Klinische audits in de - PowerPoint PPT Presentation

Loading...

PPT – Klinische audits in de PowerPoint presentation | free to download - id: 7e59d3-ZTBiMLoading


The Adobe Flash plugin is needed to view this content

Get the plugin now

View by Category
About This Presentation
Title:

Klinische audits in de

Description:

Title: Diapositive 1 Author: Michel BIERNAUX Last modified by: Marleen VANDECAPELLE Created Date: 1/16/2009 11:50:29 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:34
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 21
Provided by: Michel633
Learn more at: http://www.fanc.fgov.be
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes

Title: Klinische audits in de


1
 • Klinische audits in de
 • Nucleaire Geneeskunde
 • Vraag en Antwoord
 • Marleen Vandecapelle
 • Bescherming van de Gezondheid
 • Federaal Agentschap Nucleaire Controle

13/01/2012
2
Ontvangen vragen
 • Algemene vragen
 • V Interne audit betekent dit intern aan het
  ziekenhuis of intern aan de dienst? Hoe concreet
  een interne audit organiseren?
 • V Tot welk niveau van detail gaan auditeurs
  vragen stellen voor wat betreft procedures?
 • V Wat is het aandeel van de dienst fysische
  controle (intern of extern) en andere
  beroepsgroepen, binnen de zelfevaluatie en
  klinische audits?
 • Zelf invullen relevante vragenlijsten? Enkel
  controle en goedkeuring van wat dienst NG heeft
  ingevuld?
 • V Welke beroepsgroepen moeten welke SOPs
  opstellen en wie moet deze goedkeuren?
 • V Wie gaat de klinische audits organiseren?
 • Specifieke vragen over vragenlijsten
 • V Wat is beleidsplan? Kwaliteitsborgingssysteem?
  Kwaliteitshandboek?...

3
Algemene vraag 1
 • V Interne audit betekent dit intern aan het
  ziekenhuis of intern aan de dienst? Hoe concreet
  een interne audit organiseren?
 • A Verschillende fasen invoering klinische
  audits
 • Zelfevaluatie (continu)
 • Interne audit (punctueel 1x/jaar)
 • Externe audit (punctueel 1x/5jaar)

Externe KA Interne KA Zelfevaluatie
Interne KA Zelfevaluatie
Zelfevaluatie
165 NG
165 NG
165 NG
4
 • 1. Zelfevaluatie
 • Invullen van de vragenlijsten de dienst gaat na
  in hoeverre zij beantwoordt aan de verschillende
  vragen van B-QUANUM
 • Door dienst NG zelf olv 1 coördinator
 • Zelfevaluatie gekend en gedragen door de ganse
  dienst en niet als een louter administratieve
  taak vanachter één bureau
 • Eerste maal score geen belang!Opzet
  vaststelling wat dient te gebeuren vooraleer
  interne en externe KA met opstellen van een
  actieplan (met termijnen)
 • Tweede maal (zes maand tot een jaar later)
 • Alle A-vragen zouden volledig in orde moeten zijn
 • Alle B-vragen niet in orde zijn actieplan
  bijstellen!
 • Resultaat Zelfevaluatierapport (ZER)
  (elektronische) documenten die aantonen hoe de
  dienst beantwoordt aan elke B-QUANUM-vraag
  basis van eerste/volgende interne KA (en volgende
  ZER)

5
 • 2. Interne audit
 • Basis laatste ZER begeleidende documenten (
  ev laatste intern auditrapport)
 • Overleg met directie/kwaliteitsverantwoordelijke
 • Auditteam samenstellen
 • Auditplanning opmaken
 • Door (ervaren) auditoren van het eigen ziekenhuis
 • Vooraf
 • Papieren audit van laatste ZER
 • Waarschijnlijk vraag naar aanvullende documenten
 • Keuze van één of meerdere (zorg)processen die zij
  specifiek zullen auditen en waarvan zij vooraf de
  SOP willen inzien
 • Ter plaatse
 • Interviews personeel SOPs te vinden, gekend,
  begrepen en uitgevoerd
 • Inkijken patiëntendossiers/documenten om correcte
  uitvoering SOPs na te gaan
 • Resultaat intern auditrapport basis voor
  eerste/volgende externe KA (en volgende ZER en
  interne KA)

6
 • 3. Externe audit
 • Basis laatste ZER begeleidende
  documenten laatste intern auditrapport ( ev
  laatste extern auditrapport)
 • Analoog aan interne audit
 • Vooraf papieren audit
 • Ter plaatse interviews personeel inzage
  patiëntendossiers/documenten
 • Door collegas van buiten eigen ziekenhuis
 • Nagaan welke verbeteracties werden afgesproken,
  of een actieplan werd opgemaakt en hoe dit werd
  opgevolgd
 • Resultaat extern auditrapport basis voor
  volgende ZERen volgende interne KA

