría (ETSE)
 • Presentación da Escola, equipo xestor, aulas de
  informática, biblioteca, servizos
  administrativos, delegación de alumnos e
  organización académica do centro.
 • Entrega da Guía do Centro

42
4. Acceso e admisión de estudantes Sistemas
apoio e orientación
 • Oficina de mobilidade
 • Facilitar promoción e xestión de intercambio
  académico e de prácticas en empresa
 • Sesions informativas anuais
 • Sobre os itinerarios formativos do título
 • Programas de intercambio
 • Prácticas en empresa
 • Continuidade de estudos
 • Investigación na ETSE

43
5. Planificación das ensinanzas Aspectos
académico-organizativos xerais
 • Créditos ECTS
 • 1ECTS
 • 25 horas traballo estudante
 • 8-10 horas presenciais
 • 25 titorías en grupo e actividades de avaliación
 • 1 cuadrimestre 30 ECTS
 • adicación presencial dos estudantes de 15/16
  horas semanais.

44
5. Planificación das ensinanzas Aspectos
académico-organizativos xerais
 • Grupo grande (máximo 60 estudantes)
 • Actividades presenciais de tipo expositivo. Papel
  máis activo do profesor.
 • Grupo reducido (máximo 20 estudantes)
 • Actividades presenciais con participación activa
  dos estudantes.
 • Grupo moi reducido (máximo 10 estudantes)
 • Actividades presenciais de orientación,
  dinamización e titoría do traballo dos estudantes

45
5. Planificación das ensinanzas Criterios Xerais
de Avaliación
 • En tódalas materias prevese avaliación continua e
  exame final.
 • A avaliación continua farase segundo a
  programación da asignatura, cun peso non inferior
  ó 20.
 • O profesor/a fixará na guía docente anual o peso
  concreto que outorgará á avaliación continua e ó
  examen final

46
5. Planificación das ensinanzas Estructura das
ensinanzas
47
5. Planificación das ensinanzas
48
5. Planificación das ensinanzas Estructura das
ensinanzas
 • Intensificación en Enxeñaría de Procesos
 • Operacións de Separación
 • Xestión da Calidade
 • (iii) Procesos de Química Industrial
 • (iv) Seguridade e Prevención de Riscos.

49
5. Planificación das ensinanzas Estructura das
ensinanzas
 • Intensificación en Enxeñaría Ambiental
 • Xestión e Tratamento de Residuos
 • Xestión e Tratamento de Augas
 • Prevención e Control da Contaminación
  Atmosférica
 • Laboratorio de Enxeñaría Ambiental. (Con
  unidades piloto para tratamento de augas, sólidos
  e gases).

50
5. Planificación das ensinanzas Fichas de
materias
Competencias e resultados da aprendizaxe que o/a
estudante adquire Competencias específicas CB.1.-
Capacidade para a resolución dos problemas
matemáticos que poidan formularse na enxeñaría.
Aptitude para aplicar os coñecementos sobre
CB.1.1. Álxebra lineal xeometría xeometría
diferencial cálculo diferencial e
integral. CB.1.3. Métodos numéricos algorítmica
numérica. Competencias Xerais CG.3. Coñecemento
en materias básicas e tecnolóxicas, que lles
capacite para a aprendizaxe de novos métodos e
teorías, e lles dote de versatilidade para
adaptarse a novas situacións. CG.4. Capacidade de
resolver problemas con iniciativa, toma de
decisións, creatividade. Razoamento crítico e de
comunicar e transmitir coñecementos, habilidades
e destrezas no campo da enxeñaría
industrial. Competencias transversais CT.1.
Capacidade de análise e síntese CT.2. Capacidade
de organizar e planificar CT.4. Habilidades para
o uso e desenvolvemento de aplicacións
informáticas CT.5. Capacidade de xestión da
información CT.6. Resolución de problemas CT.7.
Toma de decisións CT.12. Razoamento crítico e
compromiso ético CT.13. Capacidade de aplicar os
coñecementos na práctica CT.14. Adaptación a
novas situacións CT.15. Motivación pola
calidade CT.19. Aprendizaxe autónoma
 • Os profesores deberán indicar na súa guía
  docente o valor específico dentro do rango
  indicado.
 • Contidos
 • Sistemas de ecuacións lineais. Ecuacións e
  sistemas de ecuacións non lineais. Métodos
  numéricos para a súa resolución. Matrices.
  Determinantes. Cálculo diferencial de funcións de
  varias variables. Cálculo integral cunha ou
  varias variables. Integración sobre curvas e
  superficies. Integración numérica.

