Klinische classificatie - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Klinische classificatie PowerPoint presentation | free to download - id: 7e8ac3-ZjNkNLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Klinische classificatie

Description:

Title: Eerste contact Author: Herbert Roeyers Last modified by: Roeyers Created Date: 2/7/1999 3:47:30 PM Document presentation format: Overhead Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:40
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Provided by: Herbe82
Learn more at: http://users.ugent.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Klinische classificatie


1
Klinische classificatie
 • Diagnostic and Statistical manual of mental
 • Disorders (DSM)
 • uitgegeven door American Psychiatric Association
 • Huidige versie DSM-IV
 • International Classification of Diseases (ICD)
 • uitgegeven door World Health Organisation
 • Huidige versie ICD-10

2
Mono-/polythetisch
 • Monothetisch
 • Elk symptoom is decisief
 • Polythetisch
 • Geen enkel symptoom is decisief

3
ADHD in de DSM
 • DSM-III
 • ADD/H 3 dimensies aandachtstekort,
  impulsiviteit en hyperactiviteit
 • DSM-III-R
 • ADHD 1 dimensie
 • DSM-IV
 • ADHD 2 dimensies, 3 subtypes
 • ADHD NOS

4
DSM-IV criteria
 • Aandachtstekort
 • slaagt er vaak niet in om aandacht te schenken
  aan details of maakt slordige fouten in
  schoolwerk, werk of andere activiteiten
 • heeft vaak moeite om de aandacht bij taken of
  spel te houden
 • lijkt vaak niet te luisteren wanneer hij/zij
  direct aangesproken wordt
 • volgt vaak aanwijzingen niet en slaagt er vaak
  niet in schoolwerk / karweitjes af te maken.

5
DSM-IV criteria
 • heeft vaak moeite met het organiseren van taken
  en activiteiten
 • vermijdt vaak, heeft vaak een afkeer van, of is
  onwillig zich bezig te houden met taken die een
  langdurige mentale inspanning vereisen (zoals
  schoolwerk of huiswerk)
 • raakt vaak dingen kwijt die nodig zijn voor taken
  of bezigheden
 • wordt vaak gemakkelijk afgeleid door uitwendige
  prikkels
 • is vaak vergeetachtig in dagelijkse bezigheden.

6
DSM-IV criteria
 • Hyperactiviteit / impulsiviteit
 • beweegt vaak onrustig met handen of voeten of
  wriemelt op zijn zitplaats
 • verlaat vaak zijn zitplaats in de klas of in
  andere situaties waar verwacht wordt dat je
  blijft zitten
 • rent vaak rond of klimt overal op in situaties
  waarin dit ongepast is
 • kan vaak moeilijk rustig spelen of zich
  bezighouden met ontspannende activiteitenis vaak
  "in de weer" of "draaft maar door
 • praat vaak aan één stuk door

7
DSM-IV criteria
 • gooit het antwoord er vaak uit voordat de vragen
  zijn afgemaakt
 • kan vaak moeilijk zijn beurt afwachten
 • verstoort vaak bezigheden van anderen of dringt
  zich op

8
DSM-IV 3 subtypes
 • Overwegend onoplettend type
 • Overwegend hyperactief-impulsief type
 • Gecombineerde type

9
Specifieke leeftijdskenmerken
 • 0-2 overactiviteit
 • prikkelbaarheid
 • rusteloze slaappatronen
 • korte volgbewegingen
 • 2-6 overactiviteit
 • snelle afleidbaarheid
 • beperkte aandachtspanne
 • agressiviteit
 • roekeloosheid

10
specifieke leeftijdskenmerken
 • 6-12 overactiviteit
 • snelle afleidbaarheid
 • beperkte aandachtspanne
 • impulsiviteit
 • secundaire problemen (o.m. sociale isolatie)
 • gt12 minder duidelijke kenmerken
 • grote behoefte aan activiteit
 • secundaire problemen
 • gt18j gebrekkige impulscontrole
 • secundaire problemen

11
Bijkomende kenmerken
 • Laag zelfbeeld
 • Schools onderpresteren
 • Lage frustratietolerantie
 • Verwerping door leeftijdgenoten
 • Woede-uitbarstingen
 • Houterigheid
 • ..

12
Comorbiditeit
 • Oppositioneel opstandige gedragsstoornis
 • Conduct disorder (anti-sociale gedragsstoornis)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Leerstoornissen
 • Communicatiestoornissen
 • Gilles-de-la-Tourette

13
Prevalentie
 • 3 tot 5 van de kinderen
 • 4 à 10 jongens / 1 meisje

14
Onderscheid
 • Situationele ADHD
 • Pervasieve ADHD

15
Differentiaaldiagnose
 • Normale variatie
 • Mentale retardatie
 • Hoogbegaafdheid
 • Oppositioneel gedrag
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornis
 • Psychose

16
Historiek en huidige opvattingen
 • Minimal Brain Damage
 • Minimal Brain Dysfunction
 • Hyperkinetic Reactions of Childhood
 • Attention Deficit Disorder
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder

17
Theorievorming
 • Aandachtsprobleem?
 • Impulsiviteitsprobleem?
 • Hyperactiviteitsprobleem?
 • Motivationeel probleem?
 • Uitstel-aversie probleem?

