Sin ttulo de diapositiva - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Sin ttulo de diapositiva PowerPoint presentation | free to download - id: 2823d0-MzFlZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Sin ttulo de diapositiva

Description:

'AQUELL DISTURBI SOM TIC, PASSATGER O PERMANENT, EN QUINA G NESI INTERV UN ... ELS S MPTOMES SIN PRODUIR CANVIS EN LES DEFENSES I TRETS DE PERSONALITAT DELS ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:47
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 25
Provided by: santiag65
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Sin ttulo de diapositiva


1
JORNADES DE PSIQUIATRIA DE LA INFÀNCIA I LA
JOVENTUT 6è CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA
Abordatge terapèutic dels trastorns psicosomàtics
2
CONCEPTE DE TRASTORN PSICOSOMÀTIC
AQUELL DISTURBI SOMÀTIC, PASSATGER O PERMANENT,
EN QUINA GÈNESI INTERVÉ UN TRASTORN PSICOLÒGIC,
PRESENT O PASSAT, I QUE POSA EN EVIDÈNCIA
ORGANITZACIONS PSICOBIOLÒGIQUES
PRIMERENQUES (Modificat d Ajuriaguerra J.)
AQUELL CONCEPTE DOCTRINAL I PATOGÈNIC QUE
ACCEPTA I INCLOU ELS FACTORS PSÍQUICS EN EL
DETERMINISME O EN EL DESENVOLUPAMENT DE LES
MALALTIES FÍSIQUES (Kreisler L.)
3
MODEL PSICOFISIOLÒGIC DE LES MALALTIES
Esdeveniments vitals estressants
Estímuls ambientals
ORGANISME
Resposta d adaptació
fisiològica
Factors de vulnerabilitat
Factors de protecció
Resposta inadequada al medi ambient per procés
dadaptació excessiu
 • Medi familiar
 • Resiliència

Resposta adequada al medi ambient
Malaltia psicofisiològica o psicosomàtica
Òrgans diana
4
MODEL PSICOFISIOLÒGIC DE LES MALALTIES
UN NEN O UN ADOLESCENT POT PRESENTAR UN
TRASTORN PSICOSOMÀTIC QUAN, ESTANT SOTMÈS A UNA
SITUACIÓ ESTRESSANT, RESPON SIMULTÀNIAMENT A DOS
NIVELLS LA SITUACIÓ PROVOCA UNA REACCIÓ
EMOCIONAL (ANGOIXA, TRISTESA, CÒLERA,...). LEST
RÉS ACTIVA EL SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM PROVOCANT
CANVIS (ESPASMES, HIPERSECRECIONS,...). SI
LESTÍMUL ESTRESSANT PERSISTEIX POT OCASIONAR UN
CANVI EN LESTRUCTURA DELS ÒRGANS (ULCUS,
COLITIS,...) AMB LA QUAL COSA POT ORGANITZAR-SE
UNA MALALTIA PSICOFISIOLÒGICA O PSICOSOMÀTICA.
1) NIVELL PSICOLÒGIC
2) NIVELL SOMÀTIC
5
DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL DELS TRASTORNS SOMATOMORFES
PREDOMINI CLÍNIC DE SÍMPTOMES SOMÀTICS QUE
SUGGEREIXEN UNA ALTERACIÓ FÍSICA. DURANT UN MÍNIM
DE SIS MESOS I EN ELS QUE EXISTEIX PRESUMPCIÓ DE
QUE ES TROBEN LLIGATS A FACTORS O CONFLICTES
PSICOLÒGICS O DANSIETAT IRRACIONAL RESPECTE A
LES MALALTIES.
TROBALLES ORGÀNIQUES DEMOSTRABLES O PATRÓ
SINDRÒMIC TÍPIC DUN TRASTORN SOMÀTIC
SI
NO
FACTORS PSICOLÒGICS QUE AFECTEN A LESTAT FÍSIC
(DSM-IV F.54)
MALALTIES PSICOSOMÀTIQUES O PSICOFISIOLÒGIQUES (RE
SPOSTES FISIOPATOLÒGIQUES RELACIONADES
AMB LESTRÉS QUE AFECTEN A LESTAT DE SALUT)
6
CLÍNICA PSICOSOMÀTICA
FORMES CLÍNIQUES FONAMENTALS
 • CLÍNICA SOMATOPSÍQUICA
 • CONVERSIÓ
 • SOMATITZACIÓ (FUNCIONAL)
 • CLÍNICA PSICOSOMÀTICA VERITABLE (LESIONAL)