51
5. Planificación das ensinanzas Fichas de
materias
 • Os profesores deberán indicar na súa guía
  docente o valor específico dentro do rango
  indicado.
 • Contidos
 • Sistemas de ecuacións lineais. Ecuacións e
  sistemas de ecuacións non lineais. Métodos
  numéricos para a súa resolución. Matrices.
  Determinantes. Cálculo diferencial de funcións de
  varias variables. Cálculo integral cunha ou
  varias variables. Integración sobre curvas e
  superficies. Integración numérica.

52
5. Planificación das ensinanzas Fichas de
materias
Sistema de avaliación da adquisición das
competencias Efectuarase un seguimento da
aprendizaxe dos estudantes mediante a realización
de actividades, traballos ou resolución de
problemas de forma individual e/ou por grupo. Así
mesmo, os estudantes farán dous exames con
cuestións teóricas e resolución de problemas que
permitirá individualizar a calificación final.
Os profesores deberán indicar na súa guía
docente o valor específico dentro do rango
indicado. Contidos Sistemas de ecuacións
lineais. Ecuacións e sistemas de ecuacións non
lineais. Métodos numéricos para a súa resolución.
Matrices. Determinantes. Cálculo diferencial de
funcións de varias variables. Cálculo integral
cunha ou varias variables. Integración sobre
curvas e superficies. Integración numérica.
53
5. Planificación das ensinanzas Recoñecemento de
Créditos optativos
 • 1.- Prácticas en Empresas Recoñecemento de 9
  ECTS, 2 materias optativas de 4,5 ECTS
 • 2.- Acreditación de competencias transversais
  para todas as titulacións de Grao da USC (máximo
  9 ECTS)
 • Competencias adquiridas no ámbito das Tecnoloxías
  da Información e as Comunicaciones relacionadas
  coa formación do título.
 • Competencias adquiridas no coñecemento e manexo
  de linguas extranxeiras no ámbito tecnolóxico.
 • Competencias adquiridas no coñecemento da lingua
  galega.
 • 3.-Participación en actividades universitarias
  culturais, deportivas, de representación
  estudiantil, solidarias e de cooperación ,(máximo
  6 ECTS).
 • SUMA 2 y 3
  MÁXIMO 12 ECTS

54
5. Planificación das ensinanzas Convenios
específicos con empresas
55
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
empresas (Consello Social)
56
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
empresas (Consello Social)
57
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
empresas (Consello Social)
58
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
Universidades Españolas (Sicue)
59
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
Universidades Europeas (Erasmus)
60
5. Planificación das ensinanzas Convenios con
Universidades Europeas (Erasmus)
61
5. Planificación das ensinanzas Intercambios con
Universidades Españolas e Europeas
62
5. Planificación das ensinanzas Verificación
das competencias
63
6. Persoal académico Profesorado/Recursos Humanos
64
6. Persoal académico
65
6. Persoal da Administracion e Servizos
66
6. Persoal da Administracion e Servizos
67
6. Persoal académico Previsións Profesorado
Escenario A - Docencia expositiva 1 grupo con
que inclúe as clases maxistrais e de seminario -
Docencia interactiva 4 grupos na aula
informática e laboratorio - Titorías en grupo 8
grupos para titorías programadas. - Aula
profesional un promedio de 30 alumnos por curso
en prácticas en empresa e 60 alumnos realizando
seminarios específicos englobados na materia -
Traballo Fin de Grao 60 alumnos. 12 horas de
titorías programadas para o seu seguimento.
68
6. Persoal académico Previsións Profesorado
69
6. Persoal académico Previsións Profesorado
Escenario B - Docencia expositiva 1 grupo con 90
alumnos que inclúe as clases maxistrais e un 50
das horas de seminario - Docencia interactiva 4
grupos que se aplicaría ás horas impartidas en
aula informática e laboratorio e ó 50 das horas
de seminario. - Titorías en grupo 8 grupos para
titorías programadas - Aula profesional un
promedio de 30 alumnos por curso en prácticas en
empresa e 60 alumnos realizando seminarios
específicos englobados na materia - Traballo Fin
de Grao 60 alumnos. 12 horas de titorías
programadas para o seu seguimento
70
6. Persoal académico Previsións Profesorado
71
7. Recursos materiais e servizos Aulas Xerais
 • 4 aulas de docencia grupos grandes e realización
  exames de 108, 112, 124 e 135. As dúas primeras
  pódense unir.
 • 4 aulas de docencia grupos medianos, 2 con 42
  postos e 2 con 54 postos. Poden unirse 2 a 2.
 • Aula de proxectos 50 postos. Adecuada para
  realizar actividades de traballo en grupo e
  clases participativas
 • Todas con ordenador para profesor, canón de
  vídeo, pizarra, retroproxector e acceso á rede
 • As Aulas de docencia non son apropiadas para
  clases interactivas, xa que os postos están en
  ringleiras fixas

