View by Category

Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7 - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Ang Ikalawang Markahan: Filipino sa Baitang 7

Description:

Filipino sa Baitang 7 Mga Manunulat sa Filipino Language Area Team Mayo 1, 2012 * * Sipi ng Mga Alamat mula sa ikatlong kabanata ng El Filibusterismo Sa dulo ng ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2803
Avg rating:3.0/5.0
Date added: 2 November 2012
Slides: 57
Added by: Username withheld or not provided
Category:

less

Write a Comment
User Comments (0)
Transcript and Presenter's Notes
About PowerShow.com