7
Algemene vraag 2
 • V Tot welk niveau van detail gaan auditeurs
  vragen stellen voor wat betreft procedures?
 • A
 • Auditeur kijkt of de procedure beantwoordt aan de
  B-QUANUM-vraag
 • B-QUANUM-vragen zeggen dat
 • de dienst een procedure dient te hebben voor alle
  zorgprocessen (onderzoeken, behandelingen) en
  ondersteunende processen die een dienst uitvoert
  (6.1 en lijst SOPs B-QUANUM)
 • deze procedure een minimum aantal gegevens dient
  te omvatten (6.2)

8
 • Op welke manier?
 • 1. Vooraf
 • Opvragen aantal procedures van de (zorg)processen
 • Nagaan of deze overeenkomen met de
  B-QUANUM-vragen (zie boven)
 • Geen verificatie inhoudelijke overeenstemming met
  SNM/EANM-richtlijnen.
 • 2. Ter plaatse
 • Interview met personeel nagaan of iedereen de
  procedure kan vinden (digitaal?), kent, begrijpt
  maar ook uitvoert
 • Een aantal patiëntendossiers/documenten inzien en
  nagaan of de procedures gevolgd werdenVb. Voor
  Samarium bloedwaarden aanwezig? aanvraagdocument
  door nucleair geneeskundige nagezien? klinische
  gegevens genoteerd en vermeld zijn in het
  verslag?
 • Nagaan of er in de onderzoekskamer geen map ligt
  met een oudere procedure
 • Als vermoeden van tekortkoming, doorvragen om
  probleem te identificeren

9
Algemene vragen 34
 • V Wat is het aandeel van de dienst fysische
  controle (intern of extern) en andere
  beroepsgroepen, binnen de zelfevaluatie en
  klinische audits?
 • Zelf invullen relevante vragenlijsten? Enkel
  controle en goedkeuring van wat dienst NG heeft
  ingevuld?
 • V Welke beroepsgroepen moeten welke SOPs
  opstellen en wie moet deze goedkeuren?
 • A Interne keuken!
 • Maar duidelijke afspraken zijn noodzakelijk

HRM
FC
MSF

10
Algemene vraag 5
 • V Wie gaat de klinische audits organiseren?
 • A
 • FOD Volksgezondheid via contracten Kwaliteit en
  patiëntveiligheid in Belgische ziekenhuizen?
 • College Medische Beeldvorming van de FOD
  Volksgezondheid?
 • // Radiotherapie
 • Belnuc?
 • // NVNG (Ndl), BSNM (UK), DGN (D)

11
Vragenlijst 1. Strategieën en beleid
1.3. a. Maakt de dienst ieder jaar een beleidsplan? Worden hierin kwaliteitsobjectieven geformuleerd? Bezit de dienst een systeem om het beleidsplan en kwaliteitsobjectieven op te volgen en indien nodig te corrigeren? B
 • V Wat wordt verstaan onder beleidsplan?
 • A Beleidsplan
 • beschreven in bijlage 1 Voorbeeld Jaarverslag (p
  29)
 • deel van een beleidscyclus
 • voorziet in een aantal kwaliteitsobjectieven
 • Bijlage 1 Voorbeeld Jaarverslag 1.1. De
  beleidscyclus (p 29)
 • In het beleidsplan schrijft men de
  doelstellingen, de middelen en medewerkers die
  men nodig heeft maar ook de kwaliteitsobjectieven
  die men wil bereiken. Deze objectieven dienen
  SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,
  Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerd te
  worden en meetbaar te zijn door indicatoren van
  de structuur, het proces en vooral het resultaat.


12
Vragenlijst 1. Strategieën en beleid
1.3. a. Maakt de dienst ieder jaar een beleidsplan? Worden hierin kwaliteitsobjectieven geformuleerd? Bezit de dienst een systeem om het beleidsplan en kwaliteitsobjectieven op te volgen en indien nodig te corrigeren? B
 • V Wat moet het systeem om kwaliteitsobjectieven
  op te volgen en eventueel te corrigeren
  omvatten?
 • A Kwaliteitssysteem
 • Kwaliteitsobjectieven geformuleerd
 • Kwaliteitsindicatoren SMART geformuleerd
  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
  Tijdsgebonden)
 • Opvolging kwaliteitsindicatoren en waar nodig
  bijsturing


13
Vragenlijst 1. Strategieën en beleid
1.5 Beschikt de dienst over een schriftelijk organogram? Is het up-to-date? Duidt het communicatiekanalen aan binnen de dienst? B
 • V Wat wordt verstaan onder communicatiekanalen?
 • A Bij het organogram van de dienst behoort een
  bestuursfilosofie
 • Hoe een dienst geleid wordt
 • Hoe verloopt het overleg
 • Tussen verschillende artsen
 • tussen de artsen en het diensthoofd
 • tussen medisch diensthoofd en paramedisch hoofd
 • De overlegstructuren dienen een vaste frequentie
  te hebben liefst met een formeel rapportering (in
  te zien door de auditoren) en een
  eindverantwoordelijke.

