SELAMAT DATANG KE SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT MENGENAI PERINTAH AM BAB A - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – SELAMAT DATANG KE SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT MENGENAI PERINTAH AM BAB A PowerPoint presentation | free to view - id: 15a1fc-OWFkZLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

SELAMAT DATANG KE SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT MENGENAI PERINTAH AM BAB A

Description:

iii) SERTA MERTA - SEBULAN GAJI. LETAK JAWATAN. i) PEGAWAI SAH DALAM JAWATAN ... iii) SERTA MERTA - SATU BULAN GAJI. BERSARA. WAJIB - 55 TAHUN. PILIHAN SENDIRI ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:937
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 41
Provided by: jabatanpen
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: SELAMAT DATANG KE SELAMAT DATANG KE TAKLIMAT MENGENAI PERINTAH AM BAB A


1
SELAMAT DATANGKE SELAMAT DATANGKE
TAKLIMATMENGENAI PERINTAH AM BAB A

2
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (STAF)
Penempatan
Pemilihan dan Lantikan
Latihan dan Pembangunan
MODEL PERKHIDMATAN AWAM
Pengurusan Prestasi
Ganjaran
Kenaikan Pangkat
3
DEFINISI
LANTIKAN - LANTIKAN PERTAMA ATAU
SEBARANG PERLANTIKAN BAGI PEGAWAI SEDANG
BERKHIDMAT KENAIKAN PANGKAT - MENINGKAT
KETINGKATAN LEBIH TINGGI DALAM SKIM YANG
SAMA.

4
BENTUK IKLAN JAWATAN DALAM SURAT KHABAR
 • Iklan-iklan kekosongan jawatan yang akan
  disiarkan oleh Suruhanjaya di suratkhabar
  hendaklah ringkas dan mengandungi
 • Nama dan taraf jawatan
 • Tanggagaji
 • Kelulusan dan kelayakan (termasuk taraf
  kerakyatan)
 • Tarikh tutup permohonan
 • Alamat di mana permohonan mesti dikirimkan

5
SYARAT AM LANTIKAN
 • WARGANEGARA/BUKAN WARGANEGARA
 • UMUR TIDAK KURANG DARIPADA 18 TAHUN
 • PEGAWAI BERHENTI/DIBUANG KERJA
 • PERMOHONAN DARI PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT
 • SURAT AKUAN DOKTOR/SURAT SUMPAH

6
TEMPOH PERCUBAAN
 • TEMPOH PERCUBAAN 1 HINGGA 3 TAHUN TERMASUK
  ANGGOTA LANTIKAN SEBELUM 1 NOVEMBER 2002 YANG
  BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN
 • LANJUT TEMPOH PERCUBAAN
 • PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN
 • i) Menjalani dengan jayanya tempoh percubaan
 • ii) Lulus segala peperiksaan yang disyaratkan
 • iii) Mendapat sokongan Ketua Jabatan
 • iv) Telah mengikuti Kursus Induksi dengan
  jayanya.

7
 • Pensyarah Universiti Utara Malaysia yang dilantik
  adalah layak untuk disahkan dalam jawatan apabila
  telah memenuhi syarat-syarat pengesahan dalam
  jawatan seperti berikut
 • a) Memenuhi tempoh percubaan
 • b) hadir dengan jayanya kursus induksi yang
  ditetapkan
 • c) mengemukakan hasil penyelidikan yang
  diperakukan oleh Jawatankuasa di Peringkat
  Fakulti dan
 • d) diperakukan oleh Ketua Jabatan.

8
 • Penyelidikan yang diterima untuk tujuan
  pengesahan dalam jawatan adalah penyelidikan yang
  selesai dan diperakui oleh Jawatankuasa yang
  mengawal mutu seperti berikut
 • a) Dua (2) penyelidikan dalam bidang
  masing- masing yang selesai dijalankan secara
  berkumpulan atau
 • b) Satu (1) penyelidikan dalam bidang
  masing- masing yang selesai dijalankan secara
  berseorangan.

