View by Category

ANALISA LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

ANALISA LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN

Description:

SEKSYEN PENGURUSAN ASET BAHAGIAN KAWALAN DAN PEMANTAUAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA ... Kementerian Sumber Manusia (HQ) 12. Jabatan Tenaga Manusia. 13 ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:374
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Added by: Anonymous
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com