14
Vragenlijst 1. Strategieën en beleid
1.7 Bestaan er schriftelijke afspraken met andere klinische diensten de technische dienst van het ziekenhuis met aanduiding van ieders taken en verantwoordelijkheden? A
 • V In de Franstalige versie van het B-QUANUM
  staat des accords clairs. Wat wordt verstaan
  onder clairs ? Betekent dit schriftelijk ?
 • A
 • Dit is een verkeerde vertaling van Nederlands
  naar Frans. Er worden wel degelijk schriftelijke
  afspraken bedoeld.

15
Vragenlijst 6. Kwaliteitsborgingssysteem
6.4 Heeft de dienst een kwaliteitshandboek? B
 • V Welk type kwaliteitshandboek wordt bedoeld?
 • A Het kwaliteitshandboek (KHB) beschrijft hoe de
  dienst haar kwaliteit (en de daaruit
  voortvloeiende patiëntveiligheid) beheer(s)t.
  Het KHB wordt uitgeschreven op basis van een
  beheermodel zoals EFQM of ISO.


16
 • Het kwaliteitshandboek bevat
 • De manier waarop de dienst wordt geleid
 • Welke strategische keuzes de dienst maakt en hoe
  de dienst zorgt dat deze doelstellingen worden
  bereikt
 • Hoe de dienst omgaat met medewerkers en middelen
 • Hoe de processen binnen de dienst worden beheerst
  en hun kwaliteit geborgd
 • Deze borging betekent dat de resultaten van
  metingen worden geregistreerd, geanalyseerd en
  geëvalueerd en dat er een geheel van corrigerende
  acties worden ondernomen.
 • Hoe de resultaten bij de medewerkers, de
  ketenpartners en de patiënten worden beoordeeld
 • Wat de uiteindelijke resultaten van de dienst
  zijn en hoe deze gemeten worden.


17
Vragenlijst 6. Kwaliteitsborgingssysteem
6.8 Is er een kwaliteitsborgingssysteem conform de internationale of nationale voorschriften voor a. dosiscalibratoren?b. bèta- en gammatellers?c. contaminatiemonitoren?... A
 • V Hoe definieert u kwaliteitsborgingssysteem?
 • A
 • De manier waarop een dienst, en meer in het
  bijzonder de directie van de dienst, borgt dat de
  kwaliteit, die men zegt te behalen in het
  kwaliteitshandboek, ook behaald wordt. Deze
  borging doet men zowel tegenover zichzelf als
  tegenover de buitenstaanders en moet dus kunnen
  bewezen worden.

18
Vragenlijst 7. Kwaliteitsbeheersing van
beeldvormingsapparatuur en dosiscalibratoren
7.6 7.10 7.12 7.14 7.16 7.19 7.21 Gebeurt er een trendanalyse van de resultaten van de tussentijdse controle van a. Uniformiteitb. Intrinsieke uniformiteitc. Intrinsieke uniformiteit versus energievensters A
 • V Wat wordt verstaan onder tussentijdse
  controles?
 • A Naast een jaarlijkse controle van tal van
  parameters zoals vermeld in de verschillende
  vragen, wordt verwacht dat er ook tussentijdse
  (dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse) metingen
  worden uitgevoerd en bijsturing voorzien is.

19
Vragenlijst 8. Computersystemen en
gegevensverwerking
8.5 Gebeurt er een evaluatie van de gegevensintegriteit na een belangrijke softwarerevisie voor a. telverliezen? b. dataframing? c. beeldkwantificatie? d. beeldberekening? e. berekening tijd-activiteitscurve? B
 • V In de Franstalige versie staat tramage de
  linformation. Wat wordt hiermee bedoeld?
 • A Franse vertaling van dataframing

20
Bedankt voor het luisteren!Vragen?
 • Panel
 • Dr. Hilde Engels, RIZIV
 • Dr. Margareta Haelterman, FOD Volksgezondheid
 • Dr. Jacques Rutten, AZ Turnhout
 • Philippe Van Boxem, IRE
 • Marleen Vandecapelle, FANC, marleen.vandecapelle_at_f
  anc.fgov.be
About PowerShow.com