9
INDUKSI (AKADEMIK)
 • UMUM
 • KHUSUS
 • (PROGRAM PENSIJILAN PENGAJARAN OLEH UTLC)

10
 • Perlanjutan tempoh percubaan diberikan kepada
  staf akademik disebabkan perkara-perkara berikut
 • a) masih belum memenuhi syarat-syarat
  pengesahan jawatan iaitu
 • (i) tidak mengikuti Kursus Induksi Umum
  dan Khusus dengan jayanya
 • (ii) tiada bahan penyelidikan untuk dinilai
  untuk tujuan pengesahan dalam jawatan
 • b) didapati masih perlu memperbaiki disiplin
 • c) dikenakan tindakan tatatertib.

11
 • Lanjutan tempoh selama dua (2) tahun tanpa denda
  akan diberikan kepada staf yang belum disahkan
  dalam jawatan tetapi telah genap tiga (3) tahun
  perkhidmatan.
 • Selepas tempoh tersebut, staf akan diberikan
  perlanjutan tempoh selama satu (1) tahun berdebda
  iaitu dengan tiada kenaikan gaji tahunan.
 • Selepas tempoh tersebut, Universiti akan
  mencadangkan kepada Lembaga Pengarah Universiti
  untuk memberhentikan staf tersebut. Sekiranya
  dipersetujui oleh Lembaga Pengarah, Universiti
  akan memberi satu (1) bulan notis penamatan
  perkhidmatan dengan Universiti Utara Malaysia.

12
PENETAPAN GAJI PERMULAAN
i) Pertama - Gaji permulaan PIT1 ii)Tetap
- Di mata tertinggi yang
berhampiran dengan
PITI iii)Sementara/ Kontrak -
Mengikut budibicara Suruhanjaya Bakat dan Seni
- ditentukan oleh panel penilai
13
PERGERAKAN GAJI
 • i) Belum disahkan dalam Perkhidmatan
 • i) Statik
 • ii) Mendatar
 • ii) Telah disahkan dalam Perkhidmatan
 • I) Statik
 • ii) Mendatar
 • iii) Menegak
 • iv) Melintang

14
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN
 • Pergerakan gaji tahunan seperti berikut-
 • Pergerakan Gaji Biasa dan
 • Anjakan gaji
 • ii) Pergerakan gaji biasa ialah pergerakan
  gaji daripada matagaji semasa ke matagaji
  berikutnya di peringkat yang sama tertakluk
  kepada syarat mencapai prestasi yang memuaskan
  dan diperakukan oleh ketua jabatan.

15
 • Anjakan gaji ialah pergerakan gaji daripada
  matagaji semasa ke matagaji di tangga berikutnya
  pada satu peringkat yang lebih tinggi.
 • iv) Bagi gred lantikan yang kekal dengan tiga
  peringkat gaji, terdapat dua anjakan gaji iaitu
  anjakan gaji pertama dan anjakan gaji kedua.

16
 • Anjakan gaji pertama dipertimbangkan setelah
  memenuhi lima syarat iaitu-
 • - Sah dalam perkhidmatan
 • - Lulus Penilaian Tahap Kecekapan
 • - Berkhidmat tidak kurang daripada 3 tahun
 • - Tahap Prestasi yang baik
 • - Diperakukan oleh Ketua Jabatan

17
 • Anjakan gaji kedua dipertimbangkan setelah
  memenuhi 4 syarat iaitu-
 • - Lulus Penilaian Tahap Kecekapan
 • - Anjakan gaji pertama tidak kurang
  daripada 1 tahun
 • - Tahap prestasi yang baik
 • - Diperakukan oleh Ketua Jabatan

18
 • Bagi gred kenaikan pangkat dengan dua peringkat
  gaji terdapat satu anjakan gaji sahaja yang boleh
  dipertimbangkan apabila memenuhi 4 syarat iaitu-
 • - Lulus Penilaian Tahap Kecekapan
 • - Berada di gred kenaikan pangkat
  berkenaan tidak kurang daripada 1 tahun
 • - Mencapai tahap prestasi yang baik
 • - Diperakukan oleh Ketua Jabatan

19
JADUAL GAJI SSM DA41  
20
JADUAL GAJI SSM DS45  
21
DASAR NAIK PANGKAT
 • PEGAWAI YANG DIPILIH BERDASARKAN
 • KEBOLEHAN-KEBOLEHAN -
 • i) KECEKAPAN MENJALANKAN TUGAS
 • ii) SIFAT-SIFAT PERIBADI (KEUTUHAN, KELULUSAN,
  PENGALAMAN YANG SESUAI DENGAN JAWATAN)
 • KEKANANAN - MEMPUNYAI KEBOLEHAN YANG
  SAMA.
 • LULUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN YANG DITENTUKAN
  SEBAGAI SYARAT KENAIKAN PANGKAT.
 • PRESTASI

22
KERAJAAN BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN
i) Menyembunyi maklumat kesihatan ii) Sumpah
Palsu iii) Dalam percubaan gagal disahkan
23
NOTIS TAMATKAN PERKHIDMATAN
PEGAWAI BUKAN DALAM JAWATAN BERPENCEN i) BERKHIDMA
T DENGAN LEBIH 3 TAHUN - 3 BULAN
NOTIS ii) BERKHIDMAT KURANG 1 TAHUN - 1 BULAN
NOTIS iii) SERTA MERTA - SEBULAN GAJI
24
LETAK JAWATAN
i) PEGAWAI SAH DALAM JAWATAN - 3 BULAN
NOTIS/SATU BULAN GAJI ii) PERCUBAAN/SEMENTARA - 1
BULAN NOTIS ATAU SATU BULAN GAJI iii) SERTA
MERTA - SATU BULAN GAJI
25
BERSARA
 • WAJIB - 55 TAHUN
 • PILIHAN SENDIRI - 40 TAHUN
 • PESARA - 56 TAHUN
 • S.P.P. 1/91
 • FAEDAH-FAEDAH PENCEN
 • AGCR
 • GRATUITI
 • BAYARAN PENCEN BULANAN
 • KAD PESARA

26
PERINTAH AM BAB E
27
P.A 2 (a)
Kerajaan tiada bertanggungjawab untuk menyediakan
rumah-rumah kediaman bagi Pegawai-Pegawainya
melainkan sekadar yang dinyatakan dalam P.A. 3
28
P.A. 2 (b)
Walau bagaimanapun, di mana kerajaan ada
menyediakan rumah-rumah kediaman yang berhampiran
dengan tempat bertugas pegawai-pegawai, dengan
tujuan supaya mereka tinggal di situ, atau
kerajaan mendirikan rumah-rumah khas untuk
sesebuah Jabatan, maka Ketua Jabatan boleh
menghendaki seseorang pegawai itu tinggal di
rumah tersebut jika ini adalah untuk kepentingan
perkhidmatan.
29
Para 2.2. Maklumat Mengenai Kediaman Universiti
Kepada Bakal Pemohon
Penyediaan kediaman untuk pegawai bukanlah
tanggungjawab universiti tetapi universiti boleh
menurut budibicaranya menguntukkan kediaman
universiti kepada mana-mana pegawai yang layak
mengikut peruntukan peraturan ini.
30
JENIS RUMAH KEDIAMAN
(I) RUMAH KHAS JAWATAN (II) RUMAH KHAS
JABATAN (III) RUMAH BIASA KERAJAAN (IV) RUMAH
KEDIAMAN LUAR NEGARA TANGGUNGJAWAB PEGAWAI
YANG MENDIAMI RUMAH KERAJAAN KADAR SEWA,
BAYARAN DAN LAIN BAYARAN
31
KELAYAKAN RUMAH KERAJAAN
GRED KATEGORI GAJI KELAS RUMAH Gred Khas
B dan Keatas - A Gred Khas C -
B Kategori 1 RM 3564 dan ke atas
B Kategori 1 RM
3562 dan ke bawah C Kategori II -
C Kategori III RM 2465 dan ke atas
C Kategori IV RM 2404 dan ke atas
C Kategori III RM 2455 dan ke bawah
D
32
KELAYAKAN RUMAH KERAJAAN
GRED KATEGORI GAJI KELAS RUMAH Kategori
1V RM 2403 dan ke bawah D Kategori V
RM 1849 dan ke atas
D Kategori VI RM 1913 dan ke bawah
D Kategori VII RM 1848 dan ke bawah
E Kategori VI RM 1912 dan ke bawah
E Kategori VII - E Kategori
VIII - F Kategori IX dan X -
G Kategori X1 - H, I, J
33
KELAYAKAN PEGAWAI BAGI KEDIAMAN YANG SEDIADA
ADALAH SEPERTI BERIKUT
34
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MENDIAMI RUMAH KERAJAAN
1. - Pegawai yang diuntukkan rumah kediaman
dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan yang
ada sekarang dan juga arahan yang dikeluarkan
dari masa ke semasa. 2. - Tidak ada sebarang
tambahan/pindaan boleh dilakukan melainkan
dapat kebenaran dari JKR. Sebarang kerosakan
akan dipertanggungjawabkan kepada
sipenghuninya. 3. - Rumah kediaman Kerajaan
yang dibekalkan tidak boleh disewakan. Hanya
keluarga pegawai dan orang gajinya sahaja yang
boleh menghuninya.
35
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MENDIAMI RUMAH KERAJAAN
4. - Ternakan adalah dilarang termasuk di dalam
kawasan rumah. 5. - Kebersihan rumah dan
kawasannya adalah ditanggungjawabkan kepada
sipenghuninya rumah berkenaan. 6. - a) Si
penghuni rumah hendaklah melapurkan kepada
JKR sebarang kerosakan/kekurangan tentang
rumah yang didudukinya. b) Kerosakan yang
bukan dari kegunaan boleh mengakibatkan
seseorang pegawai itu untuk mengganti
rugi.
36
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MENDIAMI RUMAH KERAJAAN
7. - a) Tarikh memasuki rumah Kerajaan
hendaklah dilapurkan kepada JKR dan
diperlukan untuk mengisi borang sijil akaun
masuk rumah (Lampiran E). b) Perkara di (a)
juga hendaklah dihantar kepada Pegawai
Perumahan dan kemudiannya ia akan
mengarahkan Ketua Pejabatnya untuk membuat
potongan sewa pada tiap-tiap bulan
37
TANGGUNGJAWAB PEGAWAI MENDIAMI RUMAH KERAJAAN
8. - a) Disamping (b) kunci rumah hendaklah
diserahkan kepada JKR dan pegawai dikehendaki
mengisi borang sijil akuan keluar rumah
(Lampiran F) b) Seseorang yang hendak
berpindah dari rumah Kerajaan hendaklah
memberitahu JKR dan Pegawai Perumahan
dalam tempoh sekurang- kurangnya 14 hari
sebelum berpindah.
38
BANGUNAN-BANGUNAN PEJABAT
 • Memenuhi ciri-ciri
 • Bangunan yang munasabah dan sesuai
 • Mewujudkan suasana yang kondusif yang akan
  meningkatkan produktiviti
 • Memudahkan orangramai berurusan

39
BANGUNAN-BANGUNAN PEJABAT
 • Sumber
 • Bangunan sendiri/kompleks
 • Sewaan
 • Penyenggaraan/Perancangan
 • Ubahsuai
 • Cat Ketua Jabatan
 • Pembesaran

40
SEKIAN, TERIMA KASIH.
 • Harun bin Amin
 • Ketua Penolong Pendaftar
 • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
 • Jabatan Pendaftar
About PowerShow.com