7
CLÍNICA PSICOSOMÀTICA
CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS DE LA CLÍNICA
PSICOSOMÀTICA
8
COMORBILITAT EN PSICOSOMÀTICA
 • MOLT FREQÜENT
 • VALORAR SEMPRE LA PRESÈNCIA
 • DE COMORBILITAT AMB
 • TRASTORNS DANSIETAT
 • TRASTORNS DEPRESSIUS

9
DESENVOLUPAMENT I PSICOSOMÀTICA
ELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS NO ES MANIFESTEN
DE LA MATEIXA MANERA EN EL LACTANT, EN LA
PRIMERA INFÀNCIA, EN EL NEN O EN LADOLESCENT.
EL LACTANT I EL NEN MENOR DE TRES ANYS SÓN ÉSSERS
ESSENCIALMENT PSICOSOMÀTICS
PERQUÈ ES PRODUEIX UN PAS RÀPID I SENSE
INTERMEDIACIÓ DEL PSÍQUIC AL FÍSIC, DEGUT A QUE
LES CAPACITATS DE MENTALITZACIÓ ESTAN POC
DESENVOLUPADES I ELS MECANISMES DE DEFENSA MENYS
ELABORATS.
10
PRINCIPALS QUADRES DE CLÍNICA PSICOSOMÀTICA
LACTÀNCIA
11
PRINCIPALS QUADRES DE CLÍNICA PSICOSOMÀTICA
NEN - ADOLESCENT
12
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
INTERVENCIÓ PEDIÀTRICA
 • ESTUDI CLÍNIC CURÓS
 • TEMPS
 • EMPATIA
 • CAPACITAT DE
 • PLANTEJAR SEMPRE LA RECERCA DEL DIAGNÒSTIC ABANS
  DUN ACTE TERAPÈUTIC.
 • EVITAR MEDICALITZACIONS INNECESSÀRIES I
  FACILITAR LACCEPTACIÓ PER PART DELS PARES DELS
  ASPECTES EMOCIONALS DE LA PATOLOGIA DEL SEU FILL.
 • VALORAR LA PRESÈNCIA DE FACTORS ESTRESSANTS O
  ESDEVENIMENTS VITALS.

ESCOLTA OBSERVACIÓ
13
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
ESPASME DEL PLOR
 • DESCARTAR CAUSES ORGÀNIQUES (EPILÈPSIA)
 • INFORMAR ELS PARES DE QUE ES TRACTA DUN
  TRASTORN BENIGNE QUE DESAPAREIX ESPONTÀNIAMENT
  SENSE DEIXAR SEQÜELES.
 • SI ELS PARES ES MOSTREN MENYS INQUIETS I IGNOREN
  LES CRISIS, AQUESTES ARRIBEN A DESAPARÈIXER.
 • SUGGERIR SOLUCIONS ÚTILS PER RESOLDRE LES
  CRISIS, PER EXEMPLE BUFANT A LA CARA DEL NEN.

14
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
SÍNDROME DHIPERVENTILACIÓ
 • ENSENYAR AL PACIENT QUE CONTINGUI MOMENTÀNIAMENT
  LA RESPIRACIÓ O QUE RESPIRI EN UNA BOSSA DE PAPER
  QUE CONTINGUI EL DIÒXID DE CARBONI ESPIRAT. A
  LINSPIRAR EL CO2 ES CORREGEIX LALCALOSI
  RESPIRATÒRIA I SESTABILITZA EL RITME RESPIRATORI.
 • EN OCASIONS POT ESTAR INDICAT LA UTILITZACIÓ
  DANSIOLÍTICS.

15
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
ASMA
AVALUAR I TRACTAR ELS FACTORS BIOLÒGICS ELS
FACTORS PSICOLÒGICS
ANSIETAT CONFLICTIVA FAMILIAR
EQUIP INTERDISCIPLINARI
INFORMACIÓ
RELACIÓ
SERVEI
16
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
CRITERIS DE DERIVACIÓ DEL PEDIATRE AL CSMIJ
1) COMORBILITAT AMB PROCESSOS PSICOPATOLÒGICS 2)
GRAVETAT DEL PROCÉS 3) DETERIORAMENT DE LES
RELACIONS FAMILIARS 4) DETERIORAMENT DE LES
RELACIONS FAMÍLIA-PEDIATRE 5) DIFICULTAT DE
CONTROL DEL TRASTORN PSICOSOMÀTIC
17
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
INTERVENCIÓ PAIDOPSIQUIÀTRICA I PSICOLÒGICA
 • PRACTICAR UNA VALORACIÓ DIAGNÒSTICA DINS DUN
  ACTE TERAPÈUTIC DE PER-SE.
 • PLANTEJAR LA NOSTRA TASCA ESPECIALITZADA EN
  CONTINUÏTAT DE LA JA INICIADA PEL PEDIATRE
 • OFERIR UNA RESPOSTA TERAPÈUTICA
 • - PSICOTERÀPIA
 • - PSICOFARMACOLOGIA

TEMPS EMPATIA CAPACITAT DE
ESCOLTA OBSERVACIÓ
18
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
PSICOTERÀPIES
ELS PACIENTS AMB TRASTORNS PSICOSOMÀTICS ES
BENEFICIEN FONAMENTALMENT DUNA PSICOTERÀPIA
TENDENT A REDUIR LANSIETAT. - TERÀPIES DE
RECOLZAMENT PSICOLÒGIC - PSICOTERÀPIES
PSICOANALÍTIQUES - PSICOTERÀPIES
COGNITIVES-CONDUCTUALS - TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
19
TRACTAMENT DELS TRASTORS PSICOSOMÀTICS
TERÀPIA DE RECOLZAMENT
 • ESCOLTAR AMB INTERÈS, EXPLICAR I TRANQUILLITZAR

NO ES PRETÉN CANVIAR UNA ESTRUCTURA PSICOLÓGICA
SINO - ATENUAR LA SIMPTOMATOLOGIA - REFORÇAR
ELS SISTEMES DEFENSIUS
 • LACTITUD TERAPÈUTICA HA DE SER DIRECTIVA,
 • MAI AUTORITÀRIA NI INVASIVA

- EXPLICAR - CUIDAR LA RELACIÓ PROFESSIONAL /
PACIENT - PACTAR
AMB FREQÜÈNCIA SUTILITZA LA TERÀPIA DE
RECOLZAMENT ASSOCIADA A FARMACOTERÀPIA
ÉS ACONSELLABLE QUE SIGUI LA PRIMERA TÈCNICA A
UTILITZAR
20
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
PSICOTERÀPIES PSICOANALÍTIQUES
PRETENEN NO NOMÉS REDUIR ELS SÍMPTOMES SINÓ
PRODUIR CANVIS EN LES DEFENSES I TRETS DE
PERSONALITAT DELS PACIENTS PER MITJÀ DE LA
INTERPRETACIÓ DEL SÍMPTOMA COM SIGNIFICAT
SIMBÒLIC EN RELACIÓ AMB UN CONFLICTE INTERN
REQUEREIXEN
GRAN EXPERIÈNCIA
 • PROFESSIONAL

TEMPS
MOTIVACIÓ
 • PACIENT

CAPACITAT DINTROSPECCIÓ
TÈCNIQUES GRUPALS TÈCNIQUES INDIVIDUALS
BREUS TERÀPIES FAMILIARS
21
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
PSICOTERÀPIES COGNITIVES-CONDUCTUALS
DADA A FAVOR ÀMPLIAMENT ESTUDIADES EN ELS
ÚLTIMS 30 ANYS
EL CONTROL DE LANSIETAT MITJANÇANT TÈCNIQUES
COGNITIVES-CONDUCTUALS QUE ACTUEN DIRECTAMENT
SOBRE LORGANISME ÉS UN DELS GRANS OBJECTIUS EN
EL TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS.
BIOFEEDBACK ENTRENAMENT AUTOGEN INOCULACIÓ DE
LESTRÉS DESENSIBILITZACIÓ SISTEMÀTICA ENTRENAMENT
ASSERTIU
22
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ
ENTRENAMENT AUTOGEN RELAXACIÓ PROGRESSIVA RELAXA
CIÓ PASSIVA
23
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
PSICOFARMACOLOGIA
NO ÉS EL MÈTODE TERAPÈUTIC DELECCIÓ DENTRADA,
MALGRAT SI EXISTEIX COMORBILITAT ASSOCIADA. LA
PSICOFARMACOLOGIA FACILITA LA CAPACITAT
ADAPTATIVA DEL PACIENT I CONTRIBUEIX A AUGMENTAR
LA PERMEABILITAT DE LES INDICACIONS
PSICOTERAPÈUTIQUES.
24
TRACTAMENT DELS TRASTORNS PSICOSOMÀTICS
PSICOFARMACOLOGIA
LA INDICACIÓ DE PSICOFÀRMACS EN ELS TRASTORNS
PSICOSOMÀTICS ESTÀ CONDICIONADA PER LA SEGÜENT
COMORBILITAT.
 • PRESÈNCIA DE SÍMPTOMES DEPRESSIUS SIGNIFICATIUS

TRICÍCLICS
 • ANTIDEPRESSIUS

ISRS
 • PRESÈNCIA DANSIETAT MARCADA

BENZODIAZEPINES
 • ANSIOLÍTICS

ANTIHISTAMÍNICS
BUSPIRONA
About PowerShow.com