72
7. Recursos materiais e servizos Aulas de
Informática
 • Renovación periódica de equipo
 • Equipamento aulas informática docencia Ordenador
  para profesor, conexión a rede, pizarra, canón de
  vídeo e wifi
 • Aula I1 33 ordenadores renovados(32 para
  alumnos e 1 para profesor). Aula para docencia.
 • Aula I2 36 ordenadores. (Actualmente esta aula
  está en proceso de renovación de equipos). Aula
  de acceso libre.

73
7. Recursos materiais e servizos Laboratorios
docencia e Planta Piloto
74
7. Recursos materiais e servizos Equipamento
Laboratorio LB2 (Fluidos e Calor)
Estimacion de investimentos adicionais en
equipamento 24.000
75
7. Recursos materiais e servizos Espazos Xerais
 • Espazos de traballo para os estudantes
 • Mesas de traballo polos pasillos, con enchufes e
  cobertura wifi
 • Aula de Traballo (12 postos) preparación
  traballos en grupo, exposicións, etc.
 • Outros espazos
 • 2 Salas de reunións (14 postos) reunións de
  titoría
 • Salón de Actos (182 postos) Presentacións
  Proxectos Fin de Grao, presentacións empresas,
  conferencias, …
 • Delegación Alumnos
 • Despacho Asociacións Profesionais
 • Servizo de Reprografía
 • Biblioteca
 • Conserxería
 • Cafetería

76
7. Recursos materiais e servizos Previsión
adquisición
 • Modificación disposición algunhas aulas de teoría
 • Renovación equipos informáticos.
 • Ampliación ETSE
 • 8 Aulas de informática docencia/traballo
 • 14 espazos para traballos e titorías en grupo
 • 1 aula informática de libre aceso

77
7. Recursos materiais e servizos Previsión
adquisición
78
8. Resultados previstos Matricula Primeiro Curso
Cambio de plan. Incorporación alumnos plan
anterior
79
8. Resultados previstos Taxas e Duracion media
 • Taxa de eficiencia (créditos superados/créditos
  matriculados)
 • Taxa de éxito (créditos superados/créditos
  presentados)
 • Duración media dos estudios

Obxectivo gt90
Obxectivo gt90
80
8. Resultados previstos Taxas
 • Taxa de graduación
 • Taxa de abandono

Obxectivo gt40
Obxectivo lt10
81
9. SGIC
 • Datos xerais proporcionados pola USC
 • Procedemento común á USC
 • Mecanismos para publicar a información do plano
  de estudos
 • Guía da ETSE
 • Páxina web da ETSE

82
10. Calendario de implantación Cronograma de
implantación
83
10. Calendario de implantación Adaptación ao novo
plano
84
Borrador de Proxecto de Grao en Enxeñaría Química
pola USC
About PowerShow.com