18
Eerste contact
 • Ouders
 • Concretisering
 • Problemen in de ontwikkelingsgeschiedenis
 • Informatie over het kind
 • Ouder-kindrelatie
 • Opvattingen over opvoeding
 • Stress in het gezin
 • Kinderen
 • Problematisering
 • Probleemoplossingsvaardigheden

19
Onderzoek
 • Intelligentie-onderzoek (WISC-R)
 • Neurologisch onderzoek door arts
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Aandacht en concentratie
 • Bourdon-Vos
 • D2
 • Continuous Performance Test
 • Geheugen en leerbaarheid
 • 15 woorden van Rey
 • Complexe figuur van Rey

20
 • Impulsiviteit, planning
 • Matching Familiar Figures Test
 • Wisconsin Card Sorting Test
 • Stroop kleur woordentest
 • Vragenlijsten
 • Conners Rating Scale
 • Verkorte ouderversie 62 items
 • Leerkrachtversie 39 items
 • Child Behaviour Checklist
 • Gedragsproblemen 118 items
 • Sociale competentie 20 items

21
 • Teacher Report form
 • Gedragsproblemen 120 items
 • Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij kinderen
  (corrigeer in syllabus!!)
 • 42 items over gedrags- en aandachtsmoeilijkheden
 • Enige met Vlaamse normen

22
Onderzoek
 • Vergeet, zo mogelijk, ook de
 • observaties
 • niet !!!

23
Interventie
 • Medicatie
 • Interventies gericht op het kind
 • Cognitieve interventies
 • Bevorderen van sociale competentie
 • Interventies met of door de leerkracht
 • Overbrengen van kennis
 • Algemene principes
 • Gedragsveranderende technieken voor mediatoren
 • De klassituatie

24
Medicatie
 • Stimulantia vb.
 • Rilatine (methylfenidaat)
 • Dexedrine (d-amfetamine)
 • Clonidine vb.
 • Dixarit
 • Tricyclische antidepressiva vb.
 • Tofranil (imipramine)
 • Pertrofan (desimipramine)

25
Medicatie beperkingen
 • Niet voor alle kinderen effectief (70 à 80 )
 • Korte termijn oplossing die ouders niets leert
 • Bijwerkingen
 • Negatieve houding tegenover chronisch gebruik
 • Ook het kind leert niets

26
Kindgerichte interventies
 • Cognitieve interventies
 • Uitleggen wat ADHD is
 • Zelfcontrolestrategieën
 • Zelfregistratie en zelfevaluatie
 • Zelfinstructie
 • Problemsolving

27
Zelfinstructie
 • 5 stappen
 • Cognitieve modeling
 • Overte, externe sturing
 • Uitwendige zelfsturing
 • Vervaagde uitwendige zelfsturing
 • Innerlijke spraak

28
Bevorderen van sociale competentie
 • Sociale probleemoplossing
 • Probleemgevoeligheid
 • Probleemdefiniëring of - localisering
 • Genereren van alternatieven
 • Argumentatie en keuze
 • Consequentieel denken
 • Middel-doel denken
 • Uitvoering
 • Verificatie of toetsing

29
Bevorderen van sociale competentie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Initiatievaardigheden
 • Conversatievaardigheden
 • Woedecontrole

30
Interventies met en door de leerkracht
 • Overbrengen van kennis aan de leerkracht
 • Biologisch bepaald
 • Niet te genezen ontwikkelingstekort
 • Impact op functioneren op school
 • belang van interventie op school
 • Algemene principes
 • Regels en instructies
 • Duidelijk en kort
 • (individueel) Herhalen
 • Positieve formulering

31
Interventies met en door de leerkracht
 • Leren structureren
 • Opsplitsen in deeltaken
 • Regelmatig bekrachtigen
 • Transities
 • Pauze tussen activiteiten
 • Anticiperen op transities
 • Bekrachtiging voor goed gedrag
 • Consistente routine
 • Preventieve strategieën
 • Vb inlichten van leerkracht volgende leerjaar

32
Gedragsveranderende technieken
 • Positieve consequenties
 • Positieve aandacht
 • Variabele beloningen
 • Token economy systemen
 • Inbouwen van succes
 • Negatieve consequenties
 • Negeren
 • Berispingen
 • Respons kost

33
Gedragsveranderende technieken
 • Time-out
 • Straf
 • Overcorrectie
 • Negatieve en positieve consequenties
 • Negeren van ongewenst gedrag
 • Belonen van gewenst gedrag

34
Klassituatie
 • Dicht bij de leerkracht
 • Afgescheiden van andere kinderen
 • Geregeld wisselen van plaatsen
 • Schoolse activiteiten in de voormiddag
 • Voldoende variatie
 • Korte huiswerkopdrachten
 • Bevorderen van actieve deelname aan groepslessen
About PowerShow.com