View by Category

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W ROLNICTWIE

Description:

pakiet edukacyjny dla m odych rolnik w w krajach nowo przyj tych do unii europejskiej bezpiecze stwo i higiena pracy w rolnictwie j.lech jugowar – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:196
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 9 November 2012
Slides: 80
Added by: Username withheld or not provided
Learn more at: http://www.itep.poznan